29 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28338

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: (ANKARA)

Ödemiş Belediye Başkanlığından:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından :

Milli Eğitim Bakanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 3889-12                                                              Karar Tarihi: 21/06/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/06/2012 tarihli toplantısında, ekli "Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı"nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK-1 Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı.

                                                                                                                            EK-1

27/06/2007 TARİHLİ VE 1240 SAYILI KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI

MADDE 1 - (1) 06/07/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) İstasyon otomasyon sistemlerinde oluşan arızalar, arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 4 iş günü içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından giderilir."

MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

5372/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

ADANA İKİNCİ NOTERLİĞİ

579.910,12.-TL.

2-

ALANYA İKİNCİ NOTERLİĞİ

380.814,35.-TL.

3-

BEYOĞLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

863.517,09.-TL.

4-

BURSA ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

722.739,21.-TL.

5-

EYÜP İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.064.189,40.-TL.

6-

İZMİR YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ

655.505,90.-TL.

7-

KADIKÖY ONUNCU NOTERLİĞİ

834.039,27.-TL.

8-

SİVAS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

852.849,54.-TL.

9-

ZONGULDAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

798.230,82.-TL.

5392/1-1

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

(ANKARA)

Batman Ticaret ve Sanayi Odasına 18.07.1997 tarihinden itibaren 3383 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan Mehmet Muhdi POLAT (SERCAN NAKLİYAT TAAHHÜT)’a Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 2(iki) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı 18.11.2011 gün ve 28116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmişti.

Ancak, sözü edilen firma tarafından “İki yıl süre ile ihalelere geçici olarak katılmaktan yasaklanma cezası”nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara 8.İdare Mahkemesinde Esas No:2011/2755 sayılı dosya ile açılan dava konusu işlemin; 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın, 27.04.2012 tarihinde oybirliği ile Mehmet Muhdi POLAT (SERCAN NAKLİYAT TAAHHÜT) yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Duyurulur.

5377/1-1


Ödemiş Belediye Başkanlığından:

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Konusu     :  Ödemiş Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Toplantı Tarihi        :  01.06.2012

Toplantı No            :  1

Toplantı Yer           : Türk Hava Kurumu Binası

Katılımcılar             :

 

 

İsim Soyisim

İmza

Danışman Jüri Üyeleri

 

1

Prof. Dr. Metin SÖZEN

 

2

Bekir KESKİN

 

3

Mualla AKGÜN

 

4

Şevket HASIRCI

 

5

Saliha KARAASLAN

 

6

Ali TÜRER

 

7

Necati UYAR

 

Asil Jüri Üyeleri

 

8

Prof. Dr. Güzin KONUK

 

9

Prof. Dr. A. Emel GÖKSU

 

10

Nejdet BEŞBAŞ

 

11

Deniz DOKGÖZ

 

12

Ali Faruk GÖKSU

 

13

Metin KESKİN

 

14

Arzu NUHOĞLU

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

15

Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN

 

16

Doç. Dr. Şebnem Gökçen DÜNDAR

 

17

Dr. Seher Demet YÜCEL

 

18

Can KAYA

Katılmadı

 

1. Jüri üyelerimiz 01.06.2012 tarihinde Ödemiş Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması projeleri inceleme çalışmalarına başlamak üzere toplanmıştır

2. Jüri 24.12.2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kapsamında Ödemiş Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Şartnamesi yarışmanın değerlendirilmesinde esas alınmıştır.

3. Şartnamede belirtilen jüri üyelerinin, yedek üye Can KAYA dışında, tamamı katılmıştır.

4. 34 projenin teslim edildiği görülmüş olup ve 34 projenin değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir.

5. Jüri üyeleri yarışmaya katılan projeleri daha önce görmediklerinin beyan etmiştir. (Ek-1 Dürüstlük Taahhütnamesi)

6. Toplantı öncesi yarışma paftalarının sergi alanında asılmış ve rumuzlar görünmeyecek şekilde kapatılmış olduğu tespit edilmiştir.

7. Yarışma raportörleri ve raportör yardımcıları teslim edilen projelerin şartnamede istenilen kriter ve belgelere (pafta sayısı, teslim tarihi vb) göre uygunluğunu tespit etmiş ve uygunluğunu jüriye bildirmiştir.

8. Jürimiz 01.06.2012 tarihinde serbest zaman oluşturarak, teslim edilen projelerin bireysel değerlendirme çalışmalarına başlamıştır.

