5 Temmuz 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28698

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATILACAKTIR

Bismil Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MICROSOFT AKADEMİK LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


AYRILIKÇEŞME - KAZLIÇEŞME ARASI GİŞE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


CNC TEKER TORNA TEZGAHININ BAKIM VE TAMİR HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


ARSA SATIŞ KARŞILIĞI, GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 58 ADET 49 E1 RAYLI 1/9 EĞİMLİ R 300 MAKAS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Bingöl İl Encümenliğinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATILACAKTIR

Bismil Belediye Başkanlığından:

Madde 1-) Mülkiyeti Bismil Belediyesine ait Fatih Mahallesi Emniyet Caddesi İmam Hatip Lisesi arkasında kain 178 ada, 17 nolu 7.221,94 m2 den oluşan parsel, İmar Planında konut alanı konumunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

Madde 2-) İşin İhalesi 15.07.2013 Pazartesi günü saat 10:00 da Belediyemiz Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ

Taşınmaz Bilgisi

Tahmini Bedel

Alanı M2

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

Fatih Mah. Emniyet Caddesi İmam Hatip Lisesi

Arkası BİSMİL

2.900,000,00 TL.

7.221,94 M2

87.000,00 TL.

15.07.2013

10:00

 

Madde 3-) İhaleye katılacak isteklilerde arınılan belgeler

A) Gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli İmza beyannamesi, c) Şartnamenin satın alındığına dair Makbuz, d) Geçici teminatını yatırıldığına ilişkin belge

B) Tüzel Kişi olması halinde;

a) Tebligat için Adres beyanı, b-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c-) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, e-) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge

C) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi

D) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ‘Ortak Girişim Beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı, ayrı verilmesi gerekmektedir.

E) Bismil Belediyesi Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

F) Kapalı teklif zarfları, istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iş zarf ile birlikte dış zarfn içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları, 15.07. 2013 Pazartesi günü saat 10:00 da Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

G) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

Madde- 4 - istekliler tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Madde -5 - İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen tahmini bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler, verilen en yüksek 3 (Üç) bedel üzerinde ihale komisyonunca ihale solunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacaktır.

Madde- 6 - İhale ile ilgili şartname ve ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. ve 250,00 TL. Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.

İlanen duyurulur.

5738/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :  2013/21

İhale Kayıt No                        :  2013/84582

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL: 0-372 264 30 50     FAX: 0-372 264 23 99- 24 21

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu malzemenin 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  I. Ünitede Su Jeti Kullanılarak Kondenser ve Eşanjör Temizliği Yapılması İşi.

                                                  - Teknik Şartnameye Göre.

b) Teslim yeri                         :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :  30 Takvim Günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  13/08/2013 Salı Günü Saat: 14:00

c) İhale usulü                          :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 13/08/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5709/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.500,00 TL. ile en çok 104.643,00 TL. arasında değişen; 10/07/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 150,00 TL., en çok 10.465,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, oto römorku, otobüs ve motorsikletten oluşan 35 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 11/07/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5743/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 11.240,03 TL ile en çok 47.371,62 TL arasında değişen; 09/07/2013 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.124,00 TL, en çok 4.737,16 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Yandan Kapalı Kasa Kamyonet, Panelvan); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 10/07/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 0 (312) (243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5752/1-1


MICROSOFT AKADEMİK LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Microsoft Akademik Lisans alımı işinin kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.07.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5746/1-1


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız üretim birimince kullanılmak üzere 50.000 Kg buz teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Teklifler en geç 12.07.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

5749/1-1


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, Salim Gündoğan Sokak 317 ada 108 nolu parsel üzerinde yer alan arsanın satışı 19 Temmuz 2013 Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Bolu Şube Başkanlığı’na (Karaçayır Mah. PTT Cad. No: 36/1 BOLU) vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Bolu Şube Başkanlığı’ndan (Karaçayır Mah. PTT Cad. No: 36/1 BOLU) temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel :   THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-271-274

                   THK Bolu Şube Başkanlığı (0 374) 215 10 69

5744/1-1


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Ankara Caddesi, Ankara Apartmanındaki 117/6 nolu meskenin satışı 18 Temmuz 2013 Perşembe günü saat:15.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Pendik Şube Başkanlığı’na (Yeni Mah. Begonya Sok. Işıldak Apt. A Blok     B Giriş D: 7 Pendik/İSTANBUL) vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Pendik Şube Başkanlığı’ndan (Yeni Mah. Begonya Sok. Işıldak Apt. A Blok B Giriş D:7 Pendik/İSTANBUL) temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel :   THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-271-274

