6 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28403

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


1 ADET 1200-1400 TORBA/H PAKETLEME KAPASİTELİ OTOMATİK TORBALAMA, PALETLEME VE SARMA MAKİNESİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KURUMUMUZA AİT TAŞINMAZLARIN SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


BAKIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU (SERVER) VE VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ (STORAGE UPGRADE) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SWİTCH, KABİNET, KABLO TAŞIMA TAVASI, KABLO KANALI, UTP PATCH KABLO, TELEFON KABLOSU, UPS-ŞEBEKE PRİZLERİ, DATA VE TELEFON PRİZLERİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BASINÇLI SU VE VİDANJÖR İLE TEMİZLİK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


TTK. İHTİYACI OLARAK (1KALEM) ÇELİK ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATLARINDA ÇALIŞTIRILACAK 40 ADET OTOBÜSÜN KİRAYA VERİLMEK SURETİ İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLARIN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPIMI VE 29 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


IHLAMUR KERESTE SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) -

 

 

İhalenin Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1

1. Kalem Portatif Kuyruk Kablosu Vulkanize Aleti alımı

122591

2012-1838

19.09.2012-14.00

75 Gün

2

4. Kalem Muhtelif Teçhizat Alımı

122596

2012-1839

24.09.2012-14.00

120 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

7146/1-1


1 ADET 1200-1400 TORBA/H PAKETLEME KAPASİTELİ OTOMATİK TORBALAMA, PALETLEME VE SARMA MAKİNESİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 1 adet 1200-1400 torba/h paketleme kapasiteli otomatik torbalama, paletleme ve sarma makinesi dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine, Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007292368215 nolu hesabına veya Ziraat Bankası Akay Şubesi nezdinde bulunan TR930001001745059943785205 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 09.10.2012 Salı günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel: 90 (312) 417 84 70

Fax: 90 (312) 425 59 55

7148/1-1


KURUMUMUZA AİT TAŞINMAZLARIN SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza ait gayrimenkullerin 20.10.2012-20.10.2013 tarihleri arası sigortası kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüz ve “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 17 EYLÜL 2012günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi Evrak Servine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfı, aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7158/1-1


BAKIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

75 Kişilik Personel ile Bakım İşlerinin Teknik Şartnameye Göre 12 Ay Süreyle Yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/122534

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  P.K.: 8 58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon numarası                         :  0.346.4621010-0.346.4621013

d) Faks numarası                             :  0.346.4621012

d) Elektronik posta adresi                :  kangal@euas.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı,

     niteliği, türü ve miktarı                :                    İŞİN ADI-MİKTARI

                                                            Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü bünyesinde teknik şartnamede belirtilen bakım işlerinin 12 ay boyunca toplam 75 personel ile yürütülmesi işi hizmet alımı

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak olan yer teslimini müteakip, 1 (bir) yıldır.

4 - İhalenin

a) Ait olduğu Mevzuat                     :  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) bendi kapsamındadır.

b) Usulü                                           :  Açık ihale usulü

a) Yapılacağı/açılacağı yer                :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati     :  25.09.2012, saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.: 8  58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 100- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli firmalar ihale dokümanını kargo veya posta yoluyla isteyebilirler. İstekliler, bedeli EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün; T.C. Ziraat Bankası Sivas-Kangal Şubesi nezdindeki: 37712043-5445 nolu hesabına yatırarak, bir dilekçe ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair dekontla başvurarak, İhale Dokümanının taraflarına posta veya kargo yoluyla gönderilmesini (gönderi masrafı istekliye aittir) talep edeceklerdir.

6 - Teklifler 25.09.2012, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.8 58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ulaşılabilir.

