3 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28696

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Bursa Valiliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Makamının 27/02/2013 tarihli olurları ile aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firmanın 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince (1) yıl süre ile 4734 Sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış ve bu yasaklama kararı 05/03/2013 tarih ve 28578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 15/05/2013 tarih ve 2013/548 Esas nolu vermiş olduğu Yürütülmenin durdurulması kararına istinaden İçişleri Bakanlığı Makamının 27/06/2013 tarihli olurları gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu;

İlanen duyurulur.

Firma Adı                                           :  Muhammet Yılmaz Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi                                                 :  Sanayi Sitesi 27. Sokak No: 19 Merkez/Elazığ

Vergi Kimlik/Mükellef No                  :  Hazar Vergi Dairesi / 6230246210

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası    :  Elazığ Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                         :  10416

5678/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 8/3/2013 tarih ve 149 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/6/2013 tarih ve 1024 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 46342 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3/7/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5674/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 9/5/2013 tarih ve 254 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/6/2013 tarih ve 1144 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi Altay Mahallesi, imarın 46402 ada 5 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 3/7/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5675/1-1

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Bursa ili nüfusuna kayıtlı 28.07.1956 doğumlu Sufi kızı Hatice Kipiyanova'nın Kırgızistan'daki Kırgız Devlet Milli Üniversitesi'nden aldığı diploması ile ilgili olarak, Kurulumuz tarafından 22.02.1999 tarih ve 5061 seri numaralı "Coğrafya Öğretmenliği (İlköğretim)" alanında düzenlenen Diploma Denklik Belgesi'nin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 12.06.2013 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

5637/1-1


Bursa Valiliğinden:

Karar No       :  76

Karar Tarihi   :  2/5/2013

Müşteki         :  Özgür KAYA

Sanık             :  Mustafa ERTAN Ersin ÖZDEMİR

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 2/5/2013 gün ve 76 sayılı SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE” ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur.

5615/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu Parsel üzerindeki 531528 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Merkez-121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No: 2389, Oda Sicil No: 6109) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 21.02.2013 tarihli ve E.2012/1805 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.01.2012 tarihli ve 28167 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No: 2389, Oda Sicil No: 6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 17.06.2013 tarih ve 5369 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5653/1/1-1

—————

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 24 pafta, 5057 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 05.03.2013 tarih ve E.2011/2639-K.2013/360 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.06.2011 tarih ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659 hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 17.06.2013 tarih ve 5370 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5653/2/1-1

—————

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Teknikeri Ali Rıza YILMAZ (T.C. NO: 11363736628) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 26.04.2013 tarihli ve E.2012/1479-K.2013/593 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Teknikeri Ali Rıza YILMAZ (T.C. NO: 11363736628) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.06.2013 tarih ve 5364 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5653/3/1-1

—————

764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 22.11.2012 tarihli ve 8409 sayılı Oluru ile iptal edilmiş olan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 19.04.2013 tarihli ve E.2013/90 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali’ işleminin yürütmesi Bakanlık Makamının 28.05.2013 tarihli ve 4838 sayılı Oluru ile durdurulmuş, 08.06.2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Ancak, 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, Mahkemenin İptal Kararına konu edilenlerin dışında, 05.02.2013 tarihli ve 818 sayılı Makam Oluru doğrultusunda 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de, 27.02.2013 tarihli ve 1344 sayılı, 05.03.2013 tarihli ve 1597 sayılı Makam Olurları doğrultusunda 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 3 (üç) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5433 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/1/1-1

—————

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Ştinin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Yayla Mahallesi, 30 pafta, 7386 parsel üzerindeki 577174 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No:12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Selman Farısi YAZICI’nın (İnşaat Mühendisi,Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:69237) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Ştinin yapı denetim izin belgesi 09.05.2013 tarihli ve 28642 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5434 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/2/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5585 ada 22 parsel üzerindeki, 248217 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf KESKİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1843, Oda Sicil No:7025), Nevzat ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1568, Oda Sicil No:6024), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942) ve Özgüç ZENGİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64855) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5435 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/3/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5585 ada 22 parsel üzerindeki, 248215 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf KESKİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1843, Oda Sicil No:7025), Nevzat ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1568, Oda Sicil No:6024), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942) ve Özgüç ZENGİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64855) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5436 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/4/1-1

