26 Temmuz 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET AĞ YÜK DENGELEME CİHAZI VE 2 ADET LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR İLİ, TEPEBAŞI İLÇESİ, ESKİBAĞLAR MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:


ATIKSU ARITMA TESİSLERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğünden:


9.000 TON KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


EIB-WB4-YAPIM-31 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


5000 METRE MUHTELİF TELEFON KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YÜKSEK BASINÇ GLOB VALFLERİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


7 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


15 KALEM 40 GR SİYAH SÜZEN ÇAY KUTU İSKELETİ VE 5 KALEM 32 GR YEŞİL SÜZEN ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÖNYETERLİLİĞE DAVET İLANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


45 AD. MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: GAZİANTEP


TÜRKİYE- YUNANİSTAN DOĞAL GAZ BORU HATTI ÇANAKKALE BOĞAZ GEÇİŞİ GÖRSEL İNCELEMESİ İŞİ

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


12 ADET TAŞINABİLİR ILS/VOR TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


DE 36000 TİPİ 20 ADET LOKOMOTİF İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET KAMERA İZLEME SİSTEMİ (CCTV) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAFETERYA, RESTORAN, DÜĞÜN SALONU, ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİNİN YAPIMI 25 SÜRE İLE İŞLETİLMESİ VE SÜRE SONUNDA İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Iğdır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


KSS’ YE AİT YOL (TRETUVAR), AÇIK ÇALIŞMA SAHASI, ATIKSU VE YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL

ALTYAPI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


YAKLAŞIK 115 HEKTARLIK ADIYAMAN-BESNİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT YOL, İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


İKMAL ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


57 KALEM KÖMÜR PARK MAKİNASI YEDEK MALZEMESİ TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET AĞ YÜK DENGELEME CİHAZI VE 2 ADET LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet ağ yük dengeleme cihazı ve 2 adet lisans kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/08/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 av süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6507/1-1


ESKİŞEHİR İLİ, TEPEBAŞI İLÇESİ, ESKİBAĞLAR MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen 7 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları 5.000,00 (Beşbin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83.0001.0017.4507.0385.5751.34 veya Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26.0001.5001.5800.7267.1961.15 veya Halk Bankası Anıt Şubesi TR50.0001.2009. 4110.0013.0000.02 nolu iban numaralı hesabına 100,00 (Yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

ESKİŞEHİR İLİ, TEPEBAŞI İLÇESİ, ESKİBAĞLAR MAHALLESİNDE SATILACAK

ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

Ada

Parsel

Tapu Alanı

Hisse

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

2172

187

160.00

Tam

5,000.00

26/08/2013

09:30

2

2172

191

175.00

Tam

5,000.00

26/08/2013

10:30

3

2172

204

175.00

Tam

5,000.00

26/08/2013

13:30

4

2172

205

140.00

Tam

5,000.00

26/08/2013

15:30

5

2172

206

140.00

Tam

5,000.00

27/08/2013

09:30

6

2172

208

140.00

Tam

5,000.00

27/08/2013

10:30

7

2172

211

140.00

Tam

5,000.00

27/08/2013

13:30

 

6 - 0 312 309 05 15 / 1658 ve 4938 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

6393/1-1


ATIKSU ARITMA TESİSLERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğünden:

Ülke                                 :  Türkiye

Son Başvuru Tarihi          :  2 Eylül 2013

İhalenin Adı                     :  Kurşunlu, Gemlik ve Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşi

İhale No                           :  PAKET 1A

Proje İsmi                         :  Bursa Kanalizasyon Projesi, 3üncü Merhale

İlan Tipi                            :  Ön Yeterlik

İhale edilen işler               :  Bursa metropol alanında 2036 yılı için muhtemel tesis genişlemesini dikkate alacak şekilde üç (3) yeni aktif çamur arıtma tesisi yapım işi (Kurşunlu: 30.000 EN, 4.725 m3/g, 1.252 kg BOİ5/g, Gemlik: 135.000 EN, 18.850 m3/g, 4.970 kg BOİ5/g Mudanya: 138.000 EN, 21.850 m3/g 5.970 kg BOİ5/g)

