9 Mayıs 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28642

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


1377 YEVMİYELİ PERSONELİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİNİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ’NİN İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


DÖKME MADENİ YAĞ, LABARATUVAR MALZEMESİ, KOMATSU İŞ MAKİNASI YEDEĞİ, EX 1200-5C/D HİTACİHİ EKXSKAVATÖR YEDEĞİ ALIMI İLE İHTİYAÇ FAZLASI KULLANIM DIŞI MALZEME SATIŞININ İHALESİ YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


7 ADET YEREL KUMANDA MASASI YENİLENMESİ İŞİ (MONTAJ DAHİL) YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


PROJE VE İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:


3 KALEM BİLGİSAYAR VE 3 KALEM MAKİNE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


5 KALEM MAL (CİHAZ, SİSTEM) SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KONTAMİNE OLMUŞ MALZEME SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ ALIM İHALE SAATİ ERTELENMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşl. Müd. Çogulhan Kasabası Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası      :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1- Dişli İmali

4 Kalem

2013-55790

TER-AEL

2013-239

90,00-TL

31/5/2013

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-l) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (wvvw.euas.gov.tr') bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBANNO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ.Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00'a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

3889/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 698,06 TL ile en çok 97.468,00 TL arasında değişen; 13.05.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 69,81 TL, en çok 9.746,80 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 44 Grup Muhtelif Eşya (Elbise kılıfı, Paspas, Terlik, Önlük, DVD, Broşür, Katalog vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 14/05/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 162 - 131 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3896/1-1


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 56,29 TL. ile en çok 468.080,93 TL. arasında değişen; 14/05/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,00 TL., en çok 46.809,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Kumaş, Aydınlatma cihazı, Şenlik Fişekleri, Kol Saati, Fotoğraf Makinası, Otomobil Göstergesi, muhtelif giyim eşyasından oluşan 88 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 15/05/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3927/1-1


1377 YEVMİYELİ PERSONELİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİNİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

E.L.İ Müessese Müdürlüğü 1377 yevmiyeli personelin işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden hizmet alım işi, aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği Türü Miktarı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1 - E.L.İ Müessese Müdürlüğü 1377 yevmiyeli personelin iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı Hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Hizmet alımı

2013/56571

2013/825

22/5/2013

Saat:14:00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

3871/1-1


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın satış mağazalarında kullanılmak üzere 1.000 Kg. çay, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numunesi Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 17.05.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

3865/1-1


ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ’NİN İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:

Doğubayazıt Belediyesi tarafından Sanayi Mah. Çevre yolu Bulvarı No: 368 Ada No: 84 Parsel No: 1 Yüzölçümü 2861/m2) üzerinde yaptırılan Şehirlerarası ve ilçeler Otobüs Terminali’nin işletilmesi işi ve kiralanabilir alanların (14 Peron 1 Bay WC 1 Bayan WC 1 Banka Şubesi 1 PTT Şubesi 1 Emanet Şubesi 11 Büro 8 İdari büro 1 Bay, Bayan Mescit 1 Bay-Bayan WC 1 Kafeterya ve Mutfak 6 Büfe 1 Bay-Bayan WC 1Restaurant ve Mutfağı 1 Depo 1 Bay-Bayan WC 8 Bilet satış Peronu 1 Büfe 1 Taksi Durağı ) İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif usulü ile Doğubayazıt Belediyesi İhale Odasında 30/05/2013 tarihinde Perşembe saat 14.00’da ihale yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ihale şartnamesi ve ekler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlünden 300.00 TL karşılığı alınabilecektir

Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; Muhammen bedel aylık 16.667,00,-TL+KDV, 10 yıllık (120 ay) 2.000.000,00,-TL (İki milyon Türk lirası) +KDV’dir. Geçici teminat muhammen bedel toplamının %3 olan 60.000,00,-TL (Altmış bin Türk lirası)’dır. Özel Teminat 10.000,00 Türk Lirasıdır.