 

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Konusu     :  Ödemiş Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Toplantı Tarihi        :  02.06.2012

Toplantı No            :  2

Toplantı Yeri          :  Türk Hava Kurumu Binası

Katılımcılar :

 

 

İsim Soyisim

İmza

Danışman Jüri Üyeleri

 

1

Prof. Dr. Metin SÖZEN

 

2

Bekir KESKİN

 

3

Mualla AKGÜN

 

4

Şevket HASIRCI

 

5

Saliha KARAASLAN

 

6

Ali TÜRER

 

7

Necati UYAR

 

Asil Jüri Üyeleri

 

8

Prof. Dr. Güzin KONUK

 

9

Prof. Dr. A. Emel GÖKSU

 

10

Nejdet BEŞBAŞ

 

11

Deniz DOKGÖZ

 

12

Ali Faruk GÖKSU

 

13

Metin KESKİN

 

14

Arzu NUHOĞLU

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

15

Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN

 

16

Doç. Dr. Şebnem Gökçen DÜNDAR

 

17

Dr. Seher Demet YÜCEL

 

18

Can KAYA Katılmadı

 

 

1. Jürimiz 02.06.2012 tarihinde saat 09:00’da projelerin sergilendiği toplantı alanında bir araya gelmiş ve jüri başkanı toplantıyı başlatmıştır. Jüri başkanı, yapılan ilk incelemelerden sonra dört kademeli bir değerlendirme sistemi olacağını ve eleme usulü ile ödül ve mansiyonların seçileceğini belirtmiştir. Kişisel değerlendirmelerin sonucunda yarışmacılardan istenilenlere göre genel inceleme yapılmış;

- Genel ulaşım - dolaşım şeması ve otopark düzeni

- Açık ve yeşil alan sistemi ve peyzaj raporu

- Kentsel imge öğeleri ve görsel - çevresel değerler

- Üç boyutlu görsel anlatımlar

kriterlerine göre yapılan birinci değerlendirmede 34 projenin oybirliği ile birinci elemeyi geçmesine karar verilmiştir.

2. Jüri toplantıya ara vererek kişisel değerlendirmelerin tamamlanmasını istemiştir ve

- Sürdürebilirlik, bağlantı, omurga

- Yapısal uyum, yakın çevre

- Ulaşım, Otopark

- Peyzaj, meydan düzenlemesi

- Kimlik, imaj, simgesellik

kriterlerine göre kent ölçeğinde kentsel kurgu, kentsel tasarım ölçeği ve meydan ilişkisi, mimari ölçek ve yapılanma ilişkisi çerçevesinde projeleri değerlendirilmiştir.

34 projeden 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ve 31 numaralı toplam 18 projenin bu kriterlere uymaması nedeniyle elenmesine karar verilmiştir.

- 1 nolu proje= 6-1 oy çokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy Prof. Dr. Güzin KONUK)

- 2 nolu proje = 6-1 oy çokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy Prof. Dr. Güzin KONUK)

- 3 nolu proje = 7-0 oy birliği ile elenmiştir.

- 5 nolu proje = 6-1 oy çokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy Nejdet BEŞBAŞ)

- 7 nolu proje = 7-0 oy birliği ile elenmiştir.

- 9 nolu proje = 6-1 ( Karşı oy A. Faruk GÖKSU)

- 11 nolu proje = 7-0 oy birliği ile elenmiştir.

- 12 nolu proje = 7-0 oy birliği ile elenmiştir.

- 13 nolu proje = 5-2 oy çokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy Deniz DOKGÖZ, Arzu NUHOĞLU)

- 15 nolu proje = 5-2 oy çokluğu ile elenmiştir. ( Karşı oy Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. Emel GÖKSU)

- 17 nolu proje = 7-0 oy birliği ile elenmiştir.

 

- 21 nolu proje = 5-2 oy çokluğu ile elenmiştir. ( Karşı oy Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. Emel GÖKSU)

- 22 nolu proje = 7-0 oy birliği ile elenmiştir.

- 23 nolu proje = 7-0 oy birliği ile elenmiştir.

- 26 nolu proje = 7-0 oy birliği ile elenmiştir.

- 27 nolu proje = 5-2 oy çokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. Emel GÖKSU)

- 28 nolu proje = 5-2 oy çokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy A. Faruk GÖKSU, Y. Metin KESKİN)

- 31 nolu proje =7-0 oy birliği ile elenmiştir.

