12 Ağustos 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28733

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


10 ADET YAKIT SAYACININ TEMİN EDİLİP MONTAJININ YAPILIP DEVREYE ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET KÖMÜR EBATLANDIRICI SİSTEMİNİN TEMİNİ VE MONTAJININ

YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE YAPILACAK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA SABİT AÇIK DENİZ PLATFORMLARI VE DENİZ BORU HATLARI İÇİN İLERİ TEMEL MÜHENDİSLİK VE DİZAYN ÇALIŞMALARI VE AÇIK DENİZ YAPILARI İÇİN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILIGÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mardin Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


YHT ARAÇ BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 2 ADET AKS TAŞIYICI VE 3 ADET KALDIRMA APARATI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 ADET YAKIT SAYACININ TEMİN EDİLİP MONTAJININ YAPILIP DEVREYE ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin               

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks:(0344)524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin                

A- a) İhale Kayıt - Dosya No           :  2013/104489 -- 2013/59

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  1-2-3 ve 4. Ünitelere 2 şer adet ve 2 adet de yedek olmak üzere toplamda 10 adet yakıt sayacının temin edilip montajının yapılıp devreye alınması işi.

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İhale tarihi ve saati                       :  28/08/2013    Saat: 14.00

e) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                               :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası

                                                            Şb.TR170001000390377120435440 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14:00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

6818/1-1


1 ADET KÖMÜR EBATLANDIRICI SİSTEMİNİN TEMİNİ VE MONTAJININ

YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Tınaz Bağyaka hattı kömür alım bunkerlerinin altına İşletme tarafından belirlenecek hat üzerine 1 adet Kömür ebatlandırıcı sisteminin temini ve montajının yapılması işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/97910

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Tınaz Bağyaka hattı kömür alım bunkerlerinin altına İşletme tarafından belirlenecek hat üzerine 1 adet Kömür ebatlandırıcı sisteminin temini ve montajının yapılması işi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  -Ebatlandıcı kırıcı ve tüm malzemelerin işletmeye gelme süresi 120 gün

                                                            - Demontaj ve montaj süresi yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

                                                            - Toplam süre 180 Gün

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  03.09.2013. 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 03.09.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6388/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

1 - Üniversitemizin mülkiyetine ait Gelibolu Hamzakoy Uygulama Oteli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi hükümleri gereğince kapalı teklif usulü suretiyle satışı yapılacaktır.

2 - İhale 23/08/2013 Cuma günü Saat: 10.00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odasında yapılacaktır.

3 - İştirakçilerden istenilen belgeler,

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

a - İhaleye Başvuru Dilekçesi ve İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdan sureti,

c - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, ek teminat için teminat mektubu veya makbuzu,

d - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

a - Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

b - Noter tasdikli imza sirküsü,

c - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, ek teminat için teminat mektubu veya makbuzu,

d - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4 - İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odasında yetkili memura teslim etmeleri şarttır. İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Bürosunda görülebilir ve ayrıca 286-2181818 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. Şartnameler istenildiğinde ücretsiz olarak fotokopisi iştirakçilere teslim edilebilir.

5 - Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

6 - İlan Olunur.

 

Sıra No

Cinsi

Yüzölçümü

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

Saati

1

Arsa

2.278,12 m2

3.300.000,00 TL.

99.000,00 TL.

23/08/2013

10.00

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Kampüsü Çanakkale Tel: 286-218 00 18 Fax: 286-218 05 17

6835/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

“Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah. 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın peşin olarak satışı “ 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

Muhammen Bedel      : 5.389.458,30TL

Geçici Teminat %3     : 161.683,75.-TL

İhalesi Belediyemiz Encümeninde : 27.08.2013 SALI günü saat 15:00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şartname Hazırlama Şb. Müd.de görülebileceği gibi 1.000,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Osmangazi

Alaşar

4491

49

6.303,46 m2

Tam

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

Hmaks =Serbest E:1,50

 

