8 Haziran 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28671

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Patent Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Nureddin ALEMDAR (T.C. No:18944674058) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 14.05.2013 tarihli ve E.2013/83 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Nureddin ALEMDAR (T.C. No:18944674058) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 24.05.2013 tarih ve 4748 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4915/1/1-1

—————

764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 22.11.2012 tarihli ve 8409 sayılı Olur’u ile iptal edilmiş olan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 19.04.2013 tarihli ve E.2013/90 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali’ işleminin yürütmesi 28.05.2013 tarih ve 4838 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4915/2/1-1

—————

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 17.05.2013 tarihli ve 455/6 no’lu kararına istinaden;  Proje ve Uygulama Denetçisi Hacı Necat BİLGİ ve Proje ve Uygulama Denetçisi İsmet Kenan SOYSAL’ın, Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eyleminin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 23793 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hacı Necat BİLGİ’nin ve 23769 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi İsmet Kenan SOYSAL’ın Denetçi Belgelerinin iptal edilmesi, denetçi belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4916/1-1

—————

Vatan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, 948 ada, 31LID pafta, 12 parsel üzerindeki 149518 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 527601 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 407 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Luis ERİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:821, Oda Sicil No: 7914), Hüseyin ÖZLEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3117, Oda Sicil No: 12606), Canip AZİTİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:54586) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.05.2013 tarihli ve 4887 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4918/1/1-1

—————

Çelebi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hocanaip Mahallesi, 6208 ada, 15 parsel üzerindeki 659987 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 71586 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 934 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelebi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Evrim ŞAMATACI (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36782), Gökhan ERTAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16388 Oda Sicil No:52611), Orhan KADİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79817), Gökhan ALTINKAYA (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75992), sorumlu denetim elemanları Aşkın ÖZBEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14095, Oda Sicil No:37085) ve Selami AYSU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3813, Oda Sicil No:19920) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.05.2013 tarihli ve 4888 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4918/2/1-1

—————

Burkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1509 ada, 3 parsel üzerindeki 633014 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında, 3. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 52022 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 285 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burkon Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İlyaz GÜLER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:470, Oda Sicil No: 13967), Can ÖLMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11794, Oda Sicil No: 27071), sorumlu denetim elemanları Rahmi ŞENGÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4115, Oda Sicil No: 22494) ve Onur AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72035) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 28.09.2007 tarihli ve 26657 sayılı, 05.01.2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 285 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Burkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 285 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 30.05.2013 tarihli ve 4889 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4918/3/1-1

—————

Burkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1509 Ada, 3 Parsel üzerindeki 633016 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında, 3. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4., 5., 6. ve 7. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 52022 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 285 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burkon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İlyaz GÜLER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:470, Oda Sicil No: 13967) ve Can ÖLMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11794, Oda Sicil No: 27071) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

30.05.2013 tarihli ve 4889 sayılı Makam Oluru ile 285 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Burkon Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanacak olan bu geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.05.2013 tarihli ve 4890 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4918/4/1-1

—————

Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, Kadife Sokak, 84 ada, 121 parsel üzerindeki 711862 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37787 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 975 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sude Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgay TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17301, Oda Sicil No: 56942), Yunus AYGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13814, Oda Sicil No: 8293), sorumlu denetim elemanları Ahmet YILDIRAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14846, Oda Sicil No: 30870), Ahmet LEBLEBİCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87004) ve Orhan TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81524) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.05.2013 tarihli ve 4891 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4918/5/1-1

—————

Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Merkez İlçesi, Kavgaz Mahallesi, 220/2 pafta, 1950 ada, 17 parsel üzerindeki 698496 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.05.2013 tarihli ve 4892 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4918/6/1-1

—————

Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Merkez İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 111 pafta, 687 ada, 12 parsel üzerindeki 841915 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.05.2013 tarihli ve 4893 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4918/7/1-1

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çankırı İli nüfusuna kayıtlı 29.01.1985 doğumlu Mürsel kızı Hasibe Alkan’ın Kırgızistan’daki Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi’nden aldığı diploması ile ilgili olarak, Kurulumuz tarafından 18.04.2013 tarih ve 87073 seri numaralı “İngiliz Dili ve Edebiyatı” alanında düzenlenen Diploma Denklik Belgesi’nin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.05.2013 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinden adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.                                            4917/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

1 - Bakanlığımızca, hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen ve 01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atako - Kürk Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine ait 950307141 vergi kimlik numarası 0950106048 olarak düzeltilmiştir.

2 - İlanen duyurulur.