                                            ▪ Yeni yapılan atıksu arıtma tesislerinin Kusur Sorumluluk Süresi boyunca bir yıl işletilmesi

İşin kapsamı                     :  Üç adet atıksu arıtma tesisinin FIDIC Sarı Kitap Sözleşme Şartları uyarınca tasarımı, yapımı ve 1 yıl işletilmesi

İhale süresi                       :  12/2013 & 01/2014

İşin uygulama süresi        :  05/2014 – 04/2017

İşveren:                               Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ)

                                            Genel Müdürlüğü

                                            Dikkatine : Talat ÖZEN, Genel Müdür Yardımcısı

                                            16190 Sırameşeler Mh.

                                            Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok

                                            Osmangazi / Bursa, Türkiye

Tel                                    :  0090 224 2702400

Faks                                 :  0090 224 2339573

E-posta                             :  tozen@buski.gov.tr

Finansman Kaynağı          :  KfW Kalkınma Bankası, Frankfurt kanalıyla Alman ikili Mali İşbirliği

Önyeterlik başvuruları BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne İngilizce (orijinal + 1 suret) ve Türkçe (İngilizce orijinalinden tercüme edilmiş ve Başvuru Sahibince imzalanmış/kaşelenmiş 2 suret) olarak 2 Eylül 2013 yerel saat:14:00’ten geç olmamak şartıyla teslim edilecektir. Bu tarihten daha sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Muhtemel Başvuru Sahipleri, 25/07/2013’den itibaren işgünleri içerisinde 8:00-16:30 arasında BUSKİ Genel Müdürlüğünde önyeterlilik dokümanlarıyla ilgili detaylı bilgiler alabilir ve dokümanları inceleyebilir. Dokümanların bir takımı (İngilizce ve Türkçe), iadesiz 100 AVRO ücret karşılığında BUSKİ Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. Alternatif olarak dokümanlar e-posta ile ulaştırılabilir. Başvuru Sahipleri, tüm iletişim detaylarını içeren bir talep yazısı tozen@buski.gov.tr adresine göndermelidir. Ödemeler BUSKİ’ nin Bursa Halk Bankası- Heykel Şubesindeki IBAN : TR84 0001 2009 2990 002P 0000 19 hesabına havale edilmeli, dekontu da ibraz edilmelidir.

Önyeterlik, açıklanan işlerin yürütülmesi için gereken deneyim ve kaynaklara sahip olduğunu gösterebilen firmalara/iş ortaklıklarına açıktır. Başvuranlar geçmiş deneyimlerini, mevcut kaynaklarını, mali ve teknik kapasitelerini, vs. kanıtlamak durumundadır. Daha fazla detay ve minimum gereksinimler Önyeterlik Dokümanında verilecektir.

6391/1-1


9.000 TON KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/98323

1 - İdarenin

a) Adresi                                    : MİMARSİNAN MAH. TALİP KABAN BULVARI NO:27 / ERZİNCAN

b) Telefon - Faks Numarası       :  0 446 223 95 00 – 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi         :  erzincanseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  9.000 Ton Kireçtaşı alımı.

b) Tarihi - Saati                          :  06/08/2013 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (İdari şartnamede belirtilmiştir.)

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.1 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.2 İş deneyim belgeleri: İhale konusu işe ve benzer işlerdeki deneyimini gösteren  Teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ,

4.2.3 Diğer Belgeler : Rapor; İstekli taşın fiziksel veya kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini  gösteren MTA dan alınmış veya Kimyasal özelliklerini gösteren T.Ş.F.A.Ş. – Şeker Enstitüsünden veya Fabrikalarımız Laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.3 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek İşler:

4.3.1 Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi “veya” Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06/08/2013 Salı günü saat 14:00'e kadar ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu İhale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

6359/1-1


EIB-WB4-YAPIM-31 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB4-YAPIM-31

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul ilinde 1 adet okulun yıkılıp yeniden yapımı inşaat işleri

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  22 Temmuz 2013

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Tigris Mühendislik Müşavirlik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

8.857.000,00

8.857.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1.Tigris Mühendislik Müşavirlik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