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1. İmza Sirküsü

1. İmza Sirküsü

2. Vekil ise Vekaletname

2. Vekil ise Vekaletname

3. Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü

3. Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü

4. Ticaret ve San. Odası Belgesi

4. Nüfus Cüzdan Sureti. (T.C. Kimlik Numaralı)

5. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5. İkametgah Senedi

6. Şartname Alındı Makbuzu

6. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7. Şartname Alındı Makbuzu

 

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:30’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şartname Haz. Şb. Md. Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

6817/1-1


YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE YAPILACAK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

04 Temmuz 2013 tarih 28697 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 12.08.2013 tarihinde saat 11.30’da zarf teslimi yapılacak, 13.08.2013 tarihinde saat 14.30’da açık eksiltmesi yapılacağı duyurulan İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, Hobyar Mah. 422 Ada, 31 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki kargir binanın (Eminönü İş Hanı) yap-İşlet-devret modeli ile ihalesi iptal edilmiştir.

6908/2/-1


BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin;

a) Adres                                     :  EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası      :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi          :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu Satışın             ;

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Basınçlı Sıcak Su Formundaki Isı Enerjisinin Satışı-miktar ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                        :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğün İhale Toplantı Salonu. Afşin/Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saat                         :  19/08/2013 tarih, saat 14:00 :

                                                     (Dosya No : AEBS 2013/36 )

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterleri

4.1. İhaleye Katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1. Tebligat adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası.

4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi gerçek kişi ise vergi numarası.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi ise imza beyannamesi.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılımda noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.

4.1.7. Şartname aldığını gösterir belge.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim belgesi.

4.1.9. İhale dokümanın okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış satış teklif isteme şartnamesi, teknik şartname ve sözleşme tasarısı.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İhaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez. İstekliler tekliflerini birim bedel üzerinden TL/kWth olarak vereceklerdir.

9 - Teklifler 19/08/2013, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak açık arttırım sırasında yetkili bulunması zorunludur.

10 - İstekliler ihaleye katılabilmek için 15.000,00 TL tutarında geçici teminat verecektir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde teknik ve satış şartnamesindeki hükümler aynen geçerlidir.

6797/1-1


KUZEY MARMARA SABİT AÇIK DENİZ PLATFORMLARI VE DENİZ BORU HATLARI İÇİN İLERİ TEMEL MÜHENDİSLİK VE DİZAYN ÇALIŞMALARI VE AÇIK DENİZ YAPILARI İÇİN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) "Kuzey Marmara Sabit Açık Deniz Platformları ve Deniz Boru Hatları İçin İleri Temel Mühendislik ve Dizayn Çalışmaları (AdvFEED Çalışmaları) ve Açık Deniz Yapıları İçin Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri" işleri için nitelikli firmalardan kapalı teklif toplayacaktır. AdvFEED Çalışmalarının sonuçları, Kuzey Marmara sabit açık deniz platformları ve boru hatları mühendislik, satın alma, inşaat ve yerleştirme işleri için başkaları ile ePCI tarzda yapılacak bir anlaşmanın temel ve teknik gerekliliklerini oluşturacaktır.

TPAO, kapasite artırım çalışmaları başlatılan Kuzey Marmara yer altı doğal gaz depolama operasyonlarını desteklemek ve projenin deniz elemanlarını oluşturmak üzere Marmara Denizi'nin kuzeyinde, Silivri/İstanbul açıklarında 25 m ve 46 m su derinliğinde iki adet insansız sabit açık deniz platformunu ve ilgili boru hatlarını yerleştirmeyi planlamaktadır.

Teklif Sahipleri, ilgili Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 10 ay içerisinde tamamlanması gereken AdvFEED Çalışmalarının icrası için sabit bir götürü bedel teklif edeceklerdir. Teklif Sahipleri aynı zamanda 4 yıl yürürlükte kalacak ilgili Sözleşme'nin ifası süresince TPAO'nun zaman zaman ihtiyaç duyabileceği açık deniz yapılan için birim fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek mühendislik ve danışmanlık hizmetleri için personel ücret tarifesi tekliflerini de sunacaklardır.