- İhaleye katılma şartları:

1 - Kanuni ikametgah belgesinin ibraz edilmesi,

2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi ve buna ilişkin beyan dilekçesi,

3 - Nüfus cüzdanı sureti

4 - İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, ihaleye katılanın şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı (ortak girişim şirket olması halinde şirket ortaklarının her biri için sabıka kaydı) getirilmesi.

5 - 2013 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

5.1 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5.2 - Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2013 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6 - Noter tasdikli imza sirküleri

7 - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma durumunda ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

8 - Bu Şartnamede belirtilen miktardaki geçici teminatı vermesi.

9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde, gurubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

10.1 - Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan T1 Belgesine sahip olmak (Olmayan isteklilere 3 ay süre verilecektir).

10.2 - İşletimi yapılacak yerle ilgili her tür kanuni belgelerin tanzim ve yerine getirilmesi de ihaleyi alan kiracı tarafından yapılacaktır. (T1 Belgesi v.b.).

10.3 - Ortak girişimciler için 10. maddede belirtilen şartlar her bir ortak girişimci için ayrı ayrı aranacaktır.

11 - İhaleye katılacak isteklilerin 2011 yılı cirosunun en az 150.000.00,-TL ( yüz elli bin Türk Lirası) olması gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde her ortağın 2011 yılı cirosunun 150.000,00,-TL (yüz elli bin Türk Lirası) olması gerekmektedir.

12 - İhaleye katılacak isteklilerin ortak girişimci olması halinde 1, 2, 3, 4, 5, 5.1,5.2, 6, 10,10.1,10.2, 10.3, 11 her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

13 - İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin, ortak girişim olması halinde her bir ortağın vergi ve sigorta borcu olmadığına dair Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

14 - Bu Şartname’de yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi,

15 - İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına aittir.

Teklif Zarfları 30/05/2013 Perşembe günü saat 14:00’ e kadar Doğubayazıt Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA İLGİLİLERE

İlan olunur.

3940/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 29.227,00 TL arasında değişen; 15/05/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 2.923,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 49 adet binek otomobil, kamyonet, kapalı kasa kamyon, kamyon, arazi taşıtı, karavan, römork, motorsiklet vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 16.05.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3949/1-1


POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a)

 

İhalenin Niteliği-Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih Saati

Teslimat

1

4.000.000 Adet Polipropilen Kömür Torbası Alımı

58002

2013-0852

16.05.2013-14.00

45 Gün

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

3931/1-1


DÖKME MADENİ YAĞ, LABARATUVAR MALZEMESİ, KOMATSU İŞ MAKİNASI YEDEĞİ, EX 1200-5C/D HİTACİHİ EKXSKAVATÖR YEDEĞİ ALIMI İLE İHTİYAÇ FAZLASI KULLANIM DIŞI MALZEME SATIŞININ İHALESİ YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a)

 

İhalenin Niteliği-Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih

Saati

Teslimat

1

3 Kalem Dökme Madeni Yağ Alımı

57312

2013-0842

23.05.2013-14.00

180 Gün

2

3 Kalem Labaratuvar Malzemesi Alımı

57313

2013-0843

27.05.2013-14.00

  90 Gün

3

8 Kalem Komatsu İş Makinası Yedeği Alımı

57314

2013-0844

28.05.2013-15.00

120 Gün

4

45 Kalem EX 1200-5C/D Hitacihi Ekxskavatör Yedeği Alımı

57315

2013-0845

29.05.2013-14.00

120 Gün

5

593 Kalem İhtiyaç Fazlası Kullanım Dışı Malzeme SATIŞI

-------

2013-0846

03.06.2013-14.00

  30 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

3932/1-1


7 ADET YEREL KUMANDA MASASI YENİLENMESİ İŞİ (MONTAJ DAHİL) YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2013/57445