8.857.000,00

8.857.000,00

2.Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

9.469.000,00

9.469.000,00

3.Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

9.750.000,00

9.750.000,00

4.BS Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

10.330.000,00

10.330.000,00

5.Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.& En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

10.440.903,57

10.440.903,57

6.Özyazıcı İnşaat Elektrik Makine Müşavirlik ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

12.750.000,00

12.750.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

6486/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, tezgah, jeneratör, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, elektrik motoru, konteynır, doğalgaz bağlantı parçaları, redüktör, elektrik sayaçları, kompresör, yağlı tip trafo, sondaj matkap ucu, bandaj teker mili, boru hurdası, tank palet ve tekeri, sondaj borusu, araç koltuğu, teressubat nitelikli çöp malzeme v.b. hurdaları.

 

İHALE TARİHİ                  İHALE SAATİ                           İHALE YERİ

06 AĞUSTOS 2013                   14.00                             MERKEZ/ANKARA

13 AĞUSTOS 2013                   14.00                             MERKEZ/ANKARA

20 AĞUSTOS 2013                   14.00                             MERKEZ/ANKARA

27 AĞUSTOS 2013                   14.00                             MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126

6455/1-1


ZEYİLNAME

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No  :  2013/91562

İşin Adı            :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Mıntıkasında Mevcut Demiryolu Makasların Özel Aksamlarının ve Raylarının Ölçülmesi, Taşlanması Ve Elektrik Kaynağı İle Tamir İşleminin Yapılması Hizmeti Alınması İşi

İHALE İLANININ 3. MADDESİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR:

ESKİ HALİ :

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

YENİ HALİ :

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

6514/1-1


5000 METRE MUHTELİF TELEFON KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan santral sahası ve sosyal site telefon hatlarında kullanılmak üzere 5000 metre muhtelif telefon kablosu alım işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                      :  2013/ 97293

1 - İdarenin                                   :

a) Adresi                                       :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 51 91

                                                         FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1- 20x2x0,5 KPD-PAP                                         : 1000 Metre

2- 20x2x0,6 KPD-APA (Askı Telli)                     : 1000 Metre

3- 2X0,8 BPDT                                                     : 1000 Metre

4- 2X0,8 BAPDT (Askı Telli)                               : 1000 Metre

5- 300X2X0,6 KPDF-AP (Yağ Dolgulu)             : 1000 Metre

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmeye müteakip maksimum 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  22.08.2013 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 22.08.2013 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6387/1-1


YÜKSEK BASINÇ GLOB VALFLERİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere Yüksek basınç glob valflerin teknik şartname esaslarında temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/95161

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere Yüksek basınç glob valflerin teknik şartname esaslarında temini ve teslimi işi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Yüksek basınç glob valflerin teknik şartname esaslarında temini ve teslimi işi 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  19.08.2013   14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 19.08.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6389/1-1


7 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Şanlıurfa İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü talebi, Viranşehir Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen tıbbi cihazlar, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TALEBİ

VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktar

İhale Doküman Bedeli

1

ODYO METRE CİHAZI

Adet

1

50,00 TL

2

ODYOLOJİK SESSİZ KABİN

Adet

1

Muaf

3

TİMPANOMETRE CİHAZI

(MULTİ FREKANS)

Adet

1

Muaf

 

ŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktar

İhale Doküman Bedeli

4

ENDODONTİK ANGULDURVA CİHAZI (APEKSLOCATER DAHİL)

Adet

25

70,00 TL

5

AERATÖR BAŞLIK OTOKLAVI

Adet

4

50,00 TL

6

CERRAHİ ALET YIKAMA VE TERMAL DEZENFEKSİYON MAKİNESİ

Adet

2

70,00 TL

7

OTOKLAV İÇİN PAKETLEME (POŞETLEME) CİHAZI

Adet

3

50,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) İhaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/08/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, akabinde teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda da belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartname yönüyle de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

6 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup; Ofis, satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6506/1-1


