17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28444

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

Sayıştay Başkanlığından:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ PROGRAM

ANABİLİM DALI/ PROGRAMI

Profesör

Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Böl.

Katıhal Fiziği

1

 

 

 

 

 

 

Necatibey Eğitim Fakültesi

İlköğretim Böl.

Fen Bil.Eğit.

1

Doçentliğini Kimya alanında almış olmak.

 

 

 

 

 

Bandırma İkt.ve İd.Bil.Fak.

İktisat Böl.

İktisat Politikası

1

 

 

 

 

 

 

 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları ve 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup 2547 Sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip adayların, başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, onaylı Doçentlik Başarı Belgesi örneği, nüfus cüzdan örneği, özgeçmiş, hizmet cetveli, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserlerini belirterek), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8215/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beyoğlu Onbeşinci Noterliği 08 Aralık 2012 ve Bakırköy Ondokuzuncu Noterliği 15 Aralık 2012 tarihlerine yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI                                   2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 – BAKIRKÖY ONDUKUZUNCU NOTERLİĞİ                    1.596.945,01,-TL.

2 – BEYOĞLU ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                1.101.699,01,-TL.

8254/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte,

Bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında Yabancı Dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

ÜNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fransız Dili Eğitimi (*)

Profesör

1

Sözceleme dilbilimi ve dilbilgisi alanında çalışmış olmak.

Kimya Eğitimi

Doçent

1

Kimya bilim alanında doçent, biyosensör, kimya eğitimi ve örnek olaya dayalı öğrenme konularında çalışmış olmak.

Fizik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış, modern fizik eğitimi ve probleme-dayalı öğrenme konularında çalışmış olmak.

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

Beşeri Coğrafya bilim alanında doçent, Coğrafi Mirasın Korunması ve Levantenler konusunda çalışmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi ile Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında çalışmış olmak.

Matematik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Ortaöğretim Matematik Eğitimi) bilim alanında Doçent, matematiksel modelleme ve alan öğretimi bilgisi konularında çalışmış olmak.

(İlköğretim) Matematik Eğitimi

Doçent

1

Matematik bilim alanında Doçent, Diferansiyel Geometri ve Matematik Eğitimi ile ilgili çalışmış olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü (*)

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent, Ulaştırma ve Lojistik Bilgi Sistemleri Alanında çalışmış, Denizcilik Alanında 5 yıl Eğitim Tecrübesine Sahip Olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Karşılaştırmalı Edebiyat

Profesör

1

Edebiyatta Grotese ve Kültürel Ekoloji olarak Edebiyat konularında çalışmış olmak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Doçent

1

Edebiyat Doktoru ünvanına sahip, Doçentliğini çeviribilim bilim alanından almış ve ileri düzeyde İngilizce ve Almanca bilmek.

FEN FAKÜLTESİ

Organik Kimya

Doçent

1

Kimya bölümünde doktora, Kimya bilim alanında Doçent, Organik floroforların sentezi ve spektroskopi alanında çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Veri Madenciliğinin Finans Uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Bireysel emeklilik fonlarının değişen varyansa dayalı riske maruz değer analizleri ve fraktal yapı analizi konusunda çalışmış olmak.

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Kalite Maliyetleri konusunda çalışmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

İşletme Doktora, Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında Doçent, Hücresel Üretim Sistemleri ve Grup Teknolojisi konularında çalışmış olmak.

Maliye Teorisi

Doçent

1

Baskı (Çıkar) Grupları ile ilgili çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Belagati

Doçent

1

Endülüs Edebiyatı alanında çalışmış olmak.

Tefsir

Doçent

1

Konulu Tefsir ve Kur'anı Anlamaya Yönelik Metotlar üzerinde çalışmış olmak.

Tefsir

Doçent

1

Kur'an Tarihi ve Şia'nın Kur'an ve Kıraat Algısı konularında çalışmış olmak.

Felsefe Tarihi

Doçent

1

Aristoteles ve İslam Meşşai Filozofları konusunda çalışmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Finans ve Bankacılık (*)

Doçent

1

Basel II 'nin KOBİ'ler üzerindeki etkisi, makroekonomik haberlerin hisse senedi piyasasının oynaklığı üzerindeki etkisi konularında çalışmış olmak.

Uluslararası Finans ve Bankacılık (*)

Doçent

1

Avrupa Birliği Yüksek Lisans, İktisat Doktora, Doğrudan yabancı yatırım ve uzakdoğu ülkeleri ekonomisi ve finans piyasaları alanında çalışmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

Kronik ruhsal hastalar ve ailelerine yönelik psikososyal rehabilitasyon konusunda çalışmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış, Arıtma Çamurları Yönetimi konusunda çalışmış olmak.