4955/1-1


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

YASAKLAMA KARARI İPTAL İLANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Vey-Ka Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (1424/2 Sok. No: 10/2 Kahramanlar/İZMİR, İzmir Ticaret Odası-Ticaret Sicil No: 1153143, Vergi Dai./No; Kordon V.D. 9250060184nin;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 58 ve 59 uncu maddeleri gereğince verilen ve 16/01/2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 (bir)yıl süreyle anılan Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Makamı’nın 23/05/2013 tarih 1087127 sayılı Olur’u kaldırılmıştır. İlan olunur.

4761/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4435                                                                   Karar Tarihi : 04/06/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2013 tarihli toplantısında;

İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca ÇORUM Doğal Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin (ÇORUMGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - ÇORUMGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 11.526.015 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

2.012.500

2.012.500

2.012.500

2.012.500

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, ÇORUMGAZ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mayıs ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,068601

Kademe 2

100.001 -10.000.000 Sm3

0,023526

Kademe 3

10.000.000 Sm3 üzeri

0,013861

 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Haziran ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                   fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)         :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)      :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)      :  i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.06.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu

4941/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4440                                                                   Karar Tarihi : 04/06/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2013 tarihli toplantısında;

İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin (SAMGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - SAMGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 22.809.252 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

7.948.161

7.948.161

7.948.161

7.948.161

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, SAMGAZ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Haziran ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,045881

Kademe 2

100.001-10.000.000 Sm3

0,016064

Kademe 3

10.000.000 Sm3 üzeri

0,013170

 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Haziran ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                   fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)         :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)      :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)      :  i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.06.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu

 

4942/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4436                                                                   Karar Tarihi : 04/06/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2013 tarihli toplantısında;

İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksaray Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (AKSARAYGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - AKSARAYGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 14.089.486 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

1.671.399

1.671.399

1.671.399

1.671.399

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, AKSARAYGAZ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Haziran ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,101935

Kademe 2

100.001-10.000.000 Sm3

0,054901

Kademe 3

10.000.000 Sm3 üzeri

0,014472

 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Haziran ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                   fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)         :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)      :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)      :  i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.06.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu

 

4945/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4437                                                                   Karar Tarihi : 04/06/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2013 tarihli toplantısında;

İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca NETGAZ Şehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (NETGAZ)’ın 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - NETGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 6.218.570 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

1.223.072

1.223.072

1.223.072

1.223.072

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a)Ekte yer alan parametreler kullanılarak, NETGAZ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Haziran ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,079047

Kademe 2

100.001-10.000.000 Sm3

0,024388

Kademe 3

10.000.000 Sm3 üzeri

0,040287

 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Haziran ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                   fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)         :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)      :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)      :  i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.06.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu

 

4944/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4438                                                                   Karar Tarihi : 04/06/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2013 tarihli toplantısında;

Total Oil Türkiye A.Ş.’nin; DEP/476-163/10883 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Atatürk Mah. Karaağaç Cad. No:9 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin, kara ve deniz yolu ile teslim etme hizmet fiyatı 2,80 TL/m3 ve depolama hizmeti fiyatlarında uygulanan indirimler

• 5.000.- 10.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 0

• 10.000.- 15.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 30

• 15.000- 20.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler. için % 60

• 20.000- 30.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 65

• 30.000- 36.250 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 72

• 36.250 m3 ve üzeri benzin ve motorinler için % 80

olacak şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

4943/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler

Profesör kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Doçent kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari

Bilimler

İktisat

Profesör

1

Para, Banka, Finans ve Sermaye Piyasaları konularında uzmanlık.

İşletme

Doçent

1

Uluslararası Finans, Bankacılık, Muhasebe, Sayısal Yöntemler konularında uzmanlık.

 

Başvuru için gerekli belgeler, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak No:2 Şile/İstanbul, adresine elden teslim yapılacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

4947/1-1


Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI DUYURUSU

SINAVA BAŞVURU

Bağımsız Denetçilik Sınavına başvurular 12 Haziran 2013 tarihinde başlayıp 21 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından incelendikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 25 Ağustos 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları aşağıdadır.

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Yeminli Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (ç), ve (e) bentlerinde sayılan konulardan,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (c), (ç), ve (e) bentlerinde sayılan konulardan,

Meslek mensubu olmayanlar ise tüm konulardan,

sınava gireceklerdir.

Sınava; konuların tamamından girilebileceği gibi bir veya birkaç konudan da girilebilir.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından ayrıca sınava girmelerine gerek yoktur.

1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarısız sayıldıkları konular itibariyle sınava katılabilirler. Ancak bu durumda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim konusundan sınava girmesi zorunludur.

26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanların sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapabilmeleri için bu sınavda Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından sınava katılması gerekmektedir.

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden en az birisini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.

Sınavın geçersiz olduğuna ilişkin yapılan tespit üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla da sınava girilebilir. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur.

Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına ve uygulamasına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen üç gün içinde yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların ödedikleri ücretler iade edilmez.

