1 Eylül 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28398

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Cevat Aydın Vakfı

VAKFEDENLER: Cevat Aydın, İsmet Aydın, Erdal Değirmenci, Murat Çiçek.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/4/2012 tarih, E: 2011/646, K: 2012/103 sayılı kararı ve 18/07/2012 tarihli tavzih kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Eyüp 3. Noterliğinin 25/02/2010 tarih, 03966 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 01/06/2010 tarih ve 09175 yevmiye nolu, 31/12/2010 tarih ve 29881 yevmiye nolu ve 23/12/2011 tarih ve 22527 yevmiye nolu tadil senetleri.

VAKFIN AMACI: Türk kültürünün genç nesillere aktarılmasına katkıda bulunmak, Türk Kültürüne gönül verenler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, Türk milletine ve değerlerine yabancı olmayan, milliyetle bütünleşmiş genç nesillerin yetişmesine ve eğitimine katkıda bulunmak. Maddi ve manevi ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara maddi ve manevi katkılarda bulunmak ve sosyal yardımlarda bulunmak. İnsanların ilmi, içtimai, kültürel, sağlık ve bedensel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mahmutpaşa Mahallesi, 55 pafta 323 ada, 24 parselde kayıtlı 317, 318 ve 319 numaralı işyerleri, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 389/1 pafta, 2302 ada, 25 parselde kayıtlı 32/843 arsa paylı, asma katlı, depolu dükkan, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi, 46 pafta, 261 ada, 26 parselde kayıtlı 424/18266 arsa paylı gayrimenkul ve 50.00 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7039/1-1

—— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

SU ÜRÜNLERİ

-

-

1

1

Çift kabuklu Yumuşakça ve eklembecaklılar biyolojisi ve taksonomisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7084/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 43032/1, 43605/1, 43215/1, 43036/1, 43163/1, ve 43110/1 ada/parsellerde kullanım kararının değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7056/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Drc

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler Bölümü

 

Doç. Dr.

1

1

Sosyal hizmet konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Doç. Dr.

2

1

Elektrik motorlarının sayısal kontrolü konusunda çalışmış olmak.

7042/1-1

—— • ——

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yar almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır.)

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyegliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

Birimi ve Bölümü

Anabilim Dalı veya Alanı

Ünvanı

Adet

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

 

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

 

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

 

7044/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çorum Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Çorum/Merkez

Adresi

Gazi Caddesi No: 2

Tel-Faks

0364 225 08 10 – 0 364 225 38 00

Posta Kodu

19030

E-Mail

imr@corum.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İsmail Büyükkakaç

 

Adresi

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak        No: 38/17 Çorum

 

T.C. Kimlik No.

41032029720

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

7077/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/155179

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Yeşilırmak Caddesi No: 16 Demirtepe

Tel-Faks

312 294 73 84 – 312 294 71 84

Posta Kodu

06430

E-Mail

ydolu@btk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Servus Bilgisayar A.Ş.

Pozitif Bilişim Hizm. ve Tic. A.Ş.

Adresi

Aşağı Öveçler Mahallesi 1042 Cadde 1328 Sokak No: 11 Çankaya/Ankara

Büyükdere Cad. Ecza Sk. No: 6 Gültepe Levent İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Büyük Mükellefler – 7640010356

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

159370

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7076/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/88977

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Karabük/Merkez

Adresi

100. Yıl Mah. Balıklar Kayası Mevkii

Tel-Faks

370 433 11 12 – 370 433 11 45

Posta Kodu

78050

E-Mail

yapiisleri@karabük.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Möz İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Terkehaliller Köyü Yazlar Kiremit Fab. Kat: 2 Bartın

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

623 029 4714

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3583

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7064/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/88977

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Karabük/Merkez

Adresi

100. Yıl Mah. Balıklar Kayası Mevkii

Tel-Faks

370 433 11 12 – 370 433 11 45

Posta Kodu

78050

E-Mail

yapiisleri@karabük.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Aynacı

 

Adresi

Terkehaliller Köyü Yazlar Kiremit Fab. Kat: 2 Bartın

 

T.C. Kimlik No.

26372643362

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kaydı bulunmamaktadır.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Kaydı bulunmamaktadır.

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7064/2/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Kocaeli/Darıca

Adresi

Fevzi Çakmak Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 62

Tel-Faks

(262) 6564345 / 6564348

Posta Kodu

41700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yeni Japon Pazarı Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Hükümet Cad. No: 26 Gebze/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

İlyasbey V.D./948 023 4782

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gebze Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 6402

Oda Sicil No: 10787

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7068/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/17382

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Adnan Adıvar Cad. Aksaray

Tel-Faks

(212) 5294400/5882662

Posta Kodu

34096

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ANKYRA Ecza Deposu Sağlık Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi

Uğur Boztürk

Adresi

Cevizlidere Mah. 1222 Cad. No: 13/22-23 Balgat-Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

11417983688

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Başkent V.D./069 045 5465

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 302477

Oda Sicil No: 10/700

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7069/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/1400

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Sakarya/Adapazarı

Adresi

Yenidoğan Mah. Fabrika Cad.