Çevre Bilimleri

Profesör

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent ve Hava kalitesi modellemesi konusunda çalışmış olmak.

Yapı

Doçent

1

Güvenilirlik esaslı performans ve kırılganlık analizleri, olasılıklı sismik risk değerlendirme konularında çalışmış olmak.

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında Doçent, tedarik zinciri yönetimi, bulanık matematiksel modelleme ,risk ve finansal yönetim konularında çalışmış olmak.

Yer Fiziği

Doçent

1

İzostazi, Jeodinamik, Gravite, Manyetik, Kabuk Modellemesi alanlarında çalışmış olmak.

Hidrolik

Doçent

1

Hidrolojik Modeller ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışmış olmak.

Maden Yatakları ve Jeokimya

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent, Metalik Maden Yatakları üzerine çalışmış olmak.

Maden İşletmesi

Doçent

1

Şev Stabilite, Kaya Mekaniği, Maden ve Mühendislik Ekonomisi konularında çalışmış olmak.

Makina Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

Makine Mühendisliğinde Doçent; Titreşim, Dinamik Stabilite ve Titreşim analizi ile hata tespiti konularında çalışmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Restorasyon

Doçent

1

Koruma, Restorasyon, Yenileme bilim alanında Doçent,20.yüzyıl Mimari Mirası ve Endüstriyel Mirasın Yeniden Kullanımı konularında çalışmış olmak.

Restorasyon

Doçent

1

Koruma, Koruma Kuramı ve Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinde varlık bulan kültürel miras ve koruma sorunları üzerine çalışmış olmak.

Restorasyon

Doçent

1

Mimari Korumada Sürdürülebilirlik ve levanten konut mimarisi alanında çalışmış olmak.

Şehircilik

Doçent

1

Şehir ve Bölge Planlama (Kentsel Tasarım) Yüksek Lisans ve Doktora, kültür-eksenli kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım konularında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji

Profesör

1

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) ve Pulmoner Vasküler hastalıklar konusunda çalışmış olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

Yapısal Kalp hastalıkları konusunda çalışmış olmak.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

Mikrocerrahi uygulamaları ve eğitimi konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

Geriatri uzmanı ve Alzheimer Hastalığı ve deneysel nörodejenerasyon modelleri konusunda çalışmış olmak.

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

Prostat kanseri ile ilgili çalışmalarda bulunmuş, meme ve jinekolojik kanserler konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Transskleral diod laser siklofotokoagulasyon konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrinoloji uzmanı, Adrenal kitleler üzerinde çalışmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Piyano

Doçent

1

Yüksek Lisansı Piyano, Sanatta Yeterliğini Müzik Sanatta Yeterlik'ten almış, Piyano Solistliği yapmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.

 

Doçent

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında almış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilimleri

Profesör

1

Balık Üreme biyolojisi alanında çalışmış olmak.

Deniz Teknolojisi

Profesör

1

Gemi Mühendisliği bilim alanında Doçent, yorulma-dalga mekaniği ve gemi/deniz yapıları konstrüksiyonu konularında çalışmış olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent, Organik ve Metal Kirleticiler konularında çalışmış olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Su Ürünleri bilim alanında doçent, denizel makrobentik omurgasızlar ve Sipuncula üzerine çalışmış olmak.

8205/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bağlar Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Bağlar/Diyarbakır

Adresi

Mevlana Halit Mahallesi 490. Sk. Çiçek Apt. Kat:3

Tel-Faks

0 412 252 30 89

Posta Kodu

21080

E-Mail

bağlarkhgb@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mais İnşaat Madencilik Taşımacılık Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yenişehir Mah. Prf. Dr. Selahattin Eyyubi Cad. Karakoç Plaza No: 1/14 Yenişehir/Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Süleyman Nazif V.D./ 6100382366

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23203

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8236/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)*

2012/96501

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mardin Artuklu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Merkez

Adresi

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Diyarbakır Yolu Üzeri Yenişehir Yerleşkesi Merkez/MARDİN

Tel-Faks

4822134002

Posta Kodu

47100

E-Mail

yidb@artuklu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların***

Adı/Unvanı

Bahattin Urat Faran Mühendislik

 

Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Berlin Apt: Kat: 2 No: 1 ŞIRNAK

 

T.C. Kimlik No.

