4 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28401

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kalkınma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Münir Efendi Eğitim Yardımlaşma ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Münir Müştakoğlu, Yahya Güler, Mehmet Emin Öğüt, Fatih Kaldırım, Celalettin Dinçer, Necdet Sezer, Ahmet Remzi Ertürk, Tahsin Şenlik, Mahmut Yeğiner, Murat Özer, Şükrü Dölek

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU:

Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/07/2012 tarih, E:2012/94, K:2012/313 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Ankara 36. Noterliğince düzenlenen 15/02/2012 tarih, 03864 yevmiye nolu kuruluş senedi ile yine aynı noterlikçe düzenlenen 13/06/2012 tarih, 11999 yevmiye nolu değişiklik senedi.

VAKFIN AMACI: İslam dininin kutsal kitabı Kur'anı Kerim ile İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in hadislerinin; ilmi esas ve usullerle uygun olarak okunması ve anlaşılmasını sağlamak. İslam dininin gerçek hüviyeti ile öğrenilmesi ve anlaşılması için hizmetler yapmak ve bu yönde yürütülen hizmetlere destek vermek. Çağın ihtiyaç, idrak ve beklentilerine uygun olarak camiler, Kur'an kursları ve kültür merkezleri ile bunların eklentilerini inşa etmek, açılmasına ve işletilmesine yardımcı olmak, bunların her türlü bakım ve onarımlarını yapmak ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak. Eğitimli, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişmiş ve sağlıklı bir toplum oluşması için çalışmalar yapmak. Yardıma muhtaç kişilere ve afetzedelere her türlü yardımlar yapmaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI: 6.000.TL-Nakit.

- Ankara İli, Keçiören İlçesi, Etlik Mahallesi, 5066 ada, 26 parselin 50/1256 arsa paylı depolu dükkân niteliğindeki 1. bodrum kat 27 nolu bağımsız bölüm.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7058/1-1

 —————

VAKFIN ADI: İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Lucien Arkas, Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Mehmet Mustafa Besimzade, Ömer Tevfık Kuyaş, Selim Bonfıl, Ali Çarkoğlu, Deniz Sipahi, Zeliha Jale Toprak, Ahmet Nafı Dalman, Geza Ümit Erwin Dologh, Uğur Yüce, Moris Bencuya, Nusret Şükrü Kocagöz, Esat Kardıçalı, Dursun Bülent Tercan, İbrahim Kerim Besimzade, İdil Tuncer Kazancı, Süleyman Oğuz Karamızrak, Ali Nazmi Çetindağ, Ali İhsan Kerimol, Baskın Oran, Ahmet Bülent Zeytinoğlu, Necdet Kestelli, Hüseyin Uluğ Atasoy, Ethem Serhat Yalamanoğlu, İbrahim Önder Limoncuoğlu, Sabit Emre Limoncuoğlu, Mahmut Özgener, Cem Mengi, Suha Sunay, Cevdet Şahin Florat, Çağan Dikmen, Selim Amato, Murat Güner, Mehmet Fahri Gökyayla, Mahmut Eyüp Özbaş, Ali Suat Zeytinoğlu, Mehmet Miraç Nedim Örün, Hamdi Uğur Özden, İlhami Murat Türkay, Avram Sevinti, Tunga İşçimen.

VAKFIN İKAMETGAHI: İzmir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.07.2012 tarih ve E:2011/450 K:2012/391 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: İZMİR 27. Noterliğince düzenlenen 25.07.2011 tarih, 16372 yevmiye nolu vakıf senedi ve aynı noterlikçe düzenlenen 09.05.2012 tarih, 10772 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Yüz yılı aşkın süredir başarılı bireyler yetiştiren İzmir Özel Saint-Joseph Lisesi'nin güçlenmesi, gelişmesi ve sürekliliğine, fiziki ve sosyal olanakları ile modern bir kurum haline gelmesine katkıda bulunmak. Eski ve yeni mensupları arasında dayanışmayı daha da arttırarak bu kurumda yetişmiş mensuplarla gelecek kuşaklar arasında köklü ve sarsılmaz bağların oluşmasını sağlamak. Gençlerin medeni dünyanın bilgi ve kültürü ile donanmış yetenekli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak. İzmir Özel Saint-Joseph Lisesi öğrencilerini yetiştiren öğretmenlerin gelişim koşullarını iyileştirmek.

