3 Ağustos 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28727

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

Kırşehir Belediyesinden:


PANCAR TOPRAĞI VE ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DESTEK PERSONELİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU YENİ KUYU MODERNİZASYONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


SEHPALI DELİCİ TABANCA (MARTOPERFARATÖR) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ ALDAĞ KİREÇTAŞI OCAĞINDAN, YATAĞAN TERMİK SANTRALI BACA GAZI KÜKÜRT ARITMA TESİSİNE (BGKA) TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINA GÖRE 500.000 TON (TANE BOYUTU 0-40 MM. ARASI) KİREÇTAŞINI TEMİN ETME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/106626

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Eşref Bitlis Caddesi No:8 Yenimahalle / ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası             :  (312) 307 51 66 Faks : (312) 327 17 36

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ankara_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Posta gönderilerinin 100 işçiyle dağıtımı hizmetinin 122 takvim günü (4 ay) süreli yaptırılması hizmeti,

b)- Uygulanacak İhale Usulü : Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale Usulü

c) İşin Yapılacağı Yer                      :  Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen, Ankara PTT Başmüdürlüğünün uygun gördüğü yerler.

d) İşe Başlama Tarihi                       :  01/09/2013

e) İşi Bitirme Tarihi                          :  31/12/2013

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Ankara PTT Başmüdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi 2. Kat, İhale Toplantı Salonu Yenimahalle / ANKARA

b) Tarihi ve Saati                              :  13/08/2013 Salı günü saat: 10.00

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

a)                Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç - Teklif mektubu,

d - Geçici Teminat,

e - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,

g - İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ - İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

h - Ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname,

ı - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15'inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

6 - İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecek işler :

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan, posta gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

7 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi No:8 Kat:2 Yenimahalle / ANKARA adresinde görülebilir ve vergi dahil 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 13/08/2013 Salı günü saat:10.00'a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Bu iş için kısmi teklif verilemez.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca imzalanacaktır.

15 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

İlan olunur.

6750/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 9.347,87 m2 yüzölçümlü 516 ada 3 parsel ile 20.000,00 m2 yüzölçümlü 516 ada 4 parsel ile Batıköy Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Konut+Ticaret" alanında kalan 2.814,32 m2 yüzölçümlü 485 ada 2 parselin 2886 sayılı yasanın 36.maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 15/08/2013 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) Tebligat adresi

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler

a) Faaliyet Belgesi

b) İmza sirküleri

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Ticaret Sicil Gazetesi

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 14/08/2013 Çarşamba günü Saat:l7:00'ye kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün-Saati

B.Çekmece Atatürk Mahallesi 516 Ada 4 parsel

20.000,00 m2

33.000.000,00 TL

990.000,00 TL

15/8/2013

10.30

B.Çekmece Atatürk Mahallesi 516 Ada 3 parsel

9.347,87 m2

15.423.985,50 TL

462.719,57 TL

15/8/2013

11.00

B.Çekmece Batıköy Mahallesi 485 ada 2 parsel

2.814,32 m2

3.658,616 TL

109.758,48 TL

15/8/2013

11.30

6802/1-1


İHALEYE DAVET

Kırşehir Belediyesinden:

KIRŞEHİR BELEDİYESİ İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ

KIRŞEHİR SU TEMİN SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İNŞAATI VE SCADA KURULUMU İŞİ

(SÖZLEŞME NO: KIR-W1)

Kırşehir Belediyesi, Dünya Bankası tarafından İller Bankası aracılığıyla “Kırşehir Belediyesi İçmesuyu Şebeke Projesi” için sağlanan kredinin bir bölümünü “Kırşehir Su Temin Sisteminin Rehabilitasyonu İnşaatı ve SCADA Kurulumu İşi (Sözleşme No: KIR-W1)” için kullanacaktır.

Kırşehir, kabul edilebilir (uygun) teklif sahiplerini kapalı tekliflerini sunmak için davet etmektedir.