45892969530

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8930177323

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1077

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklama Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

8. İhale Türü

Mal

(  )

Hizmet

(  )

9. İhale Usulü

Açık

(  )

Pazarlık

 

Yapım

(*)

Diğer

(  )

 

Belli İstekliler

(  )

Diğer

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Formu; aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak doldurulacaktır.

*    : Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde bu durum belirtilecektir.

*    : 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar dışındaki yasaklamalarda doldurulmayacaktır.

Edilen ortak veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır.

8257/1-1


Adalet Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

HSYK Binası Konya Yolu No: 70

Tel-Faks

Tel: (312) 204 12 42

Faks: (312) 223 92 79

Posta Kodu

6330

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Meftun Ayık

 

Adresi

Şehit Murat Çalışkan Sokak Yeni Mahalle No: 11/1 Kangal/Sivas

 

T.C. Kimlik No.

48412743160

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8253/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/93176

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Foça

Adresi

Eskifoça/İzmir

Tel-Faks

0 232 827 10 00 / 0 232 827 10 01

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İnfa İnşaat Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti.

 

Adresi

1775/6 Sok. No: 20 Karşıyaka/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4780036502

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

34003.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8252/1-1


Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/157362

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

İl/İlçe

Erzurum

Adresi

Edip Somunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri TEDAŞ Tesisleri-Erzurum

Tel-Faks

0 442 242 27 70 / 0 442 242 27 80

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdal Gözütok

 

Adresi

Osman Gazi Mah. TOKİ 2 Küme Evler C1-6K.Y7 Palandöken/Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

35518397618

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4110090666

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

25/28412

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8251/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/134344

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sayıştay Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sayıştay Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Balgat

Adresi

İnönü Bulvarı No: 45

Tel-Faks

0312 295 44 32-0312 295 42 60

Posta Kodu

06100

E-Mail

sayistay@sayistay.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öz Elit Taşımacılık Matbaacılık Turizm Reklam Tekstil Güzellik Hizmetleri San.ve Tic. Ltd.Şti.

Mevlüt Aydın

Adresi

Kavaklıdere Mah. Bardacık Sokak No: 18/1 Çankaya/Ankara

Kavaklıdere Mah. Bardacık Sokak No: 18/1 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

15263074750

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6620788197

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

281412

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8262/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADET

UZMANLIK ALANI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (Türkçe)

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Uluslararası İlişkiler  

İşletme (Türkçe)

Doçent

1

Yönetim-Organizasyon

Uluslararası Ticaret ve Finans

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Uygulamalı İletişim

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Görsel İletişim Tasarımı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Doçent / Yardımcı Doçent

1

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Doçent / Yardımcı Doçent 

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık  

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Sosyal Hizmet Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Sosyal Hizmet 

Sağlık Yönetimi Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Sağlık Yönetimi

8214/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat dosyasına  ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Mühendislik Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

1

Viroloji alanında çalışmaları olmak.

2

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Sulak alan bitkilerindeki ağır metal birikimi üzerine çalışmaları olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Göç ve Avrupa Birliği ile ilgili araştırmalar yapmış olmak.

4

Espiye Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

5

Espiye Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Tarımsal bitkilerin karakterizasyonu, sıcaklık ve klorofil fluoresansı ile ilgili çalışmaları olmak.

8238/1-1


Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

-

Profesör

1

1

Turizm, Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış ve Yönetim alanlarında çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları

Müzik

Yrd.Doç.

3

1

Müzik Anasanat Dalında Yeterlilik mezunu olup, üflemeli çalgılar konusunda çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

3

1

Uzay vektör DGM Tekniğinde Yapay sinir Ağları kullanılması ve çok seviyeli eviricilerin tasarımı konularında doktora yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

4

1

Duyarga Ağlarda Yönlendirme Mimarileri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

3

1

Kablosuz Algılıyacı Ağlarda yönlendirme ve servis kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

8243/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınavına alınacaktır. Yardımcı Doçent adayların yabancı dil sınavı 12.11.2012 Pazartesi günü saat 13.00’de, Merkez Yerleşkede bulunan Merkezi Derslikler’de yapılacaktır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

- Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

ADET

AÇIKLAMA

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

5

1

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında doktora yapmış olmak, hasta ve çalışan güvenliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

 

Yrd.Doç.

5

1

Stratejik kültür ve Türk dış politikası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret

 

Yrd.Doç.

4

1

Finansal riskten korunma yöntemleri ve türev ürünler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Yrd.Doç.

