29 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28307

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından:

Doğanşehir adliyesi zabıt katibi iken, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/05/2012 tarih ve 21326 sayılı onayı ile 09/04/2012 tarihinden itibaren Devlet Memurluğundan çekilmiş sayılmasına karar verilen ve ikamet gösterdiği Doğanşehir adliyesi adresinde bulunamadığından tarafına tebligat yapılması mümkün olmayan (94126) Kürşat Seyfi KOCAKAYA’ya söz konusu onayın, gıyabında kendisine tebligat yapıldığı yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

4446/1-1

—— • ——

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemize Akademik Personel alımı ile ilgili 16/05/2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımız iptal edilmiştir.

İlan olunur.

4430/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.05.2012     Karar No: 6510

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                               :  Ankara

- TÜRKİYE ADRESİ               :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86,    06100

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  25.01.2012, 15.05.2012.

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  İşletme ruhsatı

- BÖLGESİ                               :  X no.lu Siirt-XI no.lu Diyarbakır

- SAHA İŞARETİ                    :  TPO/X-XI/A

- KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Merkez, Kocaköy, Hazro.

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  8903 hektar.

- HAK SIRA NUMARASI      :  İR/TPO/5086

İŞLETME SAHASININ HUDUDU:

Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre; 1/25.000 ölçekli L45-d1 paftasında 834 metre yükseltili nirengiden N-60 derece doğrultuda ve 325 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 1381 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 2918 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 3452 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 15445 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 1554 metre güneyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 2848 metre batıda (g)’ye doğru çizgi.

(g) köşesi 1/25.000 ölçekli L44-c2 paftasında 766 metre yükseltili nirengiden N-49 derece 00 dakika doğrultuda ve 2555 metre uzaklıktadır. (g)’den 6398 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 15375 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

N. V. Turkse Perenco Şti.’nin süresi sona erecek olan işletme ruhsatında yapılacak iş ve işlemler açısından uygulamaya açıklık getiren, Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın 26.12.2011 tarihli Bakan Olur’una tabi 05.01.2012 tarih ve 667/20 sayılı yazı ekindeki Denetim Raporu doğrultusunda;

- Petrol Kanunu’nun 64/5’nci maddesi gereğince söz konusu işletme ruhsatını isteyip istemediği hususunda TPAO’ya gönderilen 17.01.2012 tarih ve 270 sayılı teklif yazımız.

- TPAO’nun işletme ruhsatını talep ettiğine dair 25.01.2012 tarihli 0400 sayılı dilekçesi.

- Petrol Kanunu’nun 24/3 ncü maddesine istinaden süresi bitecek olan işletme ruhsatındaki yer üstü ve yer altındaki malzeme ve ekipmanlar ile bina ve tesislerin Petrol Kanunu’nun 94/2’nci maddesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından satın alınmasıyla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla TPAO’dan yeterli uzman personelin PİGM’de görevlendirilmesine ilişkin 10.02.2012 tarihli Bakan Olur’u,

- N.V. Turkse Perenco Şti.’ne gönderilen 27.04.2012 tarih, 2271 sayılı,

- TPAO’ya gönderilen 14.05.2012 tarih ve 2521 sayılı yazılarımız,

- TPAO’nun, söz konusu ARİ/NTP/1852 hak sıra no.lu işletme ruhsatının taraflarına verilmesine ilişkin 15.05.2012 tarih ve 1989 sayılı talep yazısı,

- N.V. Turkse Perenco Şti.’nin 22.05.2012 tarihli ve D-61/12 sayılı yazısı,

doğrultusunda işlemler tamamlanmış ve Türkiye Petrolleri A.O.’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek,

Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Petrol Kanunu’nun 4/1 ve 20 nci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 17.05.2012 tarihli Olur’ları alınarak,

Türkiye Petrolleri A.O.’na 22.05.2012 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 60, 61, 64/5, 65/1, 66 ve 94/1, 2’nci fıkraları gereğince İR/TPO/5086 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri A.O.’na bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol işletme ruhsatnamesi verilmiştir.

