4 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28401

YARGI İLÂNLARI

 


Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No                        :  2009/221

Karar No                       :  2011/311

Davacı                           :  K.H

Katılanlar                       :  MUSTAFA ACAR-Osman ve Dürdane oğlu 12/04/1974 doğumlu, Ankara/Altındağ, Kale Nüf. kayıtlı, Peyami Sefa Mah. 11 Cad. No: 40 Mamak/ANKARA adresinde oturur.

Sanık                             :  SEFER ATANAZ-Ahmet oğlu Halise den olma 1960 D.lu,

Suç                                :  Çocuğun Cinsel İstismarı

Suç Tarihi                     :  25/04/2009

Karar Tarihi                   :  15/12/2011

Verilen Hüküm             :  5237 Sayılı TCK 103/1, 62, 53/1-c (a-b-d-e), 63 Mad. Göre 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI. BELLİ HAK. KUL. MEN

Mahkememizin 15/12/2011 tarih ve 2009/221 esas, 2011/311 sayılı karar ve sanık vekilinin temyiz dilekçesi katılan MUSTAFA ACAR'ın dosyada mevcut adreslerine PTT kanalı ile tebliğ edilemediğinden ayrıca yapılan araştırmalardan başkaca adresleri bulunmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29,30,31 ve mütekaip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan edilmesine karar verilmiştir.

Katılan MUSTAFA ACAR'a mahkeme kararı ve sanık vekilinin temyiz dilekçesinin tebliğine tebliğine ilişkin ilan metninin Resmi Gazete’de ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ve ilan giderinin suçüstü giderlerinden ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6992

—— •• ——

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Sayı: 2005/237-2012/658 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamed ve Aycha oğlu, 1971 Aleppo d.lu Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan AHMED JARBAN hakkında 4926 S. Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 12/06/2012 tarih ve 2005/237 esas, 2012/658 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasının uzamış zamanaşımı süresi olan 7 yıl 6 aylık sürenin çoktan geçmiş olduğu, açılan kamu davasının zamanaşımına uğradığı anlaşılmakla 765 S. TCK'nun 102/4, 104 ve 5271 S. CMK'nun 223/8 maddelerine istinaden davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildiği, verilen hükmü katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı vekilinin temyiz etmiş olduğu,

Gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

6993