                   THK Pendik Şube Başkanlığı (0 216) 483 72 19

5745/1-1


AYRILIKÇEŞME - KAZLIÇEŞME ARASI GİŞE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/86366

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü

                                                     Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı - Kazlıçeşme - (Tüp/Tünel) - Ayrılıkçeşme - Gebze arası Marmaray işletmeciliğinde gişe hizmetlerinin, 65 personel ile 01/09/2013 T.den 31/12/2015 T.ne kadar (28 ay süre ile) yürütülmesi işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 26/07/2013 T. Saat : 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 26/07/2013 T. Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5620/1-1


CNC TEKER TORNA TEZGAHININ BAKIM VE TAMİR HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/83320

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000  0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı adı                 :  Sivas Loko Bakım Atölyesi Müdürlüğünde bulunan SAFOP marka CNC teker torna tezgahının periyodik bakım ve tamiri hizmet satın alınması işi.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  26/07/2013 Saat: 14:30

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 5634/1-1


ARSA SATIŞ KARŞILIĞI, GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İhale Makamı: BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İşin Adı: Yunuseli Mahallesi, 6592 ada 4 parsel, 9978 ada 1 parsel ve 6588 ada 7 parselde Arsa satış Karşılığı, Gelir Paylaşımı işi.

İşin Yapılacağı Yer: BURSA İhale Tarihi: 30/07/ 2013 Salı Saat: 15:00

İhale Şekli: Kapalı Teklif Usulü

İhale Yeri: BURSA BUYUKSEHIR BELEDIYESI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

Şartname Bedeli: KDV Dahil 5.000,00.-TL (Beşbin Türk Lirası)

1 - Yunuseli Mahallesi,6592 ada 4 parsel, 9978 ade 1 parsel ve 6588 ada 7 parselde Arsa satış Karşılığı, Gelir Paylaşımı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 30/07/2013 Salı günü saat 15.00’te BURSA Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. Değerlendirme sonucu uygun görülen İSTEKLİLER’e, ihalenin pazarlık (Açık Arttırma) bölümünü içeren ikinci oturumunun yapılmasına aynı gün devam edilir veya yapılacağı yer, tarih ve saat davet mektubu ile bildirilir.

3 - Geçici Teminatlar Belediyemiz veznesine nakit ödenebileceği gibi, 2886 sayılı Kanunun 26 maddesine göre hazırlanmış teminat mektupları da kabul edilebilecektir.

4 - İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı-İhale Şartname Hazırlama Şube Md.ğü Avrupa Konseyi Cad. D Blok Acemler/BURSA adresinde ücretsiz görülebileceği gibi, KDV Dahil 5.000,00,- TL (Beşbin TürkLirası) bedel ile yine aynı yerden temin edilebilecektir.

5 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına istekliler tarafından itirazda bulunulamaz

İhaleye katılacak olanlar;

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5.3. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.4. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.6 . Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

5.7. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.

5.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.9. İSTEKLİLER’ in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son on beş yıl içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 50.000 m2 (elli bin m2) inşaatı,(konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma İzin Belgesi ) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur.

5.10  . Ortak girişimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar İDARE’ye teklif veremez.

5.11. Mali Durum Bildirisi; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, Teklif edilen İDARE payı gelir oranı (ASKİPGO) %....... (………………………..) karşılığı, asgari İDARE payı toplam gelirinin (ASKiPTG) % 10'undan az olmaması gerekmektedir.

5.12 . BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na işin adına alınmış, hesaplanan Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG)’ olan 175,115,880.00 TL’nin (Yüz yetmiş beşmilyonyüzonbeşbinsekizyüzseksenTürk Lirası) %3'ü olan 5.253.476,40 TL (beş milyon iki yüz elli üç bin dört yüz yetmiş altı Türk Lirası kırk kuruş) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu,

5.13. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)

5.14. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

5.15.      Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

5.16. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti;

İSTEKLİLER son 1 (bir) yıllık bilânçolarını ve gelir tablolarını vereceklerdir.

Ayrıca İSTEKLİLER’den;

“Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar”ın en az 0,50 olması.

“Öz kaynaklar/toplam aktif”in en az 0,10 olması.

“Kısa vadeli banka borçları/öz sermaye”nin 0,75’den küçük olması.

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan 3 (üç) kriter birlikte aranır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birisinin belirtilen şartları sağlaması yeterlidir.

