30 Kasım 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28483

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


ESKİŞEHİR-ANKARA - KAYSERİ - ULUKIŞLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK ZONGULDAK HATLARINDA 26 BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 85 (SEKSENBEŞ) İŞÇİYLE BEKÇİLİK HİZMETİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT 160 ADET KLİMALI YOLCU VAGONUNUN DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM–ONARIMI İLE SOĞUTMA SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARIN ONARIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


FORKLİFT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI VİNÇLERİN SÜREKLİ BAKIMLARININ, PERİYODİK TESTLERİNİN VE KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI, RAPORLANDIRILMASI İLE KALORİFER KAZANLARI, BASINÇLI KAPLAR, KALDIRMA MAKİNELERİ VE KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI, RAPORLANDIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÇORLU VE VELİMEŞE İSTASYONLARINA TESLİM KAYDIYLA BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)


11 (ONBİR) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 12.12.2012 Çarşamba günü saat 14:10’da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Arsa bedeli; % 50’si peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.(T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi, imza sirküleri,

B - İç zarf

a) Teklif mektubu

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2

Niteliği

Muh. Bed. TL.

Geçici Tem. TL.

Çayır

17 N II

26040

3

13.520,05

Arsa

5.085.000,00

152.550,00

9462/1-1


ESKİŞEHİR-ANKARA - KAYSERİ - ULUKIŞLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK ZONGULDAK HATLARINDA 26 BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 85 (SEKSENBEŞ) İŞÇİYLE BEKÇİLİK HİZMETİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2012/178568

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi : ESKİŞEHİR-ANKARA - KAYSERİ - ULUKIŞLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK ZONGULDAK HATLARINDA 26 BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 85 (SEKSENBEŞ) İŞÇİYLE 12 AY SÜRE İLE BEKÇİLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24/12/2012 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9453/1-1


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan "Açık Teklif Usulü" ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

800.000

m2

Teknik Şartname

13.12.2012

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

480 mm.

400.000

m2

Teknik Şartname

13.12.2012

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

480 mm.

800.000

m2

Teknik Şartname

13.12.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova-Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

9516/1-1


KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT 160 ADET KLİMALI YOLCU VAGONUNUN DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM–ONARIMI İLE SOĞUTMA SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARIN ONARIMI İŞİ

SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/179677

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malın

      adı ve miktarı                       :  160 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değişmesi gereken malzemeler dahil periyodik bakım-Onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarım işi

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/12/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9484/1-1


FORKLİFT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz Yerleşim Sistemleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 3 Adet Forklift idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

3,5 TON DİZEL FORKLİFT

2 ADET

2

5 TON DİZEL FORKLİFT

1 ADET

 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Aralık 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9552/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI VİNÇLERİN SÜREKLİ BAKIMLARININ, PERİYODİK TESTLERİNİN VE KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI, RAPORLANDIRILMASI İLE KALORİFER KAZANLARI, BASINÇLI KAPLAR, KALDIRMA MAKİNELERİ VE KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI, RAPORLANDIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Vinçlerin sürekli bakımlarının, periyodik testlerinin ve kontrollerinin yaptırılması, raporlandırılması ile kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, kaldırma makineleri ve kompresörlerin periyodik test ve kontrollerinin yaptırılması, raporlandırılması hizmeti açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik Şartnamesine Göre.

b) Yapılacağı Yer                      :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapılacak yer tesliminden itibaren 2 yıldır. (730 takvim günü)

d) Dos. No                                :  30.5 SEAS 12/85 2012/176071

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  17.12.2012 Pazartesi günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve ¨150,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨150,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR53000150015800 7260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 17.12.2012 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90(Doksan) takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3. İhaleye teklif verecek isteklilerin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.

