14 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28323

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 11.01.2011 tarihinde 2010/562981 İhale Kayıt Numarasıyla yapılan ve 01/03/2011 tarihinde sözleşme imzalanan “65 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesi sonucunda; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25/f maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilen;

- Saydam Medikal Ticaret ve Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (Adres: Şair Eşref Bulvarı Altay İş Merkezi No: 18/301 Çankaya-Konak/İZMİR, İzmir Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 99309, Oda Sicil No: 89599.1, Vergi Dai/No: Kordon V.D./754 018 3407) 'ne;

4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 20.09.2011 tarih 28060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 10.İdare Mahkemesi'nin 03.05.2012 tarihli ve E.2011/2355 sayılı “dava konusu işlemin; yürütülmesinin durdurulması” kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 04.06.2012 tarihli ve 16232 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

4961/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84326 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 8/3/2012 tarih ve 401/1346 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Ada Parsel                            Mevkii

45/1                                    Alacaatlı

46/1                                    Alacaatlı

4931/1-1

—————

43077/1, 43079/1, 43080/1, 43081/1, 43049/3, 43050/2-3, 43211/2 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4930/1-1


Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı, ünvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

 

Sınıfı

Ünvanı

Kadro Derecesi

Sayısı

GİH

Müfettiş Yardımcısı

7

1

GİH

Müfettiş Yardımcısı

6

6

 

Sınava Katılma Şartları

1 - ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 140 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 140 aday giriş sınavına alınacaktır. 140'ncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

3 - Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

4 - Giriş Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 657 sayılı DMK’nın Ek-40.ncı maddesi hükmünce askerlik görevini yapmamış olanlar için otuzbeş, askerlik görevini yapmış olanlar için otuz yedi yaşını doldurmamış olmak,

5 - Üçüncü defa Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,

6 - Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,

7 - Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü ya da herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,

8 - Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

9 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

Sınav Başvurusu: Başvurular 29.06.2012 günü mesai saati bitimine kadar, www.aski.gov.tr adresindeki “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu” linkinden yapılabilir. Şahsen yapılacak başvuruda, istenilen belgeler ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No:70 06030 Ulus/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla 29.06.2012 günü mesai saati bitimine kadar teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Şahsi Başvuru Sırasında:

a) İmzalı Başvuru Formu,

b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Nüfus Cüzdanı sureti veya arkalı önlü fotokopisi,

f) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

İstenir.

Ancak şahsi başvuru sırasında istenen bu belgeler için 3 Nisan 2012 gün ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 1.Maddesinin 2.fıkrası uyarınca yazılı beyan verilebilir. Gerçeğe aykırı belge ve beyan verenler için aynı maddenin 3.fıkrası uygulanır.

Sınav Giriş Belgesi: Sınava girebilecekler 02.07.2012 tarihinde Internet üzerinden “www.aski.qov.tr”adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilecektir. Sınava girebileceklere Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi “www.aski.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek olan “ASKİ Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar” linkinden sınav tarihinden 1 gün öncesi mesai saati bitimine kadar internet ortamında verilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Yazılı Sınav Tarihi: Yazılı sınav 15.07.2012 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Yemekhane Binası ULUS/ANKARA adresinde sabah 09:00 12:00 ile 14:00- 16:00 arasında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Internet üzerinde “www.aski.gov.tr” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılarak sözlü sınava davet edileceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI: Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;

Yazılı sınav konuları:

 

A - İKTİSAT:

a) Genel iktisat teorisi,

b) Para, banka ve konjonktür,

c) Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.

B-MALİYE:

a) Genel maliye teorisi,

b) Maliye politikası,

c) Vergi ve bütçe.

 

C-HUKUK:

a) İş Hukuku,

b) İdare Hukuku:

- İdare hukukunun genel esasları, .

- İdari yargı.

c) Ceza Hukuku:

- Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri,

- Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri,

- Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri.

d) Ceza Muhakemesi Kanunu:

- Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri,

- Kovuşturma Evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.

e) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku:

- Medeni Kanunun aile ve miras dışındaki hükümleri, .

