16 Ağustos 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28737

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZU TEMİZLEME HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI BOYALI GALVANİZLİ SANDVİÇ PANELİN TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE KİREÇOCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


143 ADET OKSİJEN ANALİZÖRLERİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF YAĞLAR SATILACAKTIR

İzmir İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Çevre Daire Başkanlığından:


KANTARLARDA PANCAR TESELLÜM VE SEVK HİZMETLERİNDE İŞÇİLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİNE GÖRE TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİNE GÖRE TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından:

 

Mevki

Ada

Parsel

Alanı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminat

İhale Saati

1) Karşıyaka-Şemikler

9803

5

2640,63 m2

8.582.047,50 TL.

257.461,43 TL.

14:00

 

Taşınmazın İmar Durumu: Kat Adedi ve Bina yüksekliği E: 2.00’e göre (Serbest), Bina derinliği E:2.00’e göre, Ön Bahçe mesafesi E:2.00’e göre (min. 10 m.), Komşu mesafeler ve Arka Bahçe mesafesi E:2.00’e göre ayrık veya blok nizam, Gabarinin H: 30.80 m’yi geçmesi halinde yüksek yapılar yönetmeliğine uyulacak olup, Ticaret Alanına isabet etmektedir.

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 - İhale 29 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 14:00’de Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

a) İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda istenilen belgelerle birlikte ortaklarca imzalanan noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri,

c) Türkiye de Tebligat için adres bildirimi,

d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL. mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz.

4 - Tekliflerin, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 29 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 14:00’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir.

İlan olunur.

6910/1-1


FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZU TEMİZLEME HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2013/108471

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kastamonu Şeker Fabrikası’nda mevcut 1 (bir) adet Toprak Çamur Havuzunun Projelerinde belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaşık 11000 m3 hafriyatın idarenin (Fabrika sahası dışında veya içerisinde) göstereceği yaklaşık 2200 mt. mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işi ile betonarme (dört duvarı ve tabanı dahil) 1 (bir) adet çamur havuzunun içinde bulunan yaklaşık 600 m3 hafriyatın yukarıda bahsedilen toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesfiye edilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşyeri teslimini müteakip en fazla 20 (Yirmi) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     : 27.08.2013 - 10:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6977/1-1


FABRİKAMIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2013/109986

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2013 / 2014 Kampanya döneminde 12 kişi tarafından Fabrikamızdan kaynaklanan atıksuların arıtılması için kurulan 3600 m3/gün kapasiteli ANAEROBİK ATIKSU ARITIM TESİSİ ile Fabrika ve sosyal tesislerden kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların arıtıldığı PAKET TİP EVSEL ATIKSU ARITIM TESİSİ’ nin, sözleşme süresi içinde, tam gün ve sürekli olarak, her türlü hava ve işletme şartlarında, kapasitesine, İdarece verilecek olan talimatlara, laboratuar verilerine uygun olarak, Fabrikamız tarafından belirlenen sayıda ve nitelikte personel ile işletilmesi, arıtım tesislerinin bakım, onarım ve temizlik gibi muhtelif işlerinin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  60 Gün (±%20 Toleranslı)

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  28.08.2013 - 14:30

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7041/1-1


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2013/109636

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2013/2014 kampanyasında işin durumuna göre fabrikamızca belirlenecek tarihler arasında, fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker varlığının tespiti işidir.

                                                     Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarı hizmet ifasında; % fire analizi için her vardiyada 8 kişi olmak üzere 3 vardiyada 24 kişi; Digesyon analizi için her vardiyada 4 kişi olmak üzere 3 vardiyada 12 kişi olup toplam 36 kişi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Kampanya dönemi boyunca ± %20 toleranslı 50 (Elli) takvim günü

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  28.08.2013 - 10:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7042/1-1


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI BOYALI GALVANİZLİ SANDVİÇ PANELİN TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı boyalı galvanizli sandviç panelin temini ve sevki işidir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/111324

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  -

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Boyalı galvanizli sandviç panelin temini ve sevki işi – Mal Alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  15 takvim günü

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  04.09.2013, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 30,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 04.09.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

7053/1-1


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 296,71 TL. ile en çok 468.080,93 TL. arasında değişen; 23/08/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,00 TL., en çok 46.809,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Hızar Makinası, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Kumaş, Dijital Kamera, Elektronik Malzeme, Gaz Maskeleri, Gösterge, Bisiklet Lastiği, Bahçe ve Güneş Şemsiyeleri, PVC Muşamba, Oto Aksam ile Parçaları ve muhtelif giyim eşyasından oluşan 55 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26/08/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6926/1-1


PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 18.120.000 metre 0,05x66 metrelik Bopp’li Plastik Şeffaf Beyaz Bant %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6861/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE KİREÇOCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye Kireçocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/108973

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii 37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  - Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli aralıklara taşınması. İşletme malzemeleri ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan atıkların biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere taşınması, tarif edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi.