3. Yapılan üçüncü değerlendirme sonucunda 10, 14, 18, 20, 32, 33, 34 nolu projelerin bir üst aşamaya geçmesine, geri kalan 4, 6, 8, 16, 19, 24, 25, 29 ve 30 nolu projelerin aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı elenmesine karar verilmiştir.

- 4 nolu proje, üst ölçekte alınan kentsel yeşil sistem kararlarının alt ölçeğe yeterince yansıtılamamış olması, zemin kaplama malzemesindeki tek düzelik ve yayanın yönlendirilememesi nedenleriyle 5-2 oyçokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy; Prof. Dr. Güzin KONUK, Nejdet BEŞBAŞ)

- 6 nolu proje; kentsel ilişkinin yeterince kurulamamış olması, meydanların ulaşım kavşağı düzeyinde kalması, yeni kent meydanına öngörülen yapının başarılı kurgulanmasına rağmen tarihi kent merkezi, eski kent meydanı ve yeni kent meydanı arasında kurulması beklenen sürekliliğinin sağlanamaması nedenleriyle 6-1 oyçokluğu ile elenmiştir. ( Karşı oy; Deniz DOKGÖZ)

- 8 nolu proje; ulaşım ringinin iyi çözülmüş olmasına rağmen eski kent dokusu ile ilişkinin kurulamamış olması, mevcut yeşil dokunun dikkate alınmamış olması ve mimari dilin yetersizliği nedenleriyle 5-2 oyçokluğu ile elenmiştir.

(Karşı oy; Prof. Dr. Emel GÖKSU, Y.Metin KESKİN)

- 16 nolu proje; kentsel kurgu ve planlama yaklaşımının olumlu bulunmasına karşın peyzaj tasarımındaki parçacı yaklaşım, tasarım dil birliği oluşturulamaması nedenleriyle 7-0 oybirliği ile elenmiştir.

- 19 nolu proje; mimari dili ve cephe yaklaşımı olumlu olmasına karşın ulaşım sorunları ve kentsel alandaki kamusal mekanların tanımsızlığı nedenleriyle 6-1 oyçokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy; Prof. Dr. Güzin KONUK)

 

- 24 nolu proje; yaratılmaya çalışılan mekânsal akışkanlığın olumlu bulunmasına rağmen, tasarım dilinin biçimsel kalması, iyi tanımlanamayan meydan kararları ve yeni Belediye Meydanında olumsuz yapılanma nedenleriyle 4-3 oyçokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy; Prof. Dr. Güzin KONUK, Nejdet BEŞBAŞ, A. Faruk GÖKSU)

- 25 nolu proje; kent meydanı ile istasyon arasında geçiş mekanı oluşturan arasta fikri olumlu bulunmasına karşın önerilen fonksiyonun ticari kullanım yoğunluğunu gereğinden fazla arttırma olasılığı riskli görülmüş, ayrıca ulaşım kararları zorlayıcı bulunmuştur. Bu nedenlerle 6-1 oyçokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy; Deniz DOKGÖZ)

- 29 nolu proje; kentsel şemaların yaratıcı yaklaşımlarına karşın, kurgulanan parçalı çözümün belirli bir dil birliği oluşturamaması, kurguladığı mimari imgenin zayıf oluşu nedenleriyle 7-0 oybirliği ile elenmiştir.

- 30 nolu proje; yapısal düzenlemeler ve detaydaki çabaların başarılı bulunmasına karşın tanımsız mekânlar ve tasarım konseptinde ortaya çıkan biçimsel yaklaşım nedenleriyle 5-2 oyçokluğu ile elenmiştir. (Karşı oy; Nejdet BEŞBAŞ, Deniz DOKGÖZ)

4. Dördüncü değerlendirmede 10 numaralı projenin Üç Eylül Parkındaki Gençlik Merkezi yapı kent belleği referansı güçlü olmasına karşın, söz konusu alanda ortaya çıkan yapısal yoğunluğunu artırması ve alan kullanımının parçalı bir duruma getirilmesi nedenleriyle 7-0 oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

5. Dördüncü değerlendirme sonucunda yer alan projeler, ödül ve mansiyon olarak aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

 

Ödül/Mans.

Proje No

Değerlendirme

1. Ödül

33

7-0 oybirliği

2. Ödül

32

4-3 oyçokluğu (Karşı oy; Prof. Dr. Güzin KONUK, Nejdet BEŞBAŞ, Deniz DOKGÖZ)

3.Ödül

20

4-3 oyçokluğu (Karşı oy; Nejdet BEŞBAŞ, A. Faruk GÖKSU, Arzu NUHOĞLU)

Mansiyon

34

Kalan 3 proje mansiyon ile ödüllendirilmiştir.