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000 TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7059/1-1

 


Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

1) Kalkınma Bakanlığında istihdam edilecek Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

Genel İdare Hizmetleri sınıfının 7, 8, 9 uncu derecelerine atanacak toplam 80 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Bölüm

Adet

  1

İKTİSAT

22

  2

İŞLETME

14

  3

MALİYE

4

  4

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

5

  5

HUKUK

5

  6

SOSYOLOJİ

2

  7

İSTATİSTİK

4

  8

MATEMATİK

3

  9

ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA

2

10

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

1

11

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

4

12

ELEKTRİK-ELEKTRONİK-HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

2

13

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

8

14

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1

15

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

2

16

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

1

 

TOPLAM

80

 

2) Sınava Katılma Şartları:

Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (14.10.1977 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş olmaları veya sınav tarihinden önceki beş yıl içerisinde yapılmış KPDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmaları,

gerekmektedir.

3) Adaylardan:

9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, KPSSP4 puan türünden;

 

İKTİSAT

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

440

aday

İŞLETME

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

280

aday

MALİYE

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

80

aday

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

100

aday

HUKUK

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

100

aday

SOSYOLOJİ

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

İSTATİSTİK

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

80

aday

MATEMATİK

alanı için

85

ve üzeri puan alan ilk

60

aday

ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

20

aday

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

80

aday

ELEKTRİK-ELEKTRONİK-HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

85

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

160

aday

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

85

ve üzeri puan alan ilk

20

aday

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

85

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

85

ve üzeri puan alan ilk

20

aday

 

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 8 Ekim 2012 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinde yayınlanacak, ayrıca ilgililer Kalkınma Bakanlığından bizzat öğrenebileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 8 Ekim - 8 Kasım 2012 tarihleri arasında bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri ödenmeyecektir.

4) İstenen Belgeler:

Sınava gireceklerin başvurularını;

www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından;

a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,

b) Özgeçmişini,

c) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,

ç) Vakıflar Bankasının Kalkınma Bakanlığı Bürosu 00158007288603394 (IBAN : TR120001500158007288603394) numaralı hesabına sınav ücreti olarak ¨50 yatırıldığına dair dekontu taratıp sisteme yükleyerek 6 Eylül 2012 tarihinden başlamak üzere 21 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenlerin sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

5) Yazılı Sınav:

Yazılı sınav 14 Ekim 2012 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi 8 Ekim 2012 gününden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar 5 Kasım 2012 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

6) Sözlü Sınav:

Sözlü sınav tarihi Bakanlığımız tarafından www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır.

Bu sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

7) Değerlendirme ve Atama:

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, giriş sınav komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan olunacaktır. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İrtibat Telefon Numaralarımız    :  0 (312) 294 69 16 - 294 69 17- 294 69 48

İnternet Adresimiz                     :  www.kalkinma.gov.tr

Adresimiz                                  :  Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA

7132/1-1

 


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/58370

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Erzurum/Yakutiye

Adresi

Atalar Mah. Refik Saydam Cad. A Blok No: 2

Tel-Faks

0 422 236 15 10-0 442 236 13 10

Posta Kodu

25100

E-Mail

ilozelidare@erzurumozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Talha Demir

 

Adresi

Yavuz Selim Cad. Yıldız Pasajı No: 1 Horasan/Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

464 650 13 278

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

274 046 1400

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Ticaret ve Sanayi

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Horasan 367-19794

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7108/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/62267

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Erzurum/Yakutiye

Adresi

Atalar Mah. Refik Saydam Cad. A Blok No: 2

Tel-Faks

0 422 236 15 10-0 442 236 13 10

Posta Kodu

25100

E-Mail

ilozelidare@erzurumozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Abdullah Ekinoğlu

 

Adresi

Sultan Alparslan Mah. Özdoğukent Yapı Koop. G-2 Blok No: 3 Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

262 246 99 684

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

329 041 3877

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11045

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7109/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/11035

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Van Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Van/Merkez

Adresi

Akköprü Mah. Belediye Asfalt Şantiyesi

Tel-Faks

0 432 216 44 79

Posta Kodu

65200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Abdulkadir Kayar

 

Adresi

Hakkari yolu üzeri Kurubaş Köyü mevkii 2. Km. Van

 

T.C. Kimlik No.

