5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

ALEMDAROĞULLARI İnşaat Hafriyat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin sermayesinin yarısından fazlası hisseye sahip ortaklarından Osman BAYRAK ile Mehmet PEK, 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu'nun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 26. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile Kanunun 2. ve 3.maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklandığı Resmi Gazete’nin 14 Ekim 2010 gün ve 27729 sayılı nüshasının 149. sayfasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Sözü edilen firma tarafından Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2010/2386 Esasına kayden Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığı aleyhine, kamu ihalelerine katılmaktan 1 yıl süre ile yasaklanma işleminin iptali talebiyle açılan davada, mahkeme tarafından verilen yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin 21.01.2011 tarihli karara karşı davacı tarafça yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesince 24.02.2011 tarihli ve YD. İtiraz No: 2011/869 sayılı karar ile itirazın kabulüne, ve Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen talebin reddine ilişkin kararının kaldırılması ve işlemin yürütülmesinin durdurulmasına firma yönünde karar verilmiş olup, karar Resmi Gazete’nin 07.04.2011 gün ve 27898 sayılı nüshasında yayınlanmıştı.

Bu defa, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2010/2386 esasına kayden Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılan iptal davası neticesinde, davanın reddine dair verilen 14.03.2012 tarih ve K.2012/375 sayılı kararı ile söz konusu yürütmenin durdurulması kararının uygulama gereği ortadan kalkmış bulunduğundan 1 yıl süreyle ihalelere geçici katılmama cezasının yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle uygulanamayan 6 ay 7 günlük kısmının Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren uygulanması gerektiğinden, karar Resmi Gazete’nin 13.06.2012 gün ve 28322 sayılı nüshasında yayınlanmıştı.

Ancak, ALEMDAROĞULLARI İnşaat Hafriyat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2010/2386 esasına kayden Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılan iptal davasının neticesinde, davanın reddine dair K: 2012/375 sayılı ilamın temyizi nedeniyle Danıştay 13. Dairesince verilen 02.08.2012 tarihli ve E: 2012/2069 sayılı “Dava konusu yasaklama işleminde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı” şeklindeki kararı gereğince, yasaklama işleminin firma yönünden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Duyurulur.

7133/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.02.2012 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2012 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi 95005/1-3-10, 95034/1-2-4, 95049/1, 95064/1, 95036/2, 95045/1, 95092/1, 95324/1, 95221/1-3, 95224/1, 95341/1, 95353/1, 95355/1-2, 95358/1, 95349/1-2, 95391/5, 95338/2, 95186/2, 95374/2, 95168/1, 95306/1 ada/parseller ile 95059, 95062 ve 95064 nolu adaların çevrelediği Park Alanı ile 95353 ve 95355 nolu adaların çevrelediği Park Alanlarına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

7126/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 09.08.2012 gün ve 1282/3862 sayılı kararı ile onaylanan Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 8223 ada ölçü krokisi ve alan hesabı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

7122/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 15.03.2007 tarihinde 07220500T12196 tescil sayısına kayden, 11.09.2007 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan LUWU427 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 11.09.2007 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 13.06.2011 tarihli 2011/212 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.388.00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine İsmet kızı, 04.06.1976 doğumlu Almanya nüfusuna kayıtlı 19028623696 T.C kimlik numaralı Tülay AVCI adına ilanen tebliğ olunur.

7078/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 10.08.2008 tarihinde 08220500T76125 tescil sayısına kayden, 23.12.2008 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan PIP1027 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 23.12.2008 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 13.06.2011 tarihli 2011/213 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 5.207,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine XB0061692 Yunanistan pasaport hamili, 05.01.1956 doğumlu Anastasıos POIMENIDIS adına ilanen tebliğ olunur.

7078/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 25.11.2006 tarihinde 06220500T124151 tescil sayısına kayden, 26.04.2007 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan BN839DX plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 26.04.2007 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 08.11.2010 tarihli 2011/422 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.509,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Mevlüt Oğlu 19.04.1978 doğumlu Sakarya Akyazı nüfusuna kayıtlı Fatih TURAN adına ilanen tebliğ olunur.

7078/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 03.08.1998 tarihinde F115277 tescil sayısına kayden, 30.01.1999 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan KAM5285 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 30.01.1999 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 13.06.2011 tarihli 2011/211 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.736,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Mehmet Oğlu, 01.01.1967 doğumlu Antakya nüfusuna kayıtlı Bedi ATEŞ adına ilanen tebliğ olunur.

7078/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 05.04.2008 tarihinde 0220500T16793 tescil sayısına kayden, 02.10.2008 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan LUWU427 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 02.10.2008 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 06.04.2010 tarihli 2010/88 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 2.084 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine, 02.06.1972 doğumlu Bayburt nüfusuna kayıtlı Taner ÇATALBAŞ adına ilanen tebliğ olunur.