- Bu ihalede benzer iş; Mekanik Atelye Tezgahları bakım onarım işi veya asansör bakım onarım işi veya ihale konusu iş.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

9510/1-1


ÇORLU VE VELİMEŞE İSTASYONLARINA TESLİM KAYDIYLA BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/178939

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı- Çerkezköy arasında, 87 km.’lik yol yenilenmesi için, Çorlu İstasyonuna 35.000 m3, Velimeşe İstasyonuna 35.000 m3 teslim edilmek üzere, toplam: 70.000 m3 Balastın temini işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/12/2012 Tarih saat 14.00.’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9514/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No: 8033-TU

 

“SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

SÖZLEŞME PAKETİ”

(AF-WB2-GUCL-ONAR-01)

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan, İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde kullanılmak üzere ilave kredi almıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen eğitim yapılarının güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB2-GUCL-ONAR-01

İstanbul İli Üsküdar İlçesinde bulunan Validebağ Devlet Hastanesinin anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Sağlık Yapısı Adı

AF-WB2-Güçl-Onar-01

1

Üsküdar

Validebağ Devlet Hastanesi

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2009-2010-2011), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2012 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 20.000.000-TL olması gerekmektedir (2012 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2011 yılı cirosuna dahil edilecektir)

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2007-2011) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni hastane binası inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme hastane güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 3.000.000.– TL olması.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-WB2-GUCL-ONAR-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 240.000,00 TLveya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 22/01/2013 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05,

E-mail  : info@ipkb.gov.tr,

Web     : www.ipkb.gov.tr

9520/1-1


11 (ONBİR) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:

1) İdaremizce 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 11 (onbir ) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 13.12.2012 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1 Nolu Saha..............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 269,99 hektar

İlçesi                 :  Salihli                                     Muhammen Bedel            :   62.945,36.-TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli      :     1.888,36.-TL

Köyü-Mevkii    :  Ahmetli, Mathasan,

                            Dereköy. Çaypınar

Pafta No           :  K19c3 - L19b2

Erişim No         :  3191241

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Y(SAĞA)

581500

584195

581300

X(YUKARI)

4266000

4264999

4264999

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

584590

584851

585000

585000

X(YUKARI)

4260339

4261077

4261110

4260418

POLİGON 3

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

580314

581239

582940

580208

580200

X(YUKARI)

4260070

4260275

4260019

4259491

4259500

 

2 Nolu Saha..............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 1.348,96 hektar

İlçesi                 :  Salihli                                     Muhammen Bedeli           : 21.856,90.-TL

Beldesi             :                                                  Geçici Teminat Bedeli      :      655,70.-TL

Köyü-Mevkii    :                                                 

Pafta No           :  K20c4, K20d1, K20d2,

                            K20d3, K20d4

Erişim No         :  3191242

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

603000

602960

602960

602813

599625

599385

X(YUKARI)

4272000

4271994

4272000

4271973

4271517

4271894

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

602570

603273

603950

605000

605000

605354

X(YUKARI)

4272360

4273134

4272820

4273354

4273000

4272911

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

Y(SAĞA)

603900

603651

603000

X(YUKARI)

4272000

4267450

4267450

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

611000

611000

609011

609000

608823

607000

X(YUKARI)

4273000

4274000

4274994

4275200

4275088

4276000

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

605000

605000

604224

603715

607472

613409

X(YUKARI)

4276000

4275624

4275631

4276275

4276275

4273000

POLİGON 3

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Y(SAĞA)

605000

604836

605000

X(YUKARI)

4274649

4274856

4275036

POLİGON 4

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

596963

596595

598050

599333

X(YUKARI)

4275693

4276270

4277040

4275672

 

3 Nolu Saha...............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 254,72 hektar

İlçesi                 :  Ahmetli                                   Muhammen Bedeli           : 21.856,90.-TL

Beldesi             : ---                                             Geçici Teminat Bedeli      :      655,70.-TL

Köyü-Mevkii    :  Halilkahya, Alahıdır, Gökkaya

Pafta No           :  K19c3, L19b1, L19b2

Erişim No         :  3191244

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

576000

577750

579691

576000

X(YUKARI)

4260373

4260800

4260508

4259403

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

Y(SAĞA)

580000

580000

579709

 

X(YUKARI)

4264008

4263862

4263896

 

POLİGON 3

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

Y(SAĞA)

574645

573980

573978

 

X(YUKARI)

4258999

4258800

4258998

 

4 Nolu Saha...............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 223,38 hektar

İlçesi                 :  Salihli                                     Muhammen Bedeli           :   21.856,90.-TL

Beldesi             :  Yaraşlı                                    Geçici Teminat Bedeli      :        655,70.-TL

Köyü-Mevkii    :  -

Pafta No           :  L19b2, L20a1

Erişim No         :  3191248

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

588000

585000

585000

588000

X(YUKARI)

4261000

4260418

4261110

4261777

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

588050

588000

588000

588050

X(YUKARI)

