8 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28435

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


48 KALEM KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) VE AR-GE LABARATUVARI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAPLAMA MALZEMELERİ TEMİNİ, TESLİMİ VE MONTAJI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MAMÜL MADDE STOK SAHASI İÇİN ÇELİK KONSTRÜKSİYON KAYNAK VE MONTAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


YAP İŞLET DEVRET MODELİ İHALE İLANI

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından:


E472e EMÜLGATÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALINACAKTIR

Trabzon TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: TRABZON


ASANSÖR YILLIK KONTROL İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1000 ADET İŞ İSTASYONU SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ, 142 PAFTA, 991 ADA,38 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


48 KALEM KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) VE AR-GE LABARATUVARI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 48 kalem Kent Güvenlik Yönetim sistemleri (KGYS) ve Ar-Ge Labaratovarı işi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.10.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7979/1-1


KAPLAMA MALZEMELERİ TEMİNİ, TESLİMİ VE MONTAJI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz Baca Gazı Arıtma Tesisi Islak Bilyalı Değirmeninde kullanılmak üzere teknik şartname esaslarında ve teknik resim ölçülerine uygun kaplama malzemeleri temini, teslimi ve montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek hizmet satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                      :  2012/137143

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1- Islak Bilyalı Değirmen Giriş Köşe Takozu: 9 Ad.

                                                         2- Islak Bilyalı Değirmen Çıkış Köşe Takozu: 9 Ad.

                                                         3- Islak Bilyalı Değirmen Giriş Ayna Lifterbarı:16 Ad.

                                                         4- Islak Bilyalı Değirmen Çıkış Ayna Lifterbarı:16 Ad.

                                                         5- Islak Bilyalı Değirmen Gövde Lifterbarı: 120 Ad.

                                                         6- Islak Bilyalı Değirmen Giriş Ayna Astarı: 16 Ad.

                                                         7- Islak Bilyalı Değirmen Çıkış Ayna Astarı: 16 Ad.

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  İşin Süresi 30 Takvim Günü 

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  06.11.2012. 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 06.11.2012 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7894/1-1


MAMÜL MADDE STOK SAHASI İÇİN ÇELİK KONSTRÜKSİYON KAYNAK VE MONTAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No : 2012/142065

1 - İhalenin Konusu: Mamül madde stok sahası için çelik konstrüksiyon kaynak ve montaj işleri hizmet alımı işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören /Ankara Tel: 0312 294 22 31)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya BulvarıNo:1 İzmir Tel: 0232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL’dır.

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 IBAN nolu hesaba yatırılabilir

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 17.10.2012 Çarşamba günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1.Teklif Mektubunu,

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 17.10.2012 Çarşamba günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak – Haberleşme Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

7992/1-1


YAP İŞLET DEVRET MODELİ İHALE İLANI

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından:

Şanlıurfa yeni hükümet binası önündeki Cumhuriyet Meydanında ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla 500 (Beşyüz ) araç kapasiteli yer altı otoparkı ile üzerinin meydan, park, kafeterya olarak düzenlemesi karşılığında Otoparkın ve Kafeteryanın 25 (Yirmibeş) yıl süre ile işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile kiralanacaktır, (yapım karşılığı-şartlı kiralama)

Yer altı otoparkı ve meydan düzenleme işine ait (tahmini bedeli 7.900.000,00 TL.) geçici teminat 237.000,00 (ikiyüzotuzyedibin) TL., otopark yapımı ve meydan düzenleme giderleri haricinde ihale 10.000,00 (Onbin) TL. muhammen bedel üzerinden arttırma suretiyle yapılacaktır. İnşaatın yapım süresi 240 (İkiyüzkırk) gündür.

İhale, Şanlıurfa Belediye Encümeni toplantı salonunda 18 EKİM 2012 Perşembe günü saat 15.00 da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale şartnamesi ve ekleri Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 (Yüz) TL. karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir..

İlan olunur.

7828/1-1


E472e EMÜLGATÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 6.000 Kg. (6 Ton) E472e Emülgatör, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 15.10.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66               Faks : 397 33 71 – 74

8000/1-1


HİZMET ALINACAKTIR

Trabzon TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TRABZON

154 kV Gümüşhane (Tekke) TM – Torul HES enerji iletim hattının (1 adet toplam50km) etüt ve proje mühendislik hizmetleri Alım İhalesi Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2012/139273

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü P.K 24 Havaalanı Karşısı Pelitli/TRABZON

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (0 462) 334 49 79 - 334 49 84

c) Elektronik Posta Adresi         :  teias14.iletim@ttnet.net.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği Türü ve Miktarı         :  154 kV Gümüşhane (Tekke) TM – Torul HES enerji iletim hattının (1 adet toplam 50 km) etüt ve proje mühendislik hizmetleri Alım İhalesi

b) Yapılacağı yer                       :  Gümüşhane

c) İşin süresi                              :  120 gün

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ TRABZON

b) Tarih ve Saati                        :  16/10/2012-14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3- Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

4.3.1. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.4- Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

4.4.1- Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgenin,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgenin,

c) Devam eden yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgenin,

ç) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgenin, sunulması zorunludur.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla, İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’ınden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.5- Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Enerji iletim ve dağıtım hatları, otoyol, devlet yolu, demiryolu ve doğalgaz boru hatları etüt ve proje mühendislik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/TRABZON adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmı teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7792/1-1


ASANSÖR YILLIK KONTROL İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki binalarda bulunan asansörlerin Yıllık Kontrol Hizmet Alımı için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36.              Maddesine göre kapalı teklif usulü ihale yapılacaktır.

1 - Bu işin bedeli, asansör sayısı tespit edilemediğinden tahmin edilememektedir.

2 - İhale 18.10.2012 Perşembe günü saat 15.00’te Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında, Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 16 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00–17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a- Tebligat adresi,

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, ( 2012 yılı )

c- Noter tasdikli İmza sirküleri,

d- Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa),

e- Asansör periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayan A Tipi Uygunluk Belgesi,

f- Son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge,

g- 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge,

h- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü,

ı- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

i-Periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigorta belgesi, sunmalıdırlar.

6 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,

7 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, asansör yıllık kontrol yaptırılması işinde, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği, İdari İhale Şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

9 - Bu İşin Şartnamesi 50,00 TL (ELLİLİRA) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç  1 gün önce İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan Olunur.

7741/1-1


1000 ADET İŞ İSTASYONU SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1000 adet iş istasyonu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen Lenovo Think Centere, Fujitsu Esprimo, Dell Optiplex, veya Hp Compaq Elite marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler,19.10.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen Lenovo Think Centere, Fujitsu Esprimo, Dell Optiplex, veya Hp Compaq Elite marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7997/1-1


İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ, 142 PAFTA, 991 ADA,38 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Kurumumuza ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 142 pafta, 991 ada, 38 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

1 - İhale dosyası; Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) incelenebilir.

2 - İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularını, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresine veya 0 312 430 23 00/1432 nolu telefonlara iletebileceklerdir.

3 - İhale dosyası bedeli 250,00 TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyasını, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünden satın alacaklardır.

4 - İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şartnamesi ve sözleşme şartlarına göre hazırlanacak teklif dosyası, en geç 19.10.2012 gün, saat 11:00’e kadar Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) verilecektir. İhale aynı gün saat 14:30’da yapılarak teklifler açılacaktır.

5 - Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.

6 - Detaylı bilgi için www.kizilay.org.tr/duyurular ve ilanlar adresine başvurulabilir.

7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7977/1-1