                                                  - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak kireç ocaklarının beslenmesi.

                                                  - Pancar Yüzdürme ve Meydan İşleri: Pancarın silolardan işletme talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan işleri.

                                                  Miktarı ve türü: Kampanya süresince (±%20 toleranslı 55 Gün) Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 58300 ton), Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti (tahmini 8700 ton), Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri (Tahmini 185000 ton) nin 4 İş Makinesi Operatörü, 7 Kamyon Şoförü, 38 Diğer Personel olmak üzere toplam 49 Kişi ve 1 adet lastik tekerlekli yükleyici (en az 150 HP, bakımlı, 15 yaşından küçük) 2 adet damperli kamyon (15 ton taşıma kapasiteli, 10 yaşından küçük) ile yapılması işi.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 55 (±%20 toleranslı) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  27.08.2013 - 14:30

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6946/1-1


143 ADET OKSİJEN ANALİZÖRLERİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen 10 kalemde toplam 143 adet Oksijen Analizörleri yedeklerinin alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2013/109051

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı, Oksijen Analizör Yedekleri, 143 adet

b) Teslim edileceği yer            :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı:

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  23/08/2013 Cuma günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı                  :  (Dosya No: AEBS 2013/41)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 23/08/2013 Cuma günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr 'den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

6955/1-1


MUHTELİF YAĞLAR SATILACAKTIR

İzmir İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Çevre Daire Başkanlığından:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 3. maddesi gereğince mahkeme tarafından tasfiye kararı verilen teknik düzenlemelere uygun yaklaşık; 1.404.475 Kg (1.772.081 Litre) JET A yakıtı, 12.019 Kg (14.446 Litre) Motorin, 540 Kg Kalorifer Yakıtı (fuel Oil 4), 17.850 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 6), 1.175 Kg White Spirit, 31.415 Kg Bazyağ, 96 Kg Dişli Yağı (SAE 90), 435 Kg Madeni Yağ, 8.808 Kg Madeni Yağ (Special 10) ve 12.377 Kg 10 Numara Yağ, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif arttırma ihalesi yoluyla satılacaktır İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  855 Sokak No: 40 Konak/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel   : (232) 4551400 - (Dahili 1936)

                                                         Faks : (232) 2512826

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Teknik düzenlemelere uygun;

                                                         yaklaşık; 1.404.475 Kg (1.772.081 Litre) JET A yakıtı, 12.019 Kg (14.446 Litre) Motorin, 540 Kg Kalorifer Yakıtı (fuel Oil 4), 17.850 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 6), 1.175 Kg White Spirit, 31.415 Kg Bazyağ, 96 Kg Dişli Yağı (SAE 90), 435 Kg Madeni Yağ, 8.808 Kg Madeni Yağ (Special 10) ve 12.377 Kg 10 Numara Yağ

b) Yerleri                                      :  315 Sokak. No:1 35410 Gaziemir/İZMİR adresindeki İzmir İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Çevre Daire Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Torbalı Şantiye sahasında

3 - İhalenin

a) Usulü                                        :2886 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü

b) Yapılacağı yer                          :  855 Sokak No: 40 Konak/İZMİR adresinde İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda

c) Tarihi ve saati                           :  28/08/2013 tarih ve saat:14:00

4 - Muhammen bedel                    :  Teknik düzenlemelere uygun;

                                                         1.404.475 Kg (1.772.081 Litre) JET A yakıtı: 1.828.612,16 TL, 12.019 Kg (14.446 Litre) Motorin: 14.616,22 TL, 540 Kg Kalorifer Yakıtı (fuel Oil 4): 525,77 TL, 17.850 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 6): 14.487,93 TL, 1.175 Kg White Spirit: 1.600,06 TL, 31.415 Kg Bazyağ: 40.839,50 TL, 96 Kg Dişli Yağı (SAE 90): 320,32 TL, 435 Kg Madeni Yağ: 1.295,94 TL, 8.808 Kg Madeni Yağ (Special 10): 27.003,86 TL ve 12.377 Kg 10 Numara Yağ: 37.945,82 TL