Geçerlilik süresi 120 (yüzyirmi) gün olan Teklifler en geç 17 Eylül 2013 tarihinde yerel saat 1400’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilecektir. Bütün teklifler, 300.000 ABD (üçyüzbin) veya konvertible para birimi cinsinden eşdeğeri miktarda geçerli bir geçici teminatla beraber verilecektir.

Adres:        Sayın Halil TAN’ın dikkatine

Kırşehir Belediyesi

Ek Hizmet Binası/İhale Birimi

Kuşdilli Mahallesi, Terme caddesi, No:8, Kat:2,  40100, Kırşehir, Türkiye

Teklifler, 17 Eylül 2013 günü yerel saat 14.10’da aşağıdaki adreste hazır bulunan teklif sahiplerinin temsilcileri önünde açılacaktır.

Adres:        Kırşehir Belediyesi

Ek Hizmet Binası/Meclis Toplantı Salonu

Kuşdilli Mahallesi, Terme caddesi, No:8, Kat: 4, 40100, Kırşehir, Türkiye

İlgilenen firmalar “http://www.kirsehir.bel.tr/”, “UN Development Business online” ve ‘www.ilbank.gov.tr’ web sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres:        Kırşehir Belediye Başkanlığı

Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, 40100, Merkez, Kırşehir

Bu İhale Türkiye Cumhuriyeti’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

6754/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS

 

KIRŞEHIR MUNICIPALITY WATER SUPPLY NETWORK PROJECT

KIRŞEHİR MUNICIPALITY

 

REHABILITATION OF KIRŞEHIR WATER SUPPLY SYSTEM AND

ESTABLISHMENT OF SCADA SYSTEM

 

(CONTRACT NO. KIR-W1)

 

Kırşehir Municipality intends to apply part of the Loan received from the World Bank through Iller Bankası toward the cost of “Kırşehir Municipality Water Supply Network Project” for “Rehabilitation of Kırşehir Water Supply System and Establishment of SCADA System  (Contract No. KIR-W1)”.

Kırsehir now invites eligible Bidders to submit sealed bids.

Bids with a validity period of 120 (one hundred and twenty) days must be delivered to the address below on or before September 17, 2013,  at 14.00 hours (local time).  All bids must be accompanied by a bid security of 300.000 USD (three hundred thousand) or the equivalent amount in a freely convertible currency.

Attention:   Mr. Halil TAN

Address: Kırşehir Municipality

Additional Service Building /Tender Department

Kuşdilli District, Terme Street  No:8 Floor:2; 40100, Kırşehir, Turkey

 

Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend at the address below on September 17, 2013 at 14.10 hours (local time).

 

Address:     Kırşehir Municipality

Additional Service Building /Board Meeting Room

Kuşdilli District,Terme Street  No:8 Floor:4; 40100, Kırşehir, Turkey

 

Interested Bidders may reach to detailed notice from “http://www.kirsehir.bel.tr/”, “UN Development Business online” and ‘www.ilbank.gov.tr’ web-sites and obtain further information at the address below.

 

Address:     Kırşehir Municipality

Mehmet Ali Yapıcı Boulevard, 40100 Merkez, Kırşehir

 

This Procurement is not subject to Public Procurement Law No. 4734 and Law on Public Procurement Contracts Law No 4735 of Republic of Turkey.

6754/2/1-1


PANCAR TOPRAĞI VE ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Pancar Toprağı ve Çamur Havuzlarının Temizlenmesi hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2013 / 107290

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız, “ Pancar toprağı ve bu toprağa ait çamuru içeren havuzların temizlenmesi, harfiyatmın nakliyesi ve tesviyesi ” işidir.

b) Yapılacağı Yer                         :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  30 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km Kırşehir

b) Tarihi ve saati                           :  13.08.2013 Salı Günü - Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak Her türlü kazı, harfiyat ve nakliye işleri kabul edilecektir.

