2 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28399

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KUYU İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TAŞIMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/120991

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9.km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2012/2013 Kampanya Döneminde (± %20 toleranslı 80 gün) %25 toleranslı 36.000 ton kok, kireçtaşı vs. işletme malzemelerinin fabrika sahası içinde ve % 25 toleranslı 85.000 ton atığın Fabrika Sahası Dışında tahmil-tahliyesi, istiflenmesi; atık malzemelerin idarece gösterilen döküm sahalarına taşınması, istiflenmesi ve tesviyesi

b) Yapılacağı yer                       :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 80 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  14.09.2012 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve 100,00- TL. (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7087/1-1


KUYU İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                        :  Kuyu içi haberleşme sistemi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2012/114579

Dosya no                                      :  1221506

1 - İDARENİN

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                         Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             :

2 - İHALE KONUSU MALIN    :

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kuyu içi haberleşme sistemi üniteleri (4 kalem)

b) Teslim yeri                               :  TTK AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İŞYERLERİDİR.

c) Teslim tarihi                              :  İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                             :

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  18.09.2012 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilecek yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren AlSz Atex sertifikaları

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.09.2012 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7014/1-1


TAŞIMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, bölgesi, ada ve parsel numarası, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı  yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince,  Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 13.09.2012 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, damga vergisi, karar pulu,  ilan ve reklam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken her türlü masraf ve giderler, Katma Değer Vergisi  alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Arsa Payı

Niteliği

Bağımsız Bölüm

Katı

Brüt Alan (m2)

Oda Sayısı

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale Saati

1

Çankaya

Ayrancı

2796

13

47/1206

Konut

4

Zemin

100

2+1

90,000.00

2,700.00

14:00

2

Çankaya

Ayrancı

2796

13

52/1206

Konut

7

1

115

2+1

112,000.00

3,360.00

14:00

3

Çankaya

Ayrancı

2796

13

52/1206

Konut

8

1

105

2+1

100,000.00

3,000.00

14:00

4

Çankaya

Ayrancı

2796

13

52/1206

Konut

12

2

110

2+1

105,000.00

3,150.00

14:00

5

Çankaya

Ayrancı

2796

13

49/1206

Konut

13

2

100

2+1

98,000.00

2,940.00

14:00

6

Çankaya

Ayrancı

2796

13

54/1206

Konut

14

3

125

3+1

130,000.00

3,900.00

14:00

7

Çankaya

Ayrancı

2796

13

52/1206

Konut

15

3

115

2+1

115,000.00

3,450.00

14:00

8

Çankaya

Ayrancı

2796

13

49/1206

Konut

17

3

100

2+1

100,000.00

3,000.00

14:00

9

Çankaya

Ayrancı

2796

13

54/1206

Konut

18

4

125

3+1

118,000.00

3,540.00

14:00

10

Çankaya

Ayrancı

2796

13

52/1206

Konut

19

4

115

2+1

110,000.00

3,300.00

14:00

11

Çankaya

Ayrancı

2805

3

20/380

Konut

14

4

130

3+1

130,000.00

3,900.00

14:00

12

Yenimahalle

İlkyerleşim

14638

5

120/590

Dubleks

2

100

3+1

78,000.00

2,340.00

14:00

13

Yenimahalle

İlkyerleşim

14639

8

120/480

Dubleks

3

100

3+1

80,000.00

2,400.00

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

6713/1-1