21 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28418

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yalova İlahiyat Vakfı. (Kısa adı YİVAK)

VAKFEDENLER: İbrahim Hatiboğlu, Rafet Bozdoğan, Hüseyin Yıldırım, Şükrü Özen, M. Tahir Yaren, Abdülkadir Coşkun, Mahmut Kelpetin, Arif Aytekin, Tahir Aktaş, Ali Çankaya, Fatma Kızıl, Muharrem Önder, Salim Sancaklı, Ruhani Doğan, Ramazan Aydoğan, Hüseyin Kulaklıkaya, Atilla Gökalp, M. K. Abdüssamet Bakkaloğlu, Eşref Atlas, Muhammet Beyler, Ahmet Baltacı, Adem Saruhan, Süleyman Berk, Salih Yılmaz.

VAKFIN İKAMETGAHI: Yalova

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.09.2012 tarih ve E: 2012/411, K: 2012/362 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Yalova 2. Noterliğince düzenlenen 19.06.2012 tarih, 3629 yevmiye nolu kuruluş senedi ve aynı noterlikçe düzenlenen 25.07.2012 tarih, 4499 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin ve İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu sahalarda yüksek kapasiteli, yabancı dil yeterliliği ve bilimsel alt yapıları mükemmel, donanımlı ulusal ve uluslararası nitelikte ilahiyatçı, araştırmacı, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi yetiştirilmesi ve fakülte'nin eğitim - öğretim kalitesinin yükseltilmesini gaye edinmiştir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 52.800 TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Denetim

Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7500/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

A.B.D.

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Prof. Dr. (Daimi)

Üroloji

1

1

1 – Erkek üriner intikontimansı ve yapay üriner sfinkterler konusunda ulusal ve uluslararası çalışması olmak.

2 – Laporoskopi konusunda yurtdışı sertifikası olmak.

FEN-EDB. FAK.

Doç. (Daimi)

Cebir ve Sayılar Teorisi

1

1

Yakın-Halka Teorisi üzerine çalışmaları bulunmak.

 

Başvuru Adresi:  Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez   Tel: 0 354 242 10 85

7518/1-1


Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Yüksekokulumuz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı’na 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

Birimi

Unvanı

Adet

Açıklama

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yrd. Doç.

1

Lisansını Ekonometri-Planlama ve Doktorasını İktisat dalında yapmış olması; Halkla İlişkiler konusunda araştırma yapmış olması gerekmektedir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Yrd. Doç.

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış ve aynı alanında; Milli Mücadele Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yabancı Ülkelerin Faaliyetleri konusunda doktora tezi yapmış olmak.

7571/1-1


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Erhan KURT hakkında İstanbul Valiliğince 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 05/03/2012 tarih ve 2012/52 sayılı “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE” dair karar, şikayetçi Uz. Dr. Fatih Önder BAYSAL'a tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup,7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.,31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7531/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/89049

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon Fatih Çocuk Yuvası Müdürlüğü

İl/İlçe

Trabzon

Adresi

Pazarkapı Mah. Kahramanmaraş Cad. No: 104

Tel-Faks

(0462) 321 19 09 – (0462) 326 15 38

Posta Kodu

61100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İsmail Sürmen (Sürmen Ticaret Odun Kömür Kabu.)

 

Adresi

Karşı Mah. Orta Sokak No: 49 Sürmene/Trabzon                            Çarşı Mah. No: 21 Sürmene/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

68614113752

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Oda Sicil Numarası 61/36021

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7532/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/131368

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Rize/Merkez

Adresi

İslampaşa Mah. Şehitler Cad. No: 74

Tel-Faks

(464) – 2130491 / 2142812

Posta Kodu

53100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Ömer Şen

Adresi

Toklu Mah. 9 Nolu Sok. No: 8 Merkez/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

23771530514

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hızırbey V.D./178 010 6570

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 10538,

Oda Sicil No: 10634

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7534/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/143985

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Küçükçekmece

Adresi

İstasyon Mah. İstanbul Cad. Bezirganbahçe Mevkii No: 11

Tel-Faks

(212) – 6922000 / 6966519

Posta Kodu

34303

E-Mail

info@imaeh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Günaydın Turizm Seyahat ve Hizmet Organizasyonları Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Yaşar Usta

Adresi

Molla Şeref Mah. Oğuzhan Cad. Yuvam Apt. No: 15/3 Fatih/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

16145860652

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kocamustafapaşa V.D./ 427 005 0129

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 250409

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7535/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/198515

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Bursa/Nilüfer

Adresi

Ertuğrul Mah. Doğan Avcıoğlu Cad. No: 7 İzmir Yolu Üzeri

Tel-Faks

(224)-2752000 / 2752030

Posta Kodu

16120

E-Mail

satinalma@bch.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Petra Temizlik Ambalaj Malzemeleri Kimya Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sakarya Mah. Gedikli Sok. No: 35/A Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Uludağ V.D./ 729 050 8241

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 71893,                     Oda Sicil No: 81238

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7536/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/91334

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bilecik Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Bilecik/Merkez

Adresi

Ertuğrulgazi Mah. Tarlabaşı Sok.