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik veya büyüklük bakımından benzerlik gösteren, her türlü Tahmil Tahliye ve nakliye işlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işlerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TL (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle,

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, ( Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6764/1-1


DESTEK PERSONELİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nca, “Destek Personeli Hizmeti” İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 20 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21 AĞUSTOS 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6793/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU YENİ KUYU MODERNİZASYONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)  Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i            :  Malzemenin Cinsi:                                    Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kozlu Yeni Kuyu Modernizasyonu           1 Takım

b) Teslim yeri                               :  Yerli Yükleniciler İçin: Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 200 takvim günüdür.

Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 200 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  09.10.2013 Çarşamba    saat 15.00

c) Dosya no                                  :  900-TTK/E-73

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Teklif edilecek yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren AlSz Atex sertifikaları İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğu, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında, sertifikaları düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş ve yine İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte sunulacak belge ile teyit edilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09.10.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6745/1-1


SEHPALI DELİCİ TABANCA (MARTOPERFARATÖR) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : SEHPALI DELİCİ TABANCA (MARTOPERFARATÖR) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013 / 102186

Dosya no                                   :  1322523

1 - İdarenin                                :

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın              :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  11 adet Sehpalı delici tabanca (martoperfaratör)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                :

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  15.08.2013 Perşembe günü saat : 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 15.08.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6670/1-1


TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil-Tahliye ve İstifleme Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/104063

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban bulvarı No:27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0446 223 95 00-0446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker @turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Üretilen şekerlerin Ambarlarda istife alınması, stoktaki şekerin istiflerden alınarak vasıtalara yüklenmesi veya üretim bandından gelen şekerlerin müşteri vasıtalarına yüklenmesi işidir. İşin miktarı +-%20 4077 yevmiye Kampanya süresince 24 Kişi, Kampanya haricinde 6 kişi bulundurulacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Fabrika Ambarları

c) İşin süresi                                    :  Bir Yıl (360 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  20.08.2013 Salı. günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.a Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.b Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.5. Tip İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.9. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.9.a İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı şarttır.

5. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8. İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.

10. Teklifler 20.08..2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11.Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir.

12. Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6674/1-1


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 61 baş safkan Arap tayı açık artırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2 - İhale 20.08.2013 günü saat 13.00’da İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00.-TL’dir.

4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve kimliğini ibraz etmesi.

b) Bu işe ait geçici teminat vermesi

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini vermesi.

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması.

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan olunur.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7.Km.

Karacabey/BURSA

Tel    : 0224 689 64 75-76

Faks  : 0224 689 64 96

6662/1-1


MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ ALDAĞ KİREÇTAŞI OCAĞINDAN, YATAĞAN TERMİK SANTRALI BACA GAZI KÜKÜRT ARITMA TESİSİNE (BGKA) TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINA GÖRE 500.000 TON (TANE BOYUTU 0-40 MM. ARASI) KİREÇTAŞINI TEMİN ETME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, Muğla İli Yatağan ilçesi ALDAĞ Kireçtaşı ocağından, Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA) Teknik Şartname esaslarına göre 500.000 Ton (Tane Boyutu 0-40 mm. arası) kireçtaşını temin etme işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                            :  2013/98263

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi            :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, Muğla İli Yatağan ilçesi ALDAĞ Kireçtaşı ocağından, Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA) Teknik Şartname esaslarına göre 500.000 Ton (Tane Boyutu 0-40 mm. arası) kireçtaşını temin etme işidir.

b) Teslim yeri                                      :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA)

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip peyder pey 2 (İki) Yıl süreyle

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                                 :  28.08.2013. 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas Karayolu 3. Km Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilir. Banka Iban Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02

İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 28.08.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6460/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 15.08.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Arsa Payı

Cinsi

Bağımsız Bölüm No

Katı

Bürüt Alan (m2)

Oda Sayısı

Takdir Edilen Bedel (TL)

