24 Aralık 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28507

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BUSTER FANIN İMALİ YADA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖNYETERLİLİK DAVET İLANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


CNC DERİN DELİK DELME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER VE MALZEME AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ LASTİKLERİ HURDASI SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HAM PETROL TAŞITTIRILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BUSTER FANIN İMALİ YADA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Baca Gazı Arıtma Tesisinde kullanılmakta olan Howden marka D413-2985-668 tipi veya muadili 1 adet buster fanın teknik şartname esaslarında imali yada temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/189664

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Baca Gazı Arıtma Tesisinde kullanılmakta olan Howden marka D413-2985-668 tipi veya muadili 1 adet buster fanın teknik şartname esaslarında imali yada temini ve teslimi işi.

b) Teslim yeri                            :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmeyi müteakip 240 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :  15.01.2013 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALK Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 15.01.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10039/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yakacık (Payas) köyünde bulunan 6642, 6687 ve 6701 No lu Toplam 87.993,20 m2 yüzölçümlü parseller ve üzerinde bulunan mezruatlarla birlikte satışı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 15/01/2013 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. İhale, Karayolları Genel Müdürlüğünün İnönü Bulvarı No:14 ( D Blok 2.Kat No:217 Nolu Oda ) Yücetepe/ANKARA adresinde yapılacaktır.

İhale dokümanı ile birlikte plan, kesit ve görünüşler Karayolları Genel Müdürlüğünün (D Blok 1. Kat 113 No lu Oda) İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi; ihale şartnamesi aynı adresten 200,-TL karşılığı satın alınabilir. İhale dokümanı www.kgm.gov.tr internet adresinde de görülebilir. Taşınmazların tahmin edilen bedeli 55.608.829.-TL ve geçici teminat miktarı 1.668.265.- TL’ dır.

İhaleye Katılmak İsteyen İstekliler; Aşağıdaki belgeleri ihalede vereceklerdir :

A – Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

B - Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,

C - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Ç - Tüzelkişi olunması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

D - İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzelkişi olması halinde, tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, noter tasdikli vekaletname ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

F - Bu ilanda yazılı miktarda geçici teminat vermesi,

G - İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

H - Teklif mektubu,

I - Bu işe ait şartnamenin her sayfasının imzalanması, ilgili yerlerinin doldurulması ve onaylanması,

J - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

Teklifler, ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğünün (D Blok 1. Kat 117 No lu Oda) İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe/ANKARA adresine teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Duyurulur.

10157/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzeme Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Sıvı Sabun Makinesi

2.500

Adet

Teknik Şartname

10.01.2013

Kompakt Lamba (Kavanozsuz, 11 W)

15.000

Adet

Teknik Şartname

10.01.2013

Kompakt Lamba (Kavanozsuz, 15 W)

15.000

Adet

Teknik Şartname

Kompakt Lamba (Kavanozsuz, 20 W)

20.000

Adet

Teknik Şartname

Madeni Çöp Kutusu (Kahverengi)

12.500

Adet

Teknik Şartname

10.01.2013

Madeni Çöp Kutusu (Kurşini aliminyum)

12.500

Adet

Teknik Şartname

 

İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüze II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12..00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10244/1-1


ÖNYETERLİLİK DAVET İLANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

BURSA ATIKSU PROJESİ II

 

SÖZLEŞME A3.3.2: Barakfakih ve Panayır Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri Yapım İşleri

SÖZLEŞME A3.11.1: Bademli ve İsmetiye Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri Yapım İşleri

 

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) Bursa Atıksu 2. Merhale Projesi için Avrupa Yatırım Bankası 'dan aldığı Kredinin bir kısmını

• SÖZLEŞME A3.3.2 Barakfakih ve Panayır Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri Yapım İşleri

• SÖZLEŞME A3.11.1 Bademli ve İsmetiye Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri Yapım İşleri kapsamında kullanacaktır.

BUSKİ, yukarıdaki işler için ilgilenen tüm uygun ülkelerin katılabilecek yetkin İsteklilerini Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 2 paket halindeki işlerin yapımı için Ön yeterlilik müracaatına katılmaya davet etmektedir. İlgilenen İstekliler isterlerse Önyeterlilik kriterlerini sağlamak kaydıyla paketlerin birine veya ikisine birden müracaat edebilirler.