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 (312) 309 05 15/4139-4409       0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi               :  malzemedairesi@tcdd.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  Çerkezköy, Çorlu, Alpullu, Mandıra, Pehlivanköy, Edirne ve Kapıkule İstasyonlarına Ait 7 adet Yerel Kumanda Masalarının Yenilenmesi İşi (Montaj Dahil)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13/06/2013 Perşembe günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Tesisler ve Liman Sipariş Şubesi 1110 no.lu odada görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (zemin kat) Gar/ANKARA adresinden KDV dahil 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3934/1-1


PROJE VE İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIVA pafta, 539 ada, 303 nolu parselinde kayıtlı 3.452,68 m2 miktarındaki arsanın üzerinde mevcut imar durumuna uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" inşaatının yapılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 21/05/2013, Salı günü Saat 13:30'da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye konu işin Tahmini bedeli 6.405.258,00 TL (Altı milyon dört yüz beş bin, iki yüz elli sekiz Türk Lirası,'dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3 'ü olan 192.157,74.-TL (Yüz doksan iki bin yüz elli yedi lira yetmiş dört Türk Lirası) dır. İhale dosya bedeli 2.500,00.-TL. (iki bin beş yüz Türk Lirası)'dır.

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak teslimat ile birlikte T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi'ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00'den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler.

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIA Pafta, 539 Ada, 303 nolu parselde kayıtlı 3.452,68 m2 alana sahip arsanın üzerinde, Şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak bodrum+zemin + 1.2. 3. 4.5. 6. ve 7.katlar olmak üzere toplam inşaat alanı 10.645,00 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı en fazla olarak belirtilmiş olup daha az katlı ve daha düşük inşaat alanına göre de teklif düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir.

a) Mülkiyeti Belediyeye ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak ihale ile Hmax = 24.50m yapılanma koşuluna sahip alanda "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" Fonksiyonu ile öncelikle zemin ve 1. katta çocukların kullanımına yönelik fonksiyonlar ile "Çocuk Kulübü"nün arka bahçesi ile tefrişi yapılacak, ayrıca yeterli sayıda araç için bodrumda otopark alanı düzenlenecek, diğer katlar için ise konut, ofis vb. kullanımların sağlanacağı yapı için teklif verilecektir.

b) Söz konusu parselde Hmax = 24.50 m. yapılanma koşuluna sahip alanda, "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı", fonksiyonuna sahip olup, bu şartlara uygun yapı yapılacaktır. Bodrum kat (katlar) otopark alanı ve binanın ihtiyacına yönelik diğer alanlar (sığınak, depo, su deposu, jeneratör odası vb.), zemin kat, l. kat ve arka bahçe Çocuk Kulübü, diğer katlar konut, ofis vb. olarak projelendirilebilecektir.

c) Avan Proje:

Yapılacak olan yapının avan projesi de kullanım fonksiyonları belirtilerek ihaleye esas teklif dosyasında bulunacaktır. Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliği en fazla olup bunları geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2. si bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın fonksiyonelliği, kullanım özellikleri, estetik görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisi bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname eki olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisine uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. Avan proje 1/100 ölçekli olacaktır. Avan proje içeriğinde, kat planları, en az iki yönden görünüş ve kesitler, vaziyet planı (otopark düzenlemesi, varsa yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.)binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, Çocuk Kulübüne ilişkin bahçesi ile birlikte çizim önerisi, otoparkın düzenlenmesi ve araç sayısı, inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, hangi dairelerin belediyeye verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile belirlenen tarihte işverene teslim edilecektir.

d) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" Projelerinin (Avan proje+uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif verilecektir.

e) Öncelikli olarak, Çocuk Kulübünün Kesin Avan projeleri hazırlanacak ve belediyenin onayına sunulacak, Uygulama Projeleri onaylanan kesin avan projelere uygun olarak hazırlanarak maksimum 4 (dört) ay içinde, Belediye onayına sunulacaktır.