18

14

I. Ödül (33 nolu proje)

- Tarihi çarşı, Hükümet Meydanı ve Yeni Kent Meydanı arasında oluşturulan yaya sistematiği, Dün-Bugün-Gelecek ilişkisinin doğru kurgulaması başarılı bulunmuştur.

- Yeşil kentsel omurgayı kuvvetlendirmiş olması ve bunu tasarım alanıyla bütünleştirmesi olumlu yön olarak değerlendirilmiştir. Alt ölçekte önerilen yeşil sistemin mekânsal tanımlara katkısı olumlu olup, yeşil alanlar için geliştirilen fonksiyonlar alanın yaşam kalitesini artırıcı özellikte bulunmuştur. Sert peyzaj ile yumuşak peyzaj arasındaki bağlantılar birbirini desteklemektedir. Meydan için önerilen yeşil karakterin geliştirilen İzmir caddesi boyunca akışkanlığının sağlanması olumlu bulunmuştur.

- Tarihi kent çevresi ile hükümet meydanın güçlü bir yaya aksı (kanca) ile tayyare parkını geçmesi ve sağladığı akışkanlık olumlu değerlendirilmiştir. Akışkanlığın Yeni Belediye Meydanı ile ilişkilendirilmesi ve Hükümet Meydanından yeni Kültür Sanat Merkezine doğru ikinci bir kanca oluşturması görüşü güçlü bulunmuştur.

- Kültür ve Sanat Merkezi, oluşturduğu alanla kente yeni bir değer kazandırmıştır. Yeni Belediye Binasının Kent Meydanına yakın gabarisini tutarak yeni bir kentsel avlu oluşturması ve bunu çok amaçlı salonla taçlandırması başarılıdır.

- Kentsel sit ile ilişkisinin başarı ile yorumlandığı, kentsel sit alanı içerisindeki tarihi arasta ve önerilen yeni raylı sistem (tramvay) ile güçlü bir kentsel bağlantı kurgulandığı görülmüştür.

- Tarihi kent merkezi ile bütünsel bir aks oluşturulduğu, yeşil sistem ile güçlü bir bağlantının kurulduğu ayrıca hastane ile yeni terminal arasında önerilen raylı sistem sayesinde erişilebilirliğinin sağlandığı tespit edilmiştir.

- Transit trafiğin kent dışına alınması ve kent içi trafiğinin yavaşlatılarak geçmesi ve yaya öncelikli olması olumlu bulunmuştur.

- Tören alanı mekânsal açıdan iyi tanımlanmış; seyirci izleme alanları yaratılmış ve tören alanı niteliğinin sürdürüldüğü görülmüştür.

- Tören alanı alt otoparkının giriş çıkış bağlantıları olumlu bulunmuştur.

- Raylı sistem boyunca ticari cephelerin oluşturulmasının kentsel gelecek adına pozitif bir dinamik yaratacağı anlaşılmıştır.

- Projenin estetik kalitesi ve kentsel tasarım dili yaklaşımı başarılı olup, kararların proje maliyetini de olumlu etkileyeceği görülmüştür.

- Projenin yalın bir dili olması uygulama açısından da kolaylık getireceği düşünülmektedir.

Tavsiyeler

- Kentin ana damarlarından biri olan Saraçoğlu caddesinin Karşıyaka caddesindeki (Cumhuriyet caddesi) mevcut yol ve trafik sirkülasyonu korunarak geliştirilmesi ve önerilen tramvay hattının paralelinde sürdürülmesi,

 

- Alan içerisindeki korunması gereken tüm ağaçların dikkatle ele alınarak peyzajın yeniden değerlendirilmesi,

- İzmir caddesinin meydana bakan cephesinde yenilikçi ve bütünleştirici yaklaşımlara da yer verilmesi,

tavsiye edilmektedir.

II. Ödül (32 nolu proje)

- Tasarım dili açısından proje cesur ve yaratıcı bulunmuştur.

- Projenin meydan, otopark, sosyal donatı üçlüsü yaratılan platformun meydan ile beraber çözülmesi ve bir bütünlük kaygısı taşıması uygun bulunmuştur.

