12 Aralık 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28495

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Doçent (Daimi statüde) alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterler ile ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;

Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres, elektronik posta, telefon numarasını belirten dilekçe ve ekinde;

1 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak),   

2 - Özgeçmiş,

3 - İki adet vesikalık fotoğraf,

4 - Yayın listesi,

5 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi,

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi, (Halen Üniversitemiz personeli olarak çalışan adaylardan istenilmemektedir.)

8 - Askerlik durum belgesi,

9 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya [her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ve FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak) de bulunacaktır, bu belgelerin sadece dilekçe ekinde veya sadece dosyalarda bulunması yeterli olmayıp, hem dilekçe ekinde hem de 4 takım dosyanın her birinin içerisinde eksiksiz olarak Rektörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.], ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.  Adaylar tarafından doldurulup imzalanan FORM-1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)’nin internet adresi: 

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/yonerge.pdf

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi:

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/form1.pdf

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/ Programı

Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

3

1

Hücre Kültürü ile İlgili Çalışmaları Olmak.

9854/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Açıklama

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Turizm ve Otel İşletmeciliğinde Finans ve Muhasebe alanlarında doktora derecesine sahip olmak . Tercihen doktora derecesini yurtdışında İngilizce konuşulan bir ülkede almış olmak. İngilizce biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

 

 

Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kablosuz haberleşme fiziksel katman analiz/tasarımı ve kablosuz optik haberleşme alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

1

 

Bilgisayar Mühendisliğinde doktora yapmış olmak. Bilişsel, sinirbilim ve robotik alanlarında yetkin olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

1

 

Elektrik-Elektronik bölümünde doktora yapmış olmak. Malzeme tanısı, mikroskopi, ultrason, mikroelektromekanik ve ataletsel sensör konularında yetkin olmak. Doçentlik unvanını almış olmak. En az iki yıl yurt dışında araştırma yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

İİBF

İşletme

 

 

2

Operasyon alanında doktorasını yapmış olmak,

9875/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan ve aşağıda Birim, Bölüm ve Anabilim Dalları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından 13.01.2010 tarih ve 2010-01/01 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgiye http://aksaray.edu.tr/asu.asp?asu=381 adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından ulaşılabilir).

İlan edilen Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde istenilenlerle birlikte http://www.aksaray.edu.tr adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından temin edecekleri “ASÜ Öğretim Üyesi Başvuru Puanlama Tablosu”nu doldurarak 3 adet vesikalık fotoğraf, diploma (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) ve öğrenim durumunu gösterir belgelerden oluşan dosyayı (Preföserler için 6, Doçentler ve Yrd. Doç. için 4) nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını (özgeçmiş, yayın listesi ve atıflar) bu amaca uygun bir kutu içerisinde imzalı bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçentler (4 nüsha dosyayı) ise başvurdukları birimlere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

İlköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

1

 

Ekolojik Ayak İzi ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi alanında çalışmaları olması

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

Türk yetişkin EFL öğrenicileri tarafından işlenen dizimsel hataların kor pus analiziyle incelenmesi alanında çalışmaları olmak

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi

 

 

1

 

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında deneyimli olmak, Doğa Eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

Tefsir Bilim Dalı’nda doktora yapmış ve Kuran’da fakirlik-zenginlik ile ilgili araştırmaları olmak.

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

Hadis Bilim Dalı’nda doktora yapmış ve faziletli zamanlara dair araştırmaları olmak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

Din Felsefesi Bilim Dalı’nda doktora yapmış ve din-devlet ilişkisi ile ilgili araştırmaları olmak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

Kelam Bilim Dalı’nda doktora yapmış ve insanın yaratılışı ile ilgili araştırmaları olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMA

Kimya Bölümü

Anorganik Kimya

1

 

 

Metal karbonil bileşikleri üzerine çalışmaları olmak.

Kimya Bölümü

Biyokimya

 

1

 

Proteinler moleküler baskılanmaları konusunda çalışmaları olmak.

 

MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMA

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

 

1

 

Ölçme tekniği ABD doktora yapmış olmak. Deformasyon ölçmeleri ve sinyal işleme konularında bilimsel çalışmaları olmak

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

 

1

 

Cevher Hazırlama ABD doktora yapmış olmak. Kömürlerin termal analizi konusunda bilimsel yayınları olmak

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

 

1

 

Çevre mikrobiyolojisi, siyanobakteri toksinlerinin tanımlanması ve su kirliliği alanlarında çalışmaları olmak.

