5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

YARGI İLÂNLARI

 


Fethiye 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fethiye 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO     : 2010/471

KARAR NO : 2012/518

2313 sayılı Kanuna Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2012 tarihli ilamı ile 231/6 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Durmuş Ali ve Havva oğlu, 01/10/1975 doğumlu, Antalya, Serik, Alacami mah/köy nüfusuna kayıtlı ADEM KARCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

6150/1-1

—— • ——

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO : 2011/122

KARAR NO : 2011/192

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan Bulgaristan uyruklu Velinov ve Selver oğlu, 09.04.1962 D.lu. Bulgaristan-Daskalovo nüfusunda kayıtlı olup halen Kırcaali İli, Çernooçene İlçesi, Daskalovo Köyü, Sedma Sokak No: 17- Bulgaristan adresinde oturur MARTIN ILIEV hakkında yapılan yargılama sonunda; mahkememizce sanığın 4926 sayılı yasanın 3/a-2 Mad. delaletiyle 4/a-2, 4/3 maddeleri gereğince 1.209,00.-TL. Tazmini Nitelikte Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK. 54 maddesi gereğince KEMTV'de yazılı suça konu eşyaların MÜSADERESİNE, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri ile TCK.nun 54. maddesi gereğince nakilde kullanılan K 0237 AM plakalı aracın kaçak eşyanın taşıma aracı yüküne göre miktar ve hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin bu aracın zorunlu kılması nedeniyle MÜSADERESİNE dair verilen hükmün MARTIN ILIEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, hüküm tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - İlanın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, İlan Olunur.

6114/1-1


Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No            :  2006/478

Karar No              :  2008/472

Davacı                 :  K.H.

Katılanlar             :  1- NECATİ ÇATAK, Hadi oğlu, 16/09/1975 D.lu,

                               2- İBRAHİM CANPOLAT, Muammer oğlu, 24/09/1978 D.lu,

Sanıklar               :  1- İSKENDER KARA, Kemal ve Rahime oğlu, 01/03/1965 Şefaatli doğumlu, Yozgat Şefaatli Kızılyar Köyü nüfusuna kayıtlı,

                               2- FİKRET KARA, Kemal ve Rahime oğlu, 20/08/1968 Şefaatli doğumlu, Yozgat Şefaatli, Kızılyar Köyü nüfusuna kayıtlı,

Suç                      :  Basit Yaralama, Hakaret, Mala Zarar Verme

Suç Tarihi            :  06/06/2006

Karar Tarihi         :  13/05/2008

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar hakkında yapılan yargılama sonucunda her ne kadar sanıkların müştekilere sinkaflı küfürler ettiklerinden bahisle 5237 sayılı TCK 125/1, 4 maddeleri gereğince 2 kez cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış isede, sanıkların müsnet suçu işlediklerine dair savunmalarının aksine cezalandırılmalarına yetecek derecede her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanıkların müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir.

Sanıkların müşteki Necati Çatak'a basit müessir fiilde bulundukları sabit olduğundan sanıkların eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nun 86/2 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, mağdurun yaralanma derecesi, sanıkların şahsi ve sosyal halleri de dikkate alınarak ve taktiren sanıklara ayrı ayrı 120 gün karşılığı adli para cezası verilmiş ve sanıklara verilen 120 gün karşılığı adli para cezasının suçun işleniş biçimine göre 5237 sayılı TCK 52 maddelerine göre 1 günü taktiren 20 TL'den hesap edilerek neticeten ve ayrı ayrı 2.400,00' er TL adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir.

Sanıkların müşteki ibrahim Canpolat'a basit müessir fiilde bulundukları sabit olduğundan sanıkların eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nun 86/2 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, mağdurun yaralanma derecesi, sanıkların şahsi ve sosyal halleri de dikkate alınarak ve taktiren sanıklara ayrı ayrı 120 gün karşılığı adli para cezası verilmiş ve sanıklara verilen 120 gün karşılığı adli para cezasının suçun işleniş biçimine göre 5237 sayılı TCK 52 maddelerine göre 1 günü taktiren 20 TL'den hesap edilerek neticeten ve ayrı ayrı 2.400,00' er TL adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir.

Sanıkların müşteki Necati Çatak'a yönelik zarar verme suçunu işledikleri sabit olduğundan sanıkların eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nun 151/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, zararın niteliği, sanıkların şahsi ve sosyal halleri de dikkate alınarak ve taktiren 120 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, sanıklara verilen 120 gün karşılığı adli para cezasının suçun işleniş biçimine göre 5237 sayılı TCK 52 maddelerine göre 1 günü taktiren 20 TL'den paraya çevrilerek 2.400,00 TL adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir.

Sanıklara verilen para cezaları yönünden sanıkların ekonomik ve şahsi halleri dikkate alınarak verilen adli para cezalarının 5237 sayılı TCK'nun 52/4 maddesi gereğince taksitlendirilmesine gerek görülmemiş, yine mağdurların suçtan doğan zararlarının karşılanmaması nedeni ile koşuları oluşmadığından ve sanıkların kişilik özellikleri ile yargılama süresindeki tutum ve davranışları dikkate alındığında yeniden suç işlemeyecekleri yönünde mahkememize olumlu kanaat gelmediğinden sanıklar hakkında belirlenen hükümlerin açıklanmalarının geri bırakılmasına gerek görülmediği şeklinde hüküm kurulmuş, ancak sanıklar bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

6831