27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına, bir adet dilekçe ekinde tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, T.C Kimlik No'larını gösterir beyanları, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayınlarıyla (Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan İlkelerde belirlenen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim Dalı

Yrd.

Doç.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji

1

Koroner Arter Hastalığı ve Egzersiz Riski üzerine çalışma yapmış olmak.

Halk Sağlığı

1

 

Nükleer Tıp

1

 

Göz Hastalıkları

1

Retina Dekolmanı üzerine çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sayısal Yöntemler

1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.

5307/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şanlıurfa Hizmet Eğitim ve Kültür Vakfı (ŞUHEK)

VAKFEDENLER: Abdussemih Polat, Zeki Dedeoğlu, Hüseyin Gerginci, Mehmet Aydın Yetkin, İmam Güneş, Ömer Faruk Demirkol, Halaf Toru, Mehmet Orğan, Müslüm Akaltun, Necdet Bayık, İbrahim Ekren, Mehmet Aziz Gültekin, İmam Hüseyin Tahtabaşı, Uğur Fahri Yürekli.

VAKFIN İKAMETGAHI: Şanlıurfa

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 06.02.2012 tarih E:2012/297 K:2012/1013 sayılı onama kararı ile düzeltme talebinin reddine ilişkin 29.05.2012 tarih E:2012/5184 K:2012/6440 sayılı karar. Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/09/2011 tarih ve E:2010/751 K:2011/820 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Şanlıurfa 3. Noterliğinin 23/08/2011 tarih ve 36807 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Çalışkan becerikli ve imkanları olmayan vatan evlatlarını bir taraftan asrın müspet ilimleri ile teçhiz etmek, diğer taraftan milli kültür ve manevi değerlere sahip çıkarak yetiştirmek ilk, orta, lise, mesleki ve yüksek tahsil yaptırmak, okullar yapmak, kurslar vermek ile akademik araştırmalar yaptırmak ve bunların yetişmeleri için burslar vermek, vatandaşların milli, manevi geleneklerine bağlı, müspet vatan sever bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve ayrıca memleketimize dürüst ilim ve fen adamları yetiştirmek, halkın içtimai yönden kalkınması ve memleketin gelişip güzelleşmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmak, yoksul ve dar gelirli insanlara çeşitli yardımlar yapmak, kanunların el vermesi nispetinde şehrin tarihi kültürel, dini mabetleri ve kabristanlarını ihya ve imar etmek için ilgili kamu kurumlarına maddi destek sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 2.000.- TL Nakit Para, Şanlıurfa ili Merkez Yenişehir Mahallesi 83 ada 1009 parselde bulunan zemin kat 1 no.lu bağımsız bölüm.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5316/1-1

—————

Kars İli Çevre Koruma Vakfı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 26.04.2012 tarih ve E.2012/2409, K: 2012/4508 sayılı ilamı ve Kars 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/04/2011 tarih ve E: 2010/591, K: 2011/165 sayılı kararma istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5315/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Alacaatlı tp. 889, 890 ve 891 parseller ile Gölbaşı Kızılcaşar 427, 430, 446 parsellerde ki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; Alacaatlı tp. 889, 890 ve 891 parselleri kapsayan kısmı, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5317/1-1


Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

7580017123 vergi numaralı Seda Giyim San. ve Tic. A.Ş. firmasının 2008/D1-05065 sayılı, 20.11.2008 tarihli DİİB kapsamında 29.07.2009 tarihli, 09070300IM000516 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile müdürlüğümüzden gerçekleştirilen ithalata ilişkin olarak süresi içinde ihracatı gerçekleşmeyen eşyaya ilişkin olarak Müdürlüğümüzce G.K. m. 297 uyarınca düzenlenen 08.05.2012 tarihli, 944 sayılı ek vergiye ilişkin 1409,80 TL tutarındaki ödeme emrimiz adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5273/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

