27 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28424

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


2 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


2.000.000 ADET HM TİPİ RAY ALTI PLASTİK SELET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


3.000.000 ADET BETON TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


3.000.000 ADET AÇI KLAVUZ PLAKASI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TRANSMİSYON SİSTEMİ İÇİN MONTAJ VE KURULUM DAHİL MALZEME SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


TESİS YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


INVITATION FOR BIDS (IFB)

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLATI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi (DÜZCE) Müdürlüğünden:


KLASİFİKATÖR SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MUHTELİF BAKIM ONARIM VE İŞLETME HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:


ARSA VE İŞYERİ SATILACAKTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


250.000 ADET TEK KİŞİLİK BATTANİYE, 50.000 ADET SÜNGER YATAK 40.000 ADET AİLE MUTFAK SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2.500.000 adet 400 gr. Gap Çay Kutu İskeleti ile 2.250.000 adet 400 gr. Gap Çay İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.10.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7573/1-1


2.000.000 ADET HM TİPİ RAY ALTI PLASTİK SELET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2012/135263

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/4129-4399-0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  2.000.000 Adet HM tipi Ray Altı Plastik Selet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 08/11/2012 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7629/1-1


3.000.000 ADET BETON TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2012/135251

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 – 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  3.000.000 Adet Beton Travers Tirfonu

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 07/11/2012 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7630/1-1


3.000.000 ADET AÇI KLAVUZ PLAKASI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2012/135267

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 – 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  3.000.000 Adet Açı Klavuz Plakası

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 06/11/2012 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7631/1-1


TRANSMİSYON SİSTEMİ İÇİN MONTAJ VE KURULUM DAHİL MALZEME SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2012/131869

1 - İdarenin :

a) Adresi                                 :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 346 2217000      0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi      :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü, miktarı ve adı             :  Transmisyon Sistemi için montaj ve kurulum dahil malzeme satın alınması işi.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                     :  08/10/2012    14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7690/1-1


TESİS YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Tarih:

Dünya Bankası Kredi No: 7957-TU ECSEE APL-6

İhale Referansı: DB.ATT.18

 

1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (ECSEE APL-6) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 380 kV Kartal Gaz İzoleli Trafo Merkezi (GIS) sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 380 kV Kartal GIS Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3. İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15035B

Çankaya - ANKARA / TURKEY

 

Tel.   : +90 312 203 88 16

Faks  : +90 312 203 82 88

 

4. İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 450 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

 

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No:    00158048000941781

                                                                            IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No:   00158007281639948

                                                                            IBAN No: TR880001500158007281639948

 

5. Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6. Teklifler 28 Kasım 2012 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 28 Kasım 2012 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7669/1/2-2

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

 

REPUBLIC of TURKEY

 

Date        : [date of issuance of IFB]

Loan No  : 7957-TU ECSEE APL-6

IFB No   : DB.ATT.18

 

1. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies towards the cost of Energy Community of South East Europe (ECSEE APL-6) Project. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 380 kV Kartal Gas Insulated Substation (GIS).

2. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 380 kV Kartal GIS Substation. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15035B

Çankaya - ANKARA / TURKEY

 

Phone   : +90 312 203 88 16

Fax       : +90 312 203 82 88

4. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 450.- or US$ 250.- (V.A.T included).

 

Name of bank and account No is:

 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No:     00158048000941781

                                                                        IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No:              00158007281639948

                                                                        IBAN No: TR880001500158007281639948

 

5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02 p.m.(local time) on November 28, 2012 and must be accompanied by a security of 350.000,- Euros equivalent (threehundredfifty thousand Euros)

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

 

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02 p.m. (local time) on November 28, 2012 at the offices of

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7669/2/2-2


GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLATI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi (DÜZCE) Müdürlüğünden:

1 - Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğümüze bağlı olarak açılması planlanan Gebze Kan Alma Birimi için Sultan Orhan Mahallesi, İlyas Bey Caddesi, Sağlık Ocağı Yanı No:28 Gebze adresindeki işyerinin tadilatı için ihale gerçekleştirilecektir.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir, teminat tutarları verdikleri fiyat teklifinin altında kalan firmalar ihaleye alınmayacaktır.