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

 

 

1

Çevre Bilimleri ABD doktora yapmış olmak. Endüstriyel atık sularda poliaromatik hidrokarbon giderimi konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

 

ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Finans

 

 

 

1

İşletme ABD’de doktora yapmış olmak. Sorumluluk muhasebesi alanında çalışmaları olmak.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMA

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

 

1

Tutumlar ve psikomotor alanında çalışmaları olmak

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Kamu Yönetimi

Kentleşme

1

 

 

Kentleşme ve çevre sorunları alanında çalışmaları olmak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İkt.

 

 

1

İktisat ABD’ de doktora yapmış olmak. Ekonomik büyüme ve sağlık ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

9703/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

2 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Finansal Ekonometri Bölümü

Finansal Ekonometri Anabilim Dalı

1

3

9925/1-1

 


MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

Savunma Sanayii Müsteşarlığı giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci, 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

ALAN                                                                   ADET

Endüstri Mühendisliği                                               5

Kimya Mühendisliği                                                  1

Fizik Mühendisliği                                                    2

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yapılacak giriş sınavı sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

B. Giriş Sınavına Başvuru Şartları

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

(b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim dalından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(c) Sınavın yapılacağı 14 Ocak 2013 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (14.01.1978 tarihinden sonra doğanlar),

(ç) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)’ndan birinden KPSS P(1) puan türünden en az 85 (seksenbeş) puan almış olmak,

(d) Son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. Başvuru

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 12 Aralık 2012 tarihinden itibaren 24 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar yapılabilecektir.

(2) Başvurular, Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden (www.ssm.gov.tr) veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı, Kirazlıdere Mevkii, Süleyman Emin Caddesi 6/7 Bahçelievler – Ankara adresine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

D. Başvuru Belgeleri

(1) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların, nüfus cüzdanı, elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf ve elektronik ortamda kayıtlı bir özgeçmiş bulundurmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından yukarıda belirtilen KPDS seviyesine denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puanla başvuruda bulunacak adayların belgelerinin aslını şahsen Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil belgesini ibraz etmeyen adayların başvurusu onaylanmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

(2) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri Müsteşarlıkta ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.

(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

(5) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

(3) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınacaktır.

(4) Belirtilen kontenjanlarda aday başarılı olamamış ise, Müsteşarlık, bu bölümler arasında, ihtiyaca göre düzenleme yapabilir.

(5) Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(6) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

E. Kazananların İlanı ve Atanması

(1) Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

(2) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez.

(3) Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

9838/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 4144                                                                     Karar Tarihi: 26/11/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2012 tarihli toplantısında, Tarifeler Dairesi Başkanlığının 22/11/2012 tarihli ve TDB.16.120.02-2170 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca Esgaz Eskişehir Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Tic. ve Taah. A.Ş. (ESGAZ)’ın 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - ESGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2012-2016 Tarife Dönemi başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı 58.691.534 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

3.147.121

3.147.121

3.147.121

3.147.121

3.147.121

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, ESGAZ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2012 yılı Aralık ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,048265

Kademe 2

100.001-1.000.000 Sm3

0,032159

Kademe 3

1.000.001-10.000.000 Sm3

0,023257

Kademe 4

10.000.001-100.000.000 Sm3

0,041524

Kademe 5

100.000.000 Sm3 üzeri

0,019301

 

c) (a) fıkrasında 2012 yılı Aralık ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)     :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)     :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE (i-2)     :  i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.12.2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

9864/1-1

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş)  ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İslami İlimler Fakültesi kadrolarına başvuran adaylar Personel Daire Başkanlığına, diğerleri İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :1 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Profesör kadrosu Hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Doçent

1

1

Türk ve İslam felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Etik ve ahlak üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

 

Yardımcı Doçent

3

1

Bölgesel kalkınma alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

Orta Asya Türk Halk Kültürleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

3

1

Tasavvuf, irfan geleneği ve hadis konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

1

Kur'an'ın nüzul süresi ve Kur'an araştırmaları hakkında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Geliştirmesi

Profesör

1

1

Çalışma ilişkileri, iş güvenliği ve sağlık alanlarında araştırmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Çelik-beton kompozit kirişlerde yorulma konularında ve betonarme yapıların güçlendirilmesi alanlarında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Malzemelerin mekanik ve elektrik (dielektrik, piezoelektrik) özellikler, mikroyapı kontrolü, Akustik transdüser tasarımı ve üretimi konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Kodlama Teorisi, Kriptoloji, Bilgi Güvenliği konularında çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

3

1

İç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, inmeli hastalarda egzersiz uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, zihinsel engelli çocuklarda cinsel istismar konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

3

1

Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, kalp-damar cerrahisi ve hasta bakımı konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Profesör

1

1

Kadın hakları ve psikiyatrik sosyal hizmet konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Profesör

1

1

Maliye ve bütçe teorisi, bütçe teknikleri uygulamaları ve mali planlama  alanlarında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Robotik cerrahi ve tiroid cerrahisi konularında tecrübesi olmak. Deneysel diyabet ve iskemi reperfüzyon hasarı ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

3

1

Oftalmolojide nanoteknoloji uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

3

1

Refraktif cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

TAVİ ve EVAR konularında deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

2

1

Ses hastalıkları, ses analiz sistemleri ve uyku apnesi konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Penil Revaskülarizasyon cerrahisi ve Peyronie's hastalığının cerrahi tedavisi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Üroonkoloji ve robotik üroloji konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

2

1

Kırsal hekimlik konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

3

1

Romatoloji ve elektronöromiyografi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Kemik iliği transplantasyonu, kan bankacılığı ve Multipl myelom konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

Gastrointestinal sistem tümörleri ve mide CA'da neoadjuvan tedavi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

1

EMG ve EEG konularında deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

1

EMG ve EEG konularında deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Nonvasküler girişimsel radyoloji, perkütan biyopsiler konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Klinik anatomi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yardımcı Doçent

3

1

Kraniyal morfoloji konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

1

Alanında saha çalışmalarında yer almış olmak.

9940/1-1

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göretam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.

Doçent

1

9944/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/11/2012, 08/11/2012, 15/11/2012 ve 22/11/2012 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

Sıra No

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

KURULU GÜCÜ

(MW)

TÜRÜ

SÜRESİ

1

Boyut Grup Enerji ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Denizli ili

Kızılçağıl HES

1,01 MWm/0,98 MWe

Üretim Lisansı

01/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

2

Beta Grup Enerji Üretim Limited Şirketi

Siirt ili

Başören HES

10,82 MWm /9,74 MWe

Üretim Lisansı

01/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

3

Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

 

 

 

OSB Dağıtım Lisansı

01/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

4

Serbeton Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Ordu ili

Doruklu Reg. Ve HES

11,670 MWm /11,264 MWe

Üretim Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

5

Adsel Elektrik Enerji Üretim Limited Şirketi

Tokat ili

Omala Reg. Ve HES

8,23 MWm/7,98 MWe

Üretim Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

6

Celler Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 20 yıl

7

Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi

Gümüşhane ili

Nata II Reg. HES

3,81 MWm/3,40 MWe

Üretim Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

8

Tat Enerji San. Ve Tic. A.Ş.

Giresun ili

Bahar HES

12,93 MWm / 12,44 MWe

Üretim Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

9

Karenerji Enerji Yatırımları Elektrik Üretim A.Ş.

Adana ili

Kamışlı Enerji Grubu Projeleri HES

37,863 MWm / 36,434 MWe

Üretim Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

10

Elpada Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 20 yıl

11

Kocaeli-Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

 

 

 

OSB Dağıtım Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

12

Afyon Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi

Biyokütle

4,25 MWm/ 4,25 MWe

Üretim Lisansı

15/11/2012 tarihinden itibaren 10 yıl

13

Ark Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş.

Tokat ili

Tepekışla Barajı ve HES

34,01 MWm/33 MWe

Üretim Lisansı

15/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

14

Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Denizli ili Acıpayam ilçesi

Kömür yakıtlı,

5,787 MWm / 5,500 MW

Otoprodüktör Lisansı

15/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

15

Gaziantep Özel Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi

Doğalgaz

1,200 MWm / 1,188 MWe

Otoprodüktör Lisansı

15/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

16

EWE Enerji A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 20 yıl

17

Marmarares Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Yalova ili, Çınarcık ilçesi

Esenköy RES

18,45 MW

Üretim Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

18

Celle Kaplanbükü Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Antalya ili

Celle Kaplanbükü Reg. Ve HES

15,436 MWm/14,748 MWe

Üretim Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 48 yıl,

7 ay, 13 gün

19

Gökböğet Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Isparta ili

Gökböğet HES

3,339 MWm/3,176 MWe

Üretim Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 47 yıl, 9 ay, 24 gün

20

Akaret Elektrik Üretim İnşaat Mühendislik Ltd. Şti.