- Topografyanın hareketlendirilerek meydanının net olarak tanımlanması ve bu hareketten oluşan hacimlere ticari aktivitelerin yüklemesi, rasyonel bir çözüm olarak görülmüştür.

- Hükümet/Eski Kent Meydanını kurgularken kullanılan biçimsel dilin, yeni kent meydanındaki öneri yapının mimari diliyle gösterdiği uyumluluk uygun bulunmuştur.

- Meydanın tören alanı dışında çok amaçlı kullanıma olanak sağlaması projenin ayrıcalıklı yönlerinden biridir.

- Meydanının kuvvetli bir şekilde vurgulanarak tanımlanması olumlu bulunmuştur.

- Meydan düzenlemesinin odak noktası haline getirilerek alandaki diğer peyzaj düzenlemelerini nötr düzeyde tutması olumlu değerlendirilmiş; ancak yeşil alan düzenlemesinin yeterince işlevlendirilmediği görülmüştür.

- Peyzaj düzenleme alanındaki kullanım fonksiyonları da yeterince tanımlanmamıştır.

- Otopark kapasitesi yeterli bulunmamıştır.

III. Ödül (20 nolu proje)

- Şemaların çok güçlü olması ve Hükümet Meydanı aksı ile kuzey -güney -yeşil aksının güçlü buluşması olumlu bulunmuştur.

- Tarihi kent merkezi ile Kent meydanı arasında oluşturulan etkinlik aksı ve sürekliliği olumlu bulunmuştur.

- Kentsel aksların buluşma noktasında yer alan nirengi ögesi de başarılıdır.

- Tören alanının sınırları ve tasarımının net bir çözüm oluşturması olumlu bulunmuştur.

- Sanat Kültür Merkezi ve Meydan bir bütün olarak kentsel omurgayı güçlendirmektedir.

- Yeni Belediye Meydanında kurgulanan Kültür Merkezinin farklı kotlarda kullanımı, oluşturduğu iç avlu ve mimari dili olumlu bulunmuştur.

- Nizam Sokak ve Çetinkaya sokaklarının çift yön ulaşım aksı olarak tasarlanması eleştirilmiştir.

- Tayyere Parkı ile Kent Meydanı arasındaki yeşil ilişki güçlü bir şekilde yansıtılmamış, peyzaj parçacıl bir şekilde çözümlenmiştir.

- İzmir Caddesindeki otopark girişi sorunlu bulunmuştur.

Mansiyon (34 nolu proje)

- Mevcut park ve çevresinde var olan durumun esas alınması ve kuzey-güney bağlantısının korunması uygun bulunmuştur.

- Tören alanı karşısında yer alan cephenin bütüncül ve yenilikçi yaklaşımlarla ele alınması uygun bulunmuştur.

- Büyük sistem içerisinde peyzaj ilişkileri kurulup bu ilişkinin peyzaj tasarım kapsamında detaya indirilmesi olumlu bulunmuştur.

- Tören alanıyla Tayyare Parkı arasındaki peyzaj ilişkisi kuvvetli bir biçimde yansıtılmıştır.

- Kademeli olarak Kent Merkezindeki trafiği azaltma düşüncesi olumlu, ancak istasyondan sonraki yayalaştırma kentsel bağlamda abartılı bulunmuştur.

- Yeni Kent Meydanı ile çevresinde önerilen yapılanmanın biçimlenmesi ve Yeni Kent Meydanının sonu açık bırakılarak kentsel akışkanlığı da artırması olumlu bulunmuştur.

- Zemin altı otopark çözümü büyüklüğü açısından çok abartılı bulunmuştur.

- Eski tren yolunun zemin altına alınması fikri ilginç olmasına rağmen, maliyet ve uygulanabilirlik açısından abartılı bulunmuştur.

Mansiyon (18 nolu proje)

- Kentsel tasarım yaklaşımı olumlu olup, kent meydanı anlayışı ve mimari kalitesi başarılı bulunmuştur.

- Park ve meydan ilişkisi dengeli olup, kente kattığı ara yüzler ve yeni simge olumlu bulunmuştur.

- Şemalarla kentsel ilişkilerin analizi ve kurgusu olumlu olup, tasarımda izlerinin görülmesi olumlu bulunmuştur.

- Yeni kent meydanı tasarımında gar ve belediye meydan bütünlüğünün sağlanması olumlu bulunmuştur.

- Kültür ve sanat merkezinin konumu ve tasarım ilişkisi olumlu bulunmuştur.