3 - İhaleye ait şartnameler Kızılay Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi (DÜZCE) Mali İşler Biriminden veya İzmit Kan Bağışı Merkezinden 100,00 TL karşılığında veya Ziraat Bankası Düzce Şubesi 39009026-7067 banka hesabına havale yapılarak temin edilebilir.

4 - Firmaların, tekliflerini kapalı şekilde en geç 09.10.2012 saat 14.00’a kadar Yahya Kaptan Mh. Şehit Ergün Köncü Sk. No: 15 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan İzmit Kan Bağışı Merkezimizin Mali İşler Bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler 09.10.2012 tarihinde saat 15.00’da açıldıktan sonra aynı saatte açık eksiltmeye geçilecektir.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7673/1-1


KLASİFİKATÖR SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                                       :  2012/136025

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 No:1/A Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                            :  3122942210 - 3122942245

c) Elektronik posta adresi (varsa)                    : 

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                                            :  3 adet Komple Klasifikatör (Çözme oluğu)

3 - İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                              :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. N: 1/A

b) Tarihi ve saati                                              :  17.10.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.1.8. İş deneyim belgesi istenilmesi halinde; tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8.maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (12. Kat 1204 no’lu oda) Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Keçiören/ANKARA (Tel: 0 312 294 22 10) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 17.10.2012 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7646/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 16 kalem Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın %3’ünden (25.492,10.-TL ) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 11/10/2012 Perşembe günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62     Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

7681/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

İLİ                                    :  Ankara

İLÇESİ                             :  Yenimahalle

MAHALLE                     :  Yeniçağ

ADA                                :  8036

PARSEL                          :  18

YÜZÖLÇÜMÜ               :  1760m²

HİSSESİ                          :  Tam

MÜLK SAHİBİ               :  Ankara İl Özel İdaresi

VASFI                             :  Arsa

SINIRI                             :  Planında

FİİLİ DURUMU             :  Zemin + 3 katlı arsa üzerindeki Yenimahalle Özel İdare İşhanı

İMAR DURUMU           :  İmar İdare Heyetinin 12.07.1968 tarih ve 26 nolu kararı ile "Özel İdare Binası" olarak onaylanan 1/1000 ölçekli 15500 nolu parselasyon planı kapsamında; Özel İdare kullanımında bulunan taşınmazın, yapılaşma koşulları, cephe genişliği 40 metre, bina derinliği 24 metre, yapı yaklaşma mesafesi güney ve batıdan 5 metre, inşaat tarzı ayrık nizam 5 kat olup, saçak seviyesi 15.50 metredir.

ADRESİ                          :  Yenimahalle İlçesi Yeniçağ Mahallesi Ragıp Tüzün Caddesi No:114 - ANKARA

İHALE TARİHİ              :  10.10.2012

İHALE SAATİ                :  10:30

MUHAMMEN BEDELİ :  4.535.000,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNATI       :  136.050,00.-TL

1 - İl Encümeninin 12.09.2012 tarih ve 398/405 sayılı Kararı ile satışı uygun görülen Yukarıda teferruatı belirtilen Yenimahalle Özel İdare İşhanının mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup arsası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Yenimahalle İlçesi, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi 67 numaradaki İl Özel İdaresi Hizmet Binası içerisindeki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir

4 - İhaleye Girebilmek için İsteklilerde aranan şartlar;

A) Geçici teminatı yatırmış olmak

1 - Maliye Bakanlığınca belirlenmiş banklardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.

2 - Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuz (Ankara İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi nezdindeki TR98 0001 0006 8203 7012 02 5003 nolu hesaba veya T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi nezdindeki TR46 0001 0006 8336 2611 72 5002 yatırılacaktır.)

