3 Ağustos 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28727

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

 
Milli Savunma Bakanlığından:

 

 
Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Bölümü

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

Psikoloji

Prof. Dr.

3

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Doç. Dr.

3

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doç. Dr.

1

Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak

İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr.

1

Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

1

Fizik tedavi uzmanı olmak

Dil ve Konuşma Terapisi

Prof. Dr.

1

KBB Uzmanı olmak, dil ve konuşma üzerine çalışma yapmış olmak

Doç. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 2222

6736/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım.

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Güzel Sanatlar

Moda ve Tekstil Tasarımı

Profesör

1

 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

6781/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan "Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi.." halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, SIRDAŞ MADENİ YAĞ AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN; BAY/939-82/31083 sayılı lisansında belirtilen ŞOSE MAHL. KARASU CD. NO:9/A SİNANOĞLU (PAFTA: 24 ADA: - PARSEL: 1859) FERİZLİ SAKARYA adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA" adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6700/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Mardin ve Batman İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/YER/4994 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatını 27.07.2013 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6762/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cengiz ORHAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 24.07.2014 tarihinde son bulacaktır.

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat YILDIRIM’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.06.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 27.12.2014 tarihinde son bulacaktır.

3 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sevgi ONUR’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.06.2013 tarihinde başlanmıştır.

4 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cemil ALACA’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.07.2014 tarihinde son bulacaktır.

6761/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İZKARTUR SEY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ve ŞENTUR TUR. SAN. LTD. ŞTİ. ortak girişim grubu hakkında 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama süresi 1 (bir) yıl olması gerekirken sehven 6 (altı) ay olarak 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazetede İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmişti.

İZKARTUR SEY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ve ŞENTUR TUR. SAN. LTD. ŞTİ. ortak girişim grubu hakkındaki 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmak yasaklama süresi 1 (bir) yıl olarak düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

6763/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Pozisyon

Adet

Aranılan Nitelikler

Nitelik Kodu

Büro

Personeli

1

*İşletme Lisans mezunu Olmak

*Alanında Yüksek Lisans yapıyor yada yapmış olmak

*Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olmak

*En az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak.

*YDS,UDS ve KPDS’ den en az D seviyesinde (60 puan) İngilizce dil puanı olmak

B01

Büro

Personeli

1

*Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden mezun olmak

*Yükseköğretim öğrenci bilgi yönetim sistemlerinde en az 1 yıl deneyimi olmak

*Yükseköğretim öğrenci işleri mevzuatı, iş süreçleri ve Bologna sürecine hakim olmak

*En az 1 projede görev almış olmak.

B02

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2 - 5917 sayılı Kanunun 47.Maddesinin 5.Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

3 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2012 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Not: Başvuracak adayların aranılan niteliklerdeki şartları taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü  Kadıköy-İSTANBUL Telefon : 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Fotoğraflı başvuru formu

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6799/1-1