16 Şubat 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28561

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


3. ÜNİTE 6 KV HAVALI KESİCİ HÜCRELERİN VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER İLE DEĞİŞİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


60 ADET MANYETİK AKIŞMETRE SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


10 ADET SÜRÜCÜ KABİNLİ KENDİ YÜRÜR VE 1 ADET ÇEKİLİR TİP YEMLEME VAGONU İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KIRICI ÇEKİÇ VE ZIRH PLAKALARININ İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 9.347,87 m2 yüzölçümlü 516 ada 3 parsel ile 20.000,00 m2 yüzölçümlü 516 ada 4 parsellerin 2886 sayılı yasanın 36.maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 26/02/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) Tebligat adresi

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler:

a) Faaliyet Belgesi

b) İmza sirküleri

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Ticaret Sicil Gazetesi

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 25/02/2013 Pazartesi günü Saat: 16:30’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale

Gün-Saati

B.Çekmece

Atatürk Mahallesi

516 Ada 4 parsel

20.000,00 m2

33.000.000,00 TL

990.000,00 TL

26/02/2013-10:30

B.Çekmece

Atatürk Mahallesi

516 Ada 3 parsel

9.347,87 m2

15.423.985,50 TL

462.719,57 TL

26/02/2013-11:00

1297/1-1


3. ÜNİTE 6 KV HAVALI KESİCİ HÜCRELERİN VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER İLE DEĞİŞİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin                

A- a) İhale Kayıt - Dosya No           :  2013/13305 -- 2013/03

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  3. Ünite 6 kv Havalı Kesici Hücrelerin Vakum Kesicili Modüler Hücreler İle Değişimi İşi.

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İhale tarihi ve saati                       :  13/03/2013    Saat: 14.00

e) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                               :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR170001000 390377120435440 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

1139/1-1


60 ADET MANYETİK AKIŞMETRE SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2013 / 17221

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 294 22 10 - 312 229 21 32

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

türü ve miktarı                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan toplam 60 adet Manyetik Akışmetre alımı.

3- İhalenin / Yeterlik

Değerlendirmesinin                      :

a) Yapılacağı yer                           :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cd. Afra Sk. No:1/A Etlik – Keçiören / ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  07.03.2013 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-1 Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

 

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

5- İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

6- İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 12 No: 1204 adresinde (Tel:0 312 294 22 10) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7 - Teklifler 07/03/2013 Perşembe günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

1218/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                           DOSYA NO: 2001/2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

1 - Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

2 - Medya İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve Show Radyo’nun faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki hakları, menkuller (teknik ekipman, vericiler, demirbaşlar v.s.), marka, internet alan adı ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 10.300.000.- (Onmilyonüçyüzbin) ABD Doları’dır.

İhaleyi kazananın “Fon”dan ayrıca satın alacağı “show radyo” markasının bedeli 1.190.000.- (Birmilyonyüzdoksanbin) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 1.030.000.- (Birmilyonotuzbin) ABD Doları teminatın “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak teminat olarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 11/03/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 12/03/2013 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1 - İhaleye iştirak edecek katılımcıların, münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, hisseleri nama yazılı anonim şirket olması ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince radyo ve televizyon sahibi olabilmek için aranılan şartları haiz olduğuna veya en geç ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanacağı tarihe kadar haiz olacağına ilişkin taahhütnameyi Satış Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - “Yönetmelik”in 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

3 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

4 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 1.000.-(bin) ABD Dolarını “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca katılımcılar, İhale Şartnamesi ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 1.000.- (bin) ABD Dolarını “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 21/02/2013 - 08/03/2013 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,  15/03/2013 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 08/03/2013 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

 

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel :  0 212 340 18 65

         0 212 340 20 57

Fax:  0 212 288 49 63

1309/1-1


10 ADET SÜRÜCÜ KABİNLİ KENDİ YÜRÜR VE 1 ADET ÇEKİLİR TİP YEMLEME VAGONU İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 10 adet sürücü kabinli kendi yürür ve 1 adet çekilir tip yemleme vagonu ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 20/03/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

A D R E S                                          :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

1273/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:

Mülkiyetleri Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki aşağıda özellikleri belirtilen 10 adet taşınmaz ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

S. No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada/Parsel

Alanı

Cinsi

Muh. Bedel

Geçici Teminat

1

Antalya

Muratpaşa

Zeytinköy (Kızılarık)

6509/04

378 m2

Arsa

207.900TL.

