6 Haziran 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28669

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Asliye Ceza Hakimliğinden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 24. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alman Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları; gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

7) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

Sınav Programı:

Tarih

Saat

Yer

 

Yardımcı Doçentler için

 

 

 

 

Yabancı Dil Sınavı

20.06.2013

10.00

İlgili Birimlerde

 

Birim/Bölüm

Anabilim/Anasanat Dalı/Program

Doçent

Yardımcı

Doçent

Açıklamalar

TIP FAKÜLTESİ

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

1

..

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

1

Zorunlu Hizmetini Tamamlamış olmak., Koledok Kisti üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı

 

1

 

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

 

1

 

Yer Fiziği Anabilim Dalı

 

1

 

Maden İşletme Anabilim Dalı

 

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

1

Kronik Böbrek Yetmezliği üzerine çalışmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fiziki Coğrafya

 

1

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

 

1

 

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

1

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

 

1

Eski Türk Edebiyatı Alanında Doktora yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

 

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

 

1

 

4831/1-1


Bayburt Asliye Ceza Hakimliğinden:

Bayburt Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/118 Esas sayılı dava dosyasının soruşturma aşamaları olan 2004/1086 ve 2008/501 soruşturma sayılı dosyalar ile aynı dosya ile birleştirme kararı verilen Bayburt Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/245 Esas sayılı dava dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerine Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4815/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Nil KARA ÖZ - Özel Kariyer Yabancı Dil Kursu Müdürü

Kursunuza 31.05.2011 tarihinde istifa dilekçesi veren Öğretmen Leyla İĞNECİ’nin istifa işleminin 24.08.2011  tarihinde yine 31.05.2011  tarihinde istifa dilekçesi veren Öğretmen Bengül CANTÜRK’ün istifa işlemini 24.08.2011 tarihinde işleme koyarak geciktirdiğiniz”

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK’nin 125/A-a maddesi gereğince UYARMA cezası ile tecziye edildiniz.

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

4829/1/1-1

—————

Nuray GÜYÜLDAR - Özel Gül Güneşim Anaokulu Eski Müdürü

Özel Gül Güneşim Anaokulu’nun mührünün kaybolmasında kusurlu davrandığınız” Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK’nin 125/A-a maddesi gereğince UYARMA cezası ile tecziye edildiniz.

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

4829/2/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Rektörlüğümüzün 09/12/2011 tarihinde yaptığı “Silahsız Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine katılan, ancak yasal olmayan belge düzenleyen “Grup 911 Özel Güv. Hiz. Sis. Org. Ltd. Şti.”nin 26.02.2012 tarih ve 28216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı Ankara 16. İdare Mahkemesinin kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın Oluru ile iptal edilmiştir.

İlan olunur.

4838/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/03/2013 tarih ve 128 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2013 tarih ve 846 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 48307 ada 1, 2, 3 ve 4 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 06/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4835/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 – Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa SÖZGEN’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.05.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 17.11.2013 tarihinde son bulacaktır.

2 – Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Süleyman TÜNCAR’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.05.2013 tarihinde başlanmıştır.

4808/1-1


 


 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Ünvanı

Derece

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Çayır, Mera ve yem bitkileri alanında çalışmaları olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Botanik

Tohumsuz bitkiler sistematiği alanında yayınlanmış çalışmaları olmak

Doçent

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Pededonti

Çocuklarda çürük oluşumunda Dental plağın biyokimyasal yapısının etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. ve Öğretim

Eğitimin Sosyolojik ve Felsefi Temelleri konularında çalışmalar yapmış olmak

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Ürolojik laparoskopik cerrahi konusunda eğitim almış olmak

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Radyoprotektörler konusunda deneyimli olmak

Yrd.Doç.

2

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Hekim kökenli Halk Sağlığı uzmanı olmak ve saha deneyimli olmak

4830/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23,25,26 ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nın 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A - MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN:

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 - 2 adet fotoğraf,

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Profesörlük için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROSU İÇİN:

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 - 2 adet fotoğraf,

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

2 - Özgeçmiş,

3 - 2 adet fotoğraf,

4 - Nüfus Cüzdan fotokopisi,

5 - Doktora/Uzmanlık belgesi,

6 -Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

8 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

B- BAŞVURU YERİ

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

S.N

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

-

2

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yrd. Doç.

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

3

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitimi yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında doçentlik belgesi almış olmak

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentlik belgesini almış olmak

5

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

5

1

Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış olup, Zooloji alanında çalışma yapmış olmak

6

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

2

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalında doktora yapmış olmak

7

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Organik Kimya dalında doktora yapmış olup, Bazı yeni Porazol ve Fused Porazol Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak

8

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

4

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

9

Bayburt MYO

Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojisi

 

Yrd. Doç.

3

1

Anorganik Kimya Dalında doktora yapmış olup, Metal Komplekslerin Biyolojik Uygulamaları üzerine çalışma yapmış olmak.

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon    : 0 458 211 11 53-55 Dahili 4140

Faks        : 0 458 211 11 89

E-Posta   : personel@bayburt.edu.tr

4832/1-1


 

4870/1-1