3 Eylül 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28400

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZI ŞEKER AMBARI TAHM. TAHL. HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


ÇİFT KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ TAVAN VİNCİ MONTAJ DAHİL SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


SUNUCU VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI, SABİT DİSK VE ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ VE TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


METAN DETEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN HİZMET AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden:


SOSYAL SİTE DAİRE İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI YAPTIRILACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:


I. ÜNİTE BUHAR SİSTEMİ EMNİYET VALFLERİNİN TEMİNİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ İLE TRAVERS TEBDİLİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZI ŞEKER AMBARI TAHM. TAHL. HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın Kampanya Dahili ve Harici Şeker Ambar Tahml. Tahl. hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2012/116290

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Yeni Mah E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası             :  0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Kampanya Dahili 36 işçi, Kampanya Harici 8 işçi ile Şeker Ambarı Tahml. Tahl. işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                    :  Fabrikamız Kampanya dönemi 2 Ay; Kampanya Harici 10 Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                              :  13.09.2012 Saat: 14:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [13.09.2012], saat [14:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir

12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

7007/1-1


DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/118039

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2222314

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

adı ve miktarı                             :  Bölgemize bağlı Tesisler Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3 adet dijital ses kayıt cihazı (teknik şartname hükümlerine göre) satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 24/09/2012 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 10,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6984/1-1

—————

ÇİFT KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ TAVAN VİNCİ MONTAJ DAHİL SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/118136

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin

niteliği, türü ve miktarı adı         :  TCDD 4. Bölge Cer Müdürlüğüne bağlı Sivas Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet çift kiriş gezer köprülü 10 ton yük kaldırma kapasiteli tavan vinci montaj dahil satın alınması işi.

3 - İhalenin                                :

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  24/09/2012 14:00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6985/1-1


SUNUCU VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI, SABİT DİSK VE ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı sunucu ve yedek malzemeleri, sunucuların kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kesintisiz güç kaynağı, sabit disk ve anahtarların, ayrıca istenilen markalarına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.09.2012 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen sunucuların kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kesintisiz güç kaynağı, sabit disk ve anahtarların, ayrıca istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 av süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir

7096/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ VE TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar masaüstü ve tablet bilgisayarın kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE DOKÜMANI BEDELLİDİR. BEDELLER EK ŞARTLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10.09.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, Tip-1 bilgisayarlar için ayrı, Tip-2, tablet bilgisayarlar için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7097/1-1


METAN DETEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

Metan Detektörü alımı BOTAŞ İkmal Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/119660

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKII 23. KM ETİMESGUT ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  3122998282 - 3122998300

c) Elektronik Posta Adresi            :  ofaruk.durmus@botas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                  : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Metan Detektörü – 20 ADET

b) Teslim yerleri                           :  Botaş Yapracık Tesisleri

c) Teslim tarihi                              :  İstekli tarafından teklifinde belirtilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  03.10.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7041/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN HİZMET AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Ait Aşağıda Belirtilen Araçları Kullanmak Üzere 8 Adet Vardiyalı, 6 Adet Vardiyasız Şoför ve İş Makinesi Operatörü 14 Kişi ile 2 Yıl Süreli Hizmet Alımı Olarak Yapılması İşidir.

İhale Kayıt Numarası: 2012/113347

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx)   Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

d) İlgili personelin

adı-soyadı/unvanı                      :  Mesut GÖKÇE (Başmühendis)

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü                       :  14 Kişi İle 2 Yıl Süreli Olarak Hizmet Alımı İşi

b) Yapılacağı yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 2 Yıl (24 Ay)’dır.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/77

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  27.09.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş Bitirme Belgesi; (1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş:

- Her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz Türklirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 15 75 49 (IBAN No) no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 27.09.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6848/1-1


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden:

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ

(SDSGRP)

Kredi No: 7717-TU

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Araştırmasına Yönelik

Hizmet Alımı

Ulusal Rekabetçi İhale Dokümanı

(NCB)

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (Proje) kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) muhtelif para birimlerinden oluşan bir ikraz sağlamıştır. Bu ikrazın bir bölümü bu ihale sonucu oluşacak sözleşme kapsamında uygun ödemeler halinde kullandırılacaktır.

2 - Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare/İşveren olarak anılacaktır) Firmanızı, Proje kapsamında Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle satın alınacak Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Araştırmasına Yönelik Hizmet Alımı” için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir. Yaklaşık hizmet süresi hazırlık için on (10) iş günü ve verilerin elektronik ortama aktarılması dahil saha çalışması için kırk beş (45) gündür.

3 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, Teklif Sahiplerinden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir:

a. Teklif Sahibi en az son beş yıldır sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlarda çalışıyor ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine ve/veya ISO 20252 yönetim sistem belgesine sahip olmalıdır. Son beş yıl olarak 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları esas alınacaktır.

b. Teklif sahibinin son üç yıldaki, sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği yıllık cirosu ortalama 500.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri olmalıdır. Son 3 (üç) yıl olarak 2009, 2010 ve 2011 yılları esas alınacak, bu belgeler Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ya da Vergi Dairesince onaylı olacaktır. 2012 yılı başından ihale tarihine (teklif verilen son gün) kadar gerçekleştirilmiş işlere ait cirolar 2011 yılı cirosuna dâhil edilecektir.

c. Teklif sahibi ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde ana Yüklenici olarak sözleşmelerden biri en az 350.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri bedelinde olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme kapsamında toplamda 750.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri sözleşme bedeline sahip, benzer nitelikte işi başarıyla tamamlamış olmalıdır.

d. Teklif sahibi görev tanımı ve asgari nitelikleri Teknik Şartnamede belirtilen bir Koordinatöre sahip olmalı veya ihalenin kalması halinde bu personeli sağlayacağını taahhüt etmelidir.