—————

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 7920 ada 18 parsel üzerindeki 182450 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kamil SAZAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6152, Oda Sicil No: 18737), Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Mustafa ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239) ve Ramazan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1357, Oda Sicil No:18207) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.01.2013 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5438 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/5/1-1

—————

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 10806 ada 02 parsel üzerindeki 190245 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kamil SAZAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6152, Oda Sicil No: 18737), Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Mustafa ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239) ve Ramazan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1357, Oda Sicil No:18207) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 19.06.2013 tarihli ve 5438 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5437 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/6/1-1

—————

Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya ilçesi, 1727 ada 5 parsel üzerindeki 93633 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6982 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 24 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti. ile Mustafa ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:731, Oda Sicil No: 16352) ve Mustafa TEKELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 56732) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.02.2011 tarihli ve 27848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5439 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/7/1-1

—————

Mersin Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (f) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 1., 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 34378 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Şevki Kemal SEZİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17691, Oda Sicil No:19009), Derya OĞUZ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28739) sorumlu denetim elemanları Hüseyin GÖZAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18418, Oda Sicil No: 25090), Haldun ALPTEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17206, Oda Sicil No: 2693), Murat DABİS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11994, Oda Sicil No: 9278), Derya OĞUZ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28739) ve Mehmet Ruhi YÜKSEL’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17778) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5440 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/8/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini,   2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.       

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Bölümü

 

 

 

 

Mali Hukuk Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

1

2

 

5638/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 4 adet fotoğraf, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora), doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora), nüfus cüzdanı sureti, 4 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir.  Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomi

Doçent

1

1

Sınıf Yönetimi ve Liderlik Konularında Çalışmaları Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Fizik

Doçent

1

1

Moleküler Spektroskopi ve Atom Topakları Konularında Çalışmaları Olmak.

Tarih

Yardımcı Doçent

5

1

Kuvay-i Milliye ve Milli Mücadelede Cepheler Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Tarih

Yardımcı Doçent

3

1

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

Roman Sanatı Üzerine Çalışmış Olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Teknik Programlar

Yardımcı Doçent

3

1

Yem Hammaddelerinin Sindirilebilirliği ile Yem Değerinin Tahmini Konularında Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Jeoloji Mühendisliği/ Genel Jeoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Hidrotermal Alterasyon Konusunda Çalışmaları Olmak.

Jeoloji Mühendisliği/ Genel Jeoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Barajlarda Mühendislik Jeolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Dahili Tıp Bilimleri/ Radyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Belgelendirmek Şartıyla Göğüs Hastalıklarında Girişimsel Tanı Uygulamaları Konusunda Deneyimli Olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Travmataloji

Yardımcı Doçent

1

1

Vertebra Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Posterior Yaklaşım Konusunda Çalışmış Olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/ Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

1

İnhaler Anestezik Maddelerin Endokrin Fonksiyonları Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmaları Olmak ve Akupunktur veya Ağrı Sertifikasına Sahip Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Zootekni/Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Yardımcı Doçent

3

1

Süt Sığırlarında Verim ve Doğrusal Puanlama Özellikleri Konularında Çalışmaları Olmak.

Zootekni/Yemler ve Hayvan Besleme

Yardımcı Doçent

1

1

Kanatlı Hayvan Beslemede Protein Kaynakları ile Bitki Ekstraktları Konularında Çalışmaları Olmak.

Tarla Bitkileri/Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Yardımcı Doçent

1

1

Serin İklim Tahıl Genotiplerinin Islahı Konusunda Çalışmış Olmak.

Biyosistem Mühendisliği/Tarımsal Makine Sistemleri

Yardımcı Doçent

4

1

Ekim Tekniği ile Ekici Düzenlerinin Geliştirilmesi Konusunda Çalışmış Olmak.

Bitki Koruma/ Entomoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Nematodların Buğday Çeşitlerine Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji/ Hayvansal Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Gıda Atıklarının Yem Hammaddesi Olarak Kullanımı Konusunda Çalışmış Olmak.

5644/1-1


 


 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Nitelikler

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

 

1*

 

*Çuvaş Folkloru üzerine çalışma yapmış olmak.

 

 

1*

*İran'da Türk ağızları üzerine çalışma yapmış olmak.

