2 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28311

YARGI İLÂNI

 


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Malatya1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No      :  2011/125

Karar No    :  2011/340

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan uyruklu, Valantın ve Vera oğlu, 01/12/1982 doğumlu, Bistritsa Sk. No: 3-Haskovo-Bulgaristan adresinde oturur, SLAVI VALENTINOV SLAVOV hakkında yapılan yargılama sonunda; mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/5, TCK.61, 62, 51/2 maddeleri gereğince 5 ay hapis ve 3.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 maddesi gereğince Beş ( 5 ) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hüküm sanık SLAVI VALENTINOV SLAVOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup,

İlan olunur.

4056


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No                  :  2011/455

Karar No                    :  2012/237

C. Savcılığı Esas No  :  2011/1369

Davacı                        :  K.H.

Katılan                        :  Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Doğubayazıt AĞRI.

Sanık                          :  REZA ASADIKHALEDABAD, Ali ve Şehnaz'dan olma, 26/05/1984 Oroumıeh doğumlu Mah/köy nüfusunda kayıtlı olup halen KEMER BENDİ HIYABANI KUÇE 56 PLAK:52 ORUMİEH İRAN adresinde oturur.

Suç                             :  5607 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi                  :  04/10/2011

Suç Yeri                     :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi                :  05/04/2012

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık REZA ASADIKHALEDABAD hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, katılan vekiline ait temyiz dilekçesi sanık REZA ASADIKHALEDABAD bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

4474/1-1

—————

Dosya No                  :  2004/491

Karar No                    :  2012/187

C. Savcılığı Esas No  :  2004/522

Davacı                        :  K.H.

Katılan                        :  Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Doğubayazıt/Ağrı

Sanık                          :  FIROUZ KOHESTANI MIANJİ, Eınallah ve Azize oğlu, 1957 doğumlu, İran uyruklu.

Müdafii                      :  Av. Cemal Öztürk-Ağrı Barosu Avukatlarından

Sanık                          :  MORAD MORADI, Babamorad ve Zübeyde oğlu, 1962 doğumlu, İran uyruklu.

Sanık                          :  SEYED MOSTAFA NASSIR FAR, Seyed Hosseın ve Nosret oğlu, 1959 doğumlu, İran uyruklu.

Suç                             :  Toplu Ticari Kaçakçılık

Suç Tarihi                  :  27/05/2004

Suç Yeri                     :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi                :  22/03/2012

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar MORAD MORADI ve sanık SEYED MOSTAFA NASSIR FAR hakkında mahkememizce 765 sayılı TCK.nun 102/4, 104.maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, dava konusu yabancı menşeili ve kaçak olan sigaraların 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 13/1 madde fıkrası yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nun 54/4.maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiş olup, katılan vekilinin temyiz dilekçesi sanıklar MORAD MORADI ve sanık SEYED MOSTAFA NASSIR FAR bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

4473


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No      :  2011/343

Karar No    :  2012/287

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkader ve Sallouh oğlu, 1979 Aleppo D.lu Suriye Nüfusuna kayıtlı olan ALI ALKEDD ve Kadour ve Amal oğlu, 1982 Halep d.lu Suriye Nüfusuna kayıtlı olan KHIERU OSMAN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet ve 4733 sayılı yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 27/03/2012 tarih ve 2011/343 esas, 2012/287 karar sayılı ilamı ile sanıklar Alı Alkedd ve Khıeru Osman hakkında üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle sanıkların atılı suçtan 5271 sayılı CMK'nun 223/2-e maddesi ve bendi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

4475

—————

Esas No      :  2011/393

Karar No    :  2012/296

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Faısal ve Marıam oğlu, 1993 Aleppo D.lu Suriye Halep Sifıri Köyü Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden NAWRAS ALHAMDO ALSHAABO hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet ve 4733 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 27/03/2012 tarih ve 2011/393 esas, 2012/296 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, 4733 sayılı yasaya muhalefet suçundan 4733 s. Yasanın 8/4. Madde ve bendi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının 5237 s. TCK'nun 51. Maddesi uyarınca koşulsuz olarak ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

4476

—————

Esas No      :  2012/67

Karar No    :  2012/292

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Faris ve Hawa oğlu 1973 Aleppo D.lu Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden DANOUN DANOUN hakkında 5015 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 27/03/2012 tarih ve 2012/67 esas, 2012/292 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5015 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5576 sayılı kanunun ek. 5/1-1. Cümle maddesi uyarınca neticeten l yıl 8 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