- Borçlar Kanununun genel esasları.

f) Ticaret Hukuku:

- Genel esaslar,

- Kıymetli Evrak.

 

D - MUHASEBE

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço ve Ticari Hesap.

E - YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri. Yabancı dil sınavı, metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması: Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere tam not 100 puan, sözlü sınavda tam not 100 puandır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60'dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70'den aşağı olmaması şarttır. Adaya Yabancı Dil grubunda yapılan sınav sonucunda bir de Yabancı Dil Notu verilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı,

f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir),

İstenir.

Ancak sözlü sınavdan önce istenen bu belgeler için 3 Nisan 2012 gün ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 1.Maddesinin 2.fıkrası uyarınca yazılı beyan verilebilir. Gerçeğe aykırı belge ve beyan verenler için aynı maddenin 3.fıkrası uygulanır.

g) Eleme Sınavı Sonuç Belgesi.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından tek not verilir. Sözlü sınavda adayın başarılı sayılabilmesi için, sınavda sorulan sorulara verilen cevapların Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda adaya verilen puanların ortalamasının tam not üzerinden 70'den aşağı olmaması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notları n ortalaması, adayın Giriş Sınavı Notu olarak tespit edilir.

Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa Giriş Sınavı Notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş Sınavı Notunun eşitliği halinde, Yabancı Dil Notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş Sınavı Sonuçları:

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notları ve sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Internet üzerinde “www.aski.gov.tr” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilir.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma:

Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Ayrıca; başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulur.

İlan olunur.

4855/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3842                                                                     Karar Tarihi: 24/05/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

a) 5346 sayılı YEK Kanununun 6/c maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde YEK belgeli güneş enerjisine dayalı, toplam kurulu gücü 600 (altıyüz) MW olacak üretim tesisleri için; üretim lisansı başvurularının 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında, 09:00-18:00 saatleri arasında alınmasına,

b) Proje geliştirilen arazinin; Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük uyarınca;

- Mutlak tarım arazileri,

- Özel ürün arazileri,

- Dikili tarım arazileri,

- Sulu tarım arazileri,

- Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanlarda, güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisans başvurusu alınmamasına,

c) Güneş enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişiler tarafından her bir tesisin bağlantı noktası için ilan edilen bölgelerden yalnızca bir bölgenin tercih edilmesine,

d) Bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenmesine,

e) Her bir ölçüm istasyonu sonuç raporu ile yalnızca bir santral sahası alanı için başvuru yapılabilmesine,

f) Lisans başvurularında her bir MW'lık proje için azami olarak 20 dönüm santral sahasına başvuruda bulunulmasına, bu alan sınırını aşan lisans başvurularının iade edilmesine,

g) Tebliğ kapsamında standardına uygun olarak yapılan ölçümler sonucunda, yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu alt sınır değerini (1620 kWh/m2-yıl) sağlamayan lisans başvurularının kabul edilmemesine,

h) 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacak güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında istenecek bilgi ve belgeler listesinin ekte yer aldığı şekilde onaylanmasına,

I) 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacak lisans başvurularını Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmayan ve/veya “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi” kapsamındaki evrakları eksik sunan lisans başvuru sahiplerinin başvuru dosyalarının alınmamasına,

karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1 Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında istenecek bilgi ve belgeler listesi

Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

1) Başvuru Dilekçesi

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanır. Yetkinin müştereken verilmesi halinde, müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır. Dilekçe örneğinde parantez içinde yer alan seçeneklerden sadece birisi seçilir).

2) Taahhütname

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-2’deki örneğe uygun olarak, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca imzalanır. Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının Taahhütnamede bulunması zorunludur).

3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri” nin aslı veya noter onaylı suretleri.

4) Tüzel kişilik anasözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik anasözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin birer nüshası.