5 - Geçici teminat miktar               :  Her bir ürün için muhammen bedellerin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

6 - İhale şartnamesinin nereden

     ve hangi şartlarla alınacağı       :  315 Sokak. No:1   35410 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan İzmir İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Çevre Daire Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhaleye 5015 sayılı Kanun hükümlerine göre alınmış teknik düzenlemelere uygun olmayan ürünler için rafinerici lisansı, teknik düzenlemelere uygun ürünler için rafinerici lisansı veya dağıtıcı lisansı sahipleri katılabilir. İstekliler rafinerici lisansı veya dağıtıcı lisansını ihalede ibraz edeceklerdir.

f) Madeni ve baz yağ ile solvent için EPDK’dan bu ürünlerin ithali için alınmış uygunluk belgesi ibraz edilecektir.

g) İstekliler 2886 sayılı yasaya göre cezalı veya yasaklı olmadıklarına dair taahhütname vereceklerdir.

İstekliler istenilen belgeleri en son 28/08//2013 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar 855 Sokak No: 40 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü Bürosuna vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere 28/08//2013 Çarşamba günü saat 14:00’da İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda Komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

7009/1-1


KANTARLARDA PANCAR TESELLÜM VE SEVK HİZMETLERİNDE İŞÇİLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı kantarlarda pancar tesellüm ve sevk hizmetlerinde işçilik hizmeti açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                            :  2013/109832

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası      :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya Döneminde; Görev yerleri, çalışma koşulları ve çalışma süreleri Teknik Şartnamede belirtilen 128 adet eleman çalıştırılması hizmeti İşidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27.08.2013 - Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Tüm kantarlarda 2’şer adet olmak üzere toplam 32 adet Bilgisayar sertifikası olan görevli ile geriye kalan toplam 96 adet eleman ise en az lise mezunu olacaktır.

İhale uhdesinde kalan firma yukarıda istenilen okul durumlarını gösterir diploma suretleri ile sertifikaları sözleşme aşamasında İdareye vermek zorundadır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 27.08.2013 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6924/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi : 27.08.2013                                                     Saati : 14.00                                                             İhale Yeri : Satış Sal./Saat:14.00

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

M3

Parti

Muh. Bed.

Teminat

  1

Çaldağı

3.SNB.Çam Tom.

3

2581

 

393.620

4

140,00

1.656,00

  2

Çaldağı

1.SNB Çam Md Dr10-20

5

59206

 

4.700,905

82

120,00

16.967,00

  3

Ballık

1.SNB Çam Md Dr10-20

5

90034

 

7.011,139

95

120,00

25.293,00

  4

Çaldağı

1.SNB Çam Md Dr10-20

4

671

 

58.853

1

102,00

181,00

  5

Düzağaç

I.SNB.Çam Md.D.10-16

3

35796

 

1.814,805

43

102,00

5.573,00

  6

Söbeçimen

I.SNB.Çam Md.D.10-16

3

3810

 

225.225

3

102,00

691,00

  7

Söbeçimen

1.SNB Çam Md Dr10-20

3

430

 

23.937

1

120,00

87,00

  8

Düzağaç

I.SKB.Çam.Md.D.10-20

2,5

2363

 

101.947

5

101,00

310,00

  9

Ballık

I.SKB.Çam.Md.D.10-20

2,5

16915

 

843.623

31

119,00

3.028,00

10

Çaldağı

I.SKB.Çam.Md.D.10-20

2,5

14533

 

708.547

33

119,00

2.544,00

11

Ballık

Çam Sanayi Odun

1,4

7671

 

501.720

12

115,00

1.737,00

12

Çaldağı

Çam Sanayi Odun

1,40

11615

 

802.953

33

115,00

2.789,00

13

Çaldağı

Çam Kağıtlık Odun

1-3

11876

 

1.109,815

20

115,00

3.840,00

14

Sızır

İbreli Yakacak

TİR

 

876

 

3

40,00

1.053,00

15

Sızır

İbreli Yakacak

TİR

 

51003

 

118

30,00

45.976,00

16

Çayıralan

İbreli Yakacak

TİR

 

433

 

1

30,00

390,00

TOPLAM

257501

52312

18297,089

485

 

112.115,00

 

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda yazılı depolarında mevcut 485 parti Orman Emvali 27/08/2013 Salı günü saat 14:00’de İşletmemi Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - Açık artırmalı satışa konan emvallerden İbreli Kağıt odun ve yakacak odunların %30’u ile vergi ve fonları peşin bakiyesi 9 ay vadeli olarak aylık %0,80 vade faizi vade sonunda alınmak şartıyla Kesin Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu karşılığında şartname hükümlerine göre satılacaktır.