15 KALEM 40 GR SİYAH SÜZEN ÇAY KUTU İSKELETİ VE 5 KALEM 32 GR YEŞİL SÜZEN ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 720.000 Adet 15 Kalem 40 Gr. Siyah Süzen Çay Kutu İskeleti ve 240.000 adet 5 Kalem 32 gr. Yeşil Süzen Çay Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.08.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6351/1-1


ÖNYETERLİLİĞE DAVET İLANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

BURSA ATIKSU PROJESİ II

 

İkraz/Kredi No: 25863TR (EIB)

 

Sözleşme A3.2: Gemlik Körfezi Yağmursuyu ve Kanalizasyon Drenajı Yapım İşleri

 

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), Bursa Atıksu Projesi II için Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) aldığı Kredinin bir kısmını “Gemlik Körfezi Yağmursuyu ve Kanalizasyon Drenajı Yapım İşleri (Sözleşme No : A3.2)” işinde kullanacaktır.

BUSKİ yukarıdaki iş ile ilgilenen, uygun ülkelerin uygun İsteklilerini Bursa İli sınırları içerisindeki kanalizasyon ve yağmursularının toplanması ve deşarjı işi için, Önyeterlilik müracaatına katılmaya davet etmektedir. Bu iş kapsamında, yaklaşık 80 km (200 mm ≤Ø≤ 500 mm) ana kanalizasyon ve yaklaşık 45 km (600 mm ≤Ø≤ 1400 mm) kolektör ve toplam 1.580 l/s kapasiteli 9 adet terfi merkezi inşa ettirilecektir. İşin tamamlanma süresi 24 aydır.

Ön yeterlilik Avrupa Yatırım Bankası İhale Kılavuzu ve Dünya Bankası İhale Kılavuzunda (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Kredileri Satınalma Klavuzu, Ocak 2011) belirtilen ön yeterlilik prosedürleri doğrultusunda yürütülecektir. Kılavuzda tanımlandığı gibi, uygun ülkelerden tüm İsteklilere açıktır.

Önyeterlilik için gerekli asgari kriterler BUSKİ’den satın alınabilecek Önyeterlilik (PQ) Dokümanında ayrıntılı olarak belirtilmiş ve aşağıda özetlenmiştir:

1) İsteklilerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre yasaklanmamış ülkelerde Ticaret ve/ veya Sanayi Odasına kayıtlı olması gerekir;

2) İsteklilerin, son beş yıl içinde 20 Milyon TL asgari ortalama inşaat cirosu olacaktır;

3) İsteklilerin, son 10 yılın içinde, tek bir sözleşmede en az 30 Milyon TL tutarında; iki sözleşmede en az 40 Milyon TL tutarında; üç sözleşmede en az 50 Milyon TL tutarında kanalizasyon şebekesi, ve/veya içme suyu şebekesi ve/veya yağmursuyu şebekesi ve/veya borulu sulama şebekesi ve/veya doğalgaz şebekesi inşaatını ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak (ortaklık hissesinin bu tutarı karşılaması kaydıyla) tamamlamış olması gerekir;

4) İsteklilerin minimum iş deneyimini karşılamak üzere son 10 yılda bir veya birden fazla sözleşme altında:

a. en az 35 km, çapı Ø≥600 mm olan (beton, betonarme, çelik, HDPE, HDPE Korige, CTP, Polietilen – PE) içme suyu, atık su, yağmursuyu, doğal gaz, borulu sulama şebekesi için kolektör ve boru döşeme ve/veya betonarme kutu kesitli kolektör inşası;

b. toplamda en az 1250 lt/sn kapasiteye ulaşan bir veya birden fazla içme suyu, atık su, yağmursuyu veya sulama şebekesi pompa istasyonu inşası;

c. Çeşitli koşullarda zemin iyileştirme ve iksa sistemlerin kullanıldığı inşaat, işlerini yaptığını gösteren kanıtlayıcı belgeleri sunmaları gerekmektedir;

5) İsteklilerin, en az 9 milyon TL eşdeğeri Banka Nakit Kredi Mektubu temin edebilmesi gerekir;

6) İsteklilerin, işin yapımına yeterli inşaat ekipmanının mevcudiyetinin, belgelemesi veya temin edeceğini beyan etmesi;

