7 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28346

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikasından:


BASINÇ REGÜLATÖRÜ VE 10,5 KW KESİCİ AÇMA KAPAMA MEKANİZMASI SATIN ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik ve Ticaret Üretim Anonim Şirketinden:


2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ SATILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMI VE DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çiğli Belediye Başkanlığından:


10.010 KG. MUHTELİF MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-02 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-04 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-05 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-06 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


WB3-GÜÇL-ONAR-78(AF-WB3-GÜÇL-ONAR-01) İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


WB3-GÜÇL-ONAR-79(AF-WB3-GÜÇL-ONAR-02) İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


Contracts Awarded by ICB Number: EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


WB2-GÜÇL-ONAR-11(AF-WB2-GÜÇL-ONAR-07) İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız kireç ocaklarının 2012-2013 Kampanyası tahmil tahliye işlerinin yapılması.

İhale kayıt numarası                         :  2012/86530

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaşık 200 ton kireçtaşı ve 16 ton kok kömürünün tahmil tahliyesi. Her vardiyada en az 9 kişi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 100 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  20/07/2012 Cuma günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 20/07/2012 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5545/1-1


BASINÇ REGÜLATÖRÜ VE 10,5 KW KESİCİ AÇMA KAPAMA MEKANİZMASI SATIN ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik ve Ticaret Üretim Anonim Şirketinden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/85107

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TATARKÖY MEVKİİ PK: 17   39750 LÜLEBURGAZ/ KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası             :  2884644237 - 2884644160

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@heas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     niteliği, türü ve miktarı                :  BASINÇ REGÜLATÖRÜ- 1 ADET 10,5 kW KESİCİ AÇMA KAPAMA MEKANİZMASI - 2 ADET

3 - İhalenin/Yeterlik

 Değerlendirmesinin                         :

a) Yapılacağı yer                              :  HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                              :  24.07.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

1. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2. İhale dokümanı, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü/ Lüleburgaz-KIRKLARELİ adresindeki, Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğünden 50,00 TL (K.D.V. Dahil) temin edilebileceği gibi, Şartname bedeli, Şirketimiz Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki, TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 No' lu hesabına dekont edildikten sonra dekont ile birlikte yapılacak, yazılı başvuruya istinaden, gönderme bedeli alıcıya ait olmak şartı ile şartnameler posta/kargo yolu ile adrese de gönderilebilir.

3. Teklif mektupları 24/07/2012 Salı günü saat 14:00’e kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine elden imza karşılığında teslim edilmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile posta veya kargoda vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de Şirketimiz Satın Alma ve İhale Komisyon Odasında alenen açılacaktır.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.üncü maddesinin g bendi kapsamında Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7. Bu ihale tüm yerli isteklilere açıktır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) Takvim Günü olmalıdır.

9. İhale konusu malzemeler ile ilgili Teknik Şartname ve İhtiyaç Listesi, Şirketimiz internet adresi; www.heas.gov.tr adresinden görülebilir.

5602/1-1


2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 2 adet Güvenlik Duvarı Cihazı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.07.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5596/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğüne ait aşağıda markası, modeli, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen araç satılacaktır.

1 - Satış açık artırma suretiyle 26/07/2012 günü saat 14.00’de Basım İşletme Müdürlüğümüzün Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresindeki ihale salonunda yapılacaktır.

2 - Araç İşletmemiz park sahasında olup mesai saatleri içerisinde görülebilecektir. (08.00 - 17.00 saatleri arasında)

3 - Araç hali hazır durumu ile satılacak olup, satış ve teslim aşamasında araçla ilgili eksik, noksan, kusurlu olduğu ileri sürülerek idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.

4 - Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, İşletmemiz Veznesine aşağıda gösterilen geçici teminatı yatırmaları ve teminata ait makbuz ile şahıslar nüfus cüzdanlarının fotokopisi, tüzel kişiler ve başkası adına ihaleye gireceklerin ise vekâletnameleri ile satış gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - Araca ait satış kararının alıcıya bildirilmesine müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde satış bedelinin (KDV dahil) tamamının İşletmemiz hesabına yatırılması gerekmektedir.