 

 

1*

*Çağdaş Makedonya ve Kosava Türk Edebiyatı üzerine çalışma yapmış olmak.

 

 

1*

*Hakas Folkloru üzerine çalışma yapmış olmak.

 

 

1*

*Tuvaca üzerine çalışma yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

1*

*Eğitim programları ve öğretim bölümünde doktora yapmış olmak.

Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 

 

1*

*Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olup, açık ve uzaktan eğitim alanında çalışma yapmış olmak.

 

 

1*

*Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

 

1*

*Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında doktora yapmış olmak.

Kimya

Organik Kimya

 

1

 

-

İktisadi ve İd.Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

 

 

1*

*Avrupa Birliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Türkiye-AB İlişkileri alanında çalışma yapmış olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

 

1*

*Pazarlama alanında marka kişiliği, hizmet kalitesi, hizmete güven ve sadakat alanlarında çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

 

 

1*

*İslam hukukunda aile konusunda çalışma yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

 

 

1*

*EPS Yalıtım kalıpları konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

1*

*Kentsel koruma alanında çalışma yapmış olmak.

Yapı Bilgisi

 

 

1*

*Yapı çevresinin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

1

 

 

-

 

 

1*

*Kentsel mekanın değişim süreci konusunda çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

 

1*

*Rüzgar hidrosantralleri üzerine doktora yapmış olmak.

 

 

1*

*Sabit mıknatıslı senkron motorlar ile ilgili çalışma yapmış olmak.

 

 

1*

*Takım tezgahları konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

1*

*Biyokimyada ihtisas yapmış olmak, enerji alanında çalışmaları bulunmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

 

 

1*

*Taş malzemenin bozulması ve restorasyon-koruma alanlarında çalışma yapmış olmak.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

 

 

1*

*Makine Mühendisliği bölümü doktora mezunu olmak, kompozit malzemeler, polimer kompozitler üzerine çalışma yapmış olmak.

Turizm Fak.

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

 

 

1*

*Turizm İşletmeciliği Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Müh. Fak.

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

 

 

1*

*Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak ve kriptoloji alanında çalışma yapmış olmak.

Sağlık Yo

Ebelik

Ebelik

1*

 

 

*Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Hemşirelik

Hemşirelik

 

1*

 

*İç Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışma yapmış olmak.

Uyg. Bil. Yo

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

 

1*

 

*Risk Yönetimi ve Türk Bankacılığı uygulamaları alanında çalışma yapmış olmak.

Sosyal Bilimler MYO

 

 

1*

*2008 Küresel Ekonomik Krizin İstanbul Döviz piyasındaki etkileri alanında çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

 

 

1*

*Atmosferik yaş, bulk ve kuru birikim konusunda çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

 

 

1*

*Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak, I.Dünya Savaşı esirleri üzerine çalışma yapmış olmak.

5671/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD / Alanı

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fak. Dekanlığı

Felsefe

Sistematik Felsefe

Doçent

3

1

Edmund Husserl ve estetik çalışmış olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yardımcı Doçent

3

1

17.yy Osmanlı Türkçesinde yazma eser  çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı

Heykel

 

Doçent

3

1

 

Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı

Heykel

 

Yardımcı Doçent

5

1

 

Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı

Heykel

 

Yardımcı Doçent

5

1

 

Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı

Sinema ve Televizyon

 

Yardımcı Doçent

5

1

 

Müh.-Mimarlık Fak. Dekanlığı

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Sanat tarihi alanında doktora yapmış, mekan-sanat ilişkileri ve mimarlık sosyolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri MYO Müd.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Yardımcı Doçent

4

1

-Atomik Spektrometrik Teknikler ile Bizmut tayini için duyarlı analitik yöntemlerin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

5672/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda bölüm/anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1.

Çevre Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, iç hava kalitesi, hava kalitesi ve çevresel maruziyet ve risk değerlendirmesi konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1.

Kimya Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, kimyasal tepkime mühendisliği, yakıtlar, yanma hava kirliliği, kimyasal kinetik ve yapay sinir ağları ile modelleme konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik  Mühendisliği

Profesör

1

1.