f) Çocuk Kulübü zemin kat, l. kat olmak üzere min 2.500 m2 toplam kapalı alanda ve arka bahçede projelendirilecektir. Çocuk Kulübünde; 0-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik, en çok 20 kişilik sınıflarda hizmet verilecek şekilde projelendirme yapılacaktır. Çocuk Kulübü projesindeki alanlar "Kamu, Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda, bu yönetmeliğin projelendirme ile ilgili hükümleri çerçevesinde, 3194 Sayılı imar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre projelendirilecektir.

g) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye'ye ait alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır.

h) "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın projesi, bodrumda (bodrumlarında) yapının tüm kullanım alanlarına hizmet edecek yeterli sayıda araç kapasiteli otopark alanı, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. Standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım esnasında da belirlenmiş standartlara göre uygulama yapılacaktır.

i) İstekli ihale konusu işler için üretilen projelerin gerektirdiği kadar araç için imar Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır, öncelikle Otopark alanının zemin altında projelendirilmesi yönünde teklif verilecektir.

j) "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın, ihale onayı tarihinden itibaren kesin avan projelere uygun olarak maksimum 4 ( dört) ay içinde yapı ruhsatına esas uygulama projeleri (Jeoteknik etüt raporu, zemin iyileştirme projesi, mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme vb) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine görebilirler hazırlanarak, Belediyeden ruhsatı alacaktır. Belediyece ruhsat işlemlerine ilişkin imar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre işlem yapılacaktır.

k) Uygulama Projeleri:

1 (Sondajlı zemin etüt raporu,

2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi,

3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer detaylar-, çatı planları, otopark yerleşimi,

4) Statik proje :Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit, detay, rapor ve hesaplar

5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, asansör projeleri ve hesapları,

6) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal listelerini,

7) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüşünü

8) 1/200 ölçekli peyzaj projesi,

9) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır.

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır.

l) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır,

m) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.

n) İhale konusu "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 18 (Onsekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir,

o) İhale konusu inşaatının öncelikle "Çocuk Kulübü" olan kısım yapılacaktır,

p) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı tarihtir.

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi,

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2013 yılı için tasdikli)

e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (e.2)deki esaslara temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi.

f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

h) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 2.500,00 TL (İki bin beş yüz Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi.

i) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne en geç 21/05/2013 Salı günü, saat 12.00'ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 12.00'den sonra teklif mektupları kabul edilmez.

j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge

k) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

İlan olunur.

3382/1-1


3 KALEM BİLGİSAYAR VE 3 KALEM MAKİNE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

3 kalem Bilgisayar ve 3 kalem Makine Teçhizat Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/59002

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  3 kalem Bilgisayar ve 3 kalem Makine Teçhizat Alımı

 

1

Tablet Bilgisayar

190

adet

2

Laptop

2

adet

3

Masaüstü Bilgisayar

1

adet

4

Yazıcı

2

adet

5

Fotokopi Makinası

1

adet

6

Projeksiyon Cihazı

1

adet

 

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. 190 adet tablet bilgisayarın 55 adedi 18.05.2013 tarihinde Antalya/Belek de teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  14.05.2013  Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 14.05.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3936/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Sondaj Borusu ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                         :  2013 / 47641

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                                :  mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                              :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı          :

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)    :  Resmi Gazete - 19.04.2013

3 - Düzeltilen madde                                        :  İdari Şartnamenin;

                                                                            3.1. maddesi (d) bendi;

                                                                            “İhale (son teklif verme) tarihi: 24.05.2013” olarak değiştirilmiştir.

                                                                            26.3. maddesi;

                                                                            26.3. “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 21/08/2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” olarak değiştirilmiştir.

3908/1-1


2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 2 kalem cihaz alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  1 - 2013/57399

                                                         2 - 2013/57435

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası         :  0 212 440 00 17 - 0 212 440 00 19

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@istanbul.edu.tr.’dir.

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 - 3.0 T Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi     1 adet

                                                         2 - SPECT/BT (Spect Gama Kamera/Bilgisayarlı Tomografi Hibrid Görüntüleme Sistemi ve Spect gama kamera) 1 adet

b) Teslim yeri                               :  1 - CİP-İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

                                                         2 - CİP-İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                              :  1 - Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde yüklenecektir.