Bu süre içinde satış bedelinin (KDV dahil) yatırılmaması halinde, önceden alınan geçici teminat irat kaydedilecektir.

Satış bedelinin tamamen yatırılmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde araç alıcı tarafından teslim alınır. Bu süre içerisinde aracın teslim alınmadığı her gün için 25.00 TL ardiye ücreti alınacaktır.

6 - Satışla ilgili her türlü harç ve vergiler (KDV Dahil) alıcıya aittir.

7 - İhale üzerinde kalan alıcı ile ikinci teklif sahibi haricindeki katılımcılara satışın sona ermesine müteakip aynı gün geçici teminatlar iade edilecektir.

8 - İşletmemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Satışla ilgili olarak (0262) 674 26 26 veya 674 26 35 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.

İlgilenenlere duyurulur. NOT: Araç çekme belgelidir.

 

ARACIN

Park No

RENGİ

MARKASI- MODELİ

Satışa muhammen bedeli

Geçici teminat tutarı

1

MAVİ

(Okyanus)

1990 model Renault marka station binek araç

4.000,00 TL

500,00 TL

5581/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMI VE DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İller Bankası A.Ş. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar güvenlik yazılımı ve donanımının kuruluşça hazırlanın teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.07.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5569/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çiğli Belediye Başkanlığından:

 

SIRA

NO

ADA

NO

PARSE

NO

KAT

NO

BAĞ. BÖL.

NO

MUHAMMEN

SATIŞ BED.

GEÇİCİ

TEMİNAT

  1

22455

6

ZEMİN

  4

155.000,00-TL

 

  2

22455

6

ZEMİN

  6

255.000,00-TL

 

  3

22455

6

ZEMİN

  7

255.000,00-TL

 

  4

22455

6

1

  9

265.000,00-TL

 

  5

22455

6

1

14

265.000,00-TL

 

  6

22455

6

2

23

275.000,00-TL

 

  7

22455

6

3

28

280.000,00-TL

 

  8

22455

6

4

39

290.000,00-TL

 

  9

22455

6

5

48

300.000,00-TL

 

10

22455

6

6

55

300.000,00-TL

 

11

22455

6

7

60

290.000,00-TL

 

12

22455

6

8

71

295.000,00-TL

 

13

22455

6

9

74

170.000,00-TL

 

14

22455

6

9

77

175.000,00-TL

 

15

22455

6

9

79

270.000,00-TL

 

16

22455

6

9

81

170.000,00-TL

 

GENEL TOPLAM

4.010.000,00-TL

120.300,00 TL

 

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı toptan 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a Maddesine göre 20/07/2012 Cuma günü saat:11.00’de Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin:

a) Kanuni ikametgaha sahip olmak

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri

d) Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini

e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.

2 - Teklifler ihale saatine kadar Belediyemiz Encümenine verilecektir. Verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz

3 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı şekilde yazılacaktır.

4 - Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazın dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi (Alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

5 -İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene(Alıcı) aittir.

6 - 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

7 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

5546/1-1


10.010 KG. MUHTELİF MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:

10.010 Kg. Muhtelif Madeni Yağ Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                     :  2012/87576

1. İdarenin

a ) Adresi                                            :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası-Bor/NİĞDE

b ) Telefon - Faks Numarası               :  0388 311 93 01-06 (6Hat) - 0388 311 93 07

c ) Elektronik Posta Adresi                 :  borseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

      internet adresi (varsa)                    :

2. İhale konusu malın

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı                :  Miktarı ve türü aşağıda belirtilmiştir.

No

Malzemenin Adı

Evsafı

Ölçüsü

Miktar

1-

Sanayi Dişli Yağı

Grevis M220 P.O.

Kg.

1.850

2-

Sanayi Dişli Yağı

Grevis M320 P.O.