4346/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.05.2011     Karar No.: 6511

DEVREDEN ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                                 :  Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.

-  MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ     :  Ziaur Rahman Caddesi No: 3 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

DEVRALAN ŞİRKETİN

- TİCARİ UNVANI                                 :  Marsa Turkey B.V.

-  MERKEZİ                                             :  De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The Netherlands

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ                    :  Şehit Ersan Caddesi, Çobanyıldızı Sokak No:5 B Blok Daire: 3    06680, Çankaya-Ankara

DEVREDİLEN PETROL HAKKININ

MAHİYETİ                                              :  Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin XVII No.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde Marsa Turkey B.V. Şti ile müştereken sahip bulundukları AR/MER-MRS/3913 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatındaki % 40 hissesinden % 30 hissesinin Marsa Turkey B.V. Şti’ne devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ                     :  23.03.2012, 28.03.2012

KARAR:

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin, XVII No.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde Marsa Turkey B.V. Şti. ile müştereken sahip bulundukları AR/MER- MRS/3913 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatındaki % 40 hissesinden % 30 hissesinin Marsa Turkey B.V.Şti’ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devretmek, adı geçen şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki % 30 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C ve 49/D maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.05.2012 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/MER-MRS/3913 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin sahip bulunduğu % 40 hissesinden % 30 hissesinin Marsa Turkey B.V.Şti’ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsattaki hisse oranları Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. % 10, Marsa Turkey B.V.Şti % 90 şeklinde olacaktır.

4347/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.05.2012      Karar No: 6512

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                    :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                                  :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ                :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ             :  20.04.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                               :  Arama ruhsat sürelerinin uzatımı

- BÖLGESİ                                  :  V No.lu Kayseri

- SAHA İŞARETLERİ                :  TPO/V/C,D,E,F,G,H,İ,J,K

- KAPSADIĞI İLLER                 :  Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri

- YÜZÖLÇÜMLERİ                   :  47.886, 46.833, 46.447, 48.045, 48.039, 42.039, 49.527, 47.979, 45.779 Hektar

- HAK SIRA NUMARALARI   :  AR/TPO/4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452

- VERİLİŞ TARİHLERİ              :  12.07.2008

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sahip bulunduğu yukarıda bölgesi, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı petrol arama ruhsatlarının kanuni sürelerinin sona ereceği 12.07.2012 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden 12.07.2014 tarihine kadar iki’şer yıl süreler ile uzatılması için 20.04.2012 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, V No.lu Kayseri Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451 ve 4452 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatlarının kanuni sürelerinin sona ereceği 12.07.2012 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi göz önüne alınarak 12.07.2014 tarihine kadar taahhüt ettiği programı süresi içinde yerine getirmesi koşuluyla iki’şer yıl süreler ile uzatılmasına karar verilmiştir.

4348/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.05.2012     Karar No: 6514

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANLARI         :  1) Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş.

                                                     2) Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş.

                                                     3) Maya Petrol Gaz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- MERKEZLERİ                       :  1) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat: 6   34330 Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL

                                                     2) Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Selvi Sok. No: 18    34010 Merter İSTANBUL

                                                     3) Ritz-Carlton Binası, Süzer Plaza Kat: 26, No: 2601 Askerocağı Cad. No: 15   34437 Elmadağ, Şişli-İSTANBUL

- TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7 Çankaya ANKARA

                                                     2) Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 17   06510, Söğütözü ANKARA

                                                     3) Ritz-Carlton Binası, Süzer Plaza Kat: 26, No: 2601 Askerocağı Cad. No: 15   34437 Elmadağ, Şişli-İSTANBUL

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  23.02.2012, 02.03.2012, 20.03.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  İşletme ruhsatı

- BÖLGESİ                               :  I no.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                    :  PPG-ÇLK-MAY/I/A

- KAPSADIĞI İLİ                    :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇESİ             :  Merkez

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  1865 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/PPG-ÇLK-MAY/3864-5059