İhaleye katılım, eşit şartlarda olmak üzere, bağımsız veya İş Ortaklığı olarak iştirak edecek tüm gerçek ve tüzel kişilere, uluslararası düzeyde açıktır. Konsorsiyumların ihaleye katılımı kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmaya uygun bulunmak için Teklif Sahipleri, ilgili Sözleşmenin etkin bir şekilde ifası için gerekli yasal, teknik ve mali gereklilikleri karşıladıklarını TPAO'yu tatmin edecek şekilde ispatlamaya zorunludurlar.

TPAO tekliflerin bazılarını, tümünü veya bir bölümünü reddetme, en düşük fiyatı sunan tekliften başkasını kabul etme veya herhangi bir zaman ihaleyi iptal etme hakkını elinde tutar.

İhaleye İlişkin Bilgiler

1) İdare                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

a) Adres                           :  TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2180. CAD. NO: 86 ÇANKAYA 06100 ANKARA/TÜRKİYE

b) Telefon Numarası        :  0312 207 3116

c) Faks Numarası             :  0312 286 9017

d) Elektronik Posta Adr.  :  ssaral@tpao.gov.tr

2) İhale Konusu İş            :  Kuzey Marmara Sabit Açık Deniz Platformları ve Deniz Boru Hatları İçin İleri Temel Mühendislik ve Dizayn Çalışmaları ve Açık Deniz Yapıları İçin Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri.

a) Süresi                           :  AdvFEED Çalışmaları 10 (on) ay içerisinde gerçekleştirilip tamamlanacaktır.

                                            Sözleşmenin süresi yürürlük tarihinden itibaren 4 (dört) yıl olacaktır.

b) Tekliflerin Teslim Yeri :  TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİ SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2180. CAD. NO: 86 ÇANKAYA 06100 ANKARA/TÜRKİYE

c) TPAO'ya Bilgi Talebi Süre Bitimi: 17/09/2013 @ 17:30 (Yerel Saat)

d) TPAO Tarafından Açıklama Yayımlanması Süre Bitimi: 23/09/2013 @ 17:30 (Yerel Saat)

e) Teklif Teslimi Süre Bitimi: 02/10/2013 @ 10:00 (Yerel Saat)

f) Tekliflerin Açılma Oturumu: 02/10/2013 @ 10:10 (Yerel Saat)

3) İhale Dokümanları bedelsiz olarak aşağıda verilen adreste görülebilir veya kısmi olarak TPAO'nun www.tpao.gov.tr adresinde ihale ilanları sayfasından elektronik olarak indirilebilir:

TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI, Kat 11, Oda No 1109.

4) İhale Dokümanları yukarıda verilen aynı adresten net 250 ABD Doları ücret karşılığı satın alınabilir.

Ödemelerin TPAO'nun aşağıda verilen banka hesabına yapılması ve ödeme dekontunun başvurunun tamamlanması için yapılan ödemenin kanıtı olarak sunulması gerekmektedir. Teklif Sahiplerinin, bu ihale çerçevesinde Teklif sunabilmeleri için resmi İhale Dokümanlarını satın almaları zorunludur.

TPAO Banka Hesabı (ABD Doları): Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Ankara Kurumsal Merkezi Şubesi IBAN: TR18 0001 5001 5804 8000 9227 84 SWIFT: TVBATR2A