3 - Şirket adına ihaleye gireceklerin Vekâletname İbraz etmeleri şarttır.

4 - Satışa ait ilan şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı İşletme Müdürlüklerinde civar Belediyeler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile mesai saatleri dahilinde İşletmemizde görülebilir.

5 - İsteklilerin ihale günü saat 14:00 e kadar %3 teminatlarını yatırarak makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şarttır.

6 - İlan olunur.

Tel: 0 354 212 92 18                      Faks: 0 354 212 49 94

T.C. Ziraat Bnk. Hes. No: TR57000100025742322751-5002

7050/1-1


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİNE GÖRE TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN ADI

ALANI (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE GÜN

VE SAATİ

DOSYA SATIŞ BEDELİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 222 Pafta 2866 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre satışı

13.625,00 m2

26.05.2007-15.02.2013 Tasdik Tarihli imar planlarına göre Bölgesel açık ve kapalı spor alanında kalmaktadır.

54.500.000,00 TL

1.635.000,00-TL

29.08.2013

Saat 11:00

1.000,00-TL

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Kanuni İkametgahı (Onaylı)

b) Nüfus Suret (Onaylı)

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Muhammen bedelin %3 kadar)

d) Dosya bedeli tahsilat makbuzu

e) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekalet

İstekli bir şirket olduğu takdirde;

a) Şirketin Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış bir belge.

b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacakların bu şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname.

c) Yabancı tab’anın on seneden beri Türkiye de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması.

d) Yabancı şirketin b,c fıkralarında yazılı şartların her ikisine de haiz bulunması (Türkiye de Şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

e) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Muhammen bedelin %3 kadar)

f) Dosya bedeli tahsilat makbuzu

g) İsteklerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin Adı, Soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin teklif zarflarını İhale saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliği'ne vermeleri gerekir.

İlan olunur.

6890/1/1-1


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİNE GÖRE TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN ADI

ALANI (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE GÜN

VE SAATİ

DOSYA SATIŞ

BEDELİ

Ataşehir, İlçesi, Barbaros Mahallesi, F22D22C3C Pafta,3334 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre satışı

5.946,71 m2

30.11.2012 Tarih ve 1/1000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Muhtelif Parseller ve tescil dışı alanlara ilişkin uygulama planı değişikliği ile E:1,50 H:Serbest, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır.

32.706.905,00 TL

981.208,00-TL

27.08.2013

Saat 11:00

1.000,00-TL

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Kanuni İkametgahı (Onaylı)

b) Nüfus Suret (Onaylı)

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ( Muhammen bedelin %3 kadar)

d) Dosya bedeli tahsilat makbuzu

e) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekalet

İstekli bir şirket olduğu takdirde;

a) Şirketin Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış bir belge.

b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacakların bu şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname.

c) Yabancı tab’anın on seneden beri Türkiye de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması.

d) Yabancı şirketin b,c fıkralarında yazılı şartların her ikisine de haiz bulunması (Türkiye de Şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

e) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Muhammen bedelin %3 kadar)

f) Dosya bedeli tahsilat makbuzu

g) İsteklerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin Adı, Soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin teklif zarflarını İhale saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliği'ne vermeleri gerekir.

İlan olunur.

6890/2/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 27.08.2013 - 14:00                                                                                                           İhale Yeri: Taşköprü İşl. Müd. Satış Salonu

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Parti Adedi

Adet

M3

Ster

Muh. Bed.