7143/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU (SERVER) VE VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ (STORAGE UPGRADE) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar sunucu (server) ve veri depolama ünitesi (storage upgrade) kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler,11.09.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7151/1-1


SWİTCH, KABİNET, KABLO TAŞIMA TAVASI, KABLO KANALI, UTP PATCH KABLO, TELEFON KABLOSU, UPS-ŞEBEKE PRİZLERİ, DATA VE TELEFON PRİZLERİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı switch, kabinet, kablo taşıma tavası, kablo kanalı, utp patch kablo, telefon kablosu, ups-şebeke prizleri, data ve telefon prizleri muhtelif cins ve miktar bilgi sistem malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, tip ticari şartname ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ticari şartname ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.09.2012 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7152/1-1


BASINÇLI SU VE VİDANJÖR İLE TEMİZLİK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu: 01.01.2013 – 31.12.2013 Tarihleri arasında Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalarda bulunan; Çeşitli çap ve boyda boru, serpantin, borulu ve plakalı tip eşanjör, açık ve kapalı tip kanal vb. ekipmanların basınçlı su ile temizliği ile Pis su hatları, fosseptik ve atık su çukurları ile açık kanalların vidanjör ile açılması ve temizliklerinin yapılması işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel: 0 312 294 22 31)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel: 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 90,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR73 0001 0000 4831 1156 3850 01 nolu hesaba yatırılabilir

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 26.09.2012 Çarşamba günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. İş Deneyim Belgesini,

- Benzer iş olarak kabul edilecek işler, endüstriyel temizlik işleridir.

6.11. Referanslarını, kataloglarını ve yapacakları iş esnasında kullanacakları basınçlı su pompası, basınçlı hava tabancası ve vidanjör özelliklerini teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. Maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 26.09.2012 Çarşamba günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

7085/1-1


TTK. İHTİYACI OLARAK (1KALEM) ÇELİK ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372- 259 47 94-259 47 79

                                                            Fax: 0-372- 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i               :              Malzemenin Cinsi                    Toplam Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                   1) 36" Çelik örgülü konveyör bant          750 Metre

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Çelik örgülü konveyör bant teslim süresi: 120 (Yüzyirmi) takvim gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              : 24.09.2012 - Pazartesi saat: 15.00

c) Dosya no                                     :  1212064

d) İhale kayıt no                               :  2012/116022

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ:

Çelik örgülü konveyör bant TSE Uygunluk Belgesine ve üretici firma TSE kalite belgesine haiz olacaktır. Firmalar teklifleri ile birlikte 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.09.2012 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7129/1-1


ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATLARINDA ÇALIŞTIRILACAK 40 ADET OTOBÜSÜN KİRAYA VERİLMEK SURETİ İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: “Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde UKOME Genel Kururlu Tarafından Belirlenen KL 08, 600, VF 01, VL 31 Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarında Çalıştırılacak 40 adet Otobüsün Kiraya Verilmek Sureti İle İşletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

İhaleye çıkarılan 40 adet otobüs 3 yıllığına işletilmek üzere ihale edilecek olup, ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler iş bu teknik ve idari Şartname ile sözleşme gereği belirtilen şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ:

Tahmin edilen bedel: (3 yıllık) 5.713.155,12 –TL

3 - İHALE TARİHİ VE YERİ:

İhale, 27/09/2012 Perşembe günü saat:16:00’ da Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1. - Kanuni İkametgah Belgesi,

4.2. - T.C Sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı,

4.3. - Noter tasdikli imza sirküleri,

4.4. - Cumhuriyet Savcılığından alınmış Sabıka Kaydı,

4.5. - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnameleri bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.6. - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2012 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

4.7. - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.8. - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

4.9. - İstekliler adına vekaleten İhaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10. - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6.-4.7.-4.8.) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.11. - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

4.12. - SGK’ya borcu olmadığına dair belge.

4.13. - Gerekli Ehliyete (E sınıfı sürücü belgesi)sahip ve gerekli eğitimleri almış personel ile işe başlayacağına dair taahhütnameyi kapalı teklif zarfı içinde vermesi gerekmektedir.