B - Gerçek Kişiler ;

a) Kanuni İkametgah belgesi,

b) Tebligat adresi (Türkiye),

c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

e) İmzalanmış Taşınmaz Mal Şartnamesi

f) Vekaleten Katılıyor İse Noterlikçe Düzenlenmiş Vekaletname,

C - İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;

a) İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,(Ticaret Sicil Belgesi)

b) Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

d) İmzalanmış Taşınmaz Mal Şartnamesi

D - Ortaklık Olması Halinde ;

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.

b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

c) İmzalanmış Taşınmaz Mal Şartnamesi

E - İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde,

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı.

c) Yetki belgesi.

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

e) İmzalanmış Taşınmaz Mal Şartnamesi

5 - Bina ile ilgili tüm teknik bilgi ve belgeler dosya içerisindeki satış raporunda mevcut olup, dosya içerisinde görülebilir.

6 - Teklif mektubu (iç Zarf), dış zarf örneği ve dış zarf içinde aranacak belgeler Encümen Müdürlüğünden alınabilir.

7 - İsteklilerde aranan belgeler 10.10.2012 Çarşamba günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna verilecektir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Yasanın 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

7460/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

- Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Beldesi, 657 Ada 5 Parsel

- Burdur İli, Merkez İlçesi, Bağlar Mahallesi, 1192 Ada, 13 Parsel

- Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Karalar Beldesi,  284 Ada 1 Parsel

- Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Karalar Beldesi, 285 Ada 1 Parsel

- Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Karalar Beldesi, 286 Ada 1 Parsel

- Denizli İli, Merkez İlçesi, Başkarcı-Aşağı Mahallesi, 251 Ada 2 Parsel

- Denizli İli, Merkez İlçesi, Pınarkent-Çömleksaz Mahallesi,  563 Ada 16 Parsel

- Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bızmişen Mahallesi, 3494 Ada 1 Parsel

- Karabük İli, Merkez İlçesi, Zobran Köyü, 168 Ada 16 Parsel’de

yer alan taşınmazların özelleştirilmesini teminen, 16.08.2012 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 28.09.2012 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu taşınmazlara ait “İlan Metni” ve “İhale Şartnamesi” hükümlerine istinaden ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 30.11.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi” alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

Teklifler, “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi”nde belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak, yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 30.11.2012 Cuma günü saat 17:00’a kadar İdaremizin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdaremize verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 81 44-64  Faks: 312 / 585 80 51

www.oib.gov.tr

7709/1-1


MUHTELİF BAKIM ONARIM VE İŞLETME HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2012/2013 Kampanya Döneminde Biyolojik atık su ile Çamur Susuzlaştırma ünitelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve revizyonun yapılması İşine ait İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2012/135342

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 422 212 10 44 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                    :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Biyolojik Atık su ile Çamur Susuzlaştırma ünitelerinin İşletilmesi, Bakım- Onarımın yapılması işini Kampanya Döneminde ±%20 Toleranslı 2 Ay süreli Günlük 15 Kişi ile Kampanya Haricinde ise revizyonun yapılması işi ±%20 Toleranslı 2 Ay Süreli Günlük 7 Kişi ile işçilik hizmetinin yürütülmesi.

b) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası

c) İşin süresi                                       :  ±%20 Toleranslı Toplam 4 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  10/10/2012 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri :

5.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

5.1.2 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

5.1.3 - İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’ undan az olamaz. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1. maddesinde belirtilmiştir.