4477

—————

Esas No      :  2012/190

Karar No    :  2012/500

Sanıklar; Abdulrahman ve Wafaa oğlu, 1977 Aleppo doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. SAMİR ALAZHARI,

Jamal ve Fatima oğlu, 1978 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. MOHAMED ANJRINI,

Mahmoud ve Wafaoğlu, 1977 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. SALAH EDDIN ABRAS,

Ibrahım ve Fatıma oğlu, 1984 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. MOHAMED ABDULLATİF A H SHEIKEH,

Jneid ve Fatima oğlu, 1972 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. ABDULKADER ALHAJ HASAN,

Mohamed ve Nahed oğlu, 1987 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. YOUSSEF FEJLEH,

Abdulkader ve Naema oğlu, 1990 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. JAMAL ONJARINI,

Abdulrahman ve Fatima oğlu, 1982 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. MAHMOUD ABDULHALEK,

Kamel ve Aısha oğlu, 1957 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. ASMAHAN ALIBRAHIM,

Abdulrahman ve Fatima oğlu, 1975 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. AHMAD ABDULKHALEK,

Jamal ve Fatima oğlu, 1982 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. MAHMOUD ANJRINI,

Mohamad ve Subheıeh oğlu, 1964 ALEPPO doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. HASAN ABDUL ATIF A H ALSHEIKH,

Mohamad ve Dalal oğlu, 1988 Aleppo doğumlu, Suriye/Aleppo nüfusunda kayıtlı. WALID SEIF EDDIN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 10/05/2012 tarih ve 2012/190 esas, 2012/500 karar sayılı ilamı sanıklar hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği ayrıca 4733 S. Kanuna Muhalefet suçundan 1 yıl 8 hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği, verilen kararı katılan gümrük idaresi vekili temyiz ettiği,

Gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

4478


Malatya1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2009/1033

Karar No : 2011/46

Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesince; Yaşar ve Meral'den olma 29/07/1987 Berlin/Almanya Doğ. İzmir ili, Konak ilçesi, Erler Mah. Nüf. Kyt. (TC Kimlik No: 12632516590) NACİ KARAGÖL hakkında Kullanmak için Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 25/01/2011 tarih ve 2009/1033 Esas 2011/46 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın aldığı anlaşılmakla, suçun işleniş biçimi, sanığın sabıkasız oluşu dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nun 191/2 maddesi gereğince tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, Sanığın belirlenecek kurumda uygulanacak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlü tutulmasına, Sanık için rehberlik edecek bir uzman görevlendirilmesine, Uzman tarafından sanığın gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenlenmesine, Denetimli serbestlik tedbirinin tedavi süresince ve tedavinin sona ermesinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmasına, Sanığın tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması durumunda, hakkında açılmış olan kamu davasının düşürülmesine, Yargılama gideri konusunda bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına, Aksi takdirde davaya devamla hüküm kurulmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına hükmün tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur.

4559


Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden:

Dosya No : 2007/43 Tereke

Mahkememizin 2007/43 Tereke sayılı dosyasında verilen 09.06.2010 tarihli ara kararı ile; Ankara ili, Çubuk ilçesi, Karadana Mah./Köyü, Cilt No: 50, Hane No:35, Birey sıra No: 58'de nüfusa kayıtlı Ayvaz ve Durna'dan olma 03.07.1979 doğumlu olup 14.07.2007 tarihinde vefat eden 14941058372 T.C. Kimlik numaralı HARUN KILIÇ'ın terekesinin TMK. 612.maddesi uyarınca İFLAS USULÜ İLE TASFİYESİNE,

Tasfiye memuru olarak; Ankara ili, Çankaya ilçesi, Anıttepe Mah., Cilt No:3, Hane No: 153, Birey Sıra No.1’de nüfusa kayıtlı Ahmet Muhlis ve Hatice Şükran'dan olma 20.04.1941 doğumlu Ankara Barosuna kayıtlı Avukat ERKAN YÜCEL'in TASFİYE MEMURU OLARAK ATANMASINA karar verilmiş olup,

Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri gerektiği.

Türk Medeni Kanun'un 634. maddesi ve Tüzüğün 41. maddesi uyarınca 2. KEZ ilan olunur.

4558