İŞLETME SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F18-c4 haritasındaki 198 metre rakımlı Tepe Nirengisinden N-256° 00' doğrultuda ve 2005 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 771 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 3266 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 2467 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 6533 metre batıda (e)’ye doğru çizgi,

(e) köşesi 1/25.000 ölçekli F18-c4 haritasındaki 118 metre rakımlı Yedibelen T. nirengisinden N-59° 30’ doğrultuda ve 1220 metre uzaklıktadır. (e)’den 3238 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 3265 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A. Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Tic. A. Ş. ve Maya Petrol Gaz Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.05.2012 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A. Ş. (%50), Çalık Enerji Sanayi ve Tic. A. Ş. (%25) ve Maya Petrol Gaz Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne (%25) 23.02.2012 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 60, 61 ve 65/1’inci maddeleri gereğince ARİ/PPG-ÇLK-MAY/3864-5059 hak sıra no.lu bir adet müşterek petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A. Ş. (%50), Çalık Enerji Sanayi ve Tic. A. Ş.(%25) ve Maya Petrol Gaz Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne (%25) bu kararın yayımı tarihinde bir adet müşterek petrol işletme ruhsatnamesi verilmiştir.

4349/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.05.2012      Karar No: 6515

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :  Turang Transit Taşımacılık A.Ş.

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Reşitpaşa, Mirgül Mahallesi Denizbank Üst Sitesi Yol Sok. No: 29   34467, İstinye-İSTANBUL

BELGENİN:

- MAHİYETİ                                         :  Boru Hattı Belgesi Güzergah Değişikliği

- HAK SIRA NUMARASI                   :  BB/TRG/4776

- VERİLİŞ TARİHİ                               :  23.11.2010

- MÜRACAAT TARİHİ                       :  18.08.2011

KARAR:

Turang Transit Taşımacılık A. Ş.’ye Bakanlar Kurulu’nun 26.08.2010 tarih ve 2010/882 sayılı Kararıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 6 ve 83 üncü maddelerine istinaden 23.11.2010 tarihinde 30 yıl süre ile verilen BB/TRG/4776 hak sıra numaralı boru hattı belgesine konu olan “Ağrı/Doğubeyazıt, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne/İpsala” güzergahının, yapılan detaylı ön fizibilite çalışmaları sonucunda; söz konusu projenin ana karakteristiklerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeden boru hattının güzergahının başlangıç noktası “Ağrı/Gürbulak, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne/İpsala)” güzergahı şeklinde tadil edilmesine; Petrol Kanunu’nun 83 üncü ve 2010/882 sayılı kararnamenin 13 üncü maddelerine istinaden Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 16.05.2012 tarihli Olur’ları gereğince karar verilmiştir.

4350/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/30422

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

3’üncü Ordu Komutanlığı/Erzincan

İl/İlçe

Erzincan/Merkez

Adresi

Erzincan

Tel-Faks

4462235830-4462236584

Posta Kodu

24100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kayıhan Grup İnşaat Temizlik Elektronik Madencilik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sinan Yıldız

Adresi

Cedit Mah. Şeyh Akif Sok. No: 9 İzmit/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

16607498720

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8870440783

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23405

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4412/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/580416 (Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü)

2011/7815 (Ordu İl Sağlık Müdürlüğü)

2011/202244 (Giresun İl Sağlık Müdürlüğü)

2011/33486 (Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1- Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

2- Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

3- Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

4- Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

1- Erzurum/Merkez

2- Ordu/Merkez

3- Giresun/Merkez

4- Ardahan/Merkez

Adresi

1- Gez. Mah. Hastaneler Cad. No: 21/Erzurum

2- Bucak Mah. İbni Sina Cad. No: 18/Ordu

3- Çıtlakkale M.Atatürk Bulv. Hükümet Kanoğı Kat: 3/Giresun

4- Kongre Cad. No: 20/Ardahan

Tel-Faks

 

(442) 2343925-2330459 (Erzurum)

 

(452) 2231429-2234686 (Ordu)

 

(454) 2157580-2157730 (Giresun)

(478) 2114615-2114614 (Ardahan)

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Ömer Şen

Adresi

Toklu Mah. 9 Nolu Sok. No: 8 Merkez/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