- Tören alanın tanımsız olması ve Cumhuriyet Caddesinin mekânsal ilişkilerini kopartan niteliği ve yeterli çözüm önerilmemesi eleştirilmiştir.

- Eski kent meydanı ile yeni kent meydanı arasındaki ilişki ve süreklilik yeterince çözümlenmemiş olup, taşıt trafiğinin yoğunluğunun azaltılamaması olumsuz bulunmuştur.

Mansiyon (14 nolu proje)

- Tarihi çevre ile tasarım ilişkisinin kurulamamasına karşın, yeşil sistem, yaya ve taşıt ulaşım ilişkilerindeki çözüm arayışları olumlu bulunmuştur.

- Tören alanının tanımsızlığına karşın, mimari dili ve kalitesi başarılı bulunmuştur.

- Büyük sistem içerisinde yeşil iyi kurgulanmış, bu kurgunun peyzaj tasarımına yansıması olumlu bulunmuştur.

- Peyzaj tasarımındaki yenilikçi ve doğal materyal kullanımı güçlü, detaylı ve başarılı görülmüştür.

- Yeni kent meydanında yer alan kültür merkezinin ölçeği abartılı olmasına karşın meydanın kentsel tasarım kalitesi başarılıdır.

- Yaya taşıt entegrasyonunun olumlu olmasına karşın güçlü bir sistematik öneri getirmemesi olumsuz bulunmuştur.

 

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Konusu     :  Ödemiş Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Toplantı Tarihi        :  03.06.2012

Toplantı No            :  3

Toplantı Yeri          :  Türk Hava Kurumu Binası

Katılımcılar             :

 

 

İsim Soyisim

İmza

 

Danışman Jüri Üyeleri

 

1

Prof. Dr. Metin SÖZEN

 

2

Bekir KESKİN

 

3

Mualla AKGÜN

 

4

Şevket HASIRCI

 

5

Saliha KARAASLAN

 

6

Ali TÜRER

 

7

Necati UYAR

 

 

İsim Soyisim

İmza

 

Asil Jüri Üyeleri

 

8

Prof. Dr. Güzin KONUK

 

9

Prof. Dr. A. Emel GÖKSU

 

10

Nejdet BEŞBAŞ

 

11

Deniz DOKGÖZ

 

12

Ali Faruk GÖKSU

 

13

Metin KESKİN

 

14

Arzu NUHOĞLU

 

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

15

Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN

 

16

Doç. Dr. Şebnem Gökçen DÜNDAR

 

17

Dr. Seher Demet YÜCEL

 

18

Can KAYA

Katılmadı

 

1. Jürimiz 03.06.2012 tarihinde toplanarak ödül alan altı projeye kimlik zarfları açılmış olup, ödül ve mansiyon alan ekiplere ait proje no, rumuz no ve ekip bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

Proje No

Ödül/Mans.

Rumuz No

Ekip Bilgisi

33

I. Ödül

55106

- Devrim Çimen (Ekip başı) – Dr. Mimar

- Sertaç Erten – Dr. Şehir Plancısı

- Enise Burcu Karaçizmeli – Y. Peyzaj Mimarı

32

II. Ödül

76394

- Cihan Sevindik (Ekip başı) – Mimar

- Emrah Akpınar – Mimar

- Doğan Türkkan – Mimar

- Çağatay Akyüz – Şehir Plancısı

- Ayça Berber – Peyzaj Mimarı

20

III. Ödül

42187

- Onat Öktem (Ekip başı) – Mimar

- Okan Can – Şehir Plancısı

- Özge Gökmen – Peyzaj Mimarı

34

Mansiyon

73415

- Recep Semizoğlu – Mimar

- Baran Yardımcı – Mimar

- Mehmet Zafer Ünal – Y.Mimar

- Başak Taş Özdemir – Peyzaj Mimarı

- Faruk Altun – Şehir Plancısı

18

Mansiyon

31416

- Selami Demiralp (Ekip başı) – Peyzaj Mimarı

- Nihan Özdöver – Peyzaj Mimarı

- Burak Özdöver – Mimar

- Can Perçinler – Peyzaj Mimarı

- Arzu Sert – Şehir Plancısı

14

Mansiyon

61352

- Barış Ekmekçi(Ekip başı) –Peyzaj Y. Mimarı

- M. Ziya İmren – Mimar

- Münire Sağat – Peyzaj Mimarı

- Çiğdem Durukan – Şehir ve Bölge Plancısı

 