5) Üretim Tesisine İlişkin:

a) Bilgi Formu [5 nüsha(basılı) 3 adet CD – Ek-3]

b) Yatırım Termin Programı (5 nüsha).

(İnşaat öncesi dönem, inşaat dönemi ve toplam süre olmak üzere; Lisans alma tarihinden tesis tamamlanma tarihine kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde hazırlanır).

c) Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (5 nüsha). (Güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek şekilde harita üzerinde işaretlenerek belirtilir.)

d) Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi (3 nüsha).

(Mevcut mülkiyet durumunun (dağılımının) gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral pafta üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları çizilerek gösterilecektir).

e) ÇED Yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığının beyan edilmesi,

f) Yerleşim yerinin mevcut imar durumu ve imar tadilatı yapılıp yapılamayacağı hususunda mevzuat engelinin bulunup bulunmadığının beyanı ve tadil yapılmasının nasıl mümkün olabileceğinin açıklaması,

6) “Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği” Ek-3‘te yer alan “Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu” ile Ek-4’te yer alan “Güneş Ölçüm Sonuç Raporu”nu,

7) Özel mülkiyete konu taşınmazlarda; lisans başvurusuna konu tesis yerleşim sahasının tamamına lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin sahip olması halinde, buna ilişkin belgelerin aslı veya noter onaylı birer sureti,

8) Proje geliştirilen arazinin, proje santral sahasının;

- Mutlak tarım arazilerini,

- Özel ürün arazilerini,

- Dikili tarım arazilerini,

- Sulu tarım arazilerini,

- Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları, kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

9) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin anasözleşmelerinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş birer nüshası veya ilgili tüzel kişilerin anasözleşmelerinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin birer nüshası.

10) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.

(Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya koyan bir şema hazırlanır. Lisans alınıncaya kadar ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olması durumunda, ortaklık yapısını ve pay oranlarını ortaya koyan bilgi ve belgelerle birlikte bu şemanın güncellenerek Kuruma sunulması gerekir. Halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde, diğer şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların sermaye payları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı belirtilir).

11) Tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar, pay oran ve tutarları ile varsa imtiyazlı paylar da belirtilmek suretiyle ortaklık yapısını ortaya koyan bilgi ve/veya belgeler.

12) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve denetçilere ait, son altı ay içinde alınmış, adli sicil belgeleri ile isim, unvan ve adres bilgileri,

13) Tüzel kişinin ve tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumunu gösteren belgeler.

(Bu kapsamda istenen belgeler:

- İlgili tüzel kişiler için; bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairelerince tasdiklenmiş, son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları ile, varsa lisans başvurusunun yapıldığı yıla ait üçer aylık bilanço ve gelir tablolarının aslı veya noter onaylı suretleri (Lisans sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde, kuruluş bilançosu),

- İlgili gerçek kişiler için; vergi dairelerince tasdiklenmiş son 3 yıla ait gelir vergisi beyannameleri, tapu kayıtları, banka ve aracı kurum hesap bilgileri,

biçiminde verilebilir).

14) Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yapılan Başvurular İçin Banka Teminat Mektubu

AÇIKLAMALAR:

1) Kuruma yapılacak lisans başvurularında; başvuru dosyasındaki tüm belgeler, “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”ndeki sıraya uygun olarak dosyalanır.

2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin asılları ile noter onaylı belgeler haricindeki tüm belgeler, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış şekilde sunulur.

3) Lisans başvuru dosyasına konacak belgeler, (aksi belirtilmemiş ise) bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla lisans başvurusunda bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen (tüzel kişi ve ortaklarına ait bire bir aynı olan) bilgi ve belgelerden aslı veya noter tasdikli suretleri lisans başvuru dosyalarından birine konulabilir.(Bu halde; belgelerin asıl veya onaylı suretinin konulduğu başvuruya ait yazılı bilgi verilir) Diğer lisans başvuru dosyaları; bu belgelerin aslına uygunluğu lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış fotokopiler ile düzenlenebilir. Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin, daha önce Kuruma verilmiş bir lisans başvuru dosyasının bulunması, tüzel kişiyi gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz.

