12 Ağustos 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28733

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMİ (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:

- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 12 adet.

- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 106 adet.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 07-08 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz açıktan atama ile personel alınacaktır.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

c) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,

(aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır. )

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,      

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek, 

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 23/12/2013 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (23/12/1987 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

ç) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır.)

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler. )

 g) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde KPDS/YDS sınavından en az 70 veya YÖK tarafından yayımlanan denklik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olmak.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

- Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya

- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve

- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır.

Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır.

Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 12/08/2013-02/09/2013 Tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi,

b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,

ç) İngilizce dilinde KPDS/YDS sınavından en az 70 veya YÖK tarafından yayımlanan denklik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için başvuranlar)

Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)

b) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.

c) Adli sicil kaydı beyanı

ç) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

d) ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (Öncelikle Sınavda başarılı olan ilk 106 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için),

e) Hizmet belgesi (Sadece Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)

f) Mal Bildirim Formu.(Önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde)

g) Hava Trafik Kontrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörleri için)

h) Promosyon Beyanı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için)

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

 Sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı;

Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar;

Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar;

Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır.

Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 12/08/2013 tarihinde başlayacak ve 02/09/2013 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI

 

STAJYER HAVA TRF. KONT.

ASİSTAN HAVA TRF. KONT.

ATATÜRK HV.LİMANI

16

 

ADANA  HV.LİMANI

10

 

MİLAS/BODRUM  HV.LİMANI

6

 

ESENBOĞA  HV.LİMANI

28

 

ERZURUM  HV.LİMANI

1

 

ŞANLIURFA-GAP HV.LİMANI

3

 

AĞRI  HV.LİMANI

3

2

ADIYAMAN HV.LİMANI

2

 

BURSA-YENİŞEHİR  HV.LİMANI

1

 

ÇORLU  HV.LİMANI

4

2

ÇANAKKALE  HV.LİMANI

1

 

ERZİNCAN  HV.LİMANI

1

 

SİVAS  HV.LİMANI

2

 

KARS HV.LİMANI

1

 

MARDİN  HV.LİMANI

2

 

SİNOP  HV.LİMANI

1

 

VAN  HV.LİMANI

4

2

SABİHA GÖKÇEN HV.LİMANI

5

 

GAZİ PAŞA HV.LİMANI

4

 

IĞDIR HV.LİMANI

1

1

BİNGÖL HV.LİMANI

 

2

ŞIRNAK HV.LİMANI

5

2

YÜKSEKOVA HV.LİMANI

5

1

T O P L A M

106

12

6891/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER

Yardımcı doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Ünvanı ve Sayısı

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör (1)

En az iki yıl bir üniversitede doçent ya da profesör olarak görev yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Doçent (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent (2)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yardımcı Doçent (1)

Diş Hastalıkları ve Tedavisi dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı

Doçent (1)

Yeni Türk Edebiyatı Alanında çalışma yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği

Doçent (1)

Yabancı dil öğretimi ve Eğitimde Program geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği

Doçent (1)

Toplumdilbilim, Edim bilim ve yabancı dil öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü / Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Yardımcı Doçent (1)

Eğitim Programları ve Öğretimi Alanında doktora yapmış olmak ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Çalışmalar yapmış veya yapıyor olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Yardımcı Doçent (1)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak ve değerlendirme ve istatistik dallarında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Yardımcı Doçent (1)

Analiz ve fonksiyonlar teorisinde doktora yapmış olmak ve Korovkin tipli yaklaşımlar konusunda çalışma yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör (1)

Türk Dil Bilimi alanında uzman olmak. Çağdaş Türk Lehçeleri Türk-İran dil ilişkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

Adayların lisans eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında, yüksek lisans ve doktora eğitimini de Kültür Çalışmaları alanında tamamlamış olması; şimdiye kadar “Amerikan tarihi”, “Amerikan kültürü”, “kültür incelemeleri”, “kültür eleştirisi” ve “göstergebilim” gibi konular üzerine dersler vererek tecrübe kazanmış olması; kültür çalışmalarının çeşitli konularında seminerler verebilecek durumda olması; ilgili konularda uluslararası düzeyde yayınlarının olması gerekmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

Adayların biyoloji, fizyolojik psikoloji, nörobiyoloji, nörobilim, nöropsikoloji, psikofarmakoloji, genetik ve davranış, nörogelişimsel bozukluklar, vb. gibi konularda lisans ve yüksek lisans dersleri verebilecek durumda olması, fMRI kullanılarak yapılacak çalışmalarda uzmanlaşması, fMRI kullanımı eğitimi verebilecek durumda olması, uluslararası endekslerce taranan dergilerde ilgili konularda basılmış makalelerinin bulunması gerekmektedir.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

Felsefe, bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; Estetik, Sanat Sosyolojisi ve Sanat Psikolojisi derslerinde en az iki yıl deneyimli olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmış olmak; Mimarlık tarihi, kuram ve eleştirisi konusunda uzman olmak, bu konularda uluslar arası yayın sahibi olmak; Tasarım Stüdyosu ve Mobilya Tasarımı derslerinde en az üç yıl deneyimli olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

Lisans eğitimini mimarlık bölümünde, yüksek lisans eğitimini mimarlık tarihi programında, doktora eğitimini mimarlık bölümünde yapmış olmak, mimarlık tarihi konusunda uluslar arası kitap ve yayın sahibi olmak; temel tasarım stüdyosu dersinde en az iki yıl deneyimli olmak.