PROJE NO

RUMUZ

 

 

1

68472

 

 

2

13476

 

 

3

54283

 

 

4

12851

 

 

5

55981

 

 

6

22623

 

 

7

84032

 

 

8

67501

 

 

9

19891

 

 

10

75683

 

 

11

82790

 

 

12

39571

 

 

13

36791

 

 

14

61352

 

 

15

92573

 

 

16

23911

 

 

17

20647

 

 

18

31416

 

 

19

82571

 

 

20

42187

 

 

21

86320

 

 

22

16248

 

 

23

23958

 

 

24

78371

 

 

25

73159

 

 

26

31015

 

 

27

21360

 

 

28

76829

 

 

29

62507

 

 

30

83574

 

 

31

47856

 

 

32

76394

 

 

33

55106

 

 

34

73415

 

 

                                                                                                                               03/06/2012

ŞERH KARARI

 

ŞARTNAME GEREĞİ (TARAFIMA BİLGİ VERİLMEDİĞİ SEBEBİ İLE) 14 VE 18 NUMARALI MANSİYON ALAN PROJELERDE EKİP BAŞI’NIN MİMAR DIŞI PEYZAJ MİMARININ OLMASINDAN DOLAYI KATILMADIĞIMI BİLGİLERİNİZE SUNARIM.

                                                                                                     NEJDET BEŞBAŞ

                                                                                                                                   

5354/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemiz birimlerine,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların İlgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.  Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER :

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların,  başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık  belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

- Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin  www.agri.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

- Müracaatlar İlanın Resmi Gazete’de Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kabul edilecektir. (29.06.2012 - 13.07.2012)

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

İLK VE ACİL YARDIM

Yrd. Doç.

1

3

Temel Tıp Bilimlerinde doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

Yrd. Doç.

1

4

………………

5415/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

29/6/2011 TARİH VE 27979 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMANIN YASAKLAMA İŞLEMİNİN KALDIRILMASI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/5833

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Dikmen-Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

(0312) 4800810

Posta Kodu

06450

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemi Kaldırılan Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No: 17/14 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Siirt V.D.: 1750411394

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 3073,

Oda Sicil No: 103073

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

YASAKLAMA İŞLEMİNİN KALDIRILMASININ DAYANAĞI: Ankara 17. İdare Mahkemesinin 28.03.2012 tarih ve E. No: 2011/2825 K. No: 2012/419 sayılı Kararı ile 2011/5833 İhale Kayıt Nolu Bingöl 750 kişilik öğrenci yurdu inşaatı ihalesinden dolayı tesis edilen dava konusu yasaklama işlemi kısmen iptal kısmen red ile sonuçlandığından adı geçin firmanın Yasaklama İşlemi kaldırılmıştır.

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5394/1/1


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/117273

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0-312-2663035

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ayhan Demirci İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Sancak Mah. Alihaydarferoğlu Sok. 16/A Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

222552

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5385/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/158666

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TÜLOMSAŞ; Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Ahmet Kanatlı Caddesi

Tel-Faks

0 222 224 00 00 - 225 72 72

Posta Kodu

26490

E-Mail

tulomsas@tulomsas.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kaykaç Makine Kimya İnşaat Tarımsal Sulama Sistemleri Ambalaj Malz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hüseyin Kaykaç

Adresi

Yeşiloba Mahallesi Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46067 Sokak No: 19 Seyhan/Adana

Yeşiloba Mahallesi Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46067 Sokak  No: 19 Seyhan/Adana

T.C. Kimlik No.

 

16534177644

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5380058363

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

Kayıtlı değil

Ticaret/Esnaf Sicil No.

35394

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5388/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1- İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/12060

2- Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Bakırköy

Adresi

Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:25/2

Tel-Faks

(0212) 5436565/5706514

Posta Kodu

34147

E-Mail

brshhsatinalma@bakirkoyruhsinir.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Topçu Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adresi

İstoç İş Merkezi 13. Ada No: 2 Bağcılar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Güneşli V.D./853 031 2850

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 503581

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Asko İnşaat Taahhüt Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi

Hüseyinağa Mah. Öğüt Sok. No: 2/48 Kat: 4 Çağatay İşhanı Beyoğlu/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Beyoğlu V.D./086 031 2023

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 498713

 

6- Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7- Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5381/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/172772

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Bigadiç Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Balıkesir/Bigadiç

Adresi

Fethibey Mah. Karlıca Tepesi

Tel-Faks

(0266)6141300/6141417

Posta Kodu

10440

E-Mail

bigadicdhs4@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Murat Çiçekler-Deha Dent Diş Protez

 

Adresi

Günaydın Mah. Pazar Cad. No: 24/2 Bandırma/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

26260255592

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bandırma V.D./253 037 1015

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bandırma Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 9835

Oda Sicil No: 9835

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5382/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/156548

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Ankara/Sincan

Adresi

Fatih Mah.