Teminat

  1

Ardıçlık

2 SNB Çs Tom.Kln

1

 

30,000

 

245,00

221,00

  2

Ardıçlık

2 SNB Çk Tom.Kln

2

 

60,000

 

260,00

470,00

  3

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Çs Tom.İnc

2

 

80,000

 

190,00

458,00

  4

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Çk Tom.İnc

2

 

80,000

 

180,00

434,00

  5

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Çs Tom.Kln

2

 

80,000

 

225,00

542,00

  6

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Çk Tom.Kln

2

 

80,000

 

200,00

482,00

  7

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çs Tom.İnc

5

 

200,000

 

160,00

965,00

  8

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çk Tom.İnc

36

 

1.440,000

 

150,00

6.516,00

  9

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çs Tom.Kln

5

 

200,000

 

200,00

1.205,00

10

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çk Tom.Kln

42

 

1.680,000

 

185,00

9.366,00

11

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çs Tom.İnc

2

 

80,000

 

145,00

350,00

12

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çk Tom.İnc

4

 

160,000

 

135,00

652,00

13

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çs Tom.Krşk

2

 

80,000

 

155,00

374,00

14

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çk Tom.Krşk

2

 

80,000

 

145,00

350,00

15

Ardıçlık

3 SKB Çs Tom.Kln

2

 

80,000

 

165,00

398,00

16

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çk Tom.Kln

3

 

120,000

 

155,00

561,00

17

Ardıçlık-Topçupınarı

2 SUB Kök.Tom.Kln

2

 

80,000

 

215,00

518,00

18

Ardıçlık-Topçupınarı

2 SNB Kök.Tom.Kln

2

 

80,000

 

200,00

482,00

19

Topçupınarı

3 SUB Kök.Tom.İnc

1

 

40,000

 

170,00

205,00

20

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Kök.Tom.Kln

5

 

200,000

 

190,00

1.145,00

21

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Kök.Tom.İnc

4

 

160,000

 

150,00

724,00

22

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Kök.Tom.Kln

10

 

400,000

 

175,00

2.110,00

23

Ardıçlık-Topçupınarı

Çam Kağıtlık (M3)

21

 

840,000

 

100,00

2.541,00

24

Ardıçlık-Topçupınarı

Köknar Kağıtlık (M3)

5

 

200,000

 

100,00

605,00

25

 

Çam Kab. Kağıtlık

10

 

 

5000

73,00

10.960,00

26

 

Kayın Lif Yon. Od.

2

 

 

100

70,00

212,00

27

 

Meşe Lif Yonga Od.

2

 

 

100

60,00

182,00

28

 

Yapraklı Yak. Odun

7

 

 

350

60,00

637,00

TOPLAM

185

0

6.530,000

5.550

4.458,00

43.665,00

 

1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 185 parti orman emvali 27.08.2013 tarihine rastlayan Salı 14.00'de açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller %40 ı vergi ve fonlar peşin %60 ı 9 ay vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kâğıtlık ve lif yonga odunlarında emval %30 u vergi ve fonlar peşin %70 i 9 ay vadeli olarak satılacaktır.

Emvallerde 9 aylık %5.40 vade faizi mektuba ilave edilecektir.

3 - Müşterinin adresine gönderilen tebligat aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde satışı yaptırmak zorundadır.

Tebligatı 7 günlük posta hizmeti süresinde alma zorunluluğu olup eğer bu süre içerisinde tebligatı almamış ise İşletme Müdürlüğümüzün tebligatı postaya vermiş olduğu tarihinden itibaren 22 gün içinde satış yaptırmak zorundadır.

Postada geciken süreler yasal bir hak tanımadığı gibi 15 gün içinde satış yaptırmak kaydı ile %1,2 emval gecikmesi artı KDV ve teminatın %6 ya çıkartılarak satış yaptırılabilir.

4 - Alıcı Taahhüdünden dönerse şartnamenin 14. maddesi gereği %9,50 kanuni faiz ve iki ihale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır.

5 - Vadesi biten teminat mektubu 30 gün İşletme 30 gün Bölge Müdürlüğünden izin alınarak aylık %1,2 gecikme +KDV’sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir.

6 - İlanımız Antalya, Ayancık, Araç, Adana, Bolu, Boyabat, Bursa, Samsun, Balıkesir, Or. Gen. Müd. ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir.

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca Şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekâleten girenler vekâletnamelerini noterden tasdikli bir örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

8 - Satış şartnamesi İşletme Müd. Ücretsiz temin edilebilir. Global istifler satıştan 1 gün önce hazır olup emvaller ve parti adedi %20 eksik veya %30 fazla olabilir.

TEL: 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51 - FAX: 0366 417 33 57

BANKA HESAP NUMARASI: 9232823 (Taşköprü Ziraat Bankası)

IBAN NO: TR98 0001 0001 5409 2328 2350 01

7040/1-1