Tel-Faks

(228)-2121036 / 2125798

Posta Kodu

11100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bizim Ecza ve Tıbbi Malzeme Deposu Kozmetik Medikal İnşaat Taahhüt Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Ali Aydın

Adresi

Çağlayan Mah. 291. Cad. no: 163/A-B Mamak/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

66406046226

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Dikimevi V.D./ 178 050 7227

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 182913,                     Oda Sicil No: 10/398

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7537/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/118149

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

253 Sok. No: 143 Basınsitesi

Tel-Faks

(232) – 2450639 / 2450639

Posta Kodu

35370

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Acar Medikal ve Bilgisayar Sistemleri Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Emrah Özacar

Adresi

661/5 Sok. No: 3/1 Buca/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

19867606058

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Çakabey V.D./ 004 011 6928

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 89099,                     Oda Sicil No: 79884.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7538/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/188535

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gümüşhane Şehit Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği

İl/İlçe

Gümüşhane/Merkez

Adresi

Karşıyaka Mah. Halit Zarbun Sok. No: 5

Tel-Faks

(456)-2135758 / 2131350

Posta Kodu

29000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çakıcı Dental Diş Laboratuvarı Medikal Elektronik İnşaat Taahhüt Temel Tüketim Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Hayati Çakıcı

Adresi

Yukarı Mumcu Cad. Ankara Sok. Güçlü İş Merk. Kat: 3 No: 12 Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

 

28003651432

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

K.Karabekir V.D./ 221 072 6606

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 14079,                    Oda Sicil No: 19896

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7539/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/150349

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

253 Sokak No: 143 Basınsitesi

Tel-Faks

(232) – 245 0639

Posta Kodu

35370

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

KAİ-TOM Sağlık Medikal Hastahane Donanım Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hacer Arıca

Adresi

Hocacihan Hacılar Mah. Beyşehir Cad. No: 194/B Selçuklu/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

32078022936

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Meram V.D./ 489 036 8797

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 27682,                    Oda Sicil No: 40332

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7540/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/5898

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

253 Sokak No: 143 Basınsitesi

Tel-Faks

(232) 245 0639

Posta Kodu

35370

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kumsal Tıbbi Cihaz İlaç Su Arıtma Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mehmet Demirci

Adresi

1004. Sok. No: Z/28 Yenişehir/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

28696473892

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ege V.D./ 592 028 3801

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 126578,                    Oda Sicil No: 113722.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7541/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/50958

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Manisa/Alaşehir

Adresi

Şeyh Sinan Mah. Sarısu Cad.    No: 218/A

Tel-Faks

(236)-6531065 / 6532154

Posta Kodu

45600

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kumsal Tıbbi Cihaz İlaç Su Arıtma Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mehmet Demirci

Adresi

Ulucak Mah. 34. Sok. No: 6 Kemalpaşa/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

28696473892

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ege V.D./ 592 028 3801

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 126578,                    Oda Sicil No: 113722.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7542/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/22941

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sivas Numune Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Adresi

Rahmi Günay Cad.

Tel-Faks

(346)-444 4458 / 221 8512

Posta Kodu

58040

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BİO-KİM Grup Sağlık Ürünleri İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Zafer Çoklu

Adresi

Hoşdere Cad. Fuar Sok. No: 8/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

46666405018

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D./ 176 038 9113

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 248497,                    Oda Sicil No: 59/6094

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (Altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7543/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/199045

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ağrı Tutak Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Ağrı/Tutak

Adresi

Murat Mah. Kazımkarabekir Cad. No: 1

Tel-Faks

(472) 4112005 / 4112083

Posta Kodu

04700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kürşat Han Osmanağaoğlu – OSPET Petrol

 

Adresi

Van Cad. No: 118 Tutak/Ağrı

 

T.C. Kimlik No.

22015228484

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

648 005 1678

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 550,                       Oda Sicil No: 7680

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7544/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/66301

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Sinop/Merkez

Adresi

Erfelek Yolu Üzeri Osmaniye Köyü

Tel-Faks

(368) 271 5570 / 271 4830

Posta Kodu

57000

E-Mail

sinopdhs5@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DETAY Medikal ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Tevfik Erkut

Adresi

Bahçelievler Mah. Şair Fuzuli Sok. Ada Apt. No: 7/2 İlkadım/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

 

55828460918

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

19 Mayıs V.D./ 293 007 7228

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 17670,                    Oda Sicil No: 19745

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (Altı)

Yıl

 (  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7545/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/72884

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Ankara/Sincan

Adresi

Osmanlı Mah. Metropol Sok. 12. Cad.