Her paketteki işin süresi 24 aydır. Önyeterlilik Avrupa Yatırım Bankası İhale Kılavuzu ve Dünya Bankası İhale Kılavuzunda (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (IDA) Kredileri Satın Alma Klavuzu Ocak 2011) doğrultusunda yürütülecektir ve kılavuzda tanımlandığı gibi, uygun ülkelerden tüm İsteklilere açıktır.

Önyeterlilik için gerekli asgari kriterler BUSKİ’den satın alınabilecek Ön yeterlilik Belgesi (PQ)’de ayrıntılı olarak belirtilmiş ve aşağıda özetlenmiştir;

1) İsteklilerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre yasaklanmamış ülkelerde Ticaret ve/ veya Sanayi Odasına kayıtlı olması gerekir,

2) İsteklilerin her Paket için son 5 yıl içinde 10 Milyon TL asgari ortalama inşaat cirosu olacaktır. Paket 1 ve Paket 2’ye birlikte başvuranların asgari ortalama inşaat cirosu son 5 yıl içinde 20 Milyon TL olmalıdır,

3) Her bir Paket için İstekliler son 5 yılın içinde, tek sözleşmede en az 20 milyon TL tutarında; iki sözleşmede en az 30 Milyon TL tutarında; üç sözleşmede en az 40 Milyon TL tutarında kanalizasyon şebekesi, ve/veya içmesuyu şebekesi ve/veya yağmursuyu şebekesi ve/veya doğalgaz şebekesi inşaatını tamamlamış olmalı; Paket 1 ve Paket 2 için birlikte başvuru yapmaları durumunda ise: değerler sırasıyla en az 40 Milyon TL, 60 Milyon TL ve 80 Milyon TL değerlerini sağlamalıdır,

4) İstekliler Paket 1 için aşağıda belirtilen minimum iş deneyimi belgesi sunacaktır;

a)                Tek bir sözleşme altında; en az 6 km Beton / Çelik / HDPE / HDPE Korige / CTP boruları (Ø ≥ 600 mm)

b) En az 800 lt /sn kapasiteli içmesuyu, atıksu veya yağmursuyu pompa istasyonu

5) İstekliler Paket 2 için aşağıda belirtilen minimum iş deneyimi belgesi sunacaktır;

a)                Tek bir sözleşme altında; en az 6 km Beton / Çelik / HDPE / HDPE Korige / CTP boruları (Ø ≥ 600 mm)

b) En az 300 lt /sn kapasiteli içmesuyu, atıksu veya yağmursuyu pompa istasyonu

6) Paket 1 ve Paket 2 için birlikte başvuru yapılmak istenmesi durumunda, minimum iş deneyimi şartı, her bir paketteki minimum şartların toplamı kadar olacaktır.

7) İstekliler her bir Paket için minimum 4 Milyon TL’ye eşdeğer nakit kredilik Mali Kapasiteye sahip olmalıdır. Paket 1 ve Paket 2 için Mali Kapasite 8 Milyon TL olmalıdır.

8) İstekliler çalışmaları gerçekleştirecek yeterli sayı ve kapasitede inşaat ekipmanına sahip olacaktır.

9) İstekliler benzer inşaat işlerinde deneyimli olan kilit personele sahip olacaktır.

10) Başvuru bir Ortak Girişim şeklinde yapılacaksa, Pilot ve diğer ortak için asgari hisse payları sırasıyla, % 55 ve % 30 olacaktır. Ortaklar için mali kapasite ve iş deneyimleri Önyeterlik Dokümanında belirtildiği şekilde, kendi paylarına orantılı olmalıdır.

11) İsteklilerin devam eden işleri ile ilgili olarak İşverenin adı, sözleşme bedeli, işin süresi ve ilerleme durumu gibi çeşitli bilgi ve ilgili dokümanlar Önyeterlik Dosyasında sunulacaktır. Bu bilgiler önyeterlilik değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

İstekliler Önyeterlilik Dosyasını incelemek ve daha fazla bilgi için gerekli belgeleri saat 8:00 – 16:30 arasında BUSKİ’de (aşağıda yazılı olan adresten) tedarik edebilirler. İngilizce veya Türkçe dokümanların tamamı istekliler tarafından iadesiz her bir kopya için 150 TL ücret karşılığı satın alınabilir. Ödemeler BUSKİ’ nin Bursa Halk Bankası- Heykel Şubesi’deki IBAN: TR17 0001 2009 2990 0045 0000 01 hesabına yapılabilir. İstekliler Önyeterlilik Dökümanını Banka Makbuzunun kopyasını Arıtma Tesisleri Dairesine sunarak elden alabilirler; dokümanı elden alamayıp kargo ile gönderilmesini talep eden İsteklilerin banka ödeme makbuzu ile müracaatı üzerine, dokümanlar karşı ödemeli olarak gönderilecektir.