                                                         2 - Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde yüklenecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  1 - 31/05/2013 Cuma günü saat 10:00

                                                         2 - 31/05/2013 Cuma günü saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.2.2 - Bilanço veya eşdeğer belgeler :

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa buna eşdeğer belgelerin sunulması zorunludur.

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması zorunludur.

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

Yukarıdaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler :

Teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler;

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.

(Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi ve/ veya laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5-1. İhale için Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kullanılacaktır.

 

                                              Teklif edilen fiyat

Efektif Fiyat = ------------------------------------------------------

                                  (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100)

 

1. DSV değeri 30(otuz)cm iken magnetin tipik homojenitesi en fazla 0,05 (sıfır virgül sıfır beş) ppm olan sistemler için nispi ağırlık 15(onbeş) puan.

2. Sinyali magnet üzerinde sayısallaştırıp, optik kablo ile magnet odasından çıkartan (Optik RF’li) sistemler için nispi ağırlık 15 (onbeş) puan

2. İhale için Teknik şartname Madde 10’da belirtilen SPECT gama kamera sistemi yerine SPECT yazılım ve donanım özellikleri aynı olan, 360 derecelik bir tam rotasyonda kesit alabilen ve BT tarafı tek başına kullanılabilen bir SPECT/BT sistemi teklif edilmesi durumunda kesit sayısına göre nispi puanlar aşağıdaki gibi olacaktır.

2 ve/veya 4 kesit için nispi puan……………………... %20

6 ve 8 kesit için nispi puan………………………….... %39

16 ve daha fazla kesit için nispi puan……………….... %40

Teknik şartname Madde 10:

10. SPECT KAMERA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

10.1. SPECT/BT’nin teknik arıza durumunda, hizmetlerin aksamaması için SPECT/BT’NİN SPECT kısmının aynı teknik ve yazılım özelliklerine sahip, gerektiğinde aynı özelliklerde SPECT/BT’e upgrade edilebilecek, füzyon yeteneği de olan bir gama kamera olmalıdır.

10.1.1. Bu gama kameranın ayrıca LEHR ve HE kolimatörleri de olmalıdır.

10.1.2. Sistemin ayrıca 1 çekim, 1 process (işlemleme) bilgisayarı da bulunmalıdır.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

3946/1/1-1


5 KALEM MAL (CİHAZ, SİSTEM) SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 5 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              : Tel: 0 212 4400017– Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  : satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın :

 

a) Niteliği, türü                                                                          Miktarı       İhale Tarihi     İhale Saati               

1-) Eliza Sistemi ( Gaz Kontrollü Multimod Okuyucu)             1 Adet        29.05.2013         10:30

(Gen 5 FDA Onaylı Analiz Programı ile Birlikte)                           

İhale Kayıt No: 2013/57096

 

2-) F-18 Sıcak Hücre ( HOT CELL)                                          1 adet        29.05.2013         11:00

İhale Kayıt No: 2013/57116                                                                                                                

 

3-) F-18 Sentez Ünitesi                                                              1 adet        29.05.2013         11:30

İhale Kayıt No: 2013/57120                                                                                                                

 

4-) Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi                                      1 adet        29.05.2013         12:00

İhale Kayıt No: 2013/57135                                                                                                                

 

5-) 4 Kalem Simulatör Sistemi                                                                     29.05.2013         12:30

1-) Köprüüstü Simulatörü                                                           1 adet                                      

2-) Bilgisayar Temelli Gemi Simulatörü                                     1 adet                                      

3-) GMDSS Haberleşme Simülatörü                                         1 adet                                      

4-) Sıvı Dökme Yük Elleçleme Simülatörü                                1 adet

İhale Kayıt No: 2013/57146                                                           

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :                                    

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.B.D.

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.B.D.