9250066358 vergi numaralı VGS GÖMLEK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. firması adına Müdürlüğümüzce onaylı 17/12/2010 tarihli IM1044 sayılı beyanname ile alakalı olarak Ekonomi Bakanlığınca 2012 yılı Ocak ayı içerisinde firma talebine istinaden iptal edilen ve Re'sen kapatılan D.İ.İ. Belgeleri ile ilgili listeler 16/02/2012 tarihli, 28206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan listenin 6. sırasında kayıtlı VGS GÖMLEK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. firması adına tanzimli 17/12/2010 tarihli, 2010/D1-06922 sayılı D.İ.İ. Belgesinin resen kapatılması nedeni ile Müdürlüğümüzden 17/12/2010 -10070300IM001044 tarihli - sayılı ithalat beyannamesi ile geçici ithali yapılan eşyaların muafiyet kapsamından çıktığı belirtildiğinden muafiyet kapsamından çıkan eşyalar için Müdürlüğümüzce düzenlenen 07/05/2012 tarihli, 12CK07030047 sayılı 53.175,30 TL. tutarındaki Ceza Kararı ve 07/05/2012 tarihli, 935 sayılı (7.046,35-TL K.K.D.F, 19.491,30-TL KDV) 26.587,65-TL. tutarındaki Ek Tahakkuk adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5274/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

9250066358 vergi numaralı VGS GÖMLEK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. firması adına Müdürlüğümüzce onaylı 11/01/2011 tarihli IM22 sayılı beyanname ile alakalı olarak Ekonomi Bakanlığınca 2012 yılı Ocak ayı içerisinde firma talebine istinaden iptal edilen ve Re'sen kapatılan D.İ.İ. Belgeleri ile ilgili listeler 16/02/2012 tarihli, 28206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan listenin 6. sırasında kayıtlı VGS GÖMLEK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. firması adına tanzimli 17/12/2010 tarihli, 2010/D1-06922 sayılı D.İ.İ. Belgesinin resen kapatılması nedeni ile Müdürlüğümüzden 11/01/2011 -11070300IM000022 tarihli - sayılı ithalat beyannamesi ile geçici ithali yapılan eşyaların muafiyet kapsamından çıktığı belirtildiğinden muafiyet kapsamından çıkan eşyalar için Müdürlüğümüzce düzenlenen 07/05/2012 tarihli, 12CK07030045 sayılı 25.296,84 TL. tutarındaki Ceza Kararı ve 7/05/2012 tarihli, 934 sayılı (3.333,21-TL K.K.D.F, 9.315,21-TL KDV) 12.648,42-TL. tutarındaki Ek Tahakkuk adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5275/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

7580017123 vergi numaralı Seda Giyim San. ve Tic. A.Ş. firmasının 2008/D1-05065 sayılı, 20.11.2008 tarihli DİİB kapsamında 29.07.2009 tarihli, 09070300IM000516 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile Müdürlüğümüzden gerçekleştirilen ithalata ilişkin olarak süresi içinde ihracatı gerçekleşmeyen eşyaya ilişkin olarak Müdürlüğümüzce G.K. m.238/1 uyarınca düzenlenen 08.02.2011 tarihli , 11CK0703000055 sayılı ceza kararına ilişkin 08.05.2012 tarihli, 945 sayılı 2819,60 TL tutarındaki ödeme emrimiz adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5279/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L   K A R A R I

Karar No: 3866-61                                                               Karar Tarihi: 06/06/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/06/2012 tarihli toplantısında, Kurumdan bağımsız denetim yapma yetkisi almış olan Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin, kendi talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulunca “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi” nden çıkarılmış olması dikkate alınarak, enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler nezdinde bağımsız denetim yapma yetkisinin, Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca iptal edilmesine ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

5285/1-1

—— • ——

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİ BİRİM

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

Anatomi Anabilim Dalı

1

3

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

5

 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

5

 

5277/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/47535

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Samsun İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Atakum/Samsun

Adresi

Denizevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Atakum/Samsun

Tel-Faks

0 362 444 75 55-0 362 437 16 40

Posta Kodu

55030

E-Mail

imarinsaat@samsunozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yüksel Kaya Makine İmalat İnşaat İhracat İthalat Ticaret Limited Şirketi

Yüksel Kaya

Adresi

Ostim Mahallesi 1366 Sokak No: 4 Yenimahalle/Ankara

Ostim Mahallesi 1366 Sokak No: 4 Yenimahalle/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

159 955 045 70

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

995 040 72 17

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

185622

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5322/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/58719

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Manisa/Merkez

Adresi

Akmescit Mah. İzmir Cad.        No: 311 Manisa

Tel-Faks

0 236 231 46 36-0 236 232 17 55

45020

45020

E-Mail

posta@manisailozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Binali Aydın

 

Adresi

Nişancıpaşa Mah. 1106 Sok. No: 12/3 Manisa

 

T.C. Kimlik No.