6 - Benzer iş olarak her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

9 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler 10/10/2012 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

11 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için fiyat teklifi verilecektir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7643/1-1


ARSA VE İŞYERİ SATILACAKTIR

Amasya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Amasya merkez Gökmedrese, İhsaniye, Şamlar ve Şeyhcui mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı aşağıda mahalle, ada, parsel, m2’si, cinsi/niteliği ve imar durumları belirtilen gayrimenkuller ile Amasya merkez Dere mahallesi ada 199, parsel 14’de Belediyemiz adına kayıtlı 836,99 m2 miktarındaki gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş Belediye İş Merkezinde aşağıda bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, işyeri m2’si ve cinsi/niteliği belirtilen işyerlerinin (Mağaza) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

 

Mahallesi

Ada

Parsel

M2’si

Cinsi/Niteliği

İmar Durumu

Gökmedrese

1657

12

6929.11 m2

Arsa

Ticaret+TurizmTesis Alanı

İhsaniye (Göllü)

757

3

4600.00 m2

Arsa

A-5/3-2 Kat 0.30/0.60

Şamlar

39

5

86.40 m2

Arsa

AB- 2 Kat

Şeyhcui

1255

4

289.00 m2

Arsa

B- 3 Kat

 

Dere Mahallesi ada 199 parsel 14 üzerinde bulunan Belediye İş merkezindeki işyerlerinin:

Bul. kat

Bağ.Böl.No

Arsa Payı

İşyeri M2'si

Cinsi/Niteliği

Zemin

14

17/884

42.00 m2

Mağaza

Zemin

17

20/884

49.00 m2

Mağaza

2 - İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülür ve temin edilir.

Ayrıca şartname Belediyemiz amasya@amasya.bel.tr Internet adresinde görülebilinir.

 

3-AÇIK ARTIRMA İHALESİ:

 

Mahallesi

Ada

Parsel

M2’si

Cinsi/Niteliği

İhale Tarihi

İhale Saati

Gökmedrese

1657

12

6929.11 m2

Arsa

09.10.2012

14.30

İhsaniye (Göllü)

757

3

4600.00 m2

Arsa

”

14.35

Şamlar

39

5

86.40 m2

Arsa

”

14.40

Şeyhcui

1255

4

289.00 m2

Arsa

”

14.45

Dere Mahallesi ada 199 parsel 14 üzerinde bulunan Belediye İş merkezindeki işyerlerinin:

 

Bul. kat

Bağ.Böl.No

Arsa Payı

İşyeri M2’si

Cinsi/Niteliği

İhale Tarihi

İhale Saati

Zemin

14

17/884

42.00 m2

Mağaza

09.10.2012

14.50

Zemin

17

20/884

49.00 m2

Mağaza

”

14.55

 

İhale Belediye Parkı yanında bulunan Eski Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye girebilmek için isteklilerin aşağıda tahmin edilen tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesi uyarınca her parsel ve her işyeri (Mağaza) için en az % 3 tutarında geçici teminatı ihale tarihinden 1 gün öncesinden yatırmak zorundadırlar. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 54.maddesindeki orana göre tespit edilir.

Kesin teminat borç bitene kadar iade edilemez.

Satılacak olan arsaların mahalle, ada, parsel, m2’si ve işyerlerinin (Mağaza) bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, cinsi/niteliği tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

 

Mahalle

Ada

Parsel

M2’si

Tahmini Bedel

Tutarı (TL)

Geçici

Teminat (TL) (%3)

Gökmedrese

1657

12

6929.11 m2

7.275.565,50 TL

218.266,97 TL

İhsaniye(Göllü)

757

3

4600.00 m2

230.000,00 TL

6.900,00 TL

Şamlar

39

5

86.40 m2

30.240,00 TL

907.20 TL

Şeyhcui

1255

4

289.00 m2

36.125,00 TL

1.083,75 TL

 

Dere Mahallesi ada 199 parsel 14 üzerinde bulunan Belediye İş merkezindeki işyerlerinin:

Bul.kat

Bağ.Böl.No

Arsa Payı

İşyeri M2'si

Cinsi/

Niteliği

Tahmini Bedel

Tutarı (TL)