Son bir yıllık bilânço ve gelir tablolarında yukarıdaki kriterleri sağlayamayanlar son beş yıla kadar bilânço ve gelir tablolarını vermek şartıyla bu kriterleri sağladıklarını ibraz edebilirler.

Bilânço ve gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış olması gerekir.

Bu maddede istenen yeterlilik kriterlerinin sağlandığının Yeminli Mali Müşavir veya serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporuyla onaylanması gerekir.

5.17. Banka referans mektupları aslı,

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İSTEKLİ’nin Teklif edeceği İDARE payı gelir oranı (ASKİPGO) %....... (………………………..) karşılığı, asgari İDARE payı toplam gelirinin (ASKiPTG) %10'undan az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

İSTEKLİLER’in, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri şarttır. Teklif dosyasında belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan İSTEKLİLER, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık/Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar.

5.18. İhale dosyası aslı (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil),

Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil) her sayfası İSTEKLİ tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Dış Zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır.

B.1 - İç Zarf

- Teklif Mektubu,

B.1.1 - 5.nci maddede yazılı ihaleye katılma şartlarını belirtilen evraklar

B.1.2 - Dış zarfın kapatılması:

(B.1.1) - fıkrasında belirtilen belgeler ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan bu Zarfın üzerine isteklinin ( Özel veya Tüzel Kişinin adı, Ortakları ) adı veya Ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi ihale için verildiği yazılacaktır.

Teklifler: 30/07/2013 saat 14:30’a kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İhale Şart. Haz. Şb. Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

5610/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 58 ADET 49 E1 RAYLI 1/9 EĞİMLİ R 300 MAKAS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/83628

1. İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

İnternet Adresi                           :  www.tcdd.gov.tr.

                                                     www.malzeme.tcdd.gov.tr

2. İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 58 Adet 49 E1 Raylı 1/9 Eğimli R 300 Makas Satın Alınması İşi.

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.07.2013 Tarihi Cuma Günü Saat 15/00’ de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.  5621/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/86640

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2013/2014 Kampanya Döneminde 270.000 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

                                                     Bölge ve Kantar Adı                   Taşınacak Pancar (Ton)

                                                     Merkez - Doğanhisar                                 8.000

                                                     Akşehir - Doğrugöz                                 12.000

                                                     Akşehir - Subatan                                    12.000

                                                     Akşehir - Ulupınar                                     1.500

                                                     Akşehir - Yeşilköy                                    4.500

                                                     Çeltik-Çeltik                                             38.000

                                                     Çeltik - Gökpınar                                     52.000

                                                     Kadınhanı - Atlantı                                     7.000

                                                     Kadınhanı - Kabacalı                                19.000

                                                     Kadınhanı - Kadınhanı                             11.000

                                                     Kadınhanı - Kolukısa                                 8.000

                                                     Kadınhanı - Sarayönü                                8.000

                                                     Yunak - Hacıfakılı                                   64.000

                                                     Yunak-Uzunbey                                      25.000

                                                     TOPLAM                                              270.000

b) Yapılacağı yer                    :  Nakliye hizmeti: Doğanhisar, Doğrugöz, Subatan, Ulupınar, Yeşilköy, Atlantı, Kabacalı, Kadınhanı, Kolukısa, Sarayönü, Hacıfakılı ve Uzunbey kantarlarından Ilgın Şeker Fabrikasına; Çeltik ve Gökpınar kantarlarından Afyon Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  Çeltik ve Gökpınar Kantarları için Afyon Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya süresince, diğer kantarlar için Ilgın Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  18/07/2013 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, Ll - L2, Rl - R2 ve K1 dir.)

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olamaz.

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5731/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 15.07.2013                                                            Saati: 14.00                                                            İhale Yeri: Satış Sal./Saat:14.00

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

1

Karaçalı

1.SNBKL Çs Tom.

4-5

25

 

21,884

1

320,00

211,00

2

Karaçalı

1.SNBKL Çs Tom.

Glob.

 

 

40,000

1

340,00

409,00

3

Karaçalı

2.SUBKL.Çs.Tom.

Glob.

 

 

80,000

2

290,00

698,00

4

Karaçalı

2.S.NBKL.Çs.Tom.

Glob.

 

 

40,000

1

275,00

331,00

5

Karaçalı

3.SUBKI.Çs Tom.

Glob.

 

 

190,000

5

230,00

1.316,00

6

Karaçalı

3.SNBKI.Çs Tom.

4-5

3.624

 

3192,352

65

190,00

18.234,00

7

Fidanlık

3.SNBKI.Çs Tom.