23771530514

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hızırbey V.D./178 010 6570

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 10538,

Oda Sicil No: 10634

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

4398/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/14600

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/

Nazilli Orman İşletmesi Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Aydın/Nazilli

Adresi

Turan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:62 Nazilli

Tel-Faks

0256 3131056-0256 313 5848

Posta Kodu

09800

E-Mail

nazilliorman@ttnet.net.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hüseyin Tembelo

 

Adresi

İstiklal Mah. 601/1 Sok. D Blok Kat: 1 No: 2 Nazilli/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

37921175050

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8370032940

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Nazilli Şoförler, Otomobilciler, Otobüs. Esnaf Odası

 

 

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

4397/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/107154

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kütahya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kütahya/Emet

Adresi

Ali Paşa Mah. Lise Cad. No: 2 Kütahya

Tel-Faks

0274 461 30 53/0274 461 50 32

Posta Kodu

43100

E-Mail

emet@kutahyaozid.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Patlak

 

Adresi

Hamam Mahallesi Emet/Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

479 865 00278

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

723 019 1398

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Emet

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

43/52069

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4403/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırklareli İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kırklareli/Merkez

Adresi

100. Yıl Cad. No: 25 Kırklareli

Tel-Faks

0 288 214 10 53 - 0 288 214 89 81

Posta Kodu

39020

E-Mail

ilozelidare_39@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cihat Yıldız

 

Adresi

Hamdibey Mah. Kışlaaltı Sok. No: 10 Demirköy/Kırklareli

 

T.C. Kimlik No.

221 932 85 248

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Demirköy V.D. 961 045 1193

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4384/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/Konya

Tel-Faks

0 332 248 96 00 - 0 332 248 92 90

Posta Kodu

42300

E-Mail

konya@konyaozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yahya Güvenç - Güvenç Ticaret

 

Adresi

Meram Sanayi Mücedet Sok. No: 33 Meram/Konya

 

T.C. Kimlik No.

526 933 245 98

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

42/119031

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4385/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırklareli İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kırklareli/Merkez

Adresi

100. Yıl Cad. No: 25 Kırklareli

Tel-Faks

0 288 214 10 53 - 0 288 214 89 81

Posta Kodu

39020

E-Mail

ilozelidare_39@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Taner Karlıdağ

 

Adresi

Yayla Mah. Namazgah Cad. No: 21 Kırklareli

 

T.C. Kimlik No.

143 875 49 236

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

524 0590 233

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4393/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/50603

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Tekirdağ/Çerkezköy

Adresi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 40

Tel-Faks

 

Posta Kodu

59500

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öz-Er İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Nuri Yaşar Öztürk

Adresi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Biryol Sokak No: 5 Çerkezköy/Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

 

36763313002

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6620131390

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

825

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4392/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kütahya Astur - Yalçın Doğlarlıoğlu

 

Adresi

Vefa Mahallesi Eskişehir Yolu 2. Km. Otogar No: 29 Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4673 8545 406

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3859

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4386/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İsmail Ayaz Otobüs İşletmecilik Hizmetleri Turizm Taşımacılık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Necla Ayaz

Adresi

Şeker Mahallesi Sivrihisar 2. Caddesi No: 5/226 Eskişehir

Şeker Mahallesi 4568 Sokak 2C/8 Tepebaşı - Eskişehir

T.C. Kimlik No.

 

1543 9685 056

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

481 054 0056

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

25252

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4387/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Es Yıldız Turizm Seyahat Taşımacılık ve Beton Makinaları İşletme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Şehirlerarası Terminal No: 32 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

195 022 9830

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

27613

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4388/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Esra Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

Yeni Otogar No: 28 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

768 002 4889

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10260

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4389/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ace Motorlu Araçlar Mağazacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Muhsin Anılır

Adresi

Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak   No: 65/A Eskişehir

Kurtuluş Mahallesi Onur Sokak    No: 34/2 Eskişehir

T.C. Kimlik No.