Geçici Teminat (TL) (%3)

Zemin

14

17/884

42.00 m2

Mağaza

672.000,00 TL

20.160,00 TL

Zemin

17

20/884

49.00 m2

Mağaza

735.000,00 TL

22.050,00 TL

 

Arsa ve İşyeri (Mağaza) satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğini kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dahil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin (KDV HARİÇ) %50'sini peşin olarak Belediyemize yatıracaklardır. Peşinatı zamanında yatırmayanlar hiçbir hak talep edemezler. Geçici teminatları irad kaydedilir. Bedelin geri kalan kısmı yukarıda belirtilen %50 peşinatın son yatırma gününden itibaren 30. günde başlamak üzere 4 eşit taksitte her ay Belediyemiz Gelir Müdürlüğünün Tahsilat servisine yatıracaklardır. Taksitler süresinde ödenmediği takdirde her ay için %4 gecikme bedeli uygulanır.

5 - İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Kanuni İkametgah,

- Geçici Teminat,

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

- Vekaleten gireceklerin Noterden düzenlenmiş Vekaletname örneği,

b - Tüzel Kişi İse

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- Geçici Teminat

6 - İhaleye katılacaklar satışı yapılacak arsalar ve işyerleri (Mağaza) için ayrı ayrı teklif vermesi gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanlar geçici teminatlarını geri alabilirler.

Geçici Teminatları yeterli miktarda ise diğer arsaların ve işyerlerin ihalesine katılıp, pey sürebilirler.

7670/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen taşınmazlar kat karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

1. İhale Konusu İşin Adı: “SOLAKZADE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ”

2. İhale Konusu İşin:

İLİ                    : Erzurum

İLÇESİ             : Palandöken

MAHALLESİ  : Solakzade (Dere)

 

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

1442

7

3.046,67

1443

2

3.730,34

1443

4

2.002,35

1444

8

4.152,85

1444

5

1.274,55

1444

6

1.618,40

1444

7

980,00

1445

2

3.086,48

1445

3

1.937,60

1445

4

617,72

1445

7

1.567,84

1446

1

2.582,53

1448

2

2.369,85

1448

1

1.535,80

1448

3

999,60

1448

4

1.510,79

TOPLAM

33.013,37

 

Meclis Karar Tarih ve No’su              : 21.07.2011 Tarih ve 2011/183 Nolu Karar

Encümen Karar Tarih ve No’su          : 14.08.2011 Tarih ve 511 Nolu Karar

%3 B.Belediyesi Payı Mhm. Bedeli    : 1.827.290,03- TL

Arsa Muhammen Bedeli                     : 29.712.033,00- TL (900 Tl/M²)

Toplam Muhammen Bedel                  : 31.539.323,03- TL

Geçici Teminat Bedeli                         : 950.000,00- TL

3. Bu işe ait şartname Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını aynı adresten 2.000,00.-TL karşılığında satın alması zorunludur.

4. Taşınmazların ihalesi 09 Ekim 2012 Salı günü saat 14:30’da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre yapılacaktır.

5. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) Şartname eklerindeki örneğine uygun teklif mektubu,

b) Şartname eklerindeki örneğine uygun başvuru mektubu,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, 2012 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2012 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 2012 yılı içerisinde alınmış imza beyannamesi veya imza sirküleri

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin 2012 yılı içerisinde alınmış noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

g) Mali durum bildirimi ve muhammen bedelin en az %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ihalenin ilk ilanından sonra (İlk ilan günü dâhil) düzenlenmiş banka referans mektubu, (Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı)

h) isteklinin son onbeş yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili olarak belge tutarı 1.000.000-TL’ den az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesi,

ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (Aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesi)

i) İlan tarihinden sonra S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (Aslı, noter onaylı sureti veya e-borcu yoktur belgesi)

j)  İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı,

k) Teknik Personel Taahhütnamesi,

n) İhale dokümanı alındı belgesi,

m) 2886 sayılı Kanuna göre ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı beyanı,

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (c2), (d2) ve (e) bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ nca onaylatmış olması gerekir.