134 426 98 322

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6392

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5323/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/86474

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

General Dr. Tevfik Sağlam Cad. Etlik

Tel-Faks

0 312 304 61 07-0 312 304 61 00

Posta Kodu

06018

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gatamed Tıbbi Cihaz ve Malzemeler Ltd.Ş

Süreyya Erşahin

Adresi

General Dr.Tevfik Sağlam Cad. Bağlım Sok. Nu: 7/4 Etlik/Ankara

General Dr. Tevfik Sağlam Cad. Bağlım Sok. Nu: 7/4 Etlik/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

13222084260

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

389 002 0602

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

108266

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/74113

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Edirne

Adresi

Londra Asfaltı

Tel-Faks

284 214 04 94 - 284 214 59 29

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zorlu Gıda ve İnş. Taah. Tic. Ltd. Ş.

 

Adresi

Şerif Ali Mah. Pakdil Sok. Nu.:5 Yukarı Dudullu/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

999 030 7166

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

483877

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/96505

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Kocaeli/Gölcük

Adresi

 

Tel-Faks

262 414 11 29 - 262 414 79 43

Posta Kodu

41650

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Pera Ambalaj Gıda Müh. İnş. Tic. San. Ltd. Ş.

 

Adresi

Körfez Küçük San. Sit. 3. Blok Nu.:27 İzmit/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

728 032 0096

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kocaeli Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16453

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/533982

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Arifiye

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20-0 264 276 86 79

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

N.H.K. Motorlu Araçlar Teks. İnş. Gıda İç ve Dış San. Tic. Ltd. Ş.

 

Adresi

2823 Sok. Nu.:117 B Blok K-3/310 Cafri İş Merkezi 1. San. Sit. Konak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

627 039 3697

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

149941

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/145525

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Asker Hastanesi

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Murat Reis Mah. İnönü Cad. 269 Sok.

Tel-Faks

232 262 55 55 - 232 262 85 76

Posta Kodu

35280

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Proser Medikal Sistemler Mühendislik Elektrik Elektronik Bilgisayar İnş. San. ve Tic. Ltd. Ş.

İbrahim Dereli

Adresi

Seyhan Mah.630/3 Sok. Nu.:22/A Şirinyer/İzmir

Seyhan Mah. 630/3 Sok. Nu.:22/A Şirinyer/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

30940052036

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

733 024 9791

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

109330

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/118863

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Kayseri Melikgazi

Adresi

Esenyurt Mah. Erciyes Cad.

Tel-Faks

352 222 45 45 - 352 222 10 17

Posta Kodu

38050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Yılmaz

 

Adresi

Armağanevler Mah. Mithatpaşa Cad. Sırt Sok. Nu.:172/2 Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

42844564546

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

967 011 7950

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İSTANBUL TİC.OD.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

665864

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/86980

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Gümüşdere Mah.

Tel-Faks

312 384 53 70 - 312 342 20 31

Posta Kodu

06060

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Kalkan

 

Adresi

İvedik Organize San. Böl. Hasemek San. Sit. Sok. Nu.:50 Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

56977136082

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

493 038 0841

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

294242

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/33299

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Zırhlı Birlikler Okulu Ve Eğitim Tümen Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Etimesgut

Adresi

 

Tel-Faks

312 249 11 45 - 312 249 11 18

Posta Kodu

06990

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Can Elektrik ve İnş. San. Tic. Ltd. Ş.

 

Adresi

Sanayi Cad. Doğan Sok. Nu.:1/22 Ulus/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

198 005 7845

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

116277

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/29277

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hocapaşa Mah. Demirkapı Gülhane Parkı Yanı

Tel-Faks

0 212 514 00 10-0 212 514 00 20

Posta Kodu

34112

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hamdi Tan

 

Adresi

Güneştepe Mah. Bahçeler Sok. Nu.:10/1 Güngören/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

27389199064

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

818 009 2483

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Akçadağ 248

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/9757

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1 nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Arifiye

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20-0 264 276 86 79

Posta Kodu

54800

E-Mail

tankpalet@ttnet.net.tr.

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yıldız Makina Kalıp Çelik Konstrüksiyon San. ve İnş. Tic. Ltd. Ş.

 

Adresi

Vezirçifliği Mah. Fatih Cad. Köroğlu Sok. Nu.:20 Başiskele/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

965 042 1077

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kocaeli San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

15067

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/38780-2012/38785

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Polatlı

Adresi

İstiklal Mah. Refik Cesur Cad.