5) İhale Dokümanları, talep halinde Türkiye veya bir başka ülkedeki adrese kargo ile gönderilebilir. İhale Dokümanlarının kargo masrafları dahil ücreti Türkiye için net 275 ABD Doları, Türkiye dışındaki adresler için ise net 350 ABD Doları'dır. İhale Dokümanlarını satın alma talebi, ödemeye ilişkin havale dekontunu ek yaparak, gönderenin adnı, bilgilerini ve tam teslimat adresini de içeren resmi bir mektup olarak hazırlanmalı ve mektup, dokümanların hazırlanmasını başlatmak üzere TPAO'ya faks veya kargo yolu ile gönderilmelidir. TPAO İhale Dokümanlarını belirtilen adrese iki iş günü içerisinde kargo ile gönderecektir. Kargo işini yürüten firma tarafından kaynaklanacak geç teslimat, dokümanların bir bölümünün veya tümünün zarar görmesi veya teslimatın yapılamamasından TPAO hiç bir durumda sorumlu tutulamaz ve İhale Dokümanları kargoya verildiği zaman itibariyle istekliye eksiksiz olarak teslim edilmiş sayılacaktır.

6) TPAO bu ihale ile ilgili, cezalar ve yasaklamalar hükümleri hariç olmak üzere, 4734 ve 4735 sayılı kamu ihaleleri ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarına tabi değildir.

6904/1-1


4458 SAYILIGÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 50,00.- TL ile en çok 48.455,00.- TL arasında değişen; 21/08/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00- TL en çok 4.846,00- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 22 grup eşya (Makaron, sigara filtresi, kuaför malzemesi, tavan dekorasyon, sensör lambaları ve toz şeker vb.) açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 22/08/2013 günü saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6787/1-1


ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mardin Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Mardin Merkez I. Kısım Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Mardin OSB Bölge Müdürlüğü İstasyon/MARDİN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mardin Merkez I. Kısım Organize Sanayi Bölgesine ait yol ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  MARDİN

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  20.007.000.-TL

f) Geçici teminatı                       :  1.400.490.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  27/08/2013 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan   1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Mardin Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Mardin OSB Bölge Müdürlüğü İstasyon/MARDİN adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6846/2-2


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

S.No

Dosya No

Mah/Köyü

Sokak/ Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölç. (m2)

Haz. His. (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedel TL

Geç. Teminat TL

İhale Tarihi

Saati

1

17010102970

Barbaros

Hamidiye Tabyası

8

139

98

1.123,45

Tam

Arsa

İmarlı

1.797.520,00

179.752,00

04.09.2013

14.40

 

Yukarıdaki taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - Taşınmaz mal satışından KDV alınmayacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

6748/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde 51966 ada 1 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ile 22.08.2013 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Hisse Nisbeti

Muhammen Bedel:

Geçici Teminat:

İhale Tarihi:

İhale Saati:

1

Üreğil

51966

1

2.500 m2

TAM

6.250.000,00TL

187.500,00-TL

22.08.2013

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 250.00 TL. (ikiyüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 22.08.2013 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

6648/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde 39643 ada 2 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ile 22.08.2013 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Hisse Nisbeti

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati:

1

Üreğil

39643

2

13.944 m2

TAM

9.760.800,00-TL

292.824,00-TL

22.08.2013

10:05

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 250.00 TL.(ikiyüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 22.08.2013 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

6795/1-1


YHT ARAÇ BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 2 ADET AKS TAŞIYICI VE 3 ADET KALDIRMA APARATI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2013/109068

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15 / 1737        Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 03/09/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6881/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Oğuzeli İlçesi Körkün Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Körkün

038b-04d-4d

566

2

19.935,29 m2

Konut(E:0.50 hmax:6.50)

100,00.-TL.

1.993.529,00-TL.

59.805,87.-TL

 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. 

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL. karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

31.01.2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesi hükmü uygulanacaktır.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 29/AĞUSTOS/2013 Perşembe günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2013 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2013 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6562/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Oğuzeli İlçesi Körkün Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Körkün

038b-03c-3c

496

1

14.714,12 m2

Ticaret (E:1.00 hmax:6.50)

200,00.-TL.

2.942.824,00-TL.

