7 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28404

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR, TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR, ULTRABOOK, İŞ İSTASYONU VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


20.000 ADET B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


HEMZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ MUHTELİF TESİS VE BORULARINDAKİ DEFORME OLMUŞ VE EKSİK İZOLASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


1.230 TON PATİNAJ KUMU ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


Invitation for Prequalification

 

TURKEY

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

(ISMEP)


EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA GENİŞLETİLMİŞ PİLOT UYGULAMASI İÇİN TABLET BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIM ALIMI İHALESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:


ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, ÇUKURAMBAR MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR, TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR, ULTRABOOK, İŞ İSTASYONU VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar tümleşik bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, ultrabook, iş istasyonu ve monitör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen LENOVO, HP ve DELL markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.09.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen LENOVO, HP ve DELL markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7153/1-1


20.000 ADET B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                                           :  2012/121835

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0322 4575354/4531195

c) Elektronik Posta Adresi                        :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı    :  20.000 Adet B70 Beton Travers alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 02/10/2012 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7111/1-1


HEMZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/120382

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı adı                      :  Hemzemin geçitlerin kontrollü hale getirilmesi için montaj dahil 15 kalem malzeme satın alınması işi.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  27/09/2012 Saat : 10:00

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7112/1-1


FABRİKAMIZ MUHTELİF TESİS VE BORULARINDAKİ DEFORME OLMUŞ VE EKSİK İZOLASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız muhtelif tesis ve borularındaki deforme olmuş ve eksik izolasyon işleri hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/121357

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız muhtelif tesis ve borularındaki deforme olmuş ve eksik izolasyon işleri hizmet işi Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek proğrama göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  18/09/2012 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi.

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 18.09.2012 Salı günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7117/1-1


1.230 TON PATİNAJ KUMU ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2012/123244

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Seyrüsefer Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1.230 Ton Patinaj Kumu Alımı İşi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 25.09.2012 saat:14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7138/1-1


Invitation for Prequalification

 

TURKEY

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

(ISMEP)

 

Reconstruction Works of Göztepe Training and Research Hospital

(EIB-WB1-YAPIM-05)

This invitation for prequalification follows the general procurement notice for this project that appeared in Official Journal of EC online on March 12, 2008.

The Republic of Turkey has applied for an additional loan from the European Investment Bank (EIB) toward the cost of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP), and it intends to apply part of the proceeds of this Loan to payments under the contract for Reconstruction Works of Göztepe Training and Research Hospital (EIB-WB1-YAPIM-05). Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) intends to prequalify contractors and/or firms for the Reconstruction Works of Göztepe Training and Research Hospital.

The project consists of approximately 250.000 m2 built-up area (3B+G+9 Floor+Roof) including approximately 40.000 m2 underground parking area and all related civil, mechanical, electrical, landscape and infrastructural works as well as demolishing of the old buildings.

The hospital building will be a seismic base isolated building with multi-storied comprising in-situ reinforced concrete construction and equipped with sophisticated electrical and mechanical services, including lifts, heating, ventilation/air-conditioning, sanitary and medical support systems.

It is expected that invitations for bid will be made in December 2012.

Prequalification will be conducted through the prequalification procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004 and revised in October 2006 and May 2010, and is open to all bidders from eligible source countries, as defined in the guidelines.

Interested eligible applicants may obtain further information from and inspect the prequalification document at the Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) (address below) from 09:00 to 17:00 (Turkey time) which are office hours. A complete set of the prequalification document in English may be purchased by interested applicants on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 500 TL or 230 Euro. The method of payment will be deposited in the account no. for TL; IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro; IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 of İstanbul Project Coordination Unit (IPCU) at İstanbul Vakıfbank, Mercan Branch by writing the reference number (EIB-WB1-YAPIM-05) of the contract package for which the application will be submitted.

The document will be sent by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted.

Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by October 19, 2012 at 14:00 (local time) and be clearly marked “Application to Prequalify for Reconstruction Works of Göztepe Training and Research Hospital, EIB-WB1-YAPIM-05”

 

Name of Office                : Istanbul Project Coordination Unit (IPCU),

Name of Officer               : Kazım Gökhan ELGİN

Address                            : M.Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8   34126

                                           Beyazıt- Eminönü   

                                           İSTANBUL/TURKEY

Telephone                         : +90 (212) 518 55 00

Facsimile number             : +90 (212) 518 55 05

Electronic mail address     : info@ipkb.gov.tr

7190/1-1


EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA GENİŞLETİLMİŞ PİLOT UYGULAMASI İÇİN TABLET BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIM ALIMI İHALESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:

Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile Tablet Bilgisayar Donanım ve Yazılım Satın Alınacaktır. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/125915

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Konya Yolu No: 21  06500 Teknik Okullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  (0.312) 296 94 00 - (0.312) 223 87 36

c) Elektronik posta adresi             :  yegitek@meb.gov.tr

ç) İhale ilanının görülebileceği

    internet adresi                           :  http://www.meb.gov.tr

2 - İhale konusu mal alım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye İhale Dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                               :  İdari Şartname Ekinde Sunulan Listedeki Okullar

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  02/10/2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu mal alımı işi alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale Dokümanı içinde bulunan İdari Şartnamede belirtilmiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale Dokümanı içinde bulunan İdari Şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü bilgisayar ve/veya çevre birimleri imalatı ve/veya satışı ve/veya pazarlama ve/veya montajı ve/veya dağıtımı işlerinin yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 250.- (ikiyüzelli) TL yatırılarak MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (İdari ve Mali İşler Şb.) adresinden temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihale kapsamında işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %1’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7201/1-1


ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, ÇUKURAMBAR MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Sümer Holding A.Ş.ye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar Mahallesinde bulunan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08/02/2011 tarihli ve 2011/08 sayılı Kararı ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli (Emsal: 2,5 Hmax.: Serbest) uygulama imar planı değişiklikleri onaylanmış olan ve plan hükümlerinde yer alan diğer hususların yanı sıra “Kentsel Servis Alanı ve Konut Alanında birden fazla ada/parselin mimari projeye göre birlikte projelendirilmesi halinde ada/parseller arasında inşaat alanı transferi yapılabilir” düzenlemesi de değerlendirilmek suretiyle, iki ayrı adada bulunan taşınmazlar ve üzerindeki varlıklar “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanarak özelleştirilmek üzere bütün halinde ihale edilecektir.

 

SATIŞA KONU VARLIK/TAŞINMAZ:

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar Mahallesi;

■ 16124 ada, 2, 3 ve 4 parsellerdeki 9.350 m2 arazi (İmar Fonksiyonları: Maksimum İnşaat Alanı 23.375 m2 olan Kentsel Servis Alanı: büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal-kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel veya resmi eğitim tesisleri, sağlık tesisleri vb.),

■ 16125 ada, 2 ve 3 parsellerdeki 7.470 m2 arazi (İmar Fonksiyonları :Maksimum İnşaat Alanı 18.675 m2 olan Konut Alanı: konut, çok amaçlı stüdyo daire ve rezidans, Zemin ve 1. katta konut haricinde ticari birimler, çarşı, restoran, büro, banka, ticari büro servisleri, sinema, tiyatro gibi sosyal-kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel veya resmi eğitim tesisleri, sağlık tesisleri vb.),

ile üzerinde bulunan binalar, devredilebilir nitelikteki irtifak ve kullanma hakları, envantere kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenleri, tesis, makina ve cihazlar, benzeri maddi duran varlıklarla beraber iki ayrı adada bulunan taşınmazlar (bütün halinde) satışa konudur.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

2.500.000

5.000

11/10/2012

17.00

 

1) İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

3) İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

4) Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı;

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan  TR250001200945200083000006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutar, “Sümer Holding A.Ş. Çukurambar Taşınmazları, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği makbuz karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

5) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

Teklifler peşin esasına göre değerlendirilecektir. Teklif bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir.

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

İhale bedelinin asgari %25 (yüzdeyirmibeş)’i Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 (otuzaltı) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Vade başlangıç tarihi Varlık Satış Sözleşmesi’nin imzalandığı tarih olacak ve satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %9 (yüzdedokuz) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. Faiz ödemeleri anapara taksit ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

6) Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

8) İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

9) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

10) İhaleye konu taşınmazlarda ikamet/kullanım söz konusu olup Varlık Satış Sözleşmesinden itibaren en erken 6 (altı) ay içinde tahliye olacaktır.

11) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 80 00 / 8470-8457 Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr

7177/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  ALADAĞ                                                                                                      İHALE TARİHİ  : 20.09.2012

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU                                                                                                             İHALE YERİ      : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ              ADETİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3   TEMİNATI

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

 

(TL)

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

3

 

90,000

 

310,00

840,00

2012 Üretimi

Ortakıraç

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

2

 

80,000

 

240,00

578,00

2012 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

21

 

780,000

 

230,00

5.403,00

2012 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

18

 

670,000

 

195,00

3.935,00

2012 Üretimi

Belkaraağaç

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

10

 

300,000

 

215,00

1.940,00

2012 Üretimi

Belkaraağaç

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

1

 

20,000

 

185,00

112,00

2012 Üretimi

Ortakıraç

2.S.NB.Kl.Kt.Gök.Tom.

1

 

40,000

 

270,00

325,00

2012 Üretimi

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

5

 

180,000

 

235,00

1.273,00

2012 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

69

 

2.470,000

 

230,00

17.112,00

2012 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

6

 

456,172

 

200,00

2.741,00

İndirimli

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.T.(Kbkl)

5

424

245,416

 

230,00

1.695,00

Teminat İrat

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

27

 

875,000

 

200,00

5.277,00

2012 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

5

 

175,426

 

175,00

924,00

İndirimli

Çaydurt

2.S.Gök.Maden Direk

1

 

13,624

 

165,00

68,00

İndirimli

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

43

 

1.479,420

 

170,00

7.582,00

2012 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

88

 

2.129,820

 

145,00

9.307,00

İndirimli

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

39

 

1.155,000

 

170,00

5.929,00

2012 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

146

 

5.012,748

 

145,00

21.880,00

İndirimli

Belkaraağaç

2.SNB.Çam Sırık

1

 

 

11

62,00

21,00

2012 Üretimi

TOPLAM

491

 

16.172,626

11

 

86.942,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 491 parti orman emvali ve 1 parti ibreli dikili ağaçlar açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin % 20’si, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 20/09/2012 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü satış salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller  (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz merkezinde (Karacasu-Bolu) alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1,2,4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

NOT: Ortakıraç Deposundan satışa çıkarılan, istif numaraları “A” ile başlayan istifler (Aladağ Orman İşletme Şefliğinden üretilen) FSC sertifikalı ürünlerdir.

TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

7141/1-1