Önyeterlik başvuruları İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanıp tek bir mühürlü zarf içinde ve üstlerine;

• “Paket 1 için Önyeterlilik Başvurusu Sözleşme No: A3.3.2: Barakfakih ve Panayır

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri Yapım İşleri”

VEYA

• “Paket 2 için Önyeterlilik Başvurusu: Sözleşme No: A3.11.1:

Bademli ve İsmetiye Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri Yapım İşleri”

VEYA

• “Paket 1 için Önyeterlilik Başvurusu Sözleşme No: A3.3.2: Barakfakih ve Panayır

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri Yapım İşleri

+ Paket 2 için Önyeterlilik Başvurusu Sözleşme No: A3.11.1: Bademli ve İsmetiye Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri Yapım İşleri

şeklinde yazılı olarak 25 Ocak 2013 saat 14.00'a kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmelidir.

İlgili                     : İsmail Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı

Ref                       : Sözleşme A3.3.2, ve/veya Sözleşme A3.11.1

Adres                   : BUSKI Genel Müdürlüğü Acemler BURSA

Tel                       : 0 224-270 24 76

Dokümanlar için : BUSKI Ana Binası Arıtma Tesisleri Dairesi 8. Kat

Tel                       : 0 224-270 27 17, 0 224-270 27 21

Fax                      : 0 224-233 79 11

Yeterlilik değerlendirme sonuçları katılımcılara bildirilecek ve yeterli bulunanlar mali tekliflerin açılışına davet edilecektir.

10258/1-1


CNC DERİN DELİK DELME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2012/194597

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA

b) Telefon – faks numarası           :  0312 296 12 23 – 0312 223 20 06

c) Web Sayfası                             :  www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu işin;

a) Niteliği, türü                             :  Mal Alımı

b) Miktarı                                     :  1 (bir) adet

c) Malların teslim edileceği yer:

c.1) Yabancı istekliler için            :  Mallar INCOTERMS 2010’a göre (yayın no 715) FOB veya FCA (teslim yeri teklifte belirtilecektir) olarak teslim edilecektir.

c.2) Yerli istekliler için                 :  Mallar MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü, KIRIKKALE adresinde teslim edilecektir.

d) Teslim süresi                            :  Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren CNC Derin Delik Delme Tezgahı’nın teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                           :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 716 no.lu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  09/04/2013, 10.30

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) : 1.000-TL (bin Türk Lirası)

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 No.lu odadan alınacaktır.

c) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat oda no:719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.

b) Tarih ve saati: 09/04/2013, 10.30

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

İstekli;

6.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

6.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

6.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

6.4 İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanını,

6.5 Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde belirtilen proforma fatura),

6.6 Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma durumunu gösteren beyanını,

6.7 Yabancı ise, CNC Derin Delik Delme Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu belgeleyen ve yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesi’ni,

6.8 Yerli ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı sanayi ürününün üretildiği yerin Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin aslı veya noter tasdikli suretini,

6.9 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini,

6.10 Yerli ise, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,

6.11 teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,

6.12 Delme boyu en az 8 (sekiz) metre olarak üretilmiş CNC Derin Delik Delme Tezgahlarının referans listelerini teklifi ile birlikte sunacaktır.

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı İstekliler katılabilecektir.

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.

12 - Teklifi uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.

15 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Alternatif teklif verilmeyecektir.

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günüdür.

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.

20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

İlan olunur.