Tel-Faks

(312) 263 5555 / 364 7800

Posta Kodu

06930

E-Mail

bilgi@sincandevlethastanesi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

1 Deniz Bilgisayar Kırtasiye Büro Malzemeleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Özkan Kepez

Adresi

Sezenler Cad. 10/A Sıhhiye/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

17380793828

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mithatpaşa V.D./ 291 010 1765

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 128351,                    Oda Sicil No: 31/567

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (Altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7546/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/98327.2

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Üsküdar

Adresi

Tıbbiye Cad. No: 1

Tel-Faks

(216) 414 4502/330 4383

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

HCK Medikal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İbrahim Köseoğlu

Adresi

Tatlısu Mah. Ersoy Sok. Ümüt Apt. No: 1/A Yukarıdudullu-Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

19178227546

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Sarıgazi V.D./ 461 041 2165

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 748228

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (Altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7547/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/66161

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ordu Fatsa Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Ordu/Fatsa

Adresi

Evkaf Mah. Mandıra Mevkii Hastane Cad. No: 61

Tel-Faks

(0452) 423 6500 – 423 1655

Posta Kodu

52400

E-Mail

 

4.A - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.A - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ASMED Grup Travma ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Göztepe Mah. Göksu Evleri Sit. Nilüfer Sok .No: A13a Beykoz/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Beykoz V.D./ 091 051 4290

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 788927

 

4.B - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.B - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ÖZEN Tıbbi Cihazlar Ortopedi ve Medikal Ürünler Ticaret Limited Şirketi

Murat Özen

Adresi

Göztepe Mah. Göksu Evleri Sit. Nilüfer Sok. No: A13a Beykoz/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

23618048394

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Beykoz V.D./ 438 037 5122

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 597697

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7548/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektir.

1 -Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belge suretini, yayın listesini (listede başlıca Araştırma Eseri belirtilecek), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Posta İşletme Merkezinden ücretsiz kutu temin ederek teslim edilmesi,

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Posta İşletme Merkezinden ücretsiz kutu temin ederek teslim edilmesi gerekir.

3-Yardımcı Doçent adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1-Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. ( http://www.omu.edu.tr ) adresinden Yönetim/Yönergelerden ulaşılabilinir.) Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

MÜRACAAT YERİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne, diğer adayların ilgili birimlere; şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) diğer adayların ise Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olup, yabancı dil sınav tarihlerini ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

PROF.

AÇIKLAMA

DOÇ.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Romatoloji uzmanı olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Nefroloji uzmanı olmak

 

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Tıbbı

Onkoloji uzmanı olmak

 

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

1

Tıbbi biyoorganik kimya konusunda deneyimli olmak

 

 

Tıp Fakültesi

Nöroloji

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji

1

Obstetrik anestezi alanında çalışmalar yapmış olmak

 

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji

1

Pediatrik anestezi konusunda deneyimli olmak

 

 

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkoloji

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

 

 

1

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

 

 

1

PDÖ konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

1

Endokrin uzmanı olmak

 

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

1

Nöroloji uzmanı olmak

 

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Anatomi

 

 

1

Steroloji konusunda çalışma yapmış olmak

Diş Hekimliği Fak.

Periodontoloji

1

 

 

 

Diş Hekimliği Fak.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

1

 

Eğitim Fakültesi

 

Fizik Eğitimi

1

Radyasyon madde etkileşimi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

 

 

1

 

Fen-Edebiyat Fak.

Botanik

 

 

1

Bitki Fizyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fak.

Türk Halk Edebiyatı

 

 

1

 

Fen-Edebiyat Fak.

Sosyoloji

 

 

1

 

Fen-Edebiyat Fak.

Atom ve Mol.Fiziği

1

Teorik ve deneysel IR spekstroskopi alanında çalışma yapmış olmak.

 

 

Fen-Edebiyat Fak.

Atom ve Mol.Fiziği

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fak.

Fonksiyonel Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

 

 

1

 

Mühendislik Fak.

Gıda Bilimleri

 

 

1

Et Bilimi konusunda çalışma yapmış olmak

Mühendislik Fak.

Gıda Teknolojisi

 

 

1

Çay ve meyve-sebze konusunda çalışma yapmış olmak

Mühendislik Fak.

Çevre Mühendisliği

1

 

 

 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

 

 

1

 

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

 

 

1

 

Ziraat Fakültesi

Sebze Yetiştirme ve Islahı

1

Mantar Yetiştirme ve Islahı konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

 

Entomoloji

1

 

 

 

 

Tarımsal Yapı ve Sulama

1

 

 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercimlik ve Tercümanlık

 

 

1

 

7505/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

Alternatif enerji sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

Endüstriyel üretim sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

Fermantasyon teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.

7559/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 10.09.2012 tarih ve 6750 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Van Gölü Yapı Kal. Kont. Lab. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (Van Şubesi)’nin Sıhke Cad. Altaylı Parkı Karşısı No: 131 VAN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 28.03.2011 tarih ve 373 sayılı kararı ile verilen 265 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 05.09.2012 tarih ve 436/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7509/1-1