Tel-Faks

(264) 2745080/2742656

Posta Kodu

54100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

PETRA Temizlik Ambalaj Malzemeleri Kimya Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sakarya Mah. Gedikli Sok. No: 36/A Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Uludağ V.D./729 050 8241

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 71893

Oda Sicil No: 81238

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7070/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Zonguldak/Merkez

Adresi

Meşrutiyet Mah. Huzur Sok. No: 35

Tel-Faks

(372) 2521900/2521923

Posta Kodu

 

E-Mail

zonguldakdhs4@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Embiya Yusufoğlu

 

Adresi

Terakki Mah. Karadeniz Cad. No: 165 Zonguldak

 

T.C. Kimlik No.

34673228522

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Karaelmas V.D./ 988 003 4238

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Zonguldak Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No: 67/51097

Oda Sicil No: 3445

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7071/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/189120

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Bor Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Niğde/Bor

Adresi

Dink Mah. İstasyon Cad.

Tel-Faks

(388) 3117887/3116736

Posta Kodu

51700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

NİĞGÜNEŞ Tavukçuluk Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İbrahim Gündüz

Adresi

Şahsüleyman Mah. Suat Baykal Cad. Güneş Apt. Altı No: 64/B Niğde

 

T.C. Kimlik No.

 

34441959122

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Niğde V.D./361 060 0722

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 3930

Oda Sicil No: 90249

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

7072/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/61427

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kars Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Kars/Merkez

Adresi

Örnek Mah. Kanaltı Sok.

Tel-Faks

(474) 2125668/2239726

Posta Kodu

36100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ÖZŞAHİNLER İnşaat Gıda Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Nihat Yatığı

Adresi

Yeni Pazar Cad. No: 11 Kars

 

T.C. Kimlik No.

 

20468283340

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kars V.D./662 026 8304

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kars Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 5740

Oda Sicil No: 530

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7073/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/72395

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Alaattin Mah. Menekşe Sok. Tophane Mevkii

Tel-Faks

(224) 2238200/2238213

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hacı Ahmet Bilgin – Özbilgin Kırtasiye İnşaat Sanayi

 

Adresi

Uluyol Cad. Sezen Sok. No: 9 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

23536781724

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 52927

Oda Sicil No: 61661

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7074/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/33613

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Gaziantep/Şahinbey

Adresi

Hürriyet Caddesi

Tel-Faks

(342) 2209010/2209020

Posta Kodu

27000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BİO-KİM Grup Sağlık Ürünleri İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Zafer Çoklu

Adresi

Hoşdere Cad. Fuar Sok. No: 8/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

46666405018

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D/ 176 038 9113

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 248497

Oda Sicil No: 59/6094

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

7075/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DERECE

ADET

NİTELİK

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji yan dal ihtisaslı, renal transplantasyon ve diyaliz-hipervolemi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

1

Dermatolojik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Yoğun bakım ve skorlama sistemleri alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk nefroloji ve çocuk romatoloji yan dal ihtisaslı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Klinik farmakoloji ve toksikoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

5

1

İlkyardım eğitmenliği konusunda eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

1

Kökhücre ve flowstometri konusunda uygulamalı sertifika sahibi olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimler

Balıkçılık ve Temel Bilimler

Doçent

1

1

Balık sistematiği ve ekolojisi konularında bilimsel yayınları olmak, su altı araştırmaları tecrübesi bulunmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Yardımcı Doçent

4

1

Yeni deniz balıkları türlerinin larva fizyolojisi üzerine bilimsel yayınları olmak ve yeni balık türlerinin yavru üretimi ve canlı yemler konusunda saha tecrübesi bulunmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

Petrol ve jeotermal enerji alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Konik ışınlı dental tomografi ve lazer kullanımı konusunda deneyimli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

1

İç hastalıkları hemşireliği alanında doktoralı olmak, diyabet yönetimi konusunda deneyimli ve uluslararası sertifikalı olmak

 

İLAN BAŞVURU ŞARTLARI:

1 - Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

6 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 - Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 - Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları fakülteyi, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri www.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır.