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Çankaya

Ayrancı

2805

3

20/380

Daire

2

1.Kat

130

3+1

145,000.00

4,350.00

14:00

2

Çankaya

Ayrancı

2805

3

20/380

Daire

3

1.Kat

130

3+1

150,000.00

4,500.00

14:02

3

Çankaya

Ayrancı

2805

3

18/380

Daire

5

2.Kat

130

3+1

140,000.00

4,200.00

14:04

4

Çankaya

Ayrancı

2805

3

20/380

Daire

6

2.Kat

130

3+1

148,000.00

4,440.00

14:06

5

Çankaya

Ayrancı

2805

3

18/380

Daire

8

2. Kat

130

3+1

143,000.00

4,290.00

14:08

6

Çankaya

Ayrancı

2805

3

18/380

Daire

13

4.Kat

130

3+1

135,000.00

4,050.00

14:10

7

Çankaya

Ayrancı

2805

3

18/380

Daire

16

4.Kat

130

3+1

138,000.00

4,140.00

14:12

8

Çankaya

Ayrancı

2796

13

54/1206

Daire

14

3.Kat

125

3+1

200,000.00

6,000.00

14:14

9

Çankaya

Ayrancı

2687

17

224/1008

Kreş

15

Bod.+Zem

400

 

400,000.00

12,000.00

14:16

6448/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 15.08.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Arsa Payı

Cinsi

Bağımsız Bölüm No

Katı

Bürüt Alan (m2)

Oda Sayısı

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Maltepe

1240

15

60/787

Daire

1

Zemin

86

2+1

95,000.00

2,850.00

14:18

2

Çankaya

Maltepe

1240

15

67/787

Daire

2

Zemin

96

2+1

100,000.00

3,000.00

14:20

3

Çankaya

Maltepe

1240

15

82/787

Daire

4

1.Kat

110

3+1

125,000.00

3,750.00

14:22

4

Çankaya

Maltepe

1240

15

84/787

Daire

5

2.Kat

115

3+1

140,000.00

4,200.00

14:24

5

Çankaya

Maltepe

1240

15

82/787

Daire

6

2.Kat

110

3+1

130,000.00

3,900.00

14:26

6

Çankaya

Maltepe

1240

15

84/787

Daire

7

3.Kat

115

3+1

140,000.00

4,200.00

14:28

7

Çankaya

Maltepe

1240

15

82/787

Daire

8

3.kat

110

3+1

130,000.00

3,900.00

14:30

8

Çankaya

Maltepe

1240

15

84/787

Daire

9

4.kat

115

3+1

130,000.00

3,900.00

14:32

9

Çankaya

Maltepe

1240

15

82/787

Daire

10

4.kat

110

3+1

125,000.00

3,750.00

14:34

 

6449/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi

15/8/2013

Saati: 14.00

 

İhale Yeri

Satış Sal./              Saati:14.00

S.No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

1

Karaçalı

2.SUBKL.Çs.Tom.

Glob.

 

 

160,000

4

255,00

1.228,00

2

Karaçalı

2.S.NBKL.Çs.Tom.

Tem.

61

 

45,493

1

250,00

342,00

3

Karaçalı

2.S.NBKL.Çs.Tom.

Glob.

 

 

120,000

3

245,00

885,00

4

Fidanlık

3.SUBKI.Çs Tom.

Glob.

 

 

1280,000

32

225,00

8.672,00

5

Karaçalı

3.SUBKI.Çs Tom.

6

2.597

 

2142,533

32

180,00

11.587,00

6

Karaçalı

3.SNBKI.Çs Tom.

Glob.

 

 

3080,000

77

200,00

18.557,00

7

Fidanlık

3.SNBİn Çs Tom.

3-4-5

1.599

 

388,807

9

140,00

1.638,00

8

Karaçalı

3.SNBİn Çs Tom.

Glob.

 

 

720,000

18

165,00

3.582,00

9

Fidanlık

2.SUBKL.Gök.Tom.

6

150

 

151,193

3

235,00

1.068,00

10

Karaçalı

2.SUBKL.Gök.Tom.

6

302

 

292,490

4

220,00

1.932,00

11

Karaçalı

2.SUBKL.Gök.Tom.

Glob.

 

 

440,000

11

265,00

3.509,00

12

Karaçalı

2.SNBKL.Gök.Tom.

5

407

 

309,277

6

210,00

1.952,00

13

Karaçalı

3.SUBKl.Gök.Tom.

6

113

 

92,316

1

190,00

527,00

14

Karaçalı

3.SNBKL.Gök.Tom.

Tem.

390

 

196,546

2

205,00

1.209,00

15

Fidanlık

3.SNBKL.Gök.Tom.

4

4.349

 

2817,944

53

170,00

14.413,00

16

Fidanlık

3.SNBİn.Gök.Tom..

3-4-5

6.784

 

1983,949

49

130,00

7.769,00

17

Fidanlık

3.SKBKl.Gök.Tom.

Tem.

54

 

16,110

2

150,00

73,00

18

Fidanlık

Çam .Kağ. Od.

3-4-5

1.078

 

401,250

9

120,00

1.450,00

19

Fidanlık

Gök. Kağ. Od.

3-4-5

6.552

 

1313,034

38

110,00

4.354,00

20

Fidanlık

Gök. Kağ. Od.

Glob.

 

 

1000,000

25

125,00

3.775,00

21

Karaçalı

3.SNBKI.Kayın.T.

Glob.

 

 

120,000

3

175,00

633,00

22

Fidanlık

3.SNBKI.Kayın.T.

Glob.

 

 

320,000

8

185,00

1.784,00

23

Fidanlık

3.SKBİn.Kayın.T.

 

239

 

27,011

2

109,00

89,00

24

Fidanlık

3.SNB.Meşe.Tom

3

78

 

26,873

1

160,00

129,00

25

Fidanlık

2.S.Kayın.Md.Dir

3-3,5-

483

 

49,787

2

115,00

172,00

26

Fidanlık

Kayın Kağ. Od.

 

5.438

 

1238,336

33

102,00

3.807,00

27

Ayancık

Kayın. Yuv. Sn. Od.

1

2.364

 

105,306

2

100,00

317,00

 

Toplam

 

 

33038

0

18838,255

430

 

95.453,00

 

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün son depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı. adeti 15.08.2013 tarihine rastlayan Perşembe saat 14:00 'de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurundu açık arttırma suretiyle satılacaktır.

2 - İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği maden direği ve sanayi odununun vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin %40'ı ile vergi, fon ve harç karşılığı peşin olarak alınacaktır. İbreli ve yapraklı kağıtlık odun. lif-yongo odunu, sırık ve yakacak odunun vadeli ve açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.

3 - Bu satışa ait şartname ve ekleri OGM ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı işletmelerde görülebilir.

4 - Taleplerin dağıtılan gün ve saate işletmemizde hazır bulunmaları ve geçici teminatlarını 14:00 'den önce veznemize yatırmaları şartttır.

5 - Vergi ve fonlar peşin bakiyesi aylık %0,6 faiz alınmak suret ile 9 ay vadeli olarak yapılacaktır. Vade faizi mektup bedeli ile birlikte tahsil edilecektir .

6 - Vade süresi dolan teminat mektuplarının süre uzatımında %1,2 gecikme faizi geç alınacaktır. Açık artırmalı satışların süresinde yatırılmaması halinde aylık %1,2 gecikme cezası alınacaktır.

7 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

8 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgeler ve Esnaf Sanatkarlar -Ticaret Sanayi odaları belgelerini ve başkası adına ihaleye girenlerin vekaletnağmelerini ibraz etmeleri şarttır

9 - Global emvalller%20 -veya + olabilir.

10 - Vade süresi dolan Teminet Mektupları uzatmaları, İşletme Müdürlükler'ince 30 gün, Orman Bölge Müdürlükler'ince 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatabilecektir.

11 - Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

NOT: Satış ilanlarımız www.ogm-Kastamonuobm-gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.

TEL                                              : 0 368 613 10 84 -117

FAX                                             : 0 368 613 19 43

SAYMAN                                   : 0368 613 3494

BANKA HESAP NUMARASI  : TR 33 0001000229134048625001 No.lu Hs. T.C. Ziraat Bank. Ayancık Şb.

VEB ADRESİ                              : ayancikorman.gov.tr

6741/1-1