7078/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 10.08.2006 tarihinde 06220500T91455 tescil sayısına kayden, 06.02.2007 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan KAE1507 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 06.02.2007 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 24.05.2010tarihli 2010/52 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 2.690 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Cabbar Oğlu 15.07.1972 doğumlu Almanya nüfusuna kayıtlı Ali Alp ERYILMAZ adına ilanen tebliğ olunur.

7078/6/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 18.11.2006 tarihinde 06220500T122119 tescil sayısına kayden, 17.05.2007 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan W347XRO plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 17.05.2007 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 24.05.2010 tarihli 2010/154 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.230,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Ali Oğlu 20.02.1964 doğumlu Ceyhan nüfusuna kayıtlı Hüseyin ÜSTÜN adına ilanen tebliğ olunur.

7078/7/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 07.08.2006 tarihinde 06220500T89516 tescil sayısına kayden, 03.02.2007 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan STU61 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 03.02.2007 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 08.11.2010 tarihli 2010/421 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.653 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Muhammet Oğlu 02.02.1954 doğumlu Akça Abat nüfusuna kayıtlı Kemal TAYAR adına ilanen tebliğ olunur.

7078/8/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 11.08.2007 tarihinde 07220500T72214 tescil sayısına kayden, 07.02.2008 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan AG368643 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 07.02.2008 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 18.03.2010 tarihli 2010/73 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 778.00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Muzaffer Oğlu 01.01.1976 doğumlu K.Maraş nüfusuna kayıtlı Nevzat TELEK adına ilanen tebliğ olunur.

7078/9/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 11.11.2007 tarihinde 07220500T96117 tescil sayısına kayden, 11.12.2007 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan PE478BZ plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 11.12.2007 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 18.03.2010 tarihli 2010/74 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.245 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Ahmet Oğlu 23.12.1970 doğumlu Afyon Sandıklı nüfusuna kayıtlı 25891047040 T.C kimlik numaralı Ali PARLAK adına ilanen tebliğ olunur.

7078/10/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 24.11.1997 tarihinde E666764 tescil sayısına kayden, 29.12.1997 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan HHKT1023 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 29.12.1997 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 04.06.2010 tarihli 2010/169 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 868.00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Dursun Oğlu 01.01.1952 doğumlu Ünye nüfusuna kayıtlı İsmet KARAOĞLAN adına ilanen tebliğ olunur.

7078/11/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 08.10.2001 tarihinde G162561 tescil sayısına kayden, 06.04.2002 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan SG238645 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 06.04.2002 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 04.05.2010 tarihli 2010/121 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.886 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Abdullah Oğlu 01.01.1958 doğumlu Fatsa nüfusuna kayıtlı Yüksel YUMLU adına ilanen tebliğ olunur.

7078/12/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 14.04.2000 tarihinde F642376 tescil sayısına kayden, 11.10.2000 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan WTAC379 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 11.10.2000 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 28.07.2010 tarihli 2010/253 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 4.980,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Mehmet Ali kızı, 01.06.1979 Denizli doğumlu Almanya nüfusuna kayıtlı Bahar MENEMEN adına ilanen tebliğ olunur.

7078/13/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 12.07.1998 tarihinde F309195 tescil sayısına kayden, 08.01.1999 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan EMSGG500 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 08.01.1999 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 28.07.2010 tarihli 2010/254 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 4.038,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Özkan Oğlu 01.01.1965 doğumlu Bafra nüfusuna kayıtlı Süleyman KOPUZOĞLU adına ilanen tebliğ olunur.

7078/14/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 03.12.2005 tarihinde 30870762 tescil sayısına kayden, 01.06.2006 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan KAR2109 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 01.06.2006 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 01.10.2010 tarihli 2010/350 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 2.012,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine 306890 Seri Nolu Pasaport hamili 24.03.1972 doğumlu Adam BAHIA adına ilanen tebliğ olunur.

7078/15/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 22.03.2006 tarihinde J0940134 tescil sayısına kayden, 18.09.2006 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan 630527 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 18.09.2006 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 01.10.2010 tarihli 2010/351 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.470,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Kemal Oğlu 31.08.1985 doğumlu Fransa nüfusuna kayıtlı Bülent ARKAN adına ilanen tebliğ olunur.

7078/16/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 15.04.1996 tarihinde D396897 tescil sayısına kayden, 14.07.1996 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan HC8033 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 14.07.1996 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 01.10.2010 tarihli 2010/352 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 919,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Çebir Oğlu 01.01.1966 doğumlu susuz nüfusuna kayıtlı Güven ULGAÇ adına ilanen tebliğ olunur.