4257396

4257379

4258000

4257987

 

5 Nolu Saha...............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 263,87 hektar

İlçesi                 :  Gölmarmara                            Muhammen Bedeli           :   21.856,90.-TL

Beldesi             :  ---                                           Geçici Teminat Bedeli      :        655,70.-TL

Köyü-Mevkii    :  Merkez

Pafta No           :  K19c2

Erişim No         :  3191257

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

580350

581016

579807

579175

X(YUKARI)

4286770

4285635

4284254

4285400

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

Y(SAĞA)

582712

582440

581252

 

X(YUKARI)

4279638

4279480

4281632

 

 

6 Nolu Saha...............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 3.978,12 hektar

İlçesi                 :  Gördes                                    Muhammen Bedeli           :   57.966,07.-TL

Beldesi             :  ---                                           Geçici Teminat Bedeli      :     1.738,99.-TL

Köyü-Mevkii    :  Kıran

Pafta No           :  J20d3, K20b1,K20a2

Erişim No         :  3202201

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

611000

603400

605500

613500

X(YUKARI)

4308800

4318050

4320500

4313250

 

7 Nolu Saha...............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 9,08 hektar

İlçesi                 :  Gölmarmara                            Muhammen Bedeli           :   21.856,90.-TL

Beldesi             :  ---                                           Geçici Teminat Bedeli      :        655,70.-TL

Köyü-Mevkii    :  Mandallı, Derici

Pafta No           :  K19c3

Erişim No         :  3230063

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

577900

577900

578000

578000

X(YUKARI)

4270998

4271850

4271961

4270998

 

8 Nolu Saha...............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 4.791,64 hektar

İlçesi                 :  Salihli                                     Muhammen Bedeli           :   69.819,94.-TL

Beldesi             :  ---                                           Geçici Teminat Bedeli      :     2.094,60.-TL

Köyü-Mevkii    :  Gölbaşı

Pafta No           :  K20d1, K20d2, K20d4

Erişim No         :  3230048

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

590470

590344

593273

598232

601505

599013

X(YUKARI)

4280180

4280293

4281837

4280418

4276344

4276013

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

598050

596595

596935

596623

596170

596086

X(YUKARI)

4277040

4276270

4275737

4275696

4275700

4275625

 

13.NOKTA

14.NOKTA

Y(SAĞA)

591613

590148

X(YUKARI)

4275034

4280086

 

9 Nolu Saha...............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 4.688,33 hektar

İlçesi                 :  Selendi                                    Muhammen Bedeli           :   68.314,60.-TL

Beldesi             :  ---                                           Geçici Teminat Bedeli      :     2.049,44.-TL

Köyü-Mevkii    :  Hurşitler, Dumanlar, Boyalı

Pafta No           :  K21b3, K21c2, K22a4,

                            K22d1

Erişim No         :  3269728

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

665792

666891

668382

669833

672061

674756

X(YUKARI)

4282746

4287508

4287303

4290826

4291189

4294505

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

675500

674520

673978

669923

667603

665779

X(YUKARI)

4292769

4288404

4286111

4284691

4283922

4282738

 

10 Nolu Saha.............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 2.947,98 hektar

İlçesi                 :  Selendi                                    Muhammen Bedeli           :   42.955,60.-TL

Beldesi             :  ---                                           Geçici Teminat Bedeli      :     1.288,67.-TL

Köyü-Mevkii    :  Turpçu, Kalburcu

Pafta No           :  K21a3, K21d2

Erişim No         :  3269705

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

644732

643029

645357

646619

648795

644578

X(YUKARI)

4287953

4288713

4293298

4293262

4286525

4283491

 

11 Nolu Saha.............................................................................................................