 

Personel

Adet/Kişi

Koordinatör

1

 

e. Teklif sahibinin bankalar nezdinde en az 100.000,00 (yüz bin) TL veya eşdeğeri kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış gayri-nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı olmalıdır. Bunu gösteren banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli olacaktır

f. Teklifin ortak girişim tarafından verilmesi halinde; ortak girişimi oluşturan firmaların; yukarıda (a)’daki koşulları ayrı ayrı; (b), (c), (d) ve (e)’de ki koşulları ise müştereken sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Ortak Girişimin Lider firmasının: (b) maddesindeki ciro şartının en az %70’ini sağlaması; (c) maddesindeki sözleşmelerden de en az birini yüklenici sıfatıyla gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

4 - İhale dokümanları, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün, T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki IBAN No: TR42 0000 1001 0000 0350121014 numaralı hesabına banka havalesi yoluyla aktarılacak 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilir. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri aynı adresten ihtiyaç duydukları ilave bilgileri alabilir veya bu adreste ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

1. Kat Satınalma Birimi Oda No: 101

06430 Sıhhiye Çankaya Ankara

Tel: 0312-585 68 31/32/34 - Faks: 0312-585 68 69

5 - Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 03.10.2012 tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup, en az 10,000 (on bin) TL bedelinde Teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte yukarıda 4. paragrafta verilen adrese 03.10.2012 tarihinde saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Geç gelen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir. Teklifler, aynı adresteki 5. kat toplantı salonunda, Teklif Sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda 03.10.2012 tarihinde saat 14:05’de açılacaktır.

6 - Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

7061/1-1


SOSYAL SİTE DAİRE İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI YAPTIRILACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Sosyal Site Daire İçi Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                              :  2012/119478

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TATARKÖY MEVKİİ 39750 LÜLEBURGAZ/ KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası                   :  2884644237 - 2884644160

c) Elektronik Posta Adresi                     :  ticaret@heas.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                         :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                    :  HEAŞ Sosyal Tesisleri Lüleburgaz

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                           :  Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  HEAŞ Genel Müdürlüğü tatarköy Mevkii 39750 Lüleburgaz KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                                     :  14.09.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

 

Makina Mühendisi

5 yıl deneyimli

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(C) - SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ  IV.GRUP:GAZ TESİSATI İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MAKİNA MÜHENDİSİ

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

7066/1-1


I. ÜNİTE BUHAR SİSTEMİ EMNİYET VALFLERİNİN TEMİNİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/116533

1 - Teşekkülün;

a)Adresi                                     :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

 

Sıra No

Malzeme Adı

Miktar

(Adet)

1

DN 65X100 – Sit çapı 40mm Yüksek Basınç DOM Emniyet Valfi

2

2

DN15 Class 4500 El Kesme Küresel Vana

20

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 180 (Yüzseksen) Takvim Günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/78

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  25.09.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) ISO 9001-9002 kalite güvence sistem belgesine sahip olması zorunludur. İstekliler bu belgeleri teklif ekinde verecektir. Asıllarını veya noter tasdikli suretlerini EÜAŞ’ a vereceklerdir.

i) Temsilcilik belgesi: İstekliler, imalatçı firmanın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduklarına dair temsilcilik belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Asıllarını veya noter tasdikli suretlerini EÜAŞ’ a vereceklerdir.

j) Katalog ve teknik dokümanları: İstekliler yukarıda belirtilen belge ve bilgilere ilave olarak tekliflerinin değerlendirmesinde katkı sağlayabilecek gerek kendi, gerekse imalatçı firmaya ait katalog ve teknik dokümanları teklif ekinde vereceklerdir.

k) Malzeme ve imalat menşei ve firma adresleri: Tüm Emniyet valfleri Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç, Japonya, ABD, Kanada ve Çek Cumhuriyeti orijinli olacaktır. Teklifte imalatçı firmanın üretim yapılan fabrikanın adı ve açık adresi mutlaka belirtilecektir.

l) Firmalar teklif edecekleri ürünlerin konstrüksiyon özelliklerini de içerir teknik data sheetlerini EÜAŞ’ a teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

m) İş Deneyim Belgesi:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin %30 (Otuz)’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş: İsteklinin Termik Santral ve dengi sanayi kuruluşlarına ihale konusu Emniyet Valfi-Besi Suyu Regle Valfi-Enjeksiyon suyu Püskürtme Regülasyon Valfleri temini benzer iş olarak kabul edilecektir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 75,-TL (Y.Yetmişbeş Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İha-leye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 25.09.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6969/1-1


HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ İLE TRAVERS TEBDİLİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/120201

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Hızlı Yol Yenileme makinesi, vagonları ve makine ile TCDD Akşehir-Argıthan istasyonları arası Km:258+600-281+000 arası 22400 mt. ve TCDD Afyon-Çobanlar istasyonları arası 1600 mt. olmak üzere toplam 24000 mt. Demiryolu hat kesiminde toplam 38.800 adet beton travers tebdili yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ ve YABANCI isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 25/09/2012 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7063/1-1