10232/1-1


ŞEKER VE MALZEME AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dâhilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/195261

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii Merkez/ Kırşehir

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30 (37) - 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı ± %20 toleranslı 110.000 ton olup; Fabrikamız deposu, Bölge depoları ve Kiralık depolarda bulunan Şekerlerin satışa verilmesi, Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde üretilen şekerlerin istife alınması veya doğrudan satışa verilmesi, istife alınan kiralık depolardaki şekerlerin istiften satışa verilmesi, başka bir fabrika veya depodan gelen şekerlerin istiflenmesi ve sevk edilmesi, ayrıca malzeme ambarında mevcut malzemeler ile malzeme ambarına gelen veya malzeme ambarından gidecek her türlü malzemenin tahmil tahliyesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası Şeker ve Malzeme Ambarları ile Bölge Depoları ve Kiralık Depolar

c) İşin Süresi                                    :  İşin süresi 12 (oniki) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii Merkez / Kırşehir

b) Tarihi ve saati                              :  07.01.2013 - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 -  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve özel sektörde personel çalıştırmasına dayalı yapılan her türlü Tahmil-Tahliye işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii Merkez / Kırşehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle,

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

10262/1-1


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından çıkılan TMİ/13.3-1 380 kV Morsan Trafo Merkezinin (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile İşletilmesi hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2012/188735

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası             :  02324771300 – 02324771315-4771388

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  İhale konusu hizmet alımı, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından çıkılan TMİ/13.3-1 380 kV Morsan Trafo Merkezinin (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile İşletilmesi

b) Yapılacağı Yer                             :  İhale konusu hizmet alımı MORSAN Trafo Merkezi MANİSA İli, OSB yanı Kaya Pınar Köyü adresinde yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                    :  İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  İhale, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                                :  İhale, 02/01/2013 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Mesul Tablocu), Trafo İşletme Teknisyeni (Tablocu) elemanların Puanlarının Toplamı asgari (64) (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve İhale dokümanı satış bedeli 300,00.-¨ (üçyüztürklirası)+KDV’dir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 330,00.-¨ (üçyüzotuztürklirası)+KDV’dir. (VAKIFBANK BORNOVA ŞUBESİ TR 41000 1500- 158 00 72 92 29 34 31 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.) Bu bedeller karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 02.01.2013 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşme imzalanacaktır.

Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10148/1-1


İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ LASTİKLERİ HURDASI SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

(Belediyemiz birimlerinde çalışan araç ve iş makinelerinin hurda, aşınmış ve kullanım sürelerini doldurmuş lastikler)

Belediyemiz birimlerinde çalışan araç ve iş makinelerinin hurda, aşınmış ve kullanım sürelerini doldurmuş lastikler aşağıda karşılarında gösterilen tahmini bedel, geçici teminat ve yine karşılarında belirtilen tarih ve saatte listesi doğrultusunda 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince KAPALI teklif artırma suretiyle ihale edilecektir.

1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 B Blok Kat 13 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından karşısında belirtilen bedel üzerinden temin edilir. Aynı yerde ücretsiz görülebilir.

2. İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler kapalı teklif eksiltme şartnamesinin 4. maddesinde yazılıdır. (a) Kanuni ikametgahı olması, (b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, (c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, (d) İmza sirküleri vermesi, (e) Vekilse Vekaletname vermesi, (f) Geçici teminat vermesi, (g) Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket için), (h) Şartnamelerinde belirtilen esaslara göre teklif mektubu vermesi . (ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a...h) madde esasına göre temin edecekleri belgeler ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca İhale dokümanının satın alındığına dair belge ile , İstekli firmaların Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış Ömrünü Tamamlamış Lastikler Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Geçici Depolama İzin Belgesi veya Geri Kazanım Tesisi Lisansı Belgesini vermesi gerekmektedir. Teklif mektuplarının dosyadaki örneğine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

3. Teklif mektupları ihale günü en geç saat 12.00'ye kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 B Blok Kat 7 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Raportörlüğüne verilecektir. İhale aynı binanın 18. Katındaki Encümen salonunda yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tahmini

Bedel TL.

Geçici

Teminat TL.

İhale

Tarihi

İhale Günü

İhale Saati

İhale Şekli

Şartname Bedeli TL

1-

 Belediyemiz birimlerinde çalışan araç ve iş makinelerinin hurda, aşınmış ve kullanım sürelerini doldurmuş lastikler  

100Ton

58.250,00.-TL

1.747,50.-TL

10.01.2013

Perşembe

14:00

36.