İli                      :  Manisa                                    Alanı                                : 4.852,06 hektar

İlçesi                 :  Selendi                                    Muhammen Bedeli           :   70.700,33.-TL

Beldesi             :  ---                                           Geçici Teminat Bedeli      :     2.121.01.-TL

Köyü-Mevkii    :  Pınarlar

Pafta No           :  K21b2, K21b3, K21b4

Erişim No         :  3271982

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

667740

669365

663550

663622

663603

659610

X(YUKARI)

4309347

4307795

4298520

4298508

4298478

4298478

 

7.NOKTA

Y(SAĞA)

660275

X(YUKARI)

4303093

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

 

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a - Gerçek kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - T.C. kimlik numarası,

3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Onaylı imza beyanı,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

7 - Her sayfası imzalanmış şartname,

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,

7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8 - Her sayfası imzalanmış şartname,

9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi (her saha için) 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Manisa İl Özel İdaresi İl Encümenine verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar İl Encümenine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

9420/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 13.12.2012 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ LİSTESİ

 

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Toplam Alan

(m2)

Belediye Hissesi

Birim fiyatı (TL/m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Bala

Beynam

248/23

750,00

TAM

25,00

18.750,00

562,50

14:00

2

Bala

Beynam

248/24

750,00

TAM

25,00

18.750,00

562,50

14:00

3

Bala

Beynam

274/1

8.220,00

TAM

25,00

205.500,00

6.165,00

14:00

4

Bala

Beynam

276/1

1.340,00

TAM

25,00

33.500,00

1.005,00

14:00

5

Bala

Beynam

276/2

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

6

Bala

Beynam

276/3

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

7

Bala

Beynam

276/4

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

8

Bala

Beynam

276/5

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

9

Bala

Beynam

276/6

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

10

Bala

Beynam

276/7

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

11

Bala

Beynam

276/8

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

12

Bala

Beynam

278/4

980,00

TAM

25,00

24.500,00

735,00

14:00

13

Bala

Beynam

278/5

999,00

TAM

25,00

24.975,00

749,25

14:00

14

Bala

Beynam

278/6

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

15

Bala

Beynam

280/1

11.776,00

TAM

25,00

294.400,00

8,832,00

14:00

TOPLAM

32.815,00

 

 

820.375,00

24.611,25

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

9039/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait, 1-39 sıra nolu, 39 (otuzdokuz) adet taşınmazmalın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle, 13.12.2012 Perşembe günü Saat 10:00’dan itibaren, sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Cinsi

Alanı (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Bedel % 3

1

Silivri

Selimpaşa

1024 ada, 2 parsel.

Arsa

911, 00

Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS;1.00

200.420, 00

6.012, 60

2

Silivri

Selimpaşa

1205 ada, 4 parsel.

Arsa

813, 22

Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS;1.00

142.313, 50

4.269, 41

3

Silivri

Selimpaşa

1205 ada 2 parsel.

Arsa

800, 00

Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS;1.00

140.000, 00

4.200, 00

4

Silivri

Selimpaşa

1205 ada, 3 parsel.

Arsa

800, 00

Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS;1.00

140.000, 00

4.200, 00

5

Silivri

Selimpaşa

935 ada, 7 parsel.

Arsa

1.607, 10

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS;0.30

208.923, 00

6.267, 69

6

Silivri

Selimpaşa

939 ada, 5 parsel.

Arsa

1.864, 45

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS;0.30

242.378, 50

7.271, 36

7

Silivri

Selimpaşa

943 ada, 3 parsel.

Arsa

2.219, 36

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS;0.30

288.516, 80

8.655, 50

8

Silivri

Selimpaşa

952 ada, 4 parsel.

Arsa

1.797, 66

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS;0.30

233.695, 80

7.010, 87

9

Silivri

Selimpaşa

952 ada, 5 parsel.

Arsa

1.551, 60

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS;0.30

201.708, 00

6.051, 24

10

Silivri

Selimpaşa

956 ada, 2 parsel.

Arsa

1.096, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS;0.30

142.480, 00

4.274, 40

11

Silivri

Selimpaşa

981 ada, 3 parsel.

Arsa

1.411, 95

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS;0.30

183.553, 50

5.506, 61

12

Silivri

Selimpaşa

625 ada, 7 parsel.

Arsa

1.593, 05

İkiz Nizam 2 Kat Ticaret Alanı.

E:0, 50.

414.193, 00

12.425, 79

13

Silivri

Selimpaşa

742 ada, 16 parsel.

Arsa

1.216, 25

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS;0.50

188.518, 75

5.655, 56

14

Silivri

Selimpaşa

934 ada, 4 parsel.

Arsa

906, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı.  TAKS:0.15, KAKS:0.30

117.780, 00

3.533, 40

15

Silivri

Selimpaşa

665 ada, 6 parsel.

Arsa

3.563, 56

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

409.809, 40

12.294, 28

16

Silivri

Selimpaşa

665 ada, 7 parsel.