Çanakkale ili

Karamenderes HES

2,60 MWm / 2,49 MWe

Üretim Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

21

Gazires Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi

Gazi-9 RES

51 MW

Üretim Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

22

Hatipoğlu Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Eskişehir ili, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

Doğalgaz

90,786 MWm /88,430 MWe

Üretim Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

9863/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler

Sıra No

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

TÜRÜ

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Ark Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş.

Tokat ili

Erbaa HES

Üretim Lisansı

07/12/2006

EÜ/996-5/752

15/11/2012 tarihli ve 4120/2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Damlapınar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Antalya ili

Celle Kaplanbükü Reg. Ve HES

Üretim Lisansı

05/07/2012

EÜ/3905-8/2377

22/11/2012 tarihli ve 4129-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Isparta ili

Gökböğet HES

Üretim Lisansı

15/09/2011

EÜ/3417-2/2065

22/11/2012 tarihli ve 4129/4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9863/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2012, 22/11/2012 ve 26/11/2012 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Ertuğrul Çimento Akaryakıt İnşaat Makine Nakliyat Turizm İç ve Dış. Tic. San. Ltd. Şti.

Sıkıştırılmış doğal Gaz (CNG) lisansı (iletim ve dağıtım)

15/11/2012 tarihinden itibaren 30 yıl

2

Ertuğrul Çimento Akaryakıt İnşaat Makine Nakliyat Turizm İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)

15/11/2012 tarihinden itibaren 30 yıl

3

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)

15/11/2012 tarihinden itibaren 30 yıl

4

RWE & TURCAS Doğalgaz İthalat ve İhracat Anonim Şirketi

İthalat (Spot LNG) lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 10 (on) yıl

5

Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş.

İthalat lisansı

26/11/2012 tarihinden itibaren 23 (yirmiüç) yıl

6

Kibar Enerji Dağıtım Sanayi A.Ş.

İthalat lisansı

26/11/2012 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl

7

Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İthalat lisansı

26/11/2012 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl

8

Bosphorus Gaz Corporation Anonim Şirketi’

İthalat lisansı

26/11/2012 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl

9863/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişinin lisansı sona erdirilmiştir.

 

SIRA NO

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Emda İnşaat Sanayi ve Maden Tic. Ltd. Şti.

06/07/2011 CNG/

3309-4/248

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)

15/11/2012 tarihli ve 4121-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9863/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/11/2012, 08/11/2012, 15/11/2012 ve 22/11/2012 tarihli Kararıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

01/11/2012 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

2

Sanoil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

08/11/2012 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

3

Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

15/11/2012 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

4

Tat-Ka Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

15/11/2012 tarihinden 01/01/2013 tarihine kadar geçerli

5

Hasmir Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

15/11/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

6

Düzce Madeni Yağ Ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

7

Sarp Madeni Yağlar Petrol ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

8

Özbak Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

9

Mizan Oil Tehlikeli Atık Yağ Geri Kazanımı ve Madeni Yağ İşletmesi Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/11/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

10

Özkale Kimya Petrol Temizlik ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/11/2012 tarihinden 08/12/2013 tarihine kadar geçerli

11

Ezici Yağ Enerji ve Biodizel Üretimi Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İşleme Lisansı (Biodizel)

22/11/2012 tarihinden itibaren 13/11/2017 tarihine kadar geçerli

9863/5/1-1

—————

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

02/12/2010 MYĞ/2901-2/28662

Madeni Yağ Lisansı

01/11/2012 tarihli ve 4102-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

08/09/2005 MYĞ/544-44/14263

Madeni Yağ Lisansı

22/11/2012 tarihli ve 4131-17 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9863/6/1-1

—————

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilerin lisansı sona erdirilmiştir.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Hilal Tüp Petrol Ürünleri Gıda Hayvancılık Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

15/06/2006

LPG-DAĞ/790-2/05065

LPG Dağıtıcı Lisansının

22/11/2012 tarihli ve 4132-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Mogaz Petrol Gazları Anonim Şirketi

23/03/2006

LPG-DAĞ/700-3/01201

LPG Dağıtıcı Lisansının

22/11/2012 tarihli ve 4132-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9863/7/1-1