4) Bilgi formu, santral sahası köşe koordinatları, şirket ortaklık yapısı ve şirket iletişim bilgileri excell formatında hazırlanarak CD (3 adet) ortamında sunulacaktır.

5) Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve başvuruya eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri de talep edilebilir.

6) İhtiyaç duyulması halinde; burada belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge istenebilir.

7) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu, içeriğinde hiçbir surette değişiklik yapılamaksızın sadece ilgili bölümler doldurulacaktır.

4905/1-1


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/20340

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

İl/İlçe

Elazığ/Merkez

Adresi

Malatya Yolu 10. Km. /Elazığ

Tel-Faks

4242471111-4242471208

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Köytürler Gıda Ltd. Şti.

 

Adresi

Hilalkent Mah. Baskil Cad. No:369 Merkez/Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

890435511

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diger Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

4952/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/12799.49

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Ulucanlar Cad. No:59

Tel-Faks

312 3126264-3124827

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Optik Market Tıp Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sefer Mustafa Karaarslan

Adresi

Halaskargazi Cad. Meydan Apt. No:35/5 Harbiye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

37939653892

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şişli V.D./ 6440049965

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 352571

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

4959/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır. (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Kocaeli/Gebze

Adresi

Osman Yılmaz Mah. İlyas Uzuner Cad. No:1

Tel-Faks

0262 644 1460-646 6101

Posta Kodu

41400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Özhan- Özhan Tur Firması

 

Adresi

Cami Mah. Doruk Sok. 1/4 Darıca/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

36004366682

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4960/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Muratpaşa/Antalya

Adresi

Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. Vakıf İşhanı Kat:1 Muratpaşa/Antalya

Tel-Faks

02422441397-95

Posta Kodu

7040

E-Mail

antalya@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Feyzullah Biçer

 

Adresi

Hacet Mahallesi Tıkmak Sokak Mustafa Gönül Apt. No:21/26 Alanya/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

17302943188

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4942/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Taksim/Beyoğlu/İstanbul

Adresi

Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Taksim/Beyoğlu/İstanbul

Tel-Faks

02122518810-02122436459

Posta Kodu

34437

E-Mail

istanbul@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özlenir Giyim Sanayi

ve Ticaret A.Ş.

Ayaydın Giyim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

Adresi

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi No:77 Beyoğlu/İstanbul

Bomonti Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi No:43 Şişli/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

191918

667128

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4942/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Balıkesir

Adresi

Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No:7 Balıkesir

Tel-Faks

0266 2395723-0266 2445825

Posta Kodu

10100

E-Mail

balikesir@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Ürker

 

Adresi

Plastik Tarlası Edremit Çanakkale Karayolu 7. Km. Zeytinli/Edremit/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

31564093078

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4942/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Balıkesir

Adresi

Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No:7 Balıkesir

Tel-Faks

0266 2395723-0266 2445825

Posta Kodu

10100

E-Mail

balikesir@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Çinko

 

Adresi

Akçam Caddesi Tekin İş Hanı Kat:2 Daire:10 Altınoluk/Edremit/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

11987802792

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4942/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Balıkesir

Adresi

Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No:7 Balıkesir

Tel-Faks

0266 2395723-0266 2445825

Posta Kodu

10100

E-Mail

balikesir@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yusuf Erdoğan

 

Adresi

Bahçelievler Mahallesi Sevinç Sokak No:5 Daire:2 Merkez/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

28327226620

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4942/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Balıkesir

Adresi

Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No:7 Balıkesir

Tel-Faks

0266 2395723-0266 2445825

Posta Kodu

10100

E-Mail

balikesir@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aykut Ceylan

 

Adresi

Plevne Mahallesi 33. Sokak No:2 Gönen/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

29254175678

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4942/6/1-1


 

 

4946/1-1