100,00.-

10159/1-1


HAM PETROL TAŞITTIRILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

Ham petrol taşıma hizmet alımı işi (ÜRTHZM-35) açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası           :  2012/195210

1 - İdarenin

Adresi                                 :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Söğütözü/Ankara

Telefon ve faks no               :  0312-2073178 ve 0312-2869017

c) Elektronik posta adresi    :  esahin@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, yapılacağı yer, süresi ve miktarı

TPAO Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü’nün çeşitli sahalarında üretilen ham petrolün Adıyaman, Şambayat ve Cendere İstasyonlarına taşıma işi ile yıl içerisinde tanker taşımacılığı gerektirecek diğer sahalardan ham petrol taşıma işi.

Doğu Beşikli-Şambayat 169 km 11.450 ton/yıl, Doğu Başpınar-Şambayat 100 km 1.100 ton/yıl, Çaylarbaşı-Şambayat 146 km 17.250 ton/yıl, Doğu Şambayat- Şambayat 50 km 8.750 ton/yıl, Dudere- Şambayat 50 km 5.150 ton/yıl, Batı Güven#1-Cendere 50 km 2.600 ton/yıl, Akpınar#10-Cendere 50 km 750 ton/yıl, Bozova-Şambayat 53 km 11.750 ton/yıl, Yalankoz-Şambayat 171 km 6.000 ton/yıl, Bakacak#1-Cendere 55 km 4.150 ton/yıl, Akgün-Cendere 50 km 2.850 ton/yıl, Eskitaş-Cendere 50 km 1.100 ton/yıl, Elbeyi#6-Cendere 50 km 500 ton/yıl, Güzelçay#1-Cendere 50 km 500 ton/yıl, İkizce#9-Cendere 50 km 250 ton/yıl, Kuzey Akçeli-Cendere 50 km 1.900 ton/yıl, Yananköy-Adıyaman 208 km 5.750 ton/yıl , Lilan-Cendere 50 km 500 ton/yıl, Piyanko-Şambayat 174 km 1.050 ton/yıl, Piyanko- Çaylarbaşı 50 km 3.450 ton/yıl, Piyanko- Dudere#3 189 km 500 ton/yıl olmak üzere taşınacak ham petrol miktarı yıllık 87.300 ton olmak üzere 2 yıl için 174.600 ton olacaktır. İhale toplam bedeli, birim fiyatın(TL/bintonkm) 18.657,5 bintonkm/2yıl ile çarpılmasıyla bulunacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180.cad. No:86 Söğütözü/Ankara GENEL MÜDÜRLÜK 3 nolu TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                  :  24/01/2013 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için İsteklinin adres beyanı, telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere diğer bentlerinde yer alan ‘İhale Dışı Bırakılma’ sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu, (Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim günü olmalıdır.)

f) En az 90 gün geçerliliği olan geçici teminat,

g) İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

ğ) Yer görme belgesi,

h) Kendi üyeleri üzerine veya kendi nam ve hesabına kayıtlı, en az 2004 model ve ikiyüzkırkbeş (245) ton kapasitede tankerlerin Noter onaylı ruhsat suretleri,

ı) Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,

i) Ham petrol taşımacılığında deneyimli ve son beş yıllık sürede, yurt içinde bir yıl içerisinde en az altmışbin (60.000) ton petrol yada petrol ürünlerinin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını gösterir İş Bitirme Belgeleri ve bu işlere ait fatura fotokopileri.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ortak girişim kabul edilmeyecektir.

6 - İhale dokümanı, TPAO Genel Müdürlüğü Üretim Daire Başkanlığı 1109 nolu odadan ihale dokümanını satın aldığına dair dekontun ibrazı ile temin edilebilir. Şartname bedeli olan üçyüz (300) TL Vakıfbank TPAO Bürosu 00158007290224965 (IBAN-TR 970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılacak ve dosya numarası yazılarak şartname bedeli olduğu belirtilecektir.

7 - Teklifler, 24/01/2013 günü saat 14:00 e kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postaki gecikmeden kaynaklı zamanında ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

8 - İstekliler tekliflerini TL/BİNTON. KM şeklinde Birim Fiyat olarak vereceklerdir.

9 - Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10269/1-1