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi A.B.D

b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

İ.Ü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik Eğitim Merkezi

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer : İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - 1,2,3 ve 4 sıra nolu ihaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

5 sıra nolu ihalede ki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

3946/2/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 kalem cihaz alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  1-) 2013/57050

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                :  0212 440 00 17- 0212 440 00 19

c) Elektronik posta adresi                    :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

    görülebileceği internet adresi (varsa)   :  -

2 - Ön yeterlik konusu malın             

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1-) Spektral Domaın Oct Taramalı Dijital Retina Anjiografi

b) Teslim yerleri                                  :  1-) İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.B.D

c) Teslim tarihi                                    :  Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin     

a) Yapılacağı yer                                 :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                                 :  1-) 29/05/2013 Çarşamba günü 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresinde görülebilir ve İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığı’na (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) 100,00-TL yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beyazıt/İSTANBUL temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3946/3/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Dumlupınar

25L3-25M4

42302

1

3.993,72

Tam

Arsa

Ticaret Alanı E: 1.50 TAKS: 0.50 Hmax : 4 kat Plan Notu: 1- Bahçe duvarı çekilemez.

2- Tüm otopark ihtiyacı parsel içerisinde çözülecektir.

11.000.000 TL

330.000 TL

Tamamı

Peşin

15.00

Selçuklu

Yazır

27M1

21198

1

4.665,00

Tam

Arsa

Konut+Ticaret Alanı E: 2.00 TAKS: 0.25  Hmax : 8 kat

6.870.000 TL

206.100 TL

Tamamı

Peşin

15.05

Selçuklu

Yazır

26M1

29409

2

2.447,50

Tam

Arsa

Ticaret Alanı E: 0.80 maxTAKS: 0.40  Hmax : 2 kat

1.500.000 TL

45.000 TL

Tamamı

Peşin

15.10

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2. İhaleler, 21.05.2013 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir..

3. Gayrımenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekli ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin, 21.05.2013 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1. Dilekçe,

5.2. Tebligat için adres beyanı,

5.3. Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2. İmza beyannamesi,

5.4. Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

3691/1-1


KONTAMİNE OLMUŞ MALZEME SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait 2440 ton hiç imalata alınmamış tam boy (hiç kullanılmamış) muhtelif sac ve profil malzeme satışı, aşağıda karşılarında gösterilen tahmini bedel, geçici teminat ve yine karşılarında belirtilen tarih ve saatte listesi doğrultusunda 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince KAPALI teklif artırma suretiyle ihale edilecektir.

1 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 B Blok Kat 13 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından karşısında belirtilen bedel üzerinden temin edilir. Aynı yerde ücretsiz görülebilir.

2 - İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler kapalı teklif eksiltme şartnamesinin 4. maddesinde yazılıdır. (a) Kanuni ikametgahı olması, (b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, (c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, (d) İmza sirküleri vermesi, (e) Vekilse Vekaletname vermesi, (f) Geçici teminat vermesi, (g) Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket için), (h) Şartnamelerinde belirtilen esaslara göre teklif mektubu vermesi. (ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a...h) madde esasına göre temin edecekleri belgeler ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Teknik Şartnamenin okunup anlaşıldığını teklifle birlikte sunacaklardır. Teklif mektuplarının dosyadaki örneğine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

3 - Teklif mektupları ihale günü en geç saat 12:00'ye kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 B Blok Kat 7 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Raportörlüğüne verilecektir. İhale aynı binanın 18. Katındaki Encümen salonunda yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tahmini Bedel.

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Günü

İhale Saati

İhale Şekli

Şartname Bedeli TL

1-

Muhtelif sac ve profil malzeme satışı

2440 ton

2.330.688,00-TL

69.921,00.-TL

23.05.2013

Perşembe

14:00

36.Md.

100.00.-TL

3814/1-1


90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ ALIM İHALE SAATİ ERTELENMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

06.05.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 90.000 adet Aferez Trombosit Seti alım ihalesi aynı gün (22.05.2013) saat 15:30’a ertelenmiştir.

3935/1-1