9 Mayıs 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28642

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyol Holding A.Ş.

T.Garanti Bankası A.Ş.

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör) alınacaktır.

2 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Personel Dairesi Birim Sorumlusuna;

3 - Başvuracak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

5 - Başvuru adresi:

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/Ahmet Haşim Sokak No: 8/l Kazlıçeşme- Zeytinburnu/İstanbul

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Açıklama

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Profesör

1

Bağımlılık psikiyatrisi alanında çalışmalar yapmak

3917/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

A.B.D.

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Prof. (Daimi)

Genel Cerrahi

1

1

Laparoskopik obezite cerrahisi ve renal transplantasyonda deneyimli olup, bu konuda uluslararası yayınları olmak.

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampusu Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez

3921/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığından alınan 13.04.2012 gün ve 2012/367 sayılı yazıda; Arslan ve Hatice oğlu, 1956 doğumlu, Kahramanmaraş İli, Sakarya Mahallesi; Cilt No: 26, Aile Sıra No:39'da kayıtlı Remzi İSPİR'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 10.01.2012 gün ve 2012/8 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilerek, ruhsatname iptali işlemi Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulmuştu.

Ancak; adı geçen Av. Remzi İSPİR karara ilişkin tebligatın kendisine usulsüz yapılarak kesinleştirildiği ve kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı'na verdiği 05.10.2012 günlü dilekçesi ile itiraz etmiştir.

İtiraz üzerine, dosya Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulumuzun 21.12.2012 günlü toplantısında incelenerek "Tebligat Yasası'nın 32.maddesine göre Av. Remzi İspir'in, kararı 27.09.2012 tarihinde öğrendiği beyanı, dikkate alınarak itirazın süresinde yapıldığı kabul edilmiş ve esastan yapılan incelemede Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu'nca verilen kararın, Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uyulmadan verilmiş bir karar olduğu" gerekçesiyle, itirazın kabulüne, Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulunun; Ruhsatnamesinin geri alınarak iptaline ve adının bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silinmesine ilişkin 10.01.2012 günlü ve 2012/8 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak karar verilmek üzere dosyanın Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilmiştir.

Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun sözü edilen kabul kararı Adalet Bakanlığı'nın 19.02.2013 günlü ve 4068 sayılı üst yazısı ile de onaylanarak kesinleşmiştir.

Açıklanan nedenlerle; Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu'nun, kesinleşme şerhini taşıyan 10.01.2012 gün ve 2012/8 sayılı kararına dayandırılarak, Birliğimiz tarafından adı geçen Av. Remzi İspir'in ruhsatnamesinin iptal edildiğine ilişkin ilgili yerlere yapılan duyuruların, geri alınması gerektiği tebliğen duyurulur.

3912/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No: 33977) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 27.02.2013 tarihli ve E.2012/1554-K.2013/304 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No: 33977) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.04.2013 tarih ve 4091 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3938/1-1

—————

Antalya ilinde faaliyet gösteren 740 dosya nolu MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, alınan 25.04.2013 tarih ve 3978 sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3939/1-1

—————

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, 27.04.2007 tarihli 26505 sayılı, 29.06.2011 tarihli 27979 sayılı,  19.04.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Ştinin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 30.04.2013 tarihli ve 4111 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3942/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında "Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 'nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır." hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 546 dosya nolu ATA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 879 dosya nolu ASPENDOS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Karabük ilinde faaliyet gösteren 1151 dosya nolu SAFRANBOLU TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 1196 dosya nolu AG-CK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1373 dosya nolu YENİ PRİZMA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1406 dosya nolu DEKOR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1457 dosya nolu TEKAKS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1490 dosya nolu KARABAĞLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Isparta ilinde faaliyet gösteren 1499 dosya nolu ALACA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ordu ilinde faaliyet gösteren 1564 dosya nolu FAGİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1626 dosya nolu MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adıyaman ilinde faaliyet gösteren 1689 dosya nolu SİNERJİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1712 dosya nolu İMAG Yapı Denetim Ltd. Şti.'lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 25.04.2013 tarih ve 3979 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

3943/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/GYP/4773 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 02.05.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

3898/1-1

—————

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. Tic. A. Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ATL/4954 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 26.04.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

3899/1-1

—————

Aytur Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/AYT/4060, 4405 ve 4406 hak sıra no.lu 3 adet petrol arama ruhsatını terk için 29.04.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

3900/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. VIII no.lu Ağrı Petrol Ardahan, Artvin, Erzurum İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4661 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatnamesini 30.04.2013 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3901/1-1

—————

Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş.’nin II No.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/HDE/4092, 4093 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatnamesi 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/4 ncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 25.04.2013 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatlar bu tarihte sona ermiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49 ncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3902/1-1

—————

Turkish Petroleum International Comp. Ltd.. Şti’nin XIV no.lu Adana Petrol Bölgesinde Adana, Mersin İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4517, 4698, 4700 ve 4881 hak sıra no.lu 4 adet petrol arama ruhsatnamesini 29.04.2013 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3903/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

 


 


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Son Başvuru Tarihi : 24.05.2013

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakoloji

 

1

Doç. Dr.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji

 

1

Doç. Dr.

Hbrit nano malzemeleri sentezi konusunda doktorasını yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Biyokimya

 

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Endokrinoloji uzmanı olmak ve Trioid ultrasonu konusunda tecrübeli olmak.

1

Doç. Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji

Fizyoloji uzmanı olmak ve doktorasını Fizyoloji alanında yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Histoloji ve Embriyoloji

Histoloji ve Embriyoloji uzmanı olmak ve Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Biyokimya

Ateroskleroz  ile ilgili çalışmaları, paraoksonaz ile ilgili panteti olmak

1

Doç. Dr.

Tıbbi Biyoloji

Doktarısını Sağlık Bilimleri genetik bölümünde yapmış olmak ve moleküler genetik konusunda uzman olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

İngilizce Biyoloji  Lisans mezunu olmak, İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora  yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktorasını Yurtdışında Viroloji alanında yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BİLGİLER

- Başvuru formu ve dilekçesi.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

www.bezmialem.edu.tr

3956/1-1


Özyol Holding A.Ş.

Ekler İçin TIKLAYINIZ


T.Garanti Bankası A.Ş.

Ekler İçin TIKLAYINIZ


 

AKTİF PASİF

3937/1-1