5 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

5.1. - 40 adet otobüs için toplam tahmin edilen bedelin 5.713.155,12 –TL olup, Geçici Teminat miktarı bu bedelin %3’ü dür.(171.394,66)

5.2. - Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

5.2.1. Tedavüldeki Türk Parası,

5.2.2. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresi ve 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları (Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontra garantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır.)

5.2.3. - Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

5.3. Teminatların Teslim Yeri

5.3.1. - 5. maddenin (5.2.1) ve (5.2.3.) bentlerinde yazılı para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Müdürlüğü veznesine yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale teklif dosyasına koymak zorunludur.

5.3.2. - 5. maddenin (5.2.2.) bendinde yazılı teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konur.

5.4. - Üzerlerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları, İhaleden sonra İdareye (Belediyeye)teslim edilir. Üzerine ihale yapılamayanların geçici teminatları ise iade edilerek verilir.

5.5. - Her ne surette olursa olsun İdarece alınan Teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

6.1. İÇ ZARF

6.1.1. - İç zarf içerisine usulüne uygun hazırlanmış teklif mektubu konulacaktır. Teklif mektubu örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Teklif mektubunda teklif edilen bedelin tutarları rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme (imza ve paraflı olsa dahi) bulunan teklifler kabul edilmeyerek hiç yapılmamış sayılır. Teklif Mektubu, teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, teklif mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Burada sayılan özellikleri taşımayan teklif mektupları reddolunacaktır. Ayrıca bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır.

6.1.2. - İç zarf kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir. Zarfın üzerine “TEKLİF ZARFI” ibaresi yazılacaktır.

6.2. DIŞ ZARF:

6.2.1 - Dış zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır.

6.2.1.1. - İç Zarf

6.2.1.2. - Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Kayıt Belgesi,

6.2.1.3. - Noter Tasdikli İmza Sirküleri

6.2.1.4. - İstekli adına ihaleye girilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname,

6.2.1.5. - Geçici Teminata ilişkin alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu,

6.2.1.6. - Ortak Girişim Varsa Beyannamesi ve Sözleşmesi(Noter Tasdikli)

6.2.1.7. - İş bu şartnamenin 4.maddesinde belirtilen belgeler zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresini ve teklifin “40 adet Otobüsün Kiraya Verilmek Sureti İle 3 Yıllığına İşletilmesi İşi” ibaresi açıkça yazılacaktır.

7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

7.1. - Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 27.09.2012 saat: 16:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında “Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığı’na” verilecektir.

7.2. - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar (7.1) bendindeki adrese ulaşması şarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7.3. - Verilen teklifler herhangi bir sebeple İdareden geri alınmak üzere iadesi istenemez.

7.4. - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NERDENEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir ve alınabilir.

İlan olunur.

7130/1-1


TAŞINMAZLARIN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPIMI VE 29 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

* Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki listede yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların yap-işlet-devret modeli ile yapımı ve 29 yıllığına işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

* İhaleler 20/09/2012 Perşembe günü aşağıdaki listede belirtilen saatlerde Kütahya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

* İhalede artırım, inşaat bitim süresinden sonraki aylık muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.         

 

S.

No

İşin Mevkii/Adı

Aylık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Özel Geçici Teminat

İhale Tarih/Saati

1

Servi Mahallesi, 3398 Ada, 1 Parsel Katlı Otopark ve Ek Tesisleri Yapımı / İşletilmesi (29 yıllığına)

50.-TL.

(İnşaat yapım süresince, 24 ay)

2,500.-TL. (1. Yıl için)

9,000.-TL.

35,000.-TL.

20/09/2012 14:30

2

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.I.-18.O.II. Pafta, 1936 Ada, 141 ve 142 Parsel Kütahya Şehir Oteli Yapımı / İşletilmesi (29 yıllığına)

50.-TL.

(İnşaat yapım süresince, 30 ay)

3,000.-TL. (1.Yıl için)

10,800.-TL.