Tel-Faks

312 623 44 30 - 312 622 31 48

Posta Kodu

06900

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gökhan Sayı

 

Adresi

Balıklı Mah. Mollabey Cad. Nu.:90 Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

16442549342

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7550192300

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kütahya Elektrik Elektronik Teknisyenleri Esnaf Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

43/60095

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

2 Ayrı

İhaleden

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/38536

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Hüdavendigar Mah. Dikkaldırım Caddesi Nu.:30

Tel-Faks

0 224 232 21 50 - 0 224 233 06 43

Posta Kodu

16070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

NURSAL BULUTOĞLU

 

Adresi

KOCATEPE MAH. 12. SOK. MEGA CENTER GIDA MERKEZİ

C 30 BLOK K6 NU.:285/3 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

 

T.C. Kimlik No.

58264022740

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

190 019 8631

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

636639

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/6052

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2'nci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Diyarbakır/Lice

Adresi

 

Tel-Faks

412 861 21 42- 412 861 21 42

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

YILDIZ LAÇ

 

Adresi

VALİ MİTHAT BEY MAH. 1437 KIŞLA YOLU ÜZERİ ERDOĞAN APT. KAT:1 NU.:1 VAN

 

T.C. Kimlik No.

22544072220

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

607 035 4605

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Van Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

9933

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/142017

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Kayseri/Kocasinan

Adresi

Osman Kavuncu Caddesi

Tel-Faks

0 352 330 29 18-0 352 336 44 65

Posta Kodu

38060

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ümit Koç

 

Adresi

Eski Kuyumcular Mah. Gelin Sok. Karaman Apt. B Blok Nu.:3/1 Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

32305094668

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

570 022 6589

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balıkesir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16513

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/147990

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

6'ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Balıkesir

Adresi

Gümüş Çeşme Mah. Eski Kepsut Cad. Nu.:1/1

Tel-Faks

266 239 50 00 - 266 249 70 88

Posta Kodu

10100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ümit Koç

 

Adresi

Eski Kuyumcular Mah. Gelin Sok. Karaman Apt. B Blok Nu.:3/1 Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

32305094668

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

570 022 6589

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balıkesir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16513

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/15/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/163173

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

6'ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Baklıkesir

Adresi

Gümüş Çeşme Mah. Eski Kepsut Cad. Nu.:1/1

Tel-Faks

266 239 50 00 - 266 249 70 88

Posta Kodu

10100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ümit Koç

 

Adresi

Eski Kuyumcular Mah. Gelin Sok. Karaman Apt. B Blok Nu.:3/1 Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

32305094668

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

570 022 6589

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balıkesir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16513

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/16/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/141694

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı

İl/İlçe

Kocaeli/Kartepe

Adresi

Dumlupınar Mah. Sakıp Sabancı Cad. Nu.:134

Tel-Faks

262 373 24 49 - 262 373 26 03

Posta Kodu

41058

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İpek Süğüt

 

Adresi

1202 Sok. Nu.:128/102 Yenişehir/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

48814596296

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

785 027 9009

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

35/363902

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/17/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/59147-2011/60508

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Erzurum

Adresi

Gez Mahallesi Hastaneler Caddesi

Tel-Faks

0 442 233 51 78-0 442 233 13 89

Posta Kodu

25100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bulutlar Dış Tic. Gıda ve Taah. Ltd. Ş.

Terlan Bulutoğlu

Adresi

Kocatepe Mah. Mega Center 12. Sok. C 27 Blok Nu.:237 K.1/3 Bayrampaşa/İstanbul

Kocatepe Mah. Mega Center 12. Sok. C 27 Blok Nu.:237 K.1/3 Bayrampaşa/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

58219024270

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

190 020 9357

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

448302

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

3 Ayrı

Sözleşmeden

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/18/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/55370

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hocapaşa Mah. Demirkapı Gülhane Parkı Yanı

Tel-Faks

0 212 514 00 10-0 212 514 00 20

Posta Kodu

34112

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bulutoğlu Gıda ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.

 

Adresi

Tem Atışalanı Mev. Tekstilkent Koza Plaza A Blok K:27 Nu.:101-104 Esenler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

190 059 0677

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

468798

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5325/19/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/56493

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara-Keçiören

Adresi

Eski Garaj Yanı-Etlik

Tel-Faks

0 312 384 32 50-0 312 384 32 61

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bulutoğlu Gıda ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.

 

Adresi

Tem Atışalanı Mev. Tekstilkent Koza Plaza A Blok K:27 Nu.:101-104 Esenler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

190 059 0677

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

468798

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)