88.284,72.-TL

 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL. karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

31.01.2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesi hükmü uygulanacaktır.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5- İHALENİN SAATİ,YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 27/AĞUSTOS/2013 Salı günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2013 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2013 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6561/1-1


MÜBADELE İLANI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden:

Kullanılabilir durumdaki muhtelif marka ve modelde 24 (yirmidört) adet taşıt ile 8 kalem mal ve malzeme 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına esas yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca açık artırma usulüne göre mübadele edilecektir.

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                :  Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:240 Merkez DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 380 524 62 74 / 75 (6450 Dahili) – Fax : 0 380 523 56 42

c) Elektronik posta adresi                       :  duzcelojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu mal ve malzemelerin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1) Muhtelif marka ve modelde 24 (Yirmidört) adet taşıt ile yaklaşık 1.500 kg alüminyum hurda araç plakası, 3.800 kg hurda metal, 3.000 kg bir adet hurda fuel oil kazanı, 600 kg iki adet hurda su deposu, 1.000 kg hurda bilgisayar malzemesi, 2.000 kg hurda ahşap malzeme, 1 adet 265 m2 prefabrik yapı ve 44 kalem ihtiyaç fazlası yedek parça verilecektir. Tüm bu araçlar ve malzemeler için Değer Tespit Komisyonu 185.750,00 TL tahmini bedel belirlemiştir.

                                                                  2) 7 (yedi) adet 2013 model Linea Classic Actual Plus 1.4 77HP E5 (Benzinli) Otomobil bandrol masrafı olmaksızın, sigorta, tescil ve plaka masrafları dahil anahtar teslimi ile 2 (iki) adet Gestetner MP 301 SPF Fotokopi Makinesi alınacaktır.

                                                                  3) Mübadelede açık artırma usulü uygulanacaktır. Artırım pey cins ve adetleri şartnamede ayrıntılı belirtilmiştir.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma yeri      :  1) Mübadelede verilmesi teklif edilecek araçlar ve artırımda teklif edilecek mal/malzemeler yukarıda yazılı adrese teslim edilecektir.

                                                                  2) Mübadeleye çıkılan araçların ve mal malzemenin bir kısmı yukarıda yazılı adresten teslim alınacaktır. Fuel Oil kazan ve su depoları Yığılca Emniyet Amirliğinden, prefabrik yapı Nalbantoğlu Mahallesi eski Jandarma Karakolu Binası adresinden sökülerek kaldırılacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                             :  Mübadelede verilmesi teklif edilecek araçlar, makineler ve artırımda teklif edilecek mal/malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde idareye teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                            :  Mübadelesi yapılan araçlar ve plakaların, mübadele karşılığı olan araçlar ve diğer mal/malzemenin teslim edildiği günü izleyen 30 (otuz) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerden kaldırılması zorunludur.

3 - Mübadelenin                                    

a) Yapılacağı yer                                    :  Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Akıllı Sınıfı Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:240 Merkez DÜZCE

b) Tarihi ve saati                                     :  27.08.2013 Salı günü Saat 10:00

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat

c) Gerçek kişiler için mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Tüzel kişiler için mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi

e) Tüzel kişiliği temsilen katılanların noterden onaylı imza sirküleri

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi ibraz etmek zorundadır.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.

a) Mübadeleyi yapan idarenin;

1) İta amirleri,

2) Mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortakları hariç),

b) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) Mübadele Şartnamesinin 22.maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar,

Yukarıda belirtilen şahısların mübadeleye katıldıklarının tespit edilmesi halinde, alınan geçici teminat gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında 2886 Sayılı Kanunun 83,84 ve 85. maddeleri uyarınca kovuşturma açılır.

7 - Mübadele dokümanı yukarıdaki adreste mukim Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını Düzce Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden satın almaları zorunludur. Mübadeleye teklif verilmesi şartnamenin tamamının kabulü anlamını taşımaktadır.

8 - Teklifler, mübadele günü ve saatine kadar Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine teslim edilecek, posta yoluyla teklif alınmayacaktır.

9 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

10 - İstekliler araçlara ve malzemeye ait yaklaşık değerin (187.923,15 TL) en az %3’ü oranında (5.637,69 TL) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 90 (doksan) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Teminat olarak;

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

ç) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları kabul edilir.

Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

11 - Sözleşme yapılmayacak, ancak protokol imzalanacaktır.

12 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

13 - Mübadelesi yapılacak olan araçlar ve diğer mal/malzemeler mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında yukarıda belirtilen adreslerinde görülebilir.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ARAÇLAR

S.N.

PLAKA

MARKA

MODEL

MOTOR HACMİ

MOTOR GÜCÜ

KM

DURUMU

HASAR ORANI %

1

81 A 0008

Fiat Scudo

1999

1905

51 KW

358054

Faal - Masraflı

 

2

81 A 0010

Fiat Scudo

1998

1905

69 BG

260000

Faal - Masraflı

 

3

81 A 0016

Renault 19

2000

1598

90 BG

225924

Faal - Masraflı

 

4

81 A 0025

Renault 19

2000

1598

90 BG

320000

Faal - Masraflı

 

5

81 A 0026

Renault 19

2000

1598

90 BG

270251

Gayri Faal

 

6

81 A 0040

Renault 19

2000

1598

90 BG

386322

Faal - Masraflı

 

7

81 A 0048

Land Rower

1996

2495

111 BG

82912

Faal - Masraflı

 

8

81 A 0053

Renault 19

1999

1598

90 BG

314980

Faal - Masraflı

 

9

81 A 0068

Fiat Siena

1999

1581

71 BG

252007

Faal - Masraflı

 

10

81 A 0069

Fiat Palio

1999

1372

51 BG

280501

Faal - Masraflı

 

11

81 A 0073

Fiat Siena

2000

1581

71 BG

220000

Faal - Masraflı

 

12

81 A 0074

Renault 19

2000

1598

90 BG

230283

Faal - Masraflı

 

13

81 A 0075

Renault 19

2000

1598

90 BG

178461

Faal - Masraflı

 

14

81 A 0078

Isuzu

2001

4334

88 KW

55000

Faal - Masraflı

 

15

81 A 0080

Renault 19

2001

1598

90 BG

235000

Faal - Masraflı

 

16

81 A 0083

Renault 19

2001

1598

90 BG

167477

Faal - Masraflı

 

17

81 A 0084

Renault 19

2001

1598

90 BG

204111

Faal - Masraflı

 

18

81 A 0085

Toyota Corolla

2002

1598

81 BG

436876

Faal - Masraflı

 

19

81 A 0088

Toyota Corolla

2002

1598

81 BG

399900

Faal - Masraflı

 

20

81 A 0089

Ford Transit

2002

2496

56 KW

257565

Faal - Masraflı

 

21

81 A 0094

Fiat Doblo

2002

1910

63 BG

318409

Gayri Faal

 

22

81 A 0096

Fiat Doblo

2003

1910

63 BG

353130

Faal - Masraflı

 

23

81 A 0139

Mercedes Benz

1999

5400

115 KW

248114

Faal - Masraflı

 

24

81 A 0141

Opel Combo

1999

1300

51 BG

114743

Faal - Masraflı

 

 

MAL / MALZEMELER

S.N.

CİNSİ

MARKA MODEL

MİKTARI

DURUMU

1

Hurda Alüminyum Araç Plakası

 

1.500 kg

Hurda

2

Hurda Metal

 

3.800 kg

Hurda

3

Hurda Fuel Oil Kazanı

HAS Kazan HSYK

3.000 kg

Hurda

4

Hurda Yakıt ve Su Deposu

 

600 kg

Hurda

5

Hurda Bilgisayar ve Muhabere Malzemesi

Muhtelif

1.000 kg

Hurda

6

Hurda Ahşap Malzeme

Muhtelif

2.000 kg

Hurda

7

265 m2 Prefabrik Yapı

 

1 Adet

Kullanılabilir

8

İhtiyaç Fazlası Yedek Parçalar

Muhtelif

44 Kalem

Kullanılabilir

6739/1-1