1 Eylül 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28398

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


REVİZYONLARI YAPILACAK DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 63 KALEM MALZEME İHALESİ 25.09.2012 GÜNÜ VE 14:00'E ERTELENMİŞTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ 2012-2013 DÖNEMİ ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


41 KİŞİLİK TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


11 ADET DÜKKAN, RESTAURANT VE WC’NİN 10 YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Aydın Belediye Başkanlığından:


ALBA MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REVİZYONLARI YAPILACAK DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 63 KALEM MALZEME İHALESİ 25.09.2012 GÜNÜ VE 14:00'E ERTELENMİŞTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/104911

1 – İdarenin                               ;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  63 kalem Lokomotif Malzemesi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat Müdürlüğüne 25.09.2012 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7089/1-1


FABRİKAMIZ 2012-2013 DÖNEMİ ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2012/118843

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Van Yolu Üzeri 9 Km. ERCİŞ

b) Telefon ve faks numarası             :  432 388 20 09-13/ 0.432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  50.000 Ton şekerin tahmil tahliye işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                              :  Erciş Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erciş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  13.09.2012 Perşembe günü Saat 14.00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Van yolu 9.km. Erciş/Van adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

7 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.1 - İş Deneyim Belgeleri : Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

7.2 - Benzer iş olarak ;

Paketlenmiş veya torbalanmış ürünlerin tahmil tahliye hizmeti veya Şeker Fabrikalarında gerçekleştirilen her türlü tahmil tahliye hizmeti ve yanında personel çalıştırılması ile ilgili işler kabul edilecektir.

8 - Teklifler, 13.09.2012 Perşembe günü Saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Teklif edilen fiyatların İhale Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları kendi yararlarınadır.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden en az 45 (Kırkbeş)takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

16 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7080/1-1


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.996,56 TL ile en çok 119.656,42 TL arasında değişen; 11.09.2012 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 199,66 TL, en çok 11.965,64 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, yarı römork, kamyon, minibüs, otobüs, tır çekici, dorse ve küçük römork vb. 31 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 12/09/2012 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

7013/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.187,10 TL. ile en çok 83.925,56.- TL. arasında değişen; 12/09/2012 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 119,00.- TL., en çok 8.393,00.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B oto ve Motorsiklet cinsi 60 adet araç ; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 13/09/2012 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7012/1-1


41 KİŞİLİK TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/118134

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  P.K.:8 58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon numarası                         :  0.346.4621010

d) Faks numarası                             :  0.346.4621012

d) Elektronik posta adresi                :  kangal@euas.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı,                                           İŞİN ADI-MİKTARI

 niteliği, türü ve miktarı                    :  Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan FGD, kömür alma ve kül atma sistemlerine ait teknik şartnamede belirtilen işlerin toplam 41 teknik personel ile yürütülmesi hizmet alımı işidir.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama tarihinden itibaren l (bir) yıldır.

4 - İhalenin                                      

a) Ait olduğu Mevzuat                     :  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) bendi kapsamındadır.

b) Usulü                                           :  Açık ihale usulü

a) Yapılacağı/açılacağı yer                :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati     :  13.09.2012, saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.: 8 58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 100- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler, bu bedeli EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün; T.C. Ziraat Bankası Sivas-Kangal Şubesi nezdindeki: 37712043-5445 nolu hesaba yatırarak, bir dilekçe ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair dekontla başvurarak, İhale Dokümanının taraflarına posta veya kargo yoluyla (karşı ödemeli) gönderilmesini talep edeceklerdir.

6 - Teklifler 13.09.2012, saat 14.00'e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.8 58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ilgili bilgilere www.euas.gov.tr.’den ulaşılabilir.

7086/1-1


11 ADET DÜKKAN, RESTAURANT VE WC’NİN 10 YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Aydın Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, Körfez Caddesi, Nevzat Biçer Parkı tapunun 2198 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan 11 adet Dükkan, Restaurant ve Wc’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca 10 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.

2 - İhale bedeli yıllık 160.000,00 TL olup geçici teminat bedeli 48.000,00 TL’dir.

3 - İhale 12/9/2012 tarih, Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılan gerçek kişiler Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı (su, çtv, vs) Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı, Nüfus cüzdan fotokopisi, Fotoğraflı ikametgah ilmühaberi ve savcılıktan sabıka kaydı ve dosya bedeli, tüzel kişiler ise Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı (su, çtv, vs.) kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, vergi dairesine borcu bulunmadığına dair yazı, vergi levhası, oda sicil kayıt belgesini ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12.30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kira ve İşgaliye Servisi’ne eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İhalemize ilişkin dosya Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kira İşgaliye Servisin’de mesai saatleri içinde 200,00 TL karşılığı temin edilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 200,00 TL’nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

7082/1-1

—— • ——

ALBA MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. Alba Margarin teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 07.09.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 - 66   Faks : 397 33 71 – 74

7055/1-1