 

4320 1155 292

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

004 048 6255

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

28618

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4390/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ace Motorlu Araçlar Mağazacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Muhsin Anılır

Adresi

Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak   No: 65/A Eskişehir

Kurtuluş Mahallesi Onur Sokak    No: 34/2 Eskişehir

T.C. Kimlik No.

 

4320 1155 292

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

004 048 6255

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

28618

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4391/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

A Pamukkale Taşımacılık Turizm Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Bulvarı No: 95 Çankaya/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

001 022 2431

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

29787

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4381/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Elçin

 

Adresi

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1. Cadde No: 29/27 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

4374 4146 238

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4382/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 - 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Es Yıldız Turizm Seyahat Taşımacılık ve Beton Makinaları İşletme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Şehirlerarası Terminal No: 32 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

195 022 9830

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

27613

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4383/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/66944

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karşıyaka Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Karşıyaka

Adresi

Coşkun Şahin Sk.

No: 29/Örnekköy

Tel-Faks

0232 363 77 22-0232 363 75 77

Posta Kodu

35520

E-Mail

info@kasiyaka.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kent Karşıyaka Özel Sağlık, Eğitim, Kültür, Sanat Etkinlikleri, İnşaat, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Gıda Tüketim Maddeleri Doğal Su Kaynağı İşletmeciliği, Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş.

 

Adresi

Coşkun Şahin Sk. No: 129 Örnekköy-Karşıyaka/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4840037040

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

K.Yaka-4022 K-4874

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4399/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/139631

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karşıyaka Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Karşıyaka

Adresi

Coşkun Şahin Sok.

No: 29/Örnekköy

Tel-Faks

0 232 363 77 22-0 232 363 75 77

Posta Kodu

35520

E-Mail

info@kasiyaka.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gintem Katı Atık Yönetimi Lojistik Kargo Nakliye Araç Kiralama Kurtarmacılık Hizmetleri Restoran Konaklama Akaryakıt Servisleri San. ve Tic. A.Ş.

Sadullah Gencer

Adresi

Küçükbalıklı Mh. Şanlı Cad. Şimşek Sok. No: 25 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

24496495744

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3950082377

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

465466-413048

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4400/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/105128

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karşıyaka Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Karşıyaka

Adresi

Coşkun Şahin Sok. No:29/Örnekköy

Tel-Faks

0 232 363 77 22-0 232 363 75 77

Posta Kodu

35520

E-Mail

info@kasiyaka.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gintem Katı Atık Yönetimi Lojistik Kargo Nakliye Araç Kiralama Kurtarmacılık Hizmetleri Restoran Konaklama Akaryakıt Servisleri San. ve Tic. A.Ş.

Sadullah Gencer

Adresi

Küçükbalıklı Mah. Şanlı Cad. Şimşek Sok. No: 25 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

24496495744

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3950082377

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

465466-413048

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4401/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/529306

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 16

Tel-Faks

0 232 455 26 54-0 232 455 26 98

Posta Kodu

35250

E-Mail

ihale-cacar@izsu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Pervin Toğu Yapı Proje Uygulama Danışmanlık

 

Adresi

Şair Eşref Bulvarı No: 102/1 Alsancak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

28756129752

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4610099993

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

154441

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4402/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/167800

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karşıyaka Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Karşıyaka

Adresi

Coşkun Şahin Sok. No:29/Örnekköy

Tel-Faks

0 232 363 77 22-0 232 363 75 77

Posta Kodu

35520

E-Mail

info@karsiyaka.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sodexo Restoran Servisleri A.Ş.

 

Adresi

Gülbahar Mh. Avni Dilligil Sok. No: 24/A-6 Mecidiyeköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7720023795

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

298697

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4404/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Manisa/Merkez

Adresi

Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2

Tel-Faks

0 236 231 45 80-244/0 236 238 72 43

Posta Kodu

45010

E-Mail

ihale@manisa.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Ali Kurt

 

Adresi

Barbaros Mah. 4401 Sokak No:14/1 Merkez/Manisa

 

T.C. Kimlik No.

506 534 659 92

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4405/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/9248

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin