5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)’NE AİT İZMİR KRUVAZİYER LİMANI’NIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA AÇILAN İHALEDE

SON TEKLİF VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


CEBRİ ÇEKME FANI DİŞLİ KAPLİNİ TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


SON YANMA IZGARASI REDÜKTÖRÜ ALINACAKTIR.

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILIP 28 (YİRMİSEKİZ) YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) HAKKI VERİLECEKTİR

Fethiye Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Taşucu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Üretilen şekerlerin Ambarlarda istife alınması, stoktaki şekerin istiflerden alınarak vasıtalara yüklenmesi veya üretim bandından gelen şekerlerin müşteri vasıtalarına yüklenmesi işidir. İşin miktarı +-%20 Toleranslı 86.000 Tondur.

b) Yapılacağı yer                    :  Muş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                     :  17.09.2012 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü /MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanı (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 17.09.2012 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7118/1-1


TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)’NE AİT İZMİR KRUVAZİYER LİMANI’NIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA AÇILAN İHALEDE

SON TEKLİF VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait İzmir Kruvaziyer Limanı (Liman)’nın, 46 yıl süre ile “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 22.05.2012 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuştur.

Bahse konu ilanlarda 07.09.2012 tarihi saat 17:00 olarak belirlenen son teklif verme tarihi, 21.09.2012 tarihi saat 17:00 olarak değiştirilmiştir.

                                        Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA

                                            Tel: 0.312.585 80 80 Faks: 0.312.585 83 07

                                                                  www.oib.gov.tr

7135/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 135,00 TL ile en çok 872.571,06 TL arasında değişen; 11/09/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 14,00 TL, en çok 87.258,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında Gemi motor aksamı, cam tabak, radyatör, şemsiye aksamı, gösterge, soğutucu ünite taşıma arabası, ampül, abajur, kullanılmış zati eşya, lastik kırıntısı dökme, duşakabin, spreader, askı, şerit metre, kuru tip trafo, jantlı bisiklet lastiği, ateşleyici, amortisör, ikili yapıştırıcı, aliminyum kutu, aliminyum eşya, gözlük çerçevesi, eldiven, maske, fiş ve soket, ampül duyları, baskı devreleri için bağlantı elamanı v.b. 25 (Yirmi beş) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 12/09/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7121/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.770,00 TL. ile en çok 20.650,00 TL. arasında değişen; 10/09/2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 180,00 TL., en çok 2.100,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 15 adet araç (binek oto, kamyon, kamyonet, minibüs v.b); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı TASİŞ Gümrük Sundurma Sahası adresindeki ihale salonunda 11/09/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (432) (214 05 61) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7125/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 636,02 TL ile en çok 78.601,90 TL arasında değişen;17/09/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 64,00 TL, en çok 7.861,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında kumaş, muhtelif giyim eşyası , iplik, paspas, boya, plastik hammadde, cam bardak, Alüminyum parça, Kalem, Sperm tankı, Lamba, Kart manyetik Okuyucu, Konteyner, Kablosuz Adabtör v.b. 20 (yirmi) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18/09/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan Olunur.

7081/1-1


CEBRİ ÇEKME FANI DİŞLİ KAPLİNİ TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan Cebri Çekme Fanı Dişli Kaplini Temini ve Teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/120537

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1538) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Dişli kaplini AN30e6 tipi Fawent marka veya muadili Cebri Çekme Fanına ait bir parçadır. Dişli kaplini motor tarafından ve fan tarafında olmak üzere 2 parçadan oluşan bir settir.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarı.

c)İşin Süresi                              :  Malzemelerin teslim süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                        :  28/09/2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret servisinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 28/09/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7079/1-1


SON YANMA IZGARASI REDÜKTÖRÜ ALINACAKTIR.

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan son yanma ızgarası redüktörlerin temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/120207

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2 Set Son Yanma Izgarası Redüktörü (FPM S.A. Marka ve Bnr 5000 Tip veya muadilinde olacaktır.)

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  25.09.2012 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 25.09.2012, Saat 14.00.’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7083/1-1


ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2012/2013 Kampanya Döneminde Çamur Susuzlaştırma Tesisinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve revizyonunun yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2012/120378

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA

b) Telefon ve faks numarası         :  0422 212 10 44 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

 

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2012/2013 Kampanya Döneminde Çamur Susuzlaştırma Tesisinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve revizyonunun yapılması İşi ± % 20 Toleranslı 60 Gündür.

b) Yapılacağı yer                          :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası

c) İşin süresi                                 :  01/10/2012 - 30/11/2012 Tarihleri Arası

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  18/09/2012 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.7 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Atık Su Arıtma Tesisleri, Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma makinelerini çalıştırdıklarına dair işler benzer iş olarak kabul edilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 -Teklifler, 18/09/2012 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7090/1-1


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILIP 28 (YİRMİSEKİZ) YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) HAKKI VERİLECEKTİR

Fethiye Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ ve MİKTARI

MADDE 1 -)

Mülkiyeti Fethiye Belediye Başkanlığı’na ait Muğla İli Fethiye İlçesi Kesikkapı Mahallesinde 022-d-13c-1b/1a paftalarda bulunan, 3055 Ada 1 Parselde kayıtlı toplam, onanlı imar planında Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi olarak tanımlanan, E:0.90 h:10.50m 2 kat, 20.540,86 m2 emsal alanına sahip, 22.823,18 m²lik arsaya, Fethiye Belediye Meclisinin 02/07/2012 tarih ve 2012/71 sayılı kararı gereğince, ayni hak tesisi yoluyla Alış Veriş ve Yaşam Merkezi inşaatının idare tarafından verilen yapı ruhsatı, uygulama proje ve eki şartnamelere uygun olarak tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla 12 ay süreyle yapımı ve 28 (yirmisekiz) yıl süreyle işletilmesi (intifa hakkı) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işidir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2 -)

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası)yatırılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ, TARİHİ, ADRESİ ve USULÜ

MADDE 3 -)

İşin ihalesi; Fethiye Belediye Başkanlığı hizmet binası içerisinde, Fethiye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 20/09/2012 perşembe günü saat:14.00 ‘da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İdarenin adresi: FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:17 FETHİYE/MUĞLA,

Telefon ve Faks No: 0-252 614 1020 - Faks :0-252 614 6304

e-posta: www.fethiye.bel.tr/belediyem@fethiye.bel.tr

İhale 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir. Kapalı teklif usulünde İç zarflar 2886 sayılı D.İ.K.nun 40. maddesine göre açılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNAT

MADDE 4 -)

İhaleye konu işin tahmin edilen bedeli; Yapı Yaklaşık Maliyeti + 28 yıllık intifa hakkı Bedeli = 42.671.615,00 TL + 92.400.000,00 TL(3.300.000,00 TL x 28 yıl)=135.071.615,00 TL’dır.

Geçici Teminat miktarı; belirlenen Yapı Yaklaşık Maliyeti + 28 yıllık intifa hakkı Bedeli = 42.671.615,00 TL + 92.400.000,00 TL(3.300.000,00 TL x 28 yıl)=135.071.615,00 TL’nın %3’ü olan 4.052.148,45 TL (dört milyon elli iki bin yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk beş kuruş)

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE 5 -)

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2012 yılı için tasdikli)

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi,

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortam girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

g) İhaleye katılma belgesi alınması,

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması,

g-3) İstekli şirket ise şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösteren belge,

h) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge,

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge,

k) İhale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge.

l) Belediyeden borcu olmadığına dair belge.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE 6 -)

6.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20/09/2012 Perşembe günü saat:14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:17 FETHİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

6.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

6.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

6.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE 7 -) Söz konusu ihale 2886 Sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış olmalıdır.

MADDE 8 -) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ayni hak tesisi yoluyla inşa edilip 28 yıl süreyle işletilmesi hakkının verilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 9 -) Belediye Encümeni 2886 Sayılı D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

7060/1-1


MUHTELİF MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a)Adresi                                  :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                         :  0274 614 10 07

c) Faks No                              :  0274 614 59 94

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer

d) Teslim Süresi/İşin Süresi

1-630 ES Komatsu kamyon yedekleri

İKN: (2012/114628)

246-GLİ/2012-620

7 kalemde

89 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

 

150 Takvim Günü

2- PH Elektrikli elkkavatör yedekleri ve dirençler

İKN: (2012/115015)

231-GLİ/2012-762

10 kalemde 143 Adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

 

60-150 Takvim Günü

3-Konveyör bant makaraları

İKN: (2012/115279)

260-GLİ/2012-763

2 kalemde 2400 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

 

60 Takvim Günü

4-Konveyör redüktörü ayna ve pinyon dişlileri

İKN: 2012/118876

260-GLİ/2012-779

4 kalemde

16 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

 

60 Takvim Günü

5-Güç kablosu

İKN: 2012/119107

114-GLİ//2012-780

1 kalemde 1000 Mt.

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

 

30 Takvim Günü

6-Power ledli alan aydınlatma projektörleri

İKN: 2012/119703

112-GLİ/2012-781

2 kalemde

200 adet

 

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

 

30 Takvim Günü

7- Karotlu sondaj makinası

İKN: 2012-120096

517-GLİ/2012-782

1 kalemde 1 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek tesellüm ambarı

 

15-90 Takvim Günü

 

3-İlanın;

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - 630 ES Komatsu kamyon yedekleri

17.09.2012 PAZARTESİ

14.00

14.00

30,00 TL

2 - PH Elektrikli elkkavatör yedekleri ve dirençler

17.09.2012 PAZARTESİ

15.00

15.00

30,00 TL.

3 - Konveyör bant makaraları

18.09.2012     SALI

14.00

14.00

30,00 TL.

4 - Konveyör redüktörü ayna ve pinyon dişlileri

18.09.2012

SALI

15.00

15.00

30,00 TL.

5 - Güç kablosu

19.09.2012 ÇARŞAMBA

14.00

14.00

30,00 TL.

6 - Power ledli alan aydınlatma projektörleri

19.09.2012 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

30,00 TL.

7 - Karotlu sondaj makinası

20.09.2012 PERŞEMBE

14.00

14.00

30,00 TL.

 

f) Yapılacağı Yer    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü   :  Birim Fiyat Sipariş Mektubu ve birim fiyat sözleşme

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

5 - Teklifler :

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler Tekliflerini;

İhale konusu iş için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye sözkonusu iş için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, idari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İhale konusu iş, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Konveyör redüktörü ayna ve pinyon dişlileri, güç kablosu ve karotlu sondaj makinası ihalelerinde işin tamamı için teklif verilecektir.

13 - İhaleye tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

7120/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 21.09.2012 Saati:14:00:00  İhale Yeri : Karabük Or.İşl.Md.Satış Salonu

 

S.No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh.Bedeli

Teminat

1

Cemaller

2.SNB.Kl Karaçam T.

-

50

-

25,000

1

305,00 -

229,00 -

2

Cemaller  Merkez

3.SNB.Kl.Karaçam T

-

1050

-

525,000

21

215,00 -

3.402,00 -

3

Merkez Cemaller

3.SNB.İn.Karaçam T.

-

650

-

325,000

13

185,00 -

1.807,00 -

4

Çiğdemler Cemaller Pirinçlik M

3.SKB.Kl.Karaçam T.

-

513

-

203,823

9

180,00 -

1.108,00 -

5

Cemaller Pirinçlik Çiğdemler

3.SKB.İ.Karaçam Tom.

-

377

-

78,425

4

145,00 -

343,00 -

6

Pirinçlik

2.SNB.Kl.Sarıçam T.

-

100

-

50,000

2

310,00 -

466,00 -

7

Merkez

3.SNB.Kl.Sarıçam T.

-

150

-

75,000

3

230,00 -

519,00 -

8

Merkez

3.SNB.İn.Sarıçam T.

-

50

-

25,000

1

185,00 -

139,00 -

9

Pirinçlik Çiğdemler

3.SKB.Kl.Sarıçam T.

-

116

-

29,229

2

205,00 -

181,00 -

10

Merkez Pirinçlik

2.SNB.Kl.Göknar Tom.

-

350

-

175,000

7

265,00 -

1.393,00 -

11

Merkez Pirinçlik

3.SUB.Kl.Göknar Tom.

-

331

-

220,936

8

250,00 -

1.661,00 -

12

Merkez  Pirinçlik

3.SNB.Kl.Göknar Tom.

-

4186

-

2153,672

69

230,00 -

14.896,00 -

13

Pirinçlik Merkez

3.SNB.İn.Göknar Tom.

-

3603

-

830,367

29

200,00 -

5.000,00 -

14

Merkez Pirinçlik

3.SKB.Kl.Göknar Tom.

-

230

-

95,973

4

190,00 -

550,00 -

15

Merkez

3.SKB.İn.Göknar T.

-

50

-

25,000

1

170,00 -

128,00 -

16

Pirinçlik

3.SNB Kl.Kayın Tom.

-

500

-

250,000

10

220,00 -

1.660,00 -

17

Pirinçlik

3.SNB.İn.Kayın Tom.

-

50

-

25,000

1

165,00 -

124,00 -

18

Pirinçlik

3.SKB Kl.Kayın Tom.

-

100

-

50,000

2

180,00 -

272,00 -

19

Cemaller

Karaçam Yuv.S.Od.

-

100

-

25,000

1

155,00 -

117,00 -

20

Pirinçlik Merkez Cemaller

Karaçam Kağ.Od.

-

3428

-

446,529

16

148,00 -

1.974,00 -

21

Çiğdemler Pirinçlik

Sarıçam Kağ.Od.

-

5349

-

1109,936

26

138,00 -

4.410,00 -

22

Pirinçlik

Göknar Kağ.Od.

-

300

-

75,000

3

170,00 -

384,00 -

23

Pirinçlik

Kayın Kağ.Od.

-

200

-

50,000

2

155,00 -

234,00 -

 

 

TOPLAM

 

21833

0

6868,89

235

 

40.997,00

 

1 - İşletmemiz satış depolarında yukarıda cins ve miktarları yazılı bulunan orman emvalinden ; ibreli cinsi tomruk, maden  direk, sanayi odunu ve kağıtlık odunlar ile yapraklı lif-yonga  ve yakacak odunlar; tutar bedelinin % 40 si  ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin  % 60 si aylık % 0,8  faizli 9 ay vadeli, yapraklı cins tomruk, maden direk, ve sanayi odunları; tutar bedelinin % 40 ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin, % 60 ı aylık % 0,8 faizli 9 ay vadeli olarak satılacaktır. ölçü birimi m3 olan ve global olarak ihaleye çıkarılan emvalleri kesin adet ve miktarları satış günü belli olacak (miktarlar % 20 eksik veya fazla olabilir), satış, bu kesin miktarlar üzerinden yapılacaktır.

2 - Açık artırma 21 EYLÜL 2012 CUMA  günü saat 14:00 de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - Satışa iştirak edeceklerin 2012  yılı vizesi yapılmış kapasite belgesini, ticaret ve san. odası belgesini, şirket veya tüzel kişiler adına ihaleye girecekleri yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnamelerini veya temsil belgelerini kanuni ikametgah adreslerini gösterir tasdikli belgeyi ibraz etmek suretiyle satışa iştirak edebilir

4 - Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Cide, Araç, Azdavay, Kastamonu, Devrek, Dirgine, Karabük, Kdz. Ereğli, Ulus, Yenice, Zonguldak, Mengen, Kızılcahamam, Gerede, Bolu, Düzce, İzmit, İstanbul, Bursa ve İzmir İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz şefliklerinde ve www.ogm.gov.tr internet adresinden görülebilir.

5 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte İşletmemiz lokalinde hazır bulunmaları, geçici ve kati teminatlarını en geç 14:00’a kadar İşletmemiz  veznesine yatırarak teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şarttır.

TEL   :0370 413 26 30

FAKS: 0370 413 26 29

www.orman karabuk.gov.tr.

IBAN NO  TR850001000425136646535001

BANKA HESAP NO.TC.ZİRAAT BANKASI KARABÜK ŞUBESİ 13664653-5001

7114/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Taşucu Belediye Başkanlığından:

Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Beldesi’nde bulunan Taşucu Belediyesi adına kayıtlı, 10 pafta 415, 416 ve 418 parseller blok olarak 20.09.2012 tarihinde saat 14.00’de Belediye Encümeni’nce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı planlanan taşınmazlardan 10 pafta 415, 416 ve 418 parsel numaralı taşınmazlar, Taşucu Boğsak Turizm Merkezi sınırları içerisinde olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yoktur, 415, 416 ve 418 parsel numaralı taşınmazlar blok olarak satılacaktır. İsteklilerin taşınmaza ait detaylı bilgileri Taşucu Belediyesine müracaat ederek öğrenmesi mümkündür.

1. Taşucu Belediyesi’nce satışı yapılacak gayrimenkullere ilişkin bilgiler;

 

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA

PARSEL

M2

HİSSE

NİSBETİ

MUAMMAN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TÜRÜ

TAŞUCU KOCAPINAR

ARSA

10

415

4.834,00 M2

TAM

1.591.516,50 TL. +  KDV

47.745,50 TL.

KAPALI

(35/a)

TAŞUCU KOCAPINAR

ARSA

10

416

14.380,00 M2

TAM

TAŞUCU KOCAPINAR

ARSA

10

418

6.480,00 M2

TAM

 

2. İştirakçiler, Kapalı Teklif Arttırma Usulüne göre ihale ile satılacak olan 415, 416 ve 418 parsellerin blok satışı için belirlenen muamman bedel üzerinden teklif vereceklerdir. Bu doğrultuda hazırlayacakları müracaat dosyasını 20.09.2012 tarihinde saat 13.30'a kadar Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Gayrimenkul bedeli %50 peşin geriye kalan kısmı aylık olarak 4 (Dört) eşit taksitte ödenecektir.

4. İsteklilerden istenilen belgeler;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya ilgili belediyesinden)

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve teklif verene ait imza sirküsü (Noterden),

f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere katılımının yasak olmadığını belirtir kendi beyanı.

i) Belediyeye her ne surette olursa olsun (kira, su, emlak, vb.) borcu bulunan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye istekli olarak katılamazlar.

j) Şartname alındı makbuzu.

5. İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden öğrenilebilir.

6. İhale şartnamesi 500,00-TL. Karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İsteklilere ilanen duyurulur.

7119/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 15.725,93 m2 yüzölçümlü 534 ada 1 parselin 2886 sayılı yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhale 18/09/2012 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:     a) Nüfus cüzdan sureti

                         b) Tebligat adresi

                         c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

 

Tüzel Kişiler:    a) Faaliyet Belgesi

                         b) İmza sirküleri

                         c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

                         d) Ticaret Sicil Gazetesi

                         e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 17/09/2012 Pazartesi günü Saat:17.00'ye kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün-Saati

B.Çekmece Fatih Mahallesi 534 Ada 1 parsel

15.725,93 m2

26.734,081+KDV

802.022,43 TL

18/09/2012-11:15

7124/1-1