7) İsteklilerin, benzer yapı işlerinde tecrübeli kilit personelin mevcudiyetini belgelemesi veya temin edeceğini beyan etmesi;

8) İsteklilerin, Ortak Girişim (OG) olarak müracaat etmesi durumunda, lider firma hissesi en az %50, diğer ortak (ların) hissesi de %20’den az olmayacaktır. Toplamda ortaklar %100 hisseye sahip olacaktır. OG Ortakları, Önyeterlilik Dokümanındaki belirtilen mali kriterleri OG hisseleri oranında karşılayacaklardır. OG Ortakları, benzer iş tecrübesini, Önyeterlilik Dokümanında belirtildiği şekilde müştereken karşılayacaklardır;

9) Bütün İstekliler yeterlilik dokümanında belirtilen şartlarda mühendislik ve tasarım işlerinde görevlendireceği bir tasarım alt yüklenicisi (proje firması) atayacaktır;

İstekliler daha fazla bilgiyi almak ve Önyeterlilik Dokümanını incelemek için, saat 8:00 – 16:30 arasında (aşağıda yazılı olan adreste) BUSKİ’yi ziyaret edebilirler. İngilizce veya Türkçe dokümanların tamamı istekliler tarafından iadesiz her bir kopya için 250 TL ücret karşılığı satın alınabilir. Ödemeler BUSKİ’ nin Bursa Halk Bankası- Heykel Şubesi’deki IBAN: TR17 0001 2009 2990 0045 0000 01 hesabına yapılacaktır.

Önyeterlilik Müracaat Dosyası İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanarak en geç 04 Eylül 2013 saat 14.00'a kadar BUSKİ 'ye teslim edilmelidir. Dosya üzerinde açıkça “Gemlik Körfezi Yağmursuyu ve Kanalizasyon Drenajı Yapım İşleri (Sözleşme No: A3.2)” yazılmalıdır. Önyeterlilik dosyası aynı gün 14:30’da, başvuru yapan İstekliler huzurunda açılacaktır.

Önyeterlilik değerlendirme sonuçları başvuru yapan İsteklilere yazılı olarak bildirilecek ve yeterli bulunanlar ihaleye teklif vermeye davet edilecektir.

 

İlgili        : Sayın Talat Özen, Genel Müdür Yardımcısı

Ref          : Sözleşme A3.2

Adres      : BUSKI Genel Müdürlüğü Kat: 8 Acemler BURSA

Tel           : 224-270 24 80

Fax          : 224-233 95 73

6392/1-1


45 AD. MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/97279

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD l. Bölge Müdürlüğü mıntıkası Arifiye-Pamukova istasyonları arasında yapılacak olan 2. Hat ile mevcut hat ve YHT bağlantılarının yapılabilmesi amacı ile 45 Ad. 60 EI Raylı beton traversli, Mangan göbekli makasın, 25 Adedi Arifeye Gar, 10 Adedi Halkalı Gar ve 10 Adedi Velimeşe Gara teslim edilmek kaydıyla temini işi.

3 - İhalenin nerede  hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 16/08/2013 T.  Saat : 14.30’da  yapılacaktır .

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 16/08/2013 T. Saat:14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6314/1-1


ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız çamur havuzlarının temizliği ve çıkacak hafriyatın (Pancar Toprağı) fabrika sahası dışındaki atık malzeme döküm sahasına taşınması işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2013/97658

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                         :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız çamur havuzlarının temizlenmesi ve biriken yaklaşık 18.850 m3 toprak malzemenin fabrika sahası dışındaki atık malzeme döküm yerine taşınması.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  İşe başlanılmasını müteakip 40 (Kırk) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  06/08/2013 – 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler;

a) 2 Adet Lastik tekerlekli yükleyici veya muadili (1 adedi)

b) En az 6 adet nakliye ekipmanı

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede her türlü hafriyat ve meydan tahmil-tahliye işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, anahtar teslimi götürü toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

6372/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

GAZİANTEP

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞI Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek olan Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2013/15

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK :18 27001 Ş.Kamil/ GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası                :  0342329 28 28 - 0342-329 08 73

c) Elektronik Posta Adresi                  :  12grup. satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :------------

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

 

S. NO

MALZEME ADI VE KAREKTERİSTİĞİ

MİKTARI

BULUNDUĞU YER

ATIK KODU

1

I.Kategori Atık Yağ

40.000 kg

G.Antep 2 TM/Organize Sanayi Bölgesi-Başpınar

13 03 06

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK :18 27001 Ş.Kamil/ GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                                 :  06.08.2013 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik bilgilerini gösterir belgeler ile ikametgâh belgesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Çevre ve Orman Bakanlığının 14/03/2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" gereği Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış Lisans Belgesi, Teklifleri ekinde aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması zorunludur. Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Orman Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 4. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Şartnamenin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.

5. İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz-TL) karşılığı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK :18 27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL (Yüzon-TL) doküman bedelini T.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesinde bulunan TR40 0001 5001 5800 7285 9980 52 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Evrak Kayıt Servisinde) Bahaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık karşısı Fevzi Çakmak PK :18 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır.

10. İhalede kısmi teklif verilemez.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 06/11/2013 tarihinde önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

6458/1-1


TÜRKİYE- YUNANİSTAN DOĞAL GAZ BORU HATTI ÇANAKKALE BOĞAZ GEÇİŞİ GÖRSEL İNCELEMESİ İŞİ

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

TÜRKİYE- YUNANİSTAN DOĞAL GAZ BORU HATTI ÇANAKKALE BOĞAZ GEÇİŞİ GÖRSEL İNCELEMESİ hizmet alımı işi, Botaş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 12.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2013/100035

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  ESKİŞEHİR YOLU 23. KM. YAPRACIK MEVKİİ 23. KM. ETİMESGUT/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası          :  (312)297 36 00 – (312) 299 83 00

ç) Elektronik Posta Adresi            :  ofaruk.durmus@botas.gov.tr

d) İlgili Personelinin

   Adı, Soyadı/Ünvanı                   :  Ömer Faruk DURMUŞ

2. İhale konusu hizmetin

a) Adı                                           :  Türkiye – Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Çanakkale Boğazı Geçişi Görsel İnceleme İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  Türkiye – Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı’nın deniz geçişi kesimi Marmara Denizinde Çanakkale boğazında Anadolu ve Trakya arasında boğazı dik kesen yaklaşık 17.182 m bölümde ROV ile Görsel İnceleme İşi.

c) İşe başlama ve Bitirme Tarihi   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

ç) İhale usulü                                :  Açık İhale Usulü

d)Yapılacağı Yer                          :  Marmara Denizinde Çanakkale boğazında Anadolu ve Trakya arasında boğazı dik kesen yaklaşık 17.182 m bölüm

e) Sözleşme Türü                          :  Anahtar Teslimi (götürü bedel)

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  23/08/2013 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

a) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamedeki ilgili maddede yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak belgeyi de sunmak zorundadır.

4.1.10 İhale konusu işte, idarenin onayıyla alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İstekliler tarafından, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İstekli tarafından, Teklif edilen bedelin en az %60 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek bir sözleşme kapsamında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici veya kesin kabulü yapılmış yurt içi veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

b) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

İş bitirme belgesi Kamu Kuruluşlarından alınmış ise ekteki standart formun kurum yetkilisince İmzalanması, iş özel sektöre yapılmış ise yapılan işle ilgili sözleşme ve yapılan işe ait kesilen faturalar ibraz edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık/ANKARA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6470/1-1


12 ADET TAŞINABİLİR ILS/VOR TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

12 Adet Taşınabilir ILS/VOR Test Cihazı Alımı İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :  2013/28

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:66 06330 Etiler-Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  +90 (312) 204 23 41-204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78 - 204 23 40

Faks: +90 (312) 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı - 12 Adet Taşınabilir ILS/VOR Test Cihazı Alımı İşi

b) Teslim yeri                         :  Esenboğa Havalimanında bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Depoları

c) Teslim Tarihi                      :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 210 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  04.09.2013/10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi içerisinde 12 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İstekli teklif ettiği cihazların imalatçısına ait ISO 9000 serisi kalite belgesini verecektir.

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları:

4.2.4.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen PIR cihazlarına ait güncelleştirilmiş ve Teknik Şartnamede yer alan Teknik Hususları kapsayan orijinal katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak, Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri ve/veya RF Test cihazları ve/veya Signal&Spectrum Analyzer Cihazları ve/veya Network Analyzer ve/veya Wireless Device Test Cihazları kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 25,-TL (YirmibeşTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 04.09.2013 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

6517/1-1


DE 36000 TİPİ 20 ADET LOKOMOTİF İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET KAMERA İZLEME SİSTEMİ (CCTV) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/100172

1 - İdarenin ;

a) Adresi                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi               :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 20 ADET KAMERA İZLEME SİSTEMİ (CCTV)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 15.08.2013 günü ve saat 14:00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6532/1-1


KAFETERYA, RESTORAN, DÜĞÜN SALONU, ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİNİN YAPIMI 25 SÜRE İLE İŞLETİLMESİ VE SÜRE SONUNDA İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından:

MADDE – 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, VE MİKTARI:

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan; Yenidoğan Mah, 3690 Ada, 1 Parsel adresinde bulunan, alana müteşebbis tarafından inşa edilecek kafeterya, Restoran, düğün salonu, çevre düzenleme ve peyzaj işlerinin yapımı ve ihale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak, 25 (Yirmi Beş) yıl süre ile müteşebbis tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (a) Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile tespit edilen muhammen bedel (25 yıllık kira bedeli) 450.000,00TL (Dört Yüz Elli Bin Türk Lirası) üzerinden, artırma yapmak suretiyle suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.                              

İNŞAAT TAHMİNİ YAPIM BEDELİ: 2.750.000 TL (İki Milyon Yedi Yüz Elli Bin TL)

İhale Şartnamesi ile ilgili irtibat adresi:

Belediye Hizmet Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu 2. Kat Oda No: 16

Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 ESKİŞEHİR

Telefon No: 0222-2173030 (1231) Faks No: 0222-2370568

Bahse konu iş ile ilgili ihale dokümanları, Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi İhale Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, işbu şartnamede belirtildiği gibi "Dış zarf' belgeleri arasında İdare’ye ibrazı şarttır.

İhale dokümanının satış bedeli 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası)'dır.

İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İDARE bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, İstekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

MADDE - 2 MUHAMMEN BEDEL:

Bu iş için tahmin edilen 25 yıllık kira bedeli: 450.000,00TL (Dört Yüz Elli Bin Türk Lirası) dir.

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE. HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

3.1 - İhale 06.08.2013 günü saat 10:30 'da Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3.2 - İstekliler dilekçelerini (yeterlilik dosyalarını) 06.08.2013 günü Saat 10:30’a kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Evrak Kayıt Memurluğuna Kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3.3 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3.4 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır

MADDE 4 - İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI:

İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

MADDE 5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde vereceklerdir.

İDARE, istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır.

İDARE, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı beyan" kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

5.1 - Kanuni ikametgahı olması,

5.2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

5.3 - 2013 Yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.4 - İmza sirkülerini vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

5.6- Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen şekilde geçici teminatları vermesi, (Kira Bedeli Geçici teminatı:13.500,00 TL (On Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası),Yapım için geçici teminat:82.500,00 TL (Seksen İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

5.8 - Şartnamenin 8. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi.

5.9 - a - İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeleri,

b - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri, ilgili vergi dairesinden ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış belgelerin aslının ibraz edilmesi.

5.10 - İstekliler; bahse konu yatırımı uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 100 (Yüz) takvim günü içerisinde avan projede belirtilen detaylara haiz olmak üzere gerçekleştireceklerine dair taahhütname vereceklerdir.

5.11 - İstekli söz konusu yapım işine ait, İdarece hazırlanmış avan projeye göre hazırlanmış 100 (yüz) takvim günlük ayrıntılı iş programını düzenleyerek yeterlilik dosyası içerisinde idareye vermek zorundadır. .

5.12 - Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Teknik Personel:

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri, mesleki durumlarını gösterir (diploma sureti ve sürveyanlık belgesi gibi) belgelerin eklenmesi ve noterden tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir.

 

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

Teknik sorumlu

Peyzaj Mimarı

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

 

5.13 - İhale üzerinde kalan istekliler, ihale şartnamesi ekinde yer alan vaziyet planı ve avan projeye uygun hali hazır durumlarını dikkate alarak bu şartnamede istenilen hususlara uygun olarak uygulama projelerini hazırlamak zorunda olup hazırlayacaklarına dair taahhütname vereceklerdir.

5.14 - Benzer İş Deneyimi: İhaleye katılacak isteklilerin kendilerinin veya alt yüklenicilerinin yada İnşaat işini yaptıracağı firmaların,

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen B III. Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.

İş deneyimi olarakta; Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için İnşaat tahmini yapım bedelinin %50si oranında iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur

5.15 - Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,

5.16 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığı'nın adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar, Komisyon Başkanlığı'na ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez.

Komisyon Başkanlığı'na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

6425/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Iğdır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Iğdır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi II. etap altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Ticaret ve Sanayi Odası Binası 4. Kat IĞDIR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Iğdır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi II. etap altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  IĞDIR

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  6.712.850.-TL

f) Geçici teminatı                       :  469.899,50.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  22/08/2013 - Saat  10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ticaret ve Sanayi Odası Binası 5. Kat IĞDIR adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6500/2-1


KSS’ YE AİT YOL (TRETUVAR), AÇIK ÇALIŞMA SAHASI, ATIKSU VE YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL

ALTYAPI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4  K : 3 D : 10 Kepez ANTALYA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları KSS’ ye ait yol (tretuvar), açık çalışma sahası, atıksu ve YG-AG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Kepez / ANTALYA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  1.479.000.-  TL

f) Geçici teminatı                       :  103.530.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  14/08/2013 - Saat : 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826  nolu odasında veya Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4  K : 3 D : 10 Kepez ANTALYA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat  826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6505/2-1


YAKLAŞIK 115 HEKTARLIK ADIYAMAN-BESNİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT YOL, İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Adıyaman-Besni Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Besni Belediye Hizmet Binası 4. Kat Besni/ ADIYAMAN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yaklaşık 115 hektarlık Adıyaman-Besni Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  ADIYAMAN/BESNİ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  13.185.646.-TL

f) Geçici teminatı                       :  922.995,22.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  20/08/2013 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3 ‘lük 100 HP) , 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Besni Belediye Hizmet Binası 4. Kat Besni/ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6395/2-2


İKMAL ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesine ait ikmal enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                           :  Hükümet Konağı 02500 Gölbaşı/ADIYAMAN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İkmal ENH yapım işi

b) Yapılacağı yer                              :  Gölbaşı/ADIYAMAN

c) İşe başlama tarihi                         :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                    :  30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli

   (2013 Tedaş B.F. ile)                    :  450.000.-TL

f) Geçici teminatı                              :  31.500.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  13/08/2013 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Hükümet Konağı 02500 Gölbaşı / ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 250.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6396/2-2


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi Kızılhisar Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Kızılhisar

16J-1b

857

1

13.662,67 m2

Ticari (E:2.00 hmax:Serbest) Alan

1.200,00.-TL

16.395.204,00.- TL

491.856,12.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 14/AĞUSTOS/2013 Çarşamba günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2013 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2013 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6368/1-1


57 KALEM KÖMÜR PARK MAKİNASI YEDEK MALZEMESİ TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Yeniköy Termik Santral İşletme Müdürlüğünde 3 Adet kömür park makinelerinde Kullanılmak Üzere 57 kalem yedek malzemenin temini ve işletmeye teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/99220

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK:25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  3 Adet kömür park makinelerinde kullanılmak üzere 57 kalem (30 kalem otomasyon grubu, 27 kalem hidrolik grubu malzeme) yedek malzemenin temini ve işletmeye teslimi işi.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü.

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  26/08/2013 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 26/08/2013, Saat 14.00.’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6483/1-1