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

4937/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            : Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 : 0.324 337 41 71 -72       Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

EHİL OTOMOTİV DEMİR ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE GIDA KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ERDEMLİ ŞUBESİ LTD. ŞTİ

TS 12047

33-HYB-368

07.05.2013

FİRMA TALEBİ

GEM-ÖZ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT VE GIDA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

(33.2009/12219)

33-HYB-391

27.05.2013

FİRMA TALEBİ

SULTAN KAYA - OSİS ASANSÖR

TS 12255

33-HYB-417

31.05.2013

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

GÜNEY MERSİN SEYAHAT TAŞIMACILIK TURZ. TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN ŞUBESİ

TS 11594

33-HYB-1420

31.05.2013

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

FATİH TEMİZLİK TEKS. GIDA KIRTASİYE NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524

TS 8985

33-HYB-563

31.05.2013

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

UYGAR YEMEKÇİLİK GÜVENLİK TURİZM TAAH. TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 8985

33-HYB-282

31.05.2013

Ara Kontrol Olumsuz

4901/1-1

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.06.2013     Karar No: 6677

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100, Çankaya/ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                       :  14.05.2013

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                         :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                                            :  I No.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                                 :  TPO/I/BR

- KAPSADIĞI İLLER                           :  Tekirdağ, İstanbul

- YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  46.681 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI                   :  AR/TPO/4655

- VERİLİŞ TARİHİ                               :  19.09.2009

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sahip bulunduğu yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 19.09.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden 19.09.2015 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/4655 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 19.09.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi gözönüne alınarak 19.09.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

4896/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.06.2013     Karar No: 6678

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.

- MERKEZİ                               :  Necatibey Cad. No: 56/B 06430 Demirtepe-ANKARA

- TEBLİGAT ADRESİ             :  İstanbul Yolu 10. km No: 310 Yenimahalle-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  08.05.2013-16.05.2013

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                               :  X No.lu Siirt

- SAHA İŞARETİ                    :  İPK/X/A

- KAPSADIĞI İLLER              :  Batman, Bitlis

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  49.600 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  AR/İPK/4555

- VERİLİŞ TARİHİ                  :  26.08.2009

KARAR:

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. sahip bulunduğu yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 26.08.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden 26.08.2015 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/İPK/4555 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 26.08.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi gözönüne alınarak 26.08.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

4898/1-1

—————

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. Tic. A. Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesinde Balıkesir, Bursa İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4954 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatnamesini 27.05.2013 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için, ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4895/1-1

—————

Aytur Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin XV no.lu Konya Petrol Bölgesinde Konya İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/AYT/4060, 4405 ve 4406 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatnamesini 30.05.2013 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için, ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4897/1-1


 


 


 


Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Enstitümüzde Patent ve Marka Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 15.07.2013 tarihinde başlayacak olan sözlü giriş sınavı ile aşağıda fakültesi/bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam (40) adet Patent ve Marka Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

 

Tablo-1

FAKÜLTE/BÖLÜM

UNVAN

SINIF

DERECE

KADRO

SAYISI

KPSS PUAN

TÜRÜ

TABAN

PUANI

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

  4

KPSSP6

80

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

  2

KPSSP6

80

Eczacılık Fakültesi

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

  2

KPSSP6

80

Kimya Bölümü, Biyokimya Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

  2

KPSSP6

80

Endüstri Tasarımı Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Marka Uzman Yardımcısı

GİH

9

  1

KPSSP6

80

Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümü

Marka Uzman Yardımcısı

GİH

9

  4

KPSSP6

80

Hukuk Fakültesi

Marka Uzman Yardımcısı

GİH

9

20

KPSSP11

80

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

Marka Uzman Yardımcısı

GİH

9

  5

KPSSP54

80

TOPLAM

40

 

 

A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen fakülte/bölümlerinde ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlardan mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

4) Sözlü sınavın başladığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

B - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, ilan tarihinden itibaren (15) onbeş gün içinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

2) Sadece Enstitü internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az onbeş (15) gün önce Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

5) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, istenilen belgeleri süresi içinde Enstitüye sunmaması veya hakkından feragat etmesi halinde, 3 üncü maddede belirtilen aday sayısı tamamlanıncaya kadar, sıradaki diğer adaylar çağrılacaktır.

6) Sözlü sınava girecek adaylardan;

a) Enstitümüz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,

b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Enstitüce bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

istenecektir.

C - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav;

a) Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

E - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr.) ve duyuru panosunda ilan edilecek, ayrıca, sınav sonucu asil ve yedek adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

F - DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaportlarını ibraz ederek sınava alınacaklardır.

2) Sınavı kazananlardan, sınav başvurusunda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde onların yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlan olunur.

4951/1-1