11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2011 yılı gayri safı geliri 1.040.758,66.-TL. olan birinci sınıf Beyoğlu Yirmibirinci Noterliği 2 Eylül 2012 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

5682/1-1

—— • ——

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İLAHİYAT FAK.

Prof. (daimi)

Temel İslam Bilimleri

1

1

Tefsir Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmış olmak.

Başvuru adresi: Bozok Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 8

5730/1-1

—— • ——

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

Not: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Doçent

Açıklama

Orman Fakültesi

Odun Mekaniği ve Teknolojisi

1

Doçentliğini orman endüstri mühendisliği alanında almış olmak.

5700/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosu tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görülerek yayımlanan (http://personel.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/?sayfa=akademikyukselme) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesindeki koşullara göre daimi statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik belgesi (yurtdışından almış oldukları diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şartıyla), yayın listesi, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 (altı) takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde kabul edilecektir.

Başvuru esnasında doktora, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin fotokopileri, atama yapılacak olması halinde ise; aslı veya aslı ile birlikte fotokopisinin olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayanlar, süresi içerisinde başvurmayanlar ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

Toprak Coğrafyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Profesör

1

1

Teorik İstatistik konularında çalışmalar yapmış olmak.

5689/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak, (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fak.

Kimya Müh.

Profesör

1

1.

Kimya Mühendisliğinde doçentlik almış olmak ve bitki kökenli biyo-aktif malzemelerin üretimi, karakterizasyonu ve biyoteknolojik ve biyomedikal uygulamalar için modifikasyonu konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Mühendislik Fak.

İnşaat Müh.

Doçent

1

1.

Yapı dalı, yapısal güvenilirlik, yapı kodlarının güvenilirlik esaslı maliyet optimizasyonu ile kalibrasyonu, yapı sağlığı izlemesi konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık Fak.

Şehircilik

Yardımcı Doçent

1

4.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans ve lisansüstü eğitim planlarında yer alan Ekonomi, İstatistiksel ve Sayısal Modelleme derslerini vermek üzere Ekonomi lisans derecesine sahip olmak, ayrıca bölge Planlama veya Bölge Ekonomisi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fak.

Matematik

Profesör

1

1.

Halka ve Modül Teorisi alanında çalışmaları olmak.

Fen Fak.

Kimya

Profesör

1

1.

Fiziko kimya alanında amino asit ve peptitlerin gaz fazı reaksiyon mekanizmalarının Modern kütle Spektroskopisi kullanılarak irdelenmesi konusunda Science Citation indekslerce taranan uluslararası dergilerde yayınları olması. Lisans ve yüksek lisans seviyesinde Fiziko Kimya dersi verebilmek.

Fen Fak.

Kimya

Profesör

1

1.

Analitik Kimya Anabilim dalında lazer oluşturmalı Plazma Spektroskopi konusunda doktora derecesine sahip olmak ve bu konuda yapılmış yayınları olmak. Lisans ve yüksek lisans derecesinde Analitik Kimya dersi verebilmek.

Fen Fak.

Kimya

Doçent

1

2.

Fen Bilimlerinden, Kimya alanında doçent unvanı almış ve biyoorganik ve medisinal kimya alanlarında araştırma ve yayınları olmak. Yeni anti-kanser ajanlarının dizayn, sentez ve anti-kanser özelliklerinin belirlen-mesi konularında araştırma ve yayın yapıyor olmak.

5698/1-1


Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/73853

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası

İl/İlçe

Ankara/Etimesgut

Adresi

Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

0 312 244 90 55 - 0 312 244 90 78

Posta Kodu

06930

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Oyba İnş. Taah. Tur. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Aslanbey Cad. No: 60/4 İskitler/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6490299399

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

51/3064

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5717/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

AÇIKLAMALAR

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

İŞLEME TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Su Ürünleri Mühendisi olmak, Su Ürünleri Minimal İşleme Teknolojileri konusunda çalışmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

İŞLEME TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Su Ürünleri Mühendisi olmak, Emülsiyon Tipi Su Ürünleri Teknolojileri konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBI FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Farmakoloji Uzmanı Tıp Doktoru olmak, Bir Klinik Araştırma Merkezinde en az 10 yıl çalışmış olmak, Faz 1, Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Araştırmalarında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

1

Üst Gastrointestinalsistem açık ve Laporoskopik Cerrahi,Renal Transplantasyon ve Robotik Cerrahisi Konularında deneyimli.(Robotik Cerrahi Sertifikası bulunmak.)

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DOÇENT

1

1

5 yıl Ortopedik Travmalar konusunda olmak üzere en az 10 yıl uzmanlık deneyimi bulunmak. (İntramedüller Çivileme) konusunda Ortopedi eğitimi için eğitici deneyimli.

 

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak gerekir.

2 - Profesör kadrolarına başvuracakların 6 takım dosya, Doçent kadrolarına başvuracakların 4 takım dosya, dilekçe, iş talep formu ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

3 - Başvurular Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma kriterlerine uygun olarak yapılacaktır.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Son müracaat tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

5725/1-1