40,000.-TL.

20/09/2012 14:35

3

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 764 Ada, 31 Parsel Vefa Özel Eğitim ve Yurt Tesisleri Yapımı / İşletilmesi (29 yıllığına)

300.-TL.

(İnşaat yapım süresince, yeni binalar 60 ay tescilli binalar 120 ay)

1,500.-TL. (1.Yıl için)

5,400.-TL.

25,000.-TL.

20/09/2012 14:40

 

* İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) :

(a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

(b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

(c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

(d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

(e) Pirim borcu bulunmadığına dair S.G.K.' dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

(f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

(g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

(h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

(i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü (2012 yılı)

(j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

(k) Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.

İstekliler 20.09.2012 tarihinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi ENCÜMEN’de hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında PTT veya TRT İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna müracaatları ilan olunur.

7142/1-1


IHLAMUR KERESTE SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 60 M³ Ihlamur kereste (ithal/yerli) alımı 21 Eylül 2012 Cuma günü saat:14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00 TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 274-363-263-364

7144/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Çakır Köyü, 21-İ-4-A pafta, 166 ada, 10 parsel üzerinde bulunan aşağıda pafta, ada, parsel, arsa payı, kat numarası, bağımsız bölüm nosu, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı her biri 60/210 arsa payına sahip 3 adet zemin+asma katlı dükkan vasfındaki gayrimenkul ile Çetinkaya Mahallesi, 21J-3A pafta, 1829 ada, 1 parsel üzerinde, İş Merkezinde bulunan 45/1855 arsa payına sahip 1. kat 14 bağımsız bölüm nolu Lokanta vasfındaki gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile satılacaktır.

Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin ihalesi 19 / 09 / 2012 tarihinde saat 14.00’da başlayacak olup; Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen tarih ve saatler takip edilerek yapılacaktır.

Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin K.D.V.’si hariç olup; İhale ile ilgili K.D.V, ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

 

İHALE TARİHİ : 19 / 09 /2012            İHALE SAATİ : 14.00

 

S.

NO

MAHALLESİ/MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

ARSA

PAYI

KAT

BAĞ. BÖL. NO

VASFI

MUHAMMEN

BEDELİ-¨

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI-¨

1-

ÇAKIRKÖYÜ

21-İ-4-A

166

10

60/210

Zemin+Asma

2

Asma Katlı Dükkân

800.000,00-

24.000,00-

 

İHALE TARİHİ : 19 / 09 /2012            İHALE SAATİ : 14.15

 

S.

NO

MAHALLESİ/MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

ARSA

PAYI

KAT

BAĞ. BÖL. NO

VASFI

MUHAMMEN

BEDELİ-¨

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI-¨

2-

ÇAKIRKÖYÜ

21-İ-4-A

166

10

60/210

Zemin+Asma

3

Asma Katlı Dükkân

800.000,00-

24.000,00-

 

İHALE TARİHİ : 19 / 09 /2012            İHALE SAATİ : 14.30

 

S.

NO

MAHALLESİ/MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

ARSA

PAYI

KAT

BAĞ. BÖL. NO

VASFI

MUHAMMEN

BEDELİ-¨

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI-¨

3-

ÇAKIRKÖYÜ

21-İ-4-A

166

10

60/210

Zemin+Asma

4

Asma Katlı Dükkân

800.000,00-

24.000,00-

İHALE TARİHİ : 19 / 09 /2012            İHALE SAATİ : 14.45

 

S.

NO

MAHALLESİ/MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

ARSA

PAYI

KAT

BAĞ. BÖL. NO

VASFI

MUHAMMEN

BEDELİ-¨

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI-¨

4-

ÇETİNKAYA

21J-3A

1829

1

45/1855

1. Kat

14

Lokanta

450.000,00-

13.500,00-

 

İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin son müracat günü olan 18 / 09 / 2012 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.

Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

06-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

6983/1-1