22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Çanakkale Sulh Hukuk Hakimliğinden:

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığından:

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

SAYI: 2012/412 – 2012/610 E - K

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Shaban ve Amoun oğlu, 1987 Aleppo D.lu Aleppo/Suriye nüfusuna kayıtlı JEHAD ALSHABAN hakkında 5015 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 07/06/2012 tarih ve 2012/412 esas, 2012/610 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 5015 S. Kanunda değişiklik yapan 5576 sayılı Kanunun Ek. 5/1-1. cümle uyarınca neticeten 1 yıl hapis ve 80,-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

5104/1-1

—— •• ——

Çanakkale Sulh Hukuk Hakimliğinden:

Esas No : 2011/16 Tereke

Bursa İli, Karacabey İlçe, Drama Mahallesi, Cilt No: 3, Hane No: 136 da nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Emine Feride’den olma, 02.01.1946 doğumlu olup, 07.07.2011 tarihinde vefat eden 31051250120 TC nolu muris HALUK ÇERÇİ’nin alacaklıları tarafından İİK 217. maddesi gereğince 30 gün içinde iflasa ilişkin muamelelerin tatbikine devam edilerek masrafı peşin verilmediği taktirde iflasın kapatılacağına karar verileceği,

İlan olunur.

4948/1-1

—— •• ——

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığından:

Dosya No: 2012/3315

Davacılar Yusuf Ülker ve Müşt. tarafından davalılar Hazine, Tevfık Tezcan ve Müşt. aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında Ankara/Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 06.09.2011 gün ve 2000/556 Esas 2011/661 Karar sayılı hüküm davacılar Vek. Av Nurtekin Seymen tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Davalılardan Hayriye Azize Tezcan, Gizem Tezcan, Erk Tezcan, Abdurrahman Bay, S.Boran Tezcan, Aytekin Tezcan, Mustafa Hoşer, Hande Atik Ülker, Nimet Elalan, Kemal Ertaç, Ahmet Yıldırım, Naciye Pişkin Uruş, M.Kemal Yıldırım, Fazilet Eroğlu, Fatma Hanaşoğlu, Doğan Yıldırım, Serhat Karagülle, Hadiye Çiğdem Sel, Meltem Utku, M. Aziz Karamanlıoğlu, Yüksel Bay, Alptekin Tezcan, Hülya Tezcan'a posta ile davetiye tebliğ edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla 02.10.2012 Salı günü saat 9:15’de duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağına dair iş bu ilan duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere davalılara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

5169/1-1


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO                          :  2010/861

KARAR NO                          :  2012/294

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]   :  2010/2183

DAVACI                               :  K H

KATILAN                              :  GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KATILAN VEKİLİ                :  Av. Serdar Akdemir-Hazine vekili

SANIK                                   :  AMIN MAHMOUD ZADEH, Eshghalı ve Ferahnaz oğlu, 13/04/1988 İRAN doğumlu, pasaport no B19400221, Hıyaban Şehit Recai Kuçe 6 metre Bazergan/İran adresinde oturur, İran vatandaşı.

SUÇ                                       :  Kaçakçılığa konu eşyayı bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın almak

SUÇ TARİHİ                         :  11/12/2010

SUÇ YERİ                             :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ                   :  03/05/2012

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık AMIN MAHMOUD ZADEH hakkında mahkememizce 5607 S.K.nun 3.maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, 5237 S.K.nun 62/1, 52/2, 5271 sayılı CMK.nun 231.rnd.rin 5.fıkrası gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına, suça konu olan kaçak ve yabancı menşeili sigaranın 5237 sayılı TCK.nun 54/1.maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiş olup. sanık AMIN MAHMOUD ZADEH bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

4668

—— •• ——

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO              :  2012/50

KARAR NO          :  2012/214

DAVACI               :  K.H.

SANIK                   :  ESHGHALI REZA ZADEH, Abbas ve Zehra oğlu, 1948 İRAN doğumlu, İran Uyruklu

SUÇ                       :  Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak

SUÇ TARİHİ         :  13/01/2012

SUÇ YERİ             :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ   :  23/05/2012

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında neticeten 5237 sayılı TCK 192/1 maddesi gereğince Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

4667