7045/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri feshedildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

A.KADİR ENGİN TURNALAR OTOGAZ İSTASYONU

TS 11939

06/3853

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ADNEKS PROTEZ ORTEZ MEDİKAL VE REHABİLİTASYON BİLGİSAYAR TELEKOMÜNİKASYONİ TH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13181

06/8429

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ALSER AŞI SERUM VE TIBBİ CİH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426

06/4312

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ANALİZ ARGE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13149

06/9086

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ARTUKLU SERVİS - HAKAN ARTUKOĞLU

TS 10079

06/9069

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ATAK TUR. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12257

06/5437

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ATH KOMPRESÖR ELEKTRİK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12870

06/9107

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BURÇ İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12739

06/7931

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

COMTEK CAN OFİS MAKİNALARI TEKNİK EĞİTİM KOMİNİKASYON BİLGİSAYAR REKLAM EMLAK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12498

TS 10956

06/9080

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DEMİRBEK OTOM. LTD. ŞTİ.

TS 12047

06/5999

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DORA KURUMSAL HİZMETLER OTOMASYON TEMİZLİK GIDA TURZ. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524

06/9073

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERTUNÇ ELEKTRİK-MUSTAFA TUĞRUL ERTUNÇ

TS 10079

06/9071

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERYAPI İNŞAAT TURİZM PETROL TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11939

06/4894

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GARDENYA TEMİZLİK İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12524

06/9067

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GÖKÇE OFSET MATBAACILIK AMB. TURZ. ORG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11894

06-HYB-1659

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HANİKİLER OTOGAZ - ADEM BEKTEMUR

TS 11939

06/8457

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HİDRONERJİ HİDROJEN VE ENERJİ SİST. İLET. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRİTER 292 KRİTER 281

TS 12710

TS 13381

06/8443

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İNTERMOP PROFESSIONAL CLEANING EQUIPMENT LTD. ŞTİ.

TS 12859

06/9083

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MTS-MAN MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT GIDA TEKS. ELEKT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13345

06/9076

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

OCAK ELEKT. VE SAN. ÜR. PAZ. LTD. ŞTİ.

KRİTER 203

TS 12498

06/8494

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

OFİS NET MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12487

06/6003

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖCAL ELEKTRONİK PARFÜMERİ İTRİYAT MADDELERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498

TS 12540

TS 10079

TS 10956

TS 13201

TS 12849

06/9094

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖNCÜ HAZIR GIDALAR SAN. VE TİC. A.Ş.-ANKARA ŞUBESİ

TS 9433

06/8448

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖZTÜRKLER KURŞUNLU MAD. BETONİT GIDA HAYV. İNŞ. PET. ÜRÜN. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524

06/9108

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

PANEL CEPHE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM PVC VE METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13177

06/9098

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SANAL OTOMOTİV LPG ELEK. ELEKT. MAK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12664-1

06/9092

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SELECTRON ELEKTROKİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12558

06/7486

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SN MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12487

06/8458

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEKNOMAT MAKİNA BİLGİSAYAR MALZEMELERİ MATBAA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRİTER 41

06/8430

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TUNA İLETİŞİM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.-NECATİBEY ŞUBESİ

TS 12498

TS 12134

06/8444

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TURGAY SOYDEMİR - SOYDEMİR DİZEL

TS 12047

06/7939

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TUSAY OTOMOTİV TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

TS 8986

06/218

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.

TS 12852

TS 12844

TS 10079

TS 12850

TS 12676

TS 12355

06/1053

16/08/2012

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ULUSAL TURZ. PET. İNŞ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

TS 12663

06-HYB-814

02/08/2012

FİRMA İSTEĞİ İLE

KEMAL ELEKT. DAY. TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13004

TS 12713

TS 12853

TS 10956

TS 12739

06/349

31/07/2012

FİRMA İSTEĞİ İLE

HAYRETTİN AZAPOĞLU

TS 12809

06/5779

31/07/2012

FİRMA İSTEĞİ İLE

BEYAZ SERVİS-ERGUN ORTA

TS 10079

06/9197

14/08/2012

FİRMA İSTEĞİ İLE

ABC GRUP AKARYAKIT PETROL ÜRÜN. NAK. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

06-HYB-2705

14/08/2012

FİRMA İSTEĞİ İLE

EPTİM ELEKTRİK İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12817

06/2895

14/08/2012

FİRMA İSTEĞİ İLE

GÖRAL OTOMOTİV TİC. SAN. A.Ş.

TS 12664-1

06-HYB-1429

14/08/2012

FİRMA İSTEĞİ İLE

HAMZA AKMERCAN-ANEL ELEKTRONİK

TS 13004

06/8073

14/08/2012

FİRMA İSTEĞİ İLE

ANADOLU AKARYAKIT SERVİS PAZARLAMA VE TURİZM TİC. A.Ş.

TS 11939

06-HYB-3395

14/08/2012

OLUMSUZLUKTAN DOLAYI

NEVZAD KOCAMAN

TS 12820

06/8580

27/07/2012

OLUMSUZLUKTAN DOLAYI

7043/1-1