6. İstekliler tekliflerini, kat karşılığı %3 Büyükşehir Belediyesi payını sabit tutarak arsa bedelinde yani nakit ödemede artış yapmak suretiyle vereceklerdir. Belediye payı %3 dışında kalan ihale bedelinin %25’ i peşin geri kalan tutar ise 15 ayda eşit taksitler halinde ödenecektir.

7. 1442 ada 7 parsel, 1444 ada 8 parsel, 1446 ada 11 parsel de kayıtlı toplam 9782,05 m² yüzölçümlü taşınmazların KDV muafiyeti bulunmaktadır.

8. Teklifler şartnamede belirtildiği şekliyle iç ve dış zarflar hazırlanarak ihale günü saat 13:00’a kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir.

9. İstekliler tekliflerini ilanın 6. maddesinde belirtilen zamandan önce ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir.

10. Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

11. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar ihaleye katılamazlar.

12. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

13. İlan bedeli dahil, ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ile diğer tüm gideler ve karar pulu ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

14. İhaleye teklif veren istekliler işbu ilan ve şartnamelerdeki yazılı hususları kabul etmiş sayılırlar.

İlan olunur.

7703/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 16/10/2012                                                         Saati: 14.30                                                              İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14.30

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

  1

Kofçaz d.

3 SNB Çam Tom.

Paz.

645

 

93,239

3

183,00

513,00

  2

Kofçaz d.

3SKB Çam Tom.

Paz

660

 

61,535

2

174,00

323,00

  3

Gümüşalan Kurudere

3 SNB Kl. Kt. Kn. T.

Glob

 

 

40,000

4

235,00

284,00

  4

Gümüşalan

3 SKB Kl. Kt. Kn. T.

Glob

 

 

20,000

2

195,00

118,00

  5

Kurudere

3 SNB İn. Kt. Kn. T.

Paz.

104

 

13,592

1

147,00

60,00

  6

Kurudere Gümüşalan

3 SNB İn. Kt. Kn. T.

Glob

 

 

40,000

4

180,00

220,00

  7

Gümüşalan

3 SKB İn. Kt. Kn. T.

Glob

 

 

20,000

2

160,00

98,00

  8

Gümüşalan Kofçaz d.

3 SNB Paç. Kn. T.

Glob

 

 

80,000

5

200,00

485,00

  9

Kurudere

3 SKB Paç. Kn. T.

Paz.

79

 

10,211

1

167,00

52,00

10

Gümüşalan

3 SKB Paç. Kn. T.

Glob

 

 

20,000

2

175,00

106,00

11

Kurudere Gümüşalan Kc

3 SNB Kl. Kt. . T.

Glob

 

 

145,000

7

240,00

1.051,00

12

Gümüşalan Kurudere Kc

3 SKB Kl. Kt. . T.

Glob

 

 

95,000

5

220,00

632,00

13

Gümüşalan Kurudere Kc

3 SNB İn. Kt. . T.

Glob

 

 

610,000

24

180,00

3.318,00

14

Gümüşalan Kurudere Kc

3 SKB İn. Kt. . T.

Glob

 

 

235,000

11

165,00

1.173,00

15

Kofçaz d. Gümüşalan

3 SNB Paç. . T.

Paz.

241

 

56,759

3

169,00

290,00

16

Kofçaz d. Gümüşalan

3 SNB Paç.Mş. T.

Glob

 

 

35,000

2

200,00

212,00

17

Kofçaz d.

3 SKB Paç.Mş. T.

Paz.

151

 

20,525

1

156,00

97,00

18

Gümüşalan Kofçaz d.

3 SKB Paç, . T.

Glob

 

 

60,000

3

175,00

318,00

19

Gümüşalan Kofçaz d.