7078/17/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 22.04.1995 tarihinde D063795 tescil sayısına kayden, 19.10.1995 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan LBRD544 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 19.10.1995 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 01.10.2010 tarihli 2010/353 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 919,00TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine, M.Cevat Oğlu 01.01.1954 doğumlu Düzce nüfusuna kayıtlı Sevinç ÖZEN adına ilanen tebliğ olunur.

7078/18/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 26.07.1996 tarihinde E282265 tescil sayısına kayden, 22.01.1997 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan PFDS807 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 22.01.1997 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 01.10.2010 tarihli 2010/354 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 1.102,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine R.Ali Oğlu 01.01.1966 doğumlu Yunus TÜRE adına ilanen tebliğ olunur.

7078/19/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 30.08.2003 tarihinde H0142302 tescil sayısına kayden, 26.02.2004 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan BOUZ364 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 26.02.2004 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 04.08.2009 tarihli 2009/356 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 24.228,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine 5006487288 seri nolu Almanya pasaport hamili 03.08.1968 doğumlu Hassan KASSEM adına ilanen tebliğ olunur.

7078/20/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 12.04.2009 tarihinde 09220500T20070 tescil sayısına kayden, 14.08.2009 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan E5925BH plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 14.08.2009 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 08.07.2011 tarihli 2011/264 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 4.513,00TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine 361642183 seri nolu Bulgaristan pasaprt hamili 25.04.1989 doğumlu Bena Elena Atanasova TINCHEVA adına ilanen tebliğ olunur.

7078/21/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 16.04.2008 tarihinde 08220500T19339 tescil sayısına kayden, 01.05.2008 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan X6816BA plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 01.05.2008 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 08.07.2011 tarihli 2011/266 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 2.083,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine 353226707 Bulgaristan pasaport hamili 30.07.1963 Rashko Aleksanrov YULİYANOV adına ilanen tebliğ olunur.

7078/22/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 23.12.2007 tarihinde 07220500T104870 tescil sayısına kayden, 23.01.2008 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan KU157HD plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 23.01.2008 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 08.07.2011 tarihli 2011/267 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 5.554,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine Ahmet Oğlu,01.01.1982 doğumlu Altın taş nüfusuna kayıtlı 26188902578 T.C kimlik numaralı Yunus OTURAK adına ilanen tebliğ olunur.

7078/23/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 29.06.2000 tarihinde F745248 tescil sayısına kayden, 26.12.2000 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan ESP392 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 26.12.2000 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 11.11.2010 tarihli 2010/431 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 488,00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine, Nail oğlu 01.01.1971 doğumlu Bursa nüfusuna kayıtlı Erol ÇAYYAPAN adına ilanen tebliğ olunur.

7078/24/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 25.03.2011 tarihinde 11220500T15563 tescil sayısına kayden, 21.09.2011 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan AHE8870 plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 21.09.2011 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 23.03.2012 tarihli 2012/211 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 13.401.00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine, AE906380 seri nolu Yunanistan pasaport hamili 10.10.1975 doğumlu Georgıos SARATSIOTIS adına ilanen tebliğ olunur.

7078/25/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Gümrüğümüzden 27.02.2011 tarihinde 11220500T10373 tescil sayısına kayden, 26.08.2011 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilerek yurda girişi yapılan 86GJTV plakalı, aracın yurtta kalma süresi olan 26.08.2011 tarihinde yurt dışı edilmediği ve aracın halen yurt dışına çıkış yapmadığından kaynaklanan Gümrük Kanununun 238. Maddesi doğrultusunda 23.03.2012 tarihli 2012/210 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup ceza tutarı toplamı 7.445.00 TL tutarındaki amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi 22.04.2011 tarihli 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri doğrultusunda tahsil edileceğine, Yusuf kızı 10.08.1968 doğumlu Eleşkirt nüfusuna kayıtlı Sevim POLAT adına ilanen tebliğ olunur.

7078/26/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/86026

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü (Samsun)

İl/İlçe

Samsun/Atakum

Adresi

Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı

No: 380

Tel-Faks

0 362 437 29 05-0 362 437 29 12

Posta Kodu

55200

E-Mail

bol07@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Za-Gür İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Muhsin Gürsaçtı

Adresi

Işık Sokak No: 19/10 Tandoğan/Ankara

Kardelen Mahallesi 2050 Sokak Sade Sitesi No: 4/4 Y.Mahalle/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

29488228744

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Maltepe V.D. 996 001 8567

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

311620

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7091/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale kayıt numarası alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü

İl/İlçe

Antalya/Muratpaşa

Adresi

Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı (Orman Bölge Müdürlüğü Site İçi) No: 1

Tel-Faks

0242 335 00 09/0242 345 14 66

Posta Kodu

7040

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Selene Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi Güneş Apartmanı 25/1 Karatay/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Sulçuk V.D./760 001 0830

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

24121 Merkez/Konya

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7134/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale kayıt numarası alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü

İl/İlçe

Antalya/Muratpaşa

Adresi

Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı (Orman Bölge Müdürlüğü Site İçi) No: 1

Tel-Faks

0242 335 00 09/0242 345 14 66

Posta Kodu

7040

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şikar Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Hürriyet Bulvarı Kültür Mahallesi 3821 Sokak Dilara Apt. Kat: 1 D: 14 Antalya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kurumlar V.D./8110050542

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret Sicil Memurluğu

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Antalya/35430

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7134/2/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/12655

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı

İl/İlçe

Şırnak/Merkez

Adresi

Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi Şırnak/Merkez

Tel-Faks

(0 486) 2181000-(0 486) 2181033

Posta Kodu

73100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

As Gıda Makine Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi Çalışkan Sokak Nu.: 4 İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0860015072

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

767927

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7136/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/24806

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çukurca 20’nci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Hakkari/Çukurca

Adresi

Çukurca Yolu Üzeri Çukurca-Hakkari

Tel-Faks

(0 438) 5112180-(0 438) 5112783

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

As Gıda Makine Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi Çalışkan Sokak Nu.: 4 İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0860015072

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

767927

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7136/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/160528

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi  Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

E-5 Yan Yolu Üzeri Kartal/İstanbul

Tel-Faks

(0 216) 3778283-(0 216) 3773776

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ziyafe Gıda Hayvancılık Temizlik Yemek Taşımacılık İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Ata Süğüt

Adresi

1202 Sokak Nu.: 128 Zemin Kat Yenişehir/İzmir

1202 Sokak Nu.: 128 Zemin Kat Yenişehir/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

49057588130

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9980078636

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

72930

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7136/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/56477

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Batman İl Jandarma Komutanlığı

İl/İlçe

Batman/Merkez

Adresi

İl Jandarma Komutanlığı Merkez-Batman

Tel-Faks

(0 488) 2131008-(0 488) 2132991

Posta Kodu

72100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ŞEN-KA İtriyat Temizlik Gıda İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ömer Şenses

Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Toptancılar Sitesi 6’ncı Blok Nu.: 24 Merkez/Batman

Cumhuriyet Mahallesi Toptancılar Sitesi 6’ncı Blok Nu.: 24 Merkez/Batman

T.C. Kimlik No.

 

41227803456

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8030595204

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Batman Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6048

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7136/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/32043

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

E-5 Yan Yol Üzeri Kartal/İstanbul

Tel-Faks

(0 216) 3778283-(0 216) 3090237

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

CMS Giyim Sanayi-Hasan Cirlaz

 

Adresi

Bankalar Caddesi Aynur Sokak Nu.: 3 Cevizli Kartal/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

18598218912

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

800597

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7136/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/4940

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik  Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

E-5 Yan Yol Üzeri Kartal/İstanbul

Tel-Faks

(0 216) 3778283-(0 216) 3090237

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ERTU Tekstil İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Meşrutiyet Mahallesi Madalyon Sokak Nu.: 39 Osmanbey Şişli/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3730036528

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

361443

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7136/6/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

                Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Anatomi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Tıp Fakültesi doktoralı olmak.

Anatomi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

Biyofizik Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

Tıp doktoru olmak.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Tıp doktoru ve Tıpta Uzmanlık Belgesi olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

Tıp doktoru olmak.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Tıp doktoru olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı

 

 

 

 

2

2

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

1

3

1

3

 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

Pediatrik kardiyoloji yan dal uzmanı olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

En az 2 yıl sağlık eğitimi tecrübesi olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

En az 3 yıl yurtdışı tecrübesi olmak, yoğun bakım konusunda tecrübeli olmak.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

Koroner fistüllerin perkütan tedavisi konularında deneyimli olmak.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

2

2

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Makina Mühendisliği Bölümü

 

 

1

1

 

 

 

Makina Mühendisliği Bölümü

 

 

1

2

 

 

 

Makina Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

1

4

Tasarım ve Konstrüksiyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

1

4

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

 

 

1

2

 

 

 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

1

4

Paralel ve Dağıtık Sistemler alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

Çevre Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Makina Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

3

1

3

 

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Din Felsefesi Anabilim Dalı

 

 

1

3

1

1

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Hadis Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Tefsir Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

İktisat Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

Özel Hukuk Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Resim Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Resim Anasanat Dalı

1

1

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

Matematik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Topoloji Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Biyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Genel Biyoloji Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Çeviribilim Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Felsefe Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

Fizik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Kimya Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Fizikokimya Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Organik Kimya Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Tarih Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

1

4

Göz Hastalıklarında uzmanlık deneyimi olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

1

4

Genel Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

1

3

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak.

HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

1

1

Tarih Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

FERİZLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

1

3

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak.

7113/1-1