24 Aralık 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28507

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:17.12.2012    Karar No: 6596

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                    :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

• MERKEZİ                                  :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK

• TEBLİGAT ADRESİ                :  Söğütözü Cad. No: 27   06520, Söğütözü/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ             :  27.11.2012

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                               :  Süre Uzatımı

• BÖLGESİ                                  :  XVI No.lu Antalya (KSİ)

• SAHA İŞARETLERİ                :  TPI/XVI/A, B, C, D, E

• KAPSADIĞI İLİ                       :  Antalya

• YÜZÖLÇÜMLERİ                   :  47.986, 48.110, 49.050, 48.986, 47.860 Hektar

• HAK SIRA NUMARALARI   :  AR/TPI/4535, 4536, 4537, 4538, 4539

• VERİLİŞ TARİHLERİ              :  01.02.2009

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şirketi yukarıda bölgesi, saha işaretleri, ili yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 5 adet arama ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 01.02.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5 inci maddesine göre %50 oranında artırılması için 27.11.2012 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şirketi’nin süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, XVI no.lu Antalya Petrol Bölgesi’nde Akdeniz’de Türk karasuları içinde sahip bulunduğu AR/TPI/4535, 4536, 4537, 4538 ve 4539 hak sıra numaralı 5 adet petrol arama ruhsatının süresinin, 01.02.2013 tarihinden 01.02.2015 tarihine kadar 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5 inci maddesi göz önüne alınarak %50 oranında süre artırımı ile uzatılmasına karar verilmiştir.

10268/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların ise İlgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DOÇENTLER:

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

1. Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

3. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

5. Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

6. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

NOT: - İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Drc.

Başvuru Koşulu

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Doçent

1

2

Doktora ve Doçentlik çalışmalarını Yakın Dönem Erzurum Sosyal ve Siyasi Tarihi üzerine yapmış olmak.

Tarih

Yrd. Doç.

1

4

Doktora çalışmasını Osmanlı Tarih Yazıcılığı üzerine yapmış olmak.

Tarih

Yrd. Doç.

1

5

Doktora çalışmasını XIX uncu yüzyıl Şehir Tarihi üzerine yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

5

Doktora çalışmasını XIX uncu yüzyıl Divan Şiiri alanında yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

4

Doktora çalışmasını Yeni Türk Şiiri alanında yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Yrd. Doç.

1

3

Yüksek Lisans ve Doktorasını Muhasebe-Finansman Bilim Dalında tamamlamış ve çalışmalarını Finansman alanında yapmış olmak.

10202/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) İlgili kadrolara müracaat edeceklerin belirtilen kadro derecelerine atanabilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

3) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVAN

DRC

AD.

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

1

Türkçe Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Fonetik temelli Türkçe Eğitimi çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilg. Eğ.

Doçent

1

1

Biyoloji Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak, Biyoloji ve çevre eğitiminde çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilg. Eğ.

Doçent

2

1

Kimya Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak; kavram yanılgıları ve öğrenme stilleri konularında çalışmaları olmak.

 

 

 

 

 

Fen Fakültesi

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

Fotokatalitik oksidasyon, elektrokoagülasyon ve adsorpsiyon konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Profesör

1

1

Balık sistematiği ve Akuatik toksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

 

 

 

 

 

Güzel San.Fak.

Seramik

Seramik

Doçent

2

1

Plastik Sanatlar/Seramik alanında doçentliğini almış olmak. Dekor Teknikleri ve Seramik Baskı Yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

 

 

 

 

 

İktisadi ve İda.Bil.Fak.

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Turizm ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İda.Bil.Fak.

İktisat

İktisat

Doçent

2

1

Uluslararası iktisat ve gelişme iktisadı alanında doçentliğini almış olmak; uluslararası göç, kent ekonomisi ve turizm konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İda.Bil.Fak.

İşletme

İşletme

Doçent

2

1

Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak; uluslararası muhasebe uygulamalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

İktisadi ve İda.Bil.Fak.

Çalışma Ek.ve End.İliş.

Çalışma Ek.ve End.İliş.

Doçent

3

1

Sosyal politika alanında doçentliğini almış olmak; kadın istihdamı ve uluslararası göç konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşl.End.Müh.

Ağaç İşl.End.Müh.

Doçent

3

1

Mobilya ve Dekorasyon Teknolojileri Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Ağaç Malzemenin korunması üzerine çalışmaları olmak.

 

 

 

 

 

Tıp Fak.

Temel Tıp Bil.

T.Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve uzman olmak. NMDA reseptörleri ile çalışmaları olmak.

 

 

 

 

 

Mühendislik Fak.

Maden Müh.

Maden Müh.