Kg.

1.480

3-

Sanayi Dişli Yağı

Grevis M680 P.O.

Kg.

740

4-

Gres Yağı

Süper Gres EP3 P.O.

Kg.

900

5-

Gres Yağı

Gadus V220 AC Shell

Kg.

900

6-

Hidrolik Yağı

Randoil HD 68 P.O.

Kg.

180

7-

Hidrolik Yağı

HD 46 P.O.

Kg.

2.880

8-

Dizel Şanzıman Yağı

ATF II P.O.

Kg.

360

9-

Dizel Motor Yağı

15/W/40 P.O.

Kg.

360

10-

Dizel Motor Yağı

20W/50 P.O.

Kg.

360

 

Toplam:

10.010

b ) Teslim Yerleri                                :  Fabrikamız Malzeme Ambarı

c ) Teslim Tarihi                                  :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 (On) gün içerisinde teslim edecektir.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer                               :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b ) Tarihi - Saati                                  :  18.07.2012 Çarşamba günü, Saat 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstenmiyor.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler;

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Sanayi sicil belgesi, Meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu ve İmalatçı yeterlilik belgesi

4.3.2 - Türk Standartlarına Uygunluk belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5607/1-1


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-01

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul’daki 6 adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  14 Haziran 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

6.274.000

6.274.000

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

6.274.000

6.274.000

2. Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.275.000

6.275.000

3. May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

6.650.000

6.650.000

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

5549/1/1-1


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-02 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-02

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul’daki 5 adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  14 Haziran 2012

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

4.923.000

4.923.000

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

4.923.000

4.923.000

2. Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.945.000

4.945.000

3. Niyazi Bayramoğlu

5.475.000

5.475.000

4. Doğcan İnşaat Taah. İş Mak. Orj. Yed. San. Tic. Ltd. Şti.

5.895.000

5.895.000

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

5549/2/1-1


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-04 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-04

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul’daki 6 adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  20 Haziran 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Akyapı İnşaat Taah. San. ve tic. Ltd. Şti.

4.720.000,00

4.720.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.547.000,00

4.547.000,00

2. Akyapı İnşaat Taah. San. ve tic. Ltd. Şti.

4.720.000,00

4.720.000,00

3.Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

4.995.000,00

4.995.000,00

4. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

5.140.000,00

5.140.000,00

5. Çalışkan Yapı & Ş.A.M & KLV İnşaat Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

5.184.458,00

5.184.458,00

6. May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

5.880.000,00

5.880.000,00

7. As İnşaat Taah. Nak. Mad. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.275.000,00

6.275.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.547.000,00

İhale Dokümanı Cilt-1 Standart İhale Dokümanları, Teklif Sahiplerine Talimatlar Bölümü 4.5(a) Maddesini karşılamadığı tespit edilmiştir.

5549/3/1-1


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-05 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-05

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul’daki 4 adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  20 Haziran 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Akyapı İnşaat Taah. San. ve tic. Ltd. Şti.

3.780.000,00

3.780.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.780.000,00

3.780.000,00

2. Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.841.000,00

3.841.000,00

3. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

3.990.000,00

3.990.000,00

4. Çalışkan Yapı & Ş.A.M & KLV İnşaat Taahhüt Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti.

4.178.832,00

4.178.832,00

5. Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.265.000,00

4.265.000,00

6. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

4.500.880,00

4.500.880,00

7. Doğcan İnşaat Taah. İş Mak. Orj. Yed. San. Tic. Ltd. Şti.

5.235.000,00

5.235.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

5549/4/1-1


EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-06 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-06

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul’daki 5 adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  25 Haziran 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

5.700.000,00

5.700.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

5.700.000,00

5.700.000,00

2. Çalışkan Yapı & Ş.A.M & KLV İnşaat Taahhüt Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti.