3-3,5-

289

 

972,421

25

205,00

6.002,00

8

Karaçalı

3.SNBİn Çs Tom.

4-5

1.768

 

458,314

11

160,00

2.206,00

9

Fidanlık

3.SNBİn Çs Tom.

3-4-5

1.450

 

855,447

20

170,00

4.376,00

10

Karaçalı

1.SUBKL Göknar Tom.

6

323

 

302,874

8

220,00

2.003,00

11

Karaçalı

2.SUBKL.Gök.Tom.

6

546

 

494,430

9

250,00

3.712,00

12

Karaçalı

2.SUBKL.Gök.Tom.

6

215

 

473,517

11

260,00

3.702,00

13

Karaçalı

3.SUBKl.Gök.Tom.

6

465

 

144,742

4

130,00

567,00

14

Fidanlık

3.SUBKl.Gök.Tom.

6

166

 

1458,145

40

180,00

7.913,00

15

Fidanlık

3.SUBKl.Gök.Tom.

5,5-6

20

 

1107,175

20

200,00

6.663,00

16

Fidanlık

3.SKBKl.Gök.Tom.

2-2,5

7.226

 

2016,311

50

150,00

9.107,00

17

Fidanlık

3.SKBKl.Gök.Tom.

2-2,5

47

 

41,182

2

140,00

174,00

18

Fidanlık

2.S.Gök.Md.Dir

3-4-5

5.434

 

2003,840

51

110,00

6.645,00

19

Karaçalı

2.S.Gök.Md.Dir

3-4-5

1.604

 

1213,271

34

120,00

4.397,00

20

Ayancık

Çam .Kağ.Od.

3-4-5

261

 

49,035

2

90,00

133,00

21

Karaçalı

3.SNBİn.Kayın.T.

Glob.

 

 

170,000

5

155,00

794,00

22

Fidanlık

Kestane Lif-Yonga Od

 

 

250

 

1

45,00

338,00

23

Göldağ

Yap.Lif Yon.

 

 

11.373

 

12

65,00

22.187,00

TOPLAM

 

23.463

11.623

15.324,94

380

 

102.118,00

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün son depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı.........adeti 15.07.2013 tarihine rastlayan Pazartesi saat 14:00 'de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurundu açık arttırma suretiyle satılacaktır.

2 - İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği maden direği ve sanayi odununun vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin %40'ı ile vergi, fon ve harç karşılığı peşin olarak alınacaktır. İbreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun vadeli ve açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.

3 - Bu satışa ait şartname ve ekleri OGM ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı işletmelerde görülebilir.

4 - Taleplerin dağıtılan gün ve saate işletmemizde hazır bulunmaları ve geçici teminatlarını 14.00'den önce veznemize yatırmaları şarttır.

5 - Vergi ve fonlar peşin bakiyesi aylık %6 faiz alınmak suretiyle 9 ay vadeli olarak yapılacaktır. Vade faizi mektup bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.

6 - Vade süresi dolan teminat mektuplarının süre uzatımında %1,2 gecikme faizi geç alınacaktır. Açık artırmalı satışların süresinde yatırılmaması halinde aylık %1,2 gecikme cezası alınacaktır.

7 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

8 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgeler ve Esnaf Sanatkarlar -Ticaret Sanayi odaları belgelerini ve başkası adına ihaleye girenlerin vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır

9 - Global emvalller%20 - veya + olabilir.

10 - Vade süresi dolan Teminat Mektupları uzatmaları, İşletme Müdürlükleri’nce 30 gün, Orman Bölge Müdürlükleri’nce 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatabilecektir.

11 - Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

NOT: Satış ilanlarımız www.ogm-sinopobm-gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.

TEL - 0 368 613 10 84 -117

FAX - 0 368 613 19 43

SAYMAN - 0368 613 3494

BANKA HESAP NUMARASI: TR 33 0001000229134048625001 No.lu Hs. T.C. Ziraat Bank. Ayancık Şb.

VEB ADRESİ: ayancikorman.gov.tr

5747/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 483 TL ile en çok 459.591 TL arasında değişen; 11.07.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 49 TL, en çok 45.960 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen pirinç, karışık plastik, vakum solar tüp, kullanılmış giyim eşyası, oyun makinası, kull. elektronik eşya, muhtelif eşyalar vb. 69 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 12.07.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5762/1-1


DÜZELTME İLANI

Bingöl İl Encümenliğinden:

3/7/2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhale İlanında muhammen bedel miktarı 80.000,00 TL olması gerekirken, sehven 8.000,00 TL olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

5606/1-1