1

1

Marka yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak ve dijital pazarlama alanında deneyimli olmak.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

 

Yrd.Doç.

3

1

Avrupa Birliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Avrupa Topluluğu bankacılık sistemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd.Doç.

4

1

Etnisite ve spor sosyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Arkeoloji

Prehistorya

Yrd.Doç.

4

1

Prehistorya alanında yüksek lisans veya  doktora yapmış olmak ve biyolojik antropoloji alanında deneyimli olmak.

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yrd.Doç.

1

1

Eskiçağ tarihi alanında doktora yapmış ve eski çağda Anadolu kültürleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği Bölümü

Orman Botaniği

Doçent

1

1

Orman Botaniği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

Peyzaj planlama ve peyzaj ekolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Peyzaj Mimarlığı

Yrd.Doç.

3

1

Peyzaj karakter analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Peyzaj Mimarlığı

Yrd.Doç.

4

1

Kentsel alanlarda kullanım kaynaklı gürültü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Ürojinekoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Kalp nakli konusunda çalışmalar yapmış olmak ve alanda deneyimli olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Endovasküler beceri sertifikası sahibi olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik

Yrd.Doç.

4

1

Ardışık denemeler ve klinik araştırmalar konusunda çalışmalar yapmış olmak ve hastane otomasyonu konusunda deneyimli olmak.

Tıbbi Biyoloji

Yrd.Doç

5

1

Antimikrobiyal aktivite, ağır metal dirençli bakteriler ve plazmid izolasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Resim

 

Profesör

1

1

Müzeler, galeriler ve sanatçılar konusunda araştırmalar yapmış olmak ve monumental sanat alanında araştırmalar, projeler ve uygulamalarda bulunmuş olmak.

Müzik

 

Yrd.Doç

3

1

Müzikoloji ve müzik teorisi alanında doktora yapmış olmak ve şan alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık

 

Yrd.Doç

4

1

Afet sonrası yeniden yapılandırma konusunda doktora  yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd.Doç

4

1

GSM sisteminde frekans planlama, veri füzyonu, sezgisel algoritmalar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İmalat Mühendisliği

 

Yrd.Doç

4

1

Makine eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve talaşlı imalatta delme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Kablosuz bilgisayar ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği

 

Doçent

2

1

Çevre jeolojisi ve çevre kirliliği konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

 

Yrd.Doç

3

1

Biyomekanik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

 

Yrd.Doç

5

1

Polimer malzemelerde yüzey sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mekatronik Mühendisliği

 

Yrd.Doç

3

1

Elektronik mühendisliği lisans mezunu olmak ve gerçek zamanlı benzetim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Spor bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve rekreatif etkinlikler alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Yrd.Doç.

5

1

Kamu yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

 

AÇIKLAMALAR

1. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 3 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım  olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

3. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3)  adet referans mektubu, özgeçmiş  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun  eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı dil belgesi-en az 50 puan) kapsayan dört (4)  takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir

- Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formu doldurularak dosyalarla birlikte teslim edilecektir.

8230/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri ( Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

MATEMATİK

Uygulamalı Matematik

1

-

-

Riemann uzayları ve uzay-zaman modelleri konusunda çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

-

1

-

-

Uzaktan algılama, arazi kullanımı ve değişimi konularında çalışmış olmak.

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

-

-

1

3

Zeytin sineği beslenme fizyolojisi ve böcek moleküler biyolojisi konusunda çalışmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yetiştiricilik

-

1

3

Doktorasını midye kültürü üzerine yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ AVL. İŞL. TEK.

Avlama Teknolojisi

-

1

1

Doktorasını sepetlerde deniz salyangozu avcılığı üzerine yapmış olmak.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

KAMU YÖNETİMİ

Kentleşme ve Çevre Sor.

-

1

1

Afet Yönetimi ve Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul konularında çalışmaları olmak.

KAMU YÖNETİMİ

Kentleşme ve Çevre Sor.

-

1

1

Kalkınma Ajansları Kırsal Kalkınma ve Kamu Yönetiminde stratejik yönetim konularında çalışmaları olmak.

8207/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Belediye Meclisimizin 05/06/2012 tarih ve 262 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/9/2012 tarih ve 1570 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi imarın 18202 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 17/10/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8172/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/09/2012 tarih ve 391 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/9/2012 tarih ve 1570 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi imarın 47439 ada 3 sayılı parsele (eski 1 ve 2 parseller) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 17/10/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8173/1-1