6 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28403

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, Kurumumuz taşra teşkilatına 300 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.

2. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

3. Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

5. ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak ve kontenjanın 2 katı 600 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)

6. Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

II - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvuru, aşağıda sayılan belgelerle birlikte 10/09/2012 tarihinden 21/09/2012 tarihi saat 17:30’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve süresi içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İstenen Belgeler:

1. www.sgk.gov.tr. adresinden temin edilecek ve adayın kendi el yazısı ile doğru, okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulacak İş Talep Formu.

2. Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.

3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

4. 2 adet arkası isim yazılı fotoğraf. (4,5X6 ebadında)

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

III - SINAVIN ŞEKLİ

Sınav, adayların IV bölümünde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacaktır.

IV - SINAVIN KONULARI

a) Kamu maliyesi:

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).

2) Maliye politikası.

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

b) İktisat:

1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat ve iktisadi analiz).

2) İktisat politikası.

3) Para teorisi ve politikası.

4) Uluslararası iktisat.

5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).

3) Borçlar hukuku.

4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).

5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.

6) İş ve sosyal güvenlik hukuku

ç) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Mali tablolar analizi.

V - SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Sınav 05-11/11/2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav tarihleri 08-12/10/2012 tarihleri arasında www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

VI - DEĞERLENDİRME

Sınav, Komisyon tarafından değerlendirilecek olup, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

VII - DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

7145/1-1


Adalet Bakanlığından:

Alaşehir Kadastro Mahkemesinin 1958/306 Esas sayılı dava dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7160/1-1

—————

Milas 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/343 Esas, 2011/168 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7161/1-1

—————

Bursa 8. İcra Müdürlüğünün 2007/238 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7162/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Bakırköy Yirmiüçüncü Noterliği 23 Ekim 2012 ve İzmir Yirmibeşinci Noterliği 1 Kasım 2012 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Sıra No

Noterliğin Adı

2011 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1

BAKIRKÖY YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.029.982,73 -TL.

2

İZMİR YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.133.100,08.-TL.

7163/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğit.Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Dişhekimliği Fak.:Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.:Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edeb.Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Güzel San.Fak.:Acıbadem Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.:Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.: Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağ.Bil.Fak.: Kartal Devlet Hast.yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Ortöğ. Sos. Al. Eğit.-Türk Dili ve Edebiyatı Eğit.

Profesör

1

Türk Dili Bilim dalından Doçent olmak.

İlköğretim-Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

Doçentlik Unvanını Türkçe Öğretimi alanında almış olmak.

Eğit. Bil.-Eğit. Yönetimi Teftişi Plan. ve Eko.

Doçent

1

Doçentlik Unvanını Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak..

 

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Profesör

1

-

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Biyokimya

Profesör

1

Biyokimya alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Farmakoloji

Profesör

1

Farmakoloji alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Farmasötik Kimya

Profesör

1

Farmasötik Kimya alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Farmakoloji

Doçent

2

Klinik Eczacılık alanında Doktora yapmış olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Coğrafya-Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Profesör

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında çalışmaları olmak.

Bil. ve Bel. Yön.-Tarihi Devlet Arşivleri

Doçent

1

Tarihi Devlet Arşivleri Alanında çalışmaları olmak.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANASANAT DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tekstil

Profesör

1

Tekstil Sanatı ve Tasarımı alanında çalışmaları ve Araştırmaları olmak. Baskı Tasarımı konusunda eğitim deneyimine sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İslam Hukuku

Profesör

1

İslam Hukuku alanında Doçent olmak.

İslam Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

İslam Tarihi

Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Türk Din Musikisi

Doçent

1

Müzik branşında Doçent Unvanına sahip olmak.

Din Psikolojisi

Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

İslam Felsefesi

Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Basın Yayın Tekniği

Yardımcı Doçent

1

Görsel ve basılı yayıncılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Basın Yayın Tekniği

Yardımcı Doçent

1

Basın Yayın ve Avrupa Birliği mevzuatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bilişim

Yardımcı Doçent

1

Siber Toplum ve Bilişim Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bilişim

Yardımcı Doçent

1

Bilişim teknolojileri ve bilgi yönetim Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Elek. Elektr. Müh.-Telekomünikasyon

Doçent

1

Görüntü restorasyonu ve süper çözünürlük konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.

Elek. Elektr. Müh.-Elektronik

Yardımcı Doçent

1

VLSI tasarımı konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.

Çevre Müh.-Çevre Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Nanoteknoloji ile Kirletici Giderimi konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.

Bilg. Müh.-Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

Lisans veya doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak.

Mak. Müh.-Mekanik

Yardımcı Doçent

1

Mekanikte hesaplamalı metotlar konusunda uygulamalı çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.

Biyomüh.-Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

1

Lisans derecesini Biokimya Mühendisliği alanında almış olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Hastane İşletmeciliği

Profesör

1

-

Ebelik

Yardımcı Doçent

3

Yüksek Lisans ve Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde yapmış ve Ebelik alanında deneyimli olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu ve Alanında Doktora yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Tercihen Pulmoner tromboendarterektomi  konusunda en az 2 yıl deneyimi olan

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast.

Profesör

1

Epidemiyolojik uyku-davranış araştırmaları konusunda SCI ve SSCI yayınları olmak.

Halk Sağlığı

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Uzmanlığını Halk Sağlığından almış olmak.

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

-

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

2

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.

7150/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/57599

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Köyceğiz/Muğla

Adresi

Ulucami Mah. Atatürk Bulvarı

No: 45 Köyceğiz/Muğla

Tel-Faks

02522624671-02522622633

Posta Kodu

48800

E-Mail

koycegizisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cahit Karaöz

 

Adresi

Şeyh Mah. G. Mustafa Muğlalı Cad. Karaöz İşhanı No: 41/7 Muğla

 

T.C. Kimlik No.

38047970840

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5190067556

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Muğla/2151

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve / Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7156/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/63540

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Sakarya/Serdivan

Adresi

Esentepe Kampüsü

Tel-Faks

0264 295 51 91 – 264 295 51 86

Posta Kodu

54187

E-Mail

ihale@sakarya.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

CFU Uluslararası Dış Tic. ve Servis Hizm. Bes. Ltd. Şti.

 

Adresi

İvedik Org. San. Bölg. Ağaç İşleri Yapı Koop. 600 Sok. No: 31/3 Ostim Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1950222130

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

209367

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7154/1-1


 

 

7157/1-1