Biomedikal görüntü işleme, işlemsel biyoloji ve biyoenformatik, örüntü tanıma konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Profesör

1

1

Sayısal analiz alanında uluslararası düzeyde çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

 Doçent

1

1

Lineer olmayan kısmi türevli denklemler ve diferansiyel-fark denklemlerinin analitik çözümleri üzerine uluslararası düzeyde  çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Doçent

1

1

Kimya alanından doçent unvanı almış ve biyokimya konularında çalışmaları ve yayınları olmak. Termal kararlı enzimler ile kanser tedavisi ve mekanizmaları alanlarında uluslararası düzeyde yayınları olmak.

Fen  Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

3.

Hücre biyofiziği ve hücre yapışması konularında öğrenim görmüş ve bilimsel araştırma yapmış olmak.

Fen  Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

1.

Bitki ve mayada bor ve abiyotik strese dayanıklılık konularında moleküler genetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık  Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

1.

“Aydınlık Düzeylerinin Yapay Zeka Yöntemleriyle Tahmini Mimari Aydınlatma, Doğal Aydınlatma Performansı” , ”Konutların Enerji Performansı” ve “Yapısal Hasar Gören Binaların Mimari Açıdan İncelenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Değerlendirilmesi” konularında çalışmaları olmak.

5643/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler

 

Yrd. Doç. Dr.

1

AB veya Ortadoğu veya Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde doktora yapmış olmak

İşletme

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Muhasebe ve/veya Finansman alanında doktora yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Siyaset Bilimi ve/veya Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Öğretmenliği

 

Doç. Dr.

2

Uzmanlık alanı “İngiliz Dili Eğitimi” ya da “İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi” olmak.

Yrd. Doç. Dr.

Psikoloji

 

Doç. Dr.

1

Sosyal Psikoloji alanında uzmanlaşmış olmak tercih nedenidir.

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını telsiz komünikasyonu alanında yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Elektronik veya Komünikasyon alanında doktora yapmış olmak.

Doç. Dr.

Prof. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgisayar Ağları ve/veya Donanımı konusunda uzmanlaşmış olmak

Doç. Dr.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

Yrd. Doç.

1

Mimarlık alanında çalışmış ve doktora yapmış olmak

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr.

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım veya Mimarlık alanlarından birinde Lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde çalışmış ve doktora yapmış olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

Medeni Hukuk

Prof.

1

Aile Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak

Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku

Prof.

1

 

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

TIP FAKÜLTESİ

Dâhili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

 

Doç. Dr.

1

Yeni Doğan Yan Dal Uzmanı olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanı olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Yeni Doğan Yan Dal Uzmanı olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Alerjisi Yan Dal Uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Hematolojisi Yan Dal Uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

3

 

İç Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

1

Hematoloji Yan Dal Uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı olmak

Doç. Dr.

1

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı olmak

Nöroloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Trombolitik tedavi ve Botilinium Toksin Uygulama tecrübesi olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

1

Bebek gözlemi eğitimi almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Kardiyak anestezi ve yoğun bakım deneyimi olmak.

Genel Cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1

Meme kanseri cerrahisi sonrası oluşan komplikasyonlar ile ilgili çalışması olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik

 

Yrd. Doç. Dr.

3

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Prof. Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yrd. Doç. Dr.

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Prof. Dr.

1

5683/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Uluslararası Tasarım Vakfı İstanbul.

VAKFEDENLER: Faruk MALHAN, Mehmet Koray MALHAN, Doruk MALHAN, Ayşe MALHAN MAKBULOĞLU, Ayşe Nilgün SARAÇOĞLU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.06.2013 tarih, E: 2013/214, K: 2013/263 sayılı karar.

VAKFIN AMACI: Yaşadığımız coğrafyaya ve topluma ait tasarım kültürünün tarihine sahip çıkılması için ortam hazırlamak; tasarımı, tasarımcıyı, üreteni, kullananı yüceltmek, desteklemek; projeler geliştirmek, uygulama çalışmalarını, sonuçlarını kamuya paylaşarak uluslararası platformlara taşımak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Faruk MALHAN, Nilüfer ARIAK, Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN, Prof. Dr. Mustafa İSEN, Abbas YÜKSEL, Prof. Dr. Süha ÖZKAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetinin oy çokluğu ile kara vereceği bir üniversiteye, kuruma “ vakıf amaçlarına uygun olarak kullanmak koşulu” ile devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5596/1-1