6.300 TL.

2

Antalya

Muratpaşa

Zeytinköy (Kızılarık)

6510/05

369 m2

Arsa

202.950TL.

6.100 TL.

3

Antalya

Muratpaşa

Zeytinköy (Kızılarık)

6510/06

414 m2

Arsa

248.400TL.

7.500 TL.

4

Antalya

Muratpaşa

Zeytinköy (Kızılarık)

6556/01

449 m2

Arsa

246.950TL.

7.500 TL.

5

Antalya

Muratpaşa

Zeytinköy (Kızılarık)

6562/03

428 nı2

Arsa

214.000TL.

6.500 TL.

6

Antalya

Muratpaşa

Zeytinköy (Kızılarık)

6573/08

319 m2

Arsa

159.500TL.

4.800 TL.

7

Antalya

Muratpaşa

Kışla (Altındağ)

1277/10

615 m2

Arsa

615.000TL.

18.500 TL.

8

Antalya

Muratpaşa

Kışla (Deniz)

3861/1

390 m2

Arsa

897.000TL.

27.000 TL.

9

Antalya

Muratpaşa

Kızıltoprak (Çaybaşı)

4549/41

375 m2

Arsa

375.000TL.

11.500 TL.

10

Antalya

Muratpaşa

Muratpaşa (Cumhuriyet)

12376/6

412 m2

Arsa

412.000TL.+KDV

12.500 TL.

 

NOT: 10. Sıradaki 12376 ada 6 parselin 206 m2'lik kısmından % 18 oranında KDV ayrıca tahsil edilecektir.

- İhale 26.02.2013 tarihinde saat 13.30’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

- İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150.TL. bedel karşılığında temin edilir.

- İhaleye katılacakların geçici teminatı ihale günü saat 13.30'e kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

- İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı salonunda hazır bulunmaları şarttır.

İlan olunur.

1303/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Ömerli

F22C17B1D

109

25

8.210,83

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Konut Alanı

2.463.249,00 TL.

73.897,47 TL.

07.03.2013

09:00

Ömerli

F22C17B1A

119

13

5.440,58

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Konut Alanı

1.632.174,00 TL.

48.965,22 TL.

07.03.2013

09:30

 

2 - Şartname bedeli her bir taşınmaz yönünden ayrı ayrı 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale

Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

1296/1-1


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. pastalık susam ve 5.000 Kg. simitlik susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 05.03.2013 Salı günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 05.03.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                  Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

1236/1-1


KIRICI ÇEKİÇ VE ZIRH PLAKALARININ İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kırıcı Çekiç ve Zırh Plakalarının İmali ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/15521

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 252 532 36 00 - 532 30 01

c) Elektronik posta adresi          :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü kömür alma ve hazırlama ünitelerine ait aşağıda cins ve miktarı belirtilen kırıcı ve zırh plakalarının teknik resme ve teknik şartnameye göre imali ve KEAŞ’a teslimi işidir.

 

Sıra No

PARÇANIN ADI

RESİM NO

ADET

Y. AĞIRLIK

Y.T. AĞIRLIK (Kg)

1

Kırıcı Çekici

DT 197

170

36

6120

2

Zırh Plakası

DT 198 – I

16

76

1216

3

Zırh Plakası

DT 198 - II

40

45

3000

 

b) Teslim yeri                            :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  07/03/2013 Perşembe günü, saat : 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 07/03/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat (TL/Adet) üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle kalemlerin toplam fiyatı üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

11 - İstekliler Mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için;

a) Firmalar, İmalatçıya ait Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO 9001:2008) aslı veya noter tasdikli sureti

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

1308/1-1