3 SNB Saçlı. . T.

Glob

 

 

85,000

4

160,00

412,00

20

Kofçaz d Gümüşalan

3 SKB Saçlı. . T.

Glob

 

 

80,000

4

150,00

364,00

21

Gümüşalan

3 SNB Kavak Tom.

Paz.

49

 

8,890

1

136,00

37,00

22

Gümüşalan

3 SNB KavakTom.

Paz.

66

 

9,843

1

132,00

39,00

23

Kurudere

3 SNB Kızılagaç T.

Glob

 

 

10,000

1

190,00

58,00

24

Kurudere

3 SKB Kızılagaç T.

Glob

 

 

10,000

1

175,00

53,00

25

Gümüşalan

2 Çam Mad. Dir.

Glob

 

 

40,000

2

180,00

218,00

26

Gümüşalan

2 Kn. Mad. Dir.

Glob

 

 

40,000

2

175,00

212,00

27

Gümüşalan Kurudere Kc

2 Meşe. Mad. Dir.

Glob

811

 

681,374

29

175,00

3.601,00

28

Gümüşalan

2 Gürg. Mad. Dir.

Glob

 

 

20,000

2

150,00

92,00

29

Kofçaz Değirmendere De

Yapr. Yak. Od.

Paz.

 

6.638

 

62

72,00

14.373,00

30

Kofçaz Dereköy

Yapr. Iif  Yon. Od.

Paz.

 

1.081

 

11

75,00

2.440,00

31

Dereköy

İbreli Lif Yon. Od

 

 

349

 

2

62,00

651,00

32

Gümüşalan

Yapr. Yak. Od.

Paz.

 

2.735

 

27

84,00

6.919,00

TOPLAM

2806

10803

2640,968

231

 

38.819,00

                                                                                                                                                                                                                                  

1 - İşletme Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı Gümüşalan, Kurudere ve Kofçaz depolarında mevcut 231 parti orman emvallerinden yapraklı yakacak emvallerin %40’ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiyenin kalan kısmı aylık %0,8 vade faizli 9 aya kadar vadeli, ibreliler yapraklı-lif ve yakacak odunların %30’u ile vergiler karşılığı peşin bakiye kalan kısmı aylık %0,8 vade faizli 9 aya kadar vadeli olmak üzere limit dahili müddetsiz kati banka teminat mektubu karşılığında ve EK 1 -2-4-6 nolu şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 16.10.2012 Salı günü saat 14.30’da İşletmemiz Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar. %3 teminatlar saat 14.30’a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması halinde aylık % 1,5 gecikme cezası alınır.

4 - Alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi numaralarını, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar.  Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

5 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü,  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 - Global olarak hazırlanan partiler %10 fazla veya eksik olabilir.

7 - İşletme Müdürlüğümüzce Kredi Kartı ile satış yapılmaktadır.

7640/1-1


250.000 ADET TEK KİŞİLİK BATTANİYE, 50.000 ADET SÜNGER YATAK 40.000 ADET AİLE MUTFAK SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından afetlerde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda cinsi, miktarı, ihale tarihi, teklif verme saati ve ihale saati verilen malzemeler idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

Sıra

No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Teklif

Verme Saati

İhale

Saati

1

TEK KİŞİLİK BATTANİYE

250.000 ADET

11.10.2012

10:00

14:00

2

SÜNGER YATAK

50.000 ADET

11.10.2012

10:30

15:00

3

AİLE MUTFAK SETİ

40.000 ADET

11.10.2012

11:00

16:00

 

2 - Firmalar, her bir malzeme için ayrı ayrı teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden her biri 200,00 TL. karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir kalem malzeme alımı ayrı bir ihale olup firmaların tekliflerini 11 EKIM 2012 günü saat yukarıdaki tabloda belirtilen teklif verme saatine kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Her bir kalem malzeme için teklifler aynı gün yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7693/1-1