Doçent

2

1

Sonlu elemanlar yöntemi ile tünel tasarımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

Muğla Sağlık YO

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Doçent

3

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik belgesine sahip olmak, kardio pulmoner rehabilitasyon üzerine çalışmaları olmak.

Muğla Sağlık YO

Hemşirelik

 

Doçent

2

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçentlik belgesine sahip olmak, Sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklar ile ilgili çalışmaları olmak.

Muğla Sağlık YO

Hemşirelik

 

Doçent

2

1

Konsültasyon-Liyezon psikiyatrisi ve Sosyal Psikiyatri alanlarında çalışmaları olmak.

 

 

 

 

 

Turizm İşl.ve Ot.YO.

Konaklama İşl.

 

Doçent

3

1

Turizm alanında doçent olmak ve çatışma yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

10271/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından yada http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

1 adet fotoğraf

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

1 adet fotoğraf

Birimi

Bölüm/Program

A.B.D./A.S.D.

Unvanı

Kd

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Doçent

1

1

Tıpta yapay zeka ve bulanık mantık kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak.

"             "

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

 

"             "

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

İnvazif kardiyoloji konusunda deneyimli olmak.

"             "

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

2

 

"             "

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları üzerine yan dal uzmanlığı olması.

"             "

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

"             "

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

 

Doçent

1

1

Peyzaj Planlama Bilim Dalında çalışmaları olmak.

"                 "

Toprak Bilimi ve Bitki Bes.

Toprak

Profesör

1

1

Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği konusunda çalışmış olmak.

"                 "

Tarım Makinaları

Tarım Makinaları

Doçent

1

1

Toprak İşleme Mekanizasyonu konularında çalışmalar yapıyor olmak.

"                 "

Bitki Koruma

Entomoloji

Doçent

1

1

Nematoloji alanında uzman olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Ekonometri

Yöneylem

Doçent

1

1

Veri madenciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

"                 "

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

2

1

Pazarlama araştırmaları ve yapısal denklem modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

"                 "

Maliye

Mali İktisat

Doçent

1

1

En az 5 yıl Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmış olmak. Mali krizler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Çalışma Ek.ve End.İlişkiler

Çalışma Ekonomisi

Doçent

1

1

En azından lisans derecesini çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında edinmiş olmak. 15 yıllık ünivertite deneyimine sahip olmak. İstihdam ve işsizlik sorunu alanında çalışmalar yapmış olmak.

"                 "

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Sektörel ve Bölgesel Ekonomik politikalar alanında çalışmalar yapmış olmak, Havza ekonomisi ve input-output analizleri alanında projeler yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak ve Fermente tahıl ürünleri konusunda çalışma yapmış olmak.

"                          "

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisi alanından almış olmak

"                          "

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doçent

1

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında yapmış olmak.

"                          "

Türkçe Eğitimi

Tükçe Eğitimi

Doçent

1

1

Dil Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

"                          "

Müzik

Müzikoloji

Doçent

1

1

Müzik Eğitimi, Müzik Teorisi ve Müzikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

"                          "

Radyo-TV ve Sinema

Sinema

Doçent

2

1

 

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Doçent

2

1

Balık Islahı ve Melezlemesi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

 

"                         "

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Profesör

1

1

 

Alanya İşletme Fak.

Uluslararası Ticaret

 

Profesör

1

1

 

"                         "

İşletme Mühendisliği

 

Doçent

2

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

2

1

1 - Kemik Defektlerinin iyileşmesinde Hyaluronik Asit ve Heterojen Kemik Greftinin Etkilerinin Histopatolojik olarak incelenmesi konusunda çalışması olmak.

2 - Eksperimental olarak oluşturulan osteomyelitin tedavisinde düşük seviyeli laser terapisi ile antibiyotik emdirilmiş hidroksiapatit uygulaması konularında çalışması olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

 

"               "

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

 

"               "

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk İslam Sanatları

Doçent

1

1

Anadolu Beylikleri Devri Sanatı üzerinde doktora yapmış olmak.

"               "

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Profesör

1

1

Klasik/Helenistik Dönem Anadolu Tarihi üzerine çalışmalar yapıyor olmak.

"               "

Felsefe

Felsefe Tarihi

Doçent

3

1

Ortaçağ Felsefesi Doçenti olmak.

Bed.Eğitimi ve Spor Y.O.

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Sporda Psikososyal Alanlar

Doçent

1

1

Görme Engellilerde Fiziksel Uygunluk, Postür ve Kaygı konusunda doktora çalışması yapmış olmak. Görme Engellilerde El tercihi üzerine yayınlar yapmış olmak.

Antalya Sağlık Y.O.

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hem.

Profesör

1

1

 

"                       "

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Has.Hem.

Profesör

1

1

 

"                       "

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hem.

Doçent

1

1

 

"                       "

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hem.

Doçent

1

1

 

10252/1-1