5.795.440,00

5.795.440,00

3. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

5.900.000,00

5.900.000,00

4. Akyapı İnşaat Taah. San. ve tic. Ltd. Şti.

6.600.000,00

6.600.000,00

5. Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.858.000,00

6.858.000,00

6. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

7.225.000,00

7.225.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

5549/5/1-1


WB3-GÜÇL-ONAR-78(AF-WB3-GÜÇL-ONAR-01) İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  WB3-GÜÇL-ONAR-78(AF-WB3-GÜÇL-ONAR-01)

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul’daki 5 adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  18 Haziran 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Niyazi Bayramoğlu

5.209.000

5.209.000

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Niyazi Bayramoğlu

5.209.000

5.209.000

2. En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

5.400.000

5.400.000

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

5550/1/1-1


WB3-GÜÇL-ONAR-79(AF-WB3-GÜÇL-ONAR-02) İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  WB3-GÜÇL-ONAR-79(AF-WB3-GÜÇL-ONAR-02)

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul’daki 5 adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  18 Haziran 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Niyazi Bayramoğlu

5.993.000

5.993.000

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Niyazi Bayramoğlu

5.993.000

5.993.000

2. Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

7.241.000

7.241.000

3. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.

7.346.000

7.346.000

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

5550/2/1-1


Contracts Awarded by ICB Number: EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Name of Project (include project country)       :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                        :  EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01

Bid/Contract Description                                 :  Retrofitting and Renovation of Marmara University Başıbüyük Training and Research Hospital

Scope of Contract                                            :  Retrofitting and Renovation of Marmara University Başıbüyük Training and Research Hospital

Duration                                                       :  560 Day

Contract Signature Date                                :  11 June 2012

 

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. + Begüm Yapı Turz.

Tar. Ve Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

67.800.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

67.800.000,00

                                                                                                                                   

 

Name of evaluated bidder(s):

1. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. + Begüm Yapı Turz.

Tar. Ve Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

67.800.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

67.800.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

2. Akyapı İnşaat Taah. San. Ve tic. Ltd. Şti. + Akyapı Yapı Endüstri JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

77.450.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

77.450.000,00

Name of evaluated bidder(s):

3. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. + Tekintaş Yapı JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

93.440.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

93.440.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

4. Kur İnşaat Tic. Ve San. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

103.875.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

103.875.000,00

Name of evaluated bidder(s):

5. Varyap Varlıbaslar Yapı San. Ve Turz. Yatırımları Tic. A.Ş.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

158.587.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

158.587.000,00

 

Rejected Bidder(s)

 

Name of rejected bidder(s):

-

 

Bid price at bid opening:

-

 

Reason(s) for rejection:

-

5551/1/1-1


EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-01

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme  Paketi

Projenin Kapsamı                      :  Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  560 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  11 Haziran 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. + Begüm Yapı Turz. Tar. ve Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. O.G.

67.800.000,00

67.800.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. + Begüm Yapı Turz. Tar. ve Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. O.G.

67.800.000,00

67.800.000,00

2. Akyapı İnşaat Taah. San. ve tic. Ltd. Şti. + Akyapı Yapı Endüstri OG

77.450.000,00

77.450.000,00

3. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. + Tekintaş Yapı OG

93.440.000,00

93.440.000,00

4. Kur İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

103.875.000,00

103.875.000,00

5. Varyap Varlıbaslar Yapı San. ve Turz. Yatırımları Tic. A.Ş.

158.587.000,00

158.587.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

5551/2/1-1


WB2-GÜÇL-ONAR-11(AF-WB2-GÜÇL-ONAR-07) İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  WB2-GÜÇL-ONAR-11(AF-WB2-GÜÇL-ONAR-07)

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Sağlık Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 5 adet Sağlık Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  22 Haziran 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

En-Sa Yapı Ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

2.399.000

2.399.000

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif

Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

2.399.000

2.399.000

2. As İnşaat Taah. Nakliye Madencilik Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.675.000

3.675.000

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

5552/1-1


SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız üretim birimince kullanılmak üzere 2.000 Kg. simitlik susam, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 16.07.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74

5577/1-1