48466719296

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5370177273

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Van Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11835

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7100/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çorum Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Çorum/Merkez

Adresi

Gazi Caddesi No: 2

Tel-Faks

0 364 226 30 51-0 364 227 26 49

Posta Kodu

19100

E-Mail

imr@corum.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mesut Çelik

 

Adresi

Ulukavak Mah. Adnan Özejer Cad. İkbal Sitesi 6. Blok No: 32-R/19 Çorum

 

T.C. Kimlik No.

20905702106

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

7106/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kahramanmaraş/Merkez

Adresi

İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25

Tel-Faks

344 228 46 00

Posta Kodu

46100

E-Mail

www.kahramanmaras.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Emin Özdemir

 

Adresi

Şazibey Mah. 64004 Sokak Erbar Apt. M Blok No: 32 Kat: 7

 

T.C. Kimlik No.

18425137584

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

7107/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çorum Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Çorum/Merkez

Adresi

Gazi Caddesi No: 2

Tel-Faks

0 364 226 30 51-0 364 227 26 49

Posta Kodu

19100

E-Mail

prk@corum.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ebru Tüzün

 

Adresi

Kale Mahallesi Mutlu Caddesi         No: 58/4 Çorum

 

T.C. Kimlik No.

13862042286

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

7110/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/47314

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Tekirdağ/Çorlu

Adresi

Omurtak Cad.

Tel-Faks

(282)-6526066/6526073

Posta Kodu

59860

E-Mail

cdh@cdh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gülcan Arslan-Başkent Perde

 

Adresi

Uzayan Sok. No: 121/8 Aydınlıkevler-Altındağ/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

12508219570

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yahya Galip V.D./082 063 9498

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 309311

Oda Sicil No: 57/1136

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7101/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/23854

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Eskişehir/Tepebaşı

Adresi

Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No: 23

Tel-Faks

(222)-3309999/3357258

Posta Kodu

26190

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

KET Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Kemal Çağlar

Adresi

Merkez İpekyol Cad. Yetkin Apt. Kat: 2 No: 3 Şanlıurfa, Şube Cinnah Cad. Gelibolu Sok. N: 3/2 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

60886390572

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şehitlik V.D./548 037 0785

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 7761

Oda Sicil No: 10152

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7102/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/83194

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Şanlıurfa/Merkez

Adresi

Akabe Mahallesi

Tel-Faks

(414)-3512562/3514293

Posta Kodu

 

E-Mail

sanliurfadhs7@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Medikal Kolej Özel Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Anonim Şirket

Cenk Geçkil

Adresi

Dicle Sokak Kupik Apt. Altı         No: 4/B Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

 

39197190256

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gökalp V.D./770 011 0561

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 15282

Oda Sicil No: 16289

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7103/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/163703

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Demirci Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Manisa/Demirci

Adresi

Bahceler Mah. Hastane Sok.      No: 27

Tel-Faks

(236)-4621308/4621470

Posta Kodu

45900

E-Mail

manisadhs4@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Metin Özdemir

 

Adresi

Karşıyaka Mah. Şehit Kadir Arslan Cad. No: 63 Gönen/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

22237409616

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gönen V.D:/679 023 3443

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gönen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No: 10/116178

Kayıt No: 2899

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7104/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği  uyarınca, Akademisyenler alınacaktır.

Ø Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Ø Başvuru şartları ve ilan edilen kadrolar hakkında detaylı bilgi Üniversitemizin www.usak.edu.tr  adresinde yer almaktadır.

Ø Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

KADRO NO

UNVANI

DER.

ABD/PROGRAM ADI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

Uygulamalı Bilimler MYO

149

Doçent

1

Bankacılık ve Finans

1

Eğitim Fakültesi

7

Doçent

1

Sınıf Öğretmenliği

1

341

Doçent

1

İlköğretim Matematik Eğitimi

1

İlahiyat Fakültesi

314

Profesör

1

Kelam ve İslam Mez. Tarihi

1

Mühendislik Fakültesi

555

Doçent

1

Tekstil Teknolojileri

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

476

Profesör

1

İktisat Politikası

1

 

Adres      : İzmir Yolu 8. km Bir Eylül Yerleşkesi UŞAK                    Ayrıntılı bilgi için irtibat: Şefik ATEŞ Bilg. İşl.

Tel           : (0276) 221 22 05                                                                 Faks: (0276) 221 22 06

e-posta    : pdb@usak.edu.tr                                                                  Elektronik Ağ: www.usak.edu.tr

7105/1-1