Arsa

3.500, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

402.500, 00

12.075, 00

17

Silivri

Selimpaşa

666 ada, 4 parsel.

Arsa

3.684, 41

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

423.707, 15

12.711, 21

18

Silivri

Selimpaşa

854 ada, 2 parsel.

Arsa

1.735, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

225.550, 00

6.766, 50

19

Silivri

Selimpaşa

956 ada, 3 parsel.

Arsa

1.000, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

130.000, 00

3.900, 00

20

Silivri

Selimpaşa

956 ada, 4 parsel.

Arsa

1.096, 50

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

142.545, 00

4.276, 35

21

Silivri

Selimpaşa

1245 ada, 5 parsel.

Arsa

1.534, 08

Ticaret + Konut  Ayrık Nizam 3 Kat. E:0.75

782.380, 80

23.471, 42

22

Silivri

Selimpaşa

854 ada, 3 parsel.

Arsa

1.735, 65

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

225.634, 50

6.769, 04

23

Silivri

Selimpaşa

854 ada, 7 parsel.

Arsa

1.762, 62

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

229.140, 60

6.874, 22

24

Silivri

Selimpaşa

995 ada, 2 parsel.

Arsa

2.802, 29

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

364.297, 70

10.928, 93

25

Silivri

Selimpaşa

996 ada, 4 parsel.

Arsa

1.004, 51

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

130.586, 30

3.917, 59

26

Silivri

Selimpaşa

666 ada, 5 parsel.

Arsa

3.685, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

423.775, 00

12.713, 25

27

Silivri

Selimpaşa

984 ada, 2 parsel.

Arsa

1.000, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

130.000, 00

3.900, 00

28

Silivri

Selimpaşa

984 ada, 3 parsel.

Arsa

1.000, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.15, KAKS:0.30

130.000, 00

3.900, 00

29

Silivri

Selimpaşa

595 ada, 8 parsel.

Arsa

1.612, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

169.260, 00

5.077, 80

30

Silivri

Selimpaşa

595 ada, 9 parsel.

Arsa

1.612, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

169.260, 00

5.077, 80

31

Silivri

Selimpaşa

595 ada, 10 parsel.

Arsa

1.613, 68

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

169.436, 40

5.083, 09

32

Silivri

Selimpaşa

778 ada, 4 parsel.

Arsa

2.394, 00

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

311.220, 00

9.336, 60

33

Silivri

Selimpaşa

919 ada, 5 parsel.

Arsa

687, 52

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

106.565, 60

3.196, 97

34

Silivri

Selimpaşa

192 ada, 1 parsel.

Arsa

13.633, 95

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. E:1.00

4.908.222, 00

147.246, 66

35

Silivri

Selimpaşa

889 ada, 4 parsel.

Arsa

3.434, 83

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.50

532.398, 65

15.971, 96

36

Silivri

Gümüşyaka

32 ada, 2 parsel.

Arsa

959, 97

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı. TAKS:0.25, KAKS:0.55

100.796, 85

3.023, 91

37

Silivri

Eski Çanta Mimarsinan

410 ada, 20 parsel.

Arsa

2.758, 12

Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı. E:0.50, hmax:9.50

496.461, 60

14.893, 85

38

Silivri

Eski Çanta Köyü

126 ada, 3 parsel.

Arsa

4.822, 85

Ticaret Alanı.   E:0.10

144.685, 50

4.340, 57

39

Silivri

Ortaköy

332 ada, 2 parsel.

Arsa

4.370, 16

Blok Nizam 4 Kat Alış Veriş Mrkz. Alanı.   TAKS:0.60, KAKS:1, 80

1.201.794, 00

36.053, 82

2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :

a) Nüfus cüzdan fotokopisi.

b) 2012 Yılına ait Kanuni ikametgah.

c) 2012 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti.

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı.

e) Gerçek kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2012 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

g) Gerçek/tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2012 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri.

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve/veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2012 yılı Noter Tasdikli sureti.

ı) Her bir taşınmaz için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b, c, d, e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 12.12.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen % 3 oranında geçici teminat tutarını, katılacağı her parsel için ayrı yatıracak, ayrı ayrı dosya hazırlayacaklardır.

5 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Satış İhalesine ait şartname, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.

7 - Telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ayrıca posta ile yapılan tekliflerdeki gecikmelerde dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

9480/1-1