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör (1)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda Doçentlik Belgesi’ni almış olmak. En az beş yıl bir üniversitede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Profesör (1)

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Doçentlik Belgesi’ni almış olmak. En az beş yıl bir üniversitede Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent (2)

Medeni Hukuk alanında doktora programını bitirmiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Yardımcı Doçent (1)

Ceza ve Ceza Usul Hukuk alanında doktora programını bitirmiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Doçent (1)

Yönetim Organizasyon alanında doktora yapmış olmak; Sayısal Yöntemler, Teknoloji Bilgi Yönetimi alanında ders verebilir olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Yardımcı Doçent (1)

İktisat alanında ekonometri ağırlıklı olarak doktora yapmış olmak; teorik ve uygulamalı ekonometri ve matematiksel iktisat alanlarında ders verebilir olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent (1)

Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak; siyasi tarih ve Türk dış politikası alanlarında ders verebilir olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent (1)

Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; siyasi düşünceler tarihi alanında ders verebilir olmak

İletişim Fakültesi

Radyo Tv ve Sinema

Yardımcı Doçent

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İletişim alanında yapmış olmak. Akademik yayınlara ek olarak belgesel sinema alanında çalışmalarda bulunmak. Alanında. 10 yıl akademik deneyime sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent (1)

Biyomühendislik alanında doçent unvanını almış olmak, Biyosensörler, Nanoteknolojik Cihazlar (STM, AFM vb. mikroskoplar), Medikal Enstrümantasyon, Plazma Jeneratörleri Tasarım ve Uygulamaları alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Biyoloji alanında lisans, Biyoteknoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ilgili alanlarda en az iki yıl çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Sinyaller ve Sistemler, Sinyal İşleme, Veri İletişimi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Lisansını ve doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Mukavemet, Yapısal ve Sismik Analiz alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör (1)

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Besin Kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri

Profesör (1)

Doçentliğini kadın sağlığı ve doğum hemşireliği alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Profesör (1)

Sporcu sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak ve en az 3 yıl akademik deneyime sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak ve en az 3 yıl akademik deneyime sahip olmak.

Devlet Konservatuvarı

Sahne Sanatları Bölümü

Profesör (1)

Konser piyanistliği alanında Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik – Doktora unvanına sahip olmak, Yurtiçi ve yurtdışında resital / oda müziği konserleri / orkestra eşliğinde solist olarak konserler vermiş olmak, yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış CD kayıtları yapmış olmak, Oda müziği ve şan eşliği konusunda deneyime sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Doçent(1)

Tıp Fakültesi mezunu olup, en az 10 (on) yıl uzman olarak klinik hekimlik deneyimi olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd. Doç. Dr. (1)

Fen Fakültesi İstatistik bölümü mezunu olup, alanında doktora yapmış ve 3 yıl biyoistatistik iş deneyimine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim

Kadro Unvanı

Sayısı

Açıklama

Göz Hastalıkları

Doçent

2

(1)(4)

Göz Hastalıkları

Profesör

1

(2)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

(2)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

(2)

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

(2)

Kalp Damar Cerrahisi

Profesör

1

(1)

Kalp Damar Cerrahisi

Doçent

1

(6)

Kalp Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

4

(2)(4)

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

(1)

Genel Cerrahi

Profesör

1

(2)

Genel Cerrahi

Doçent

1

(2)

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

(1)

Plastik, Rekons. Ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

(1)

Plastik, Rekons. Ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

(2)

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

Üroloji

Profesör

2

(2)(4)

Üroloji

Doçent

2

(1) (2)

Üroloji

Yardımcı Doçent

2

(2) (6)

Aile Hekimliği

Doçent

1

(2)

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

1

(4)

Çocuk Kardiyoloji

Profesör

1

(4)

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma

Yardımcı Doçent

1

(2)

Çocuk Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

Çocuk Nefroloji

Yardımcı Doçent

2

(2) (6)

Yenidoğan

Yardımcı Doçent

1

(6)

Çocuk Hematoloji-Onkoloji

Doçent

3

(1) (2)

Çocuk Hematoloji-Onkoloji

Yardımcı Doçent

1

(2)

Sosyal Pediatri

Yardımcı Doçent

1

(1)

Anabilim

Kadro Unvanı

Sayısı

Açıklama

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

2

(1) (2) İmmunoloji alanında doktorası olmak ve tramplantasyon imminolojisi alanında çalışmak üzere

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

2

(1) (2)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

(4)

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

(1)

İç Hastalıkları/Endokrinoloji

Doçent

1

(4)

İç Hastalıkları/Endokrinoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

İç Hastalıkları / Gastroenteroloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

İç Hastalıkları/Tıbbi Onkooloji

Yardımcı Doçent

1

(2)

İç Hastalıkları/Nefroloji

Profesör

1

(2)

İç Hastalıkları/Nefroloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

İç Hastalıkları / Hematoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

Kardiyoloji

Profesör

3

(1) (2) (6)

Kardiyoloji

Doçent

1

(3)

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

1

(6)

Radyoloji

Profesör

2

(1) (2)

Radyoloji

Doçent

1

(5)

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

(2)

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

1

(2)

Anatomi

Doçent

1

(1)

Histoloji-Embriyoloji

Profesör

1

(1)

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

(1)

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

(1)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

 

1: Ankara Merkezde görevlendirilmek üzere

2: Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

3: Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

4: İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

5: İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

6: Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

6905/1-1