Tel-Faks

(0312)2726131/2726141

Posta Kodu

06930

E-Mail

bilgi@sincandevlethastanesi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öz-Şahin Otomotiv Nakliyat Turizm İnşaat Temizlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sefer Şahin

Adresi

Fatih Cad. No: 109/19 Keçiören/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

58537086158

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Keçiören V.D./662 051 8985

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 173474

Oda Sicil No: 53/3620

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5383/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/171327

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Bartın/Merkez

Adresi

Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii

Tel-Faks

(0378)2277620/2273657

Posta Kodu

74100

E-Mail

bartindhs1@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Artro-Meb Sağlık Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Murat Özkan

Adresi

Ayten Sok. No: 22/7 Mebusevleri Tandoğan/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

13852059676

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Maltepe V.D./626 004 6529

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 115779

Oda Sicil No: 59/1459

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5384/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/15950

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Karaman

Adresi

Yunus Emre Yerleşkesi

Tel-Faks

0 338 226 20 31-0 338 226 20 33

Posta Kodu

70100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Akka Prodüksiyon Menajerlik Hizmet Organizasyon Ses ve Işık Sistemleri Turizm Limited Şirketi

Serdar Akkaya/Sercan Akkaya

Adresi

Sinan Paşa Mah. İlhan Sokak Üner Apt. No: 12 D: 1 Beşiktaş/İstanbul

Sinan Paşa Mah. İlhan Sokak Üner Apt. No: 12 D: 1 Beşiktaş/İstanbul Dr. Ziya Kaya Mah. Kurtul Sk. 4/4 Gemlik/Bursa

T.C. Kimlik No.

 

64570129240-64564129478

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

280454318

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

763707

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve / Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5378/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/85335

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Antalya

Adresi

Dumlupınar Bulvarı Kampüs/Antalya

Tel-Faks

242 249 63 03/242 249 60 45

Posta Kodu

7059

E-Mail

satinalma@akdeniz.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Skyteks Tekstil Sağlık ve Matbaa Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Oruç Reis Mahallesi C-2-Blok B. 207 No:122-123 Giyimkent, Esenler-İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

772 058 7510

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

613816

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve / Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5402/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

2

1

Dilbilim alanında doçent unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Doçent

2

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yrd.Doç.

5

1

Avrupa Birliği konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

3

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Akıllı telefonların mikroişlemciler ile birlikte mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

5

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd.Doç.

3

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti

Yrd.Doç.

5

1

Dental erozyonun önlenmesinde mine yüzeyinin rezin ve sitrik asit uygulaması konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Yrd.Doç.

5

1

Kur’an ve sosyal psikoloji konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Yrd.Doç.

4

1

Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi’nin hadisçiliği konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Yrd.Doç.

2

1

İslam hukukunda bilinç ve sorumluluk konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd.Doç.

4

1

Maturidiyye kelamı ve varlık konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

Eş’ari ve kelamı konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belağatı

Yrd.Doç.

3

1

Arap Dili ve Belağatı eğitimi almış olmak. Tanzimat Dönemi İslam Hukuku konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Felsefesi

Yrd.Doç.

1

1

Kur’an estetiği konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

Yrd.Doç.

3

1

Mağrib’de Sadiler konusunda çalışmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

4

1

Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

5

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

5

1

Bankacılık ve Finans, İşletme veya İktisat alanında doktora yapmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd.Doç.

5

1

 

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd.Doç.

5

1

 

5370/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde açık bulunan ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı yasanın 25. maddesine göre Daimi Statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM ADLI/BÖLÜMÜ

KADRO

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

2

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri konusunda deneyimli olması ve/veya laparoskopik cerrahi deneyimi olmak,

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doçent

1

Evde bakım ve yaşlı sağlığı konusunda deneyimli olmak,

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Doçent

1

Genç erişkinlerde uygulanan Jasper Jumper apereyinin iskeletsel, dental ve yumuşak dokular üzerine olan etkisi konusunda deneyimli olmak.

5369/1-1