26 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28304

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


32 ADET GRAFİK İŞLEMCİ BİRİMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ 2012/2013 KAMPANYA SÜRESİNCE MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


24 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KİMYEVİ GÜBRE SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İÇİN İŞÇİLİK HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


137 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


FRİGOFİRİK KASALI VE SOĞUTUCU ÜNİTELİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

1 ADET KONFOKAL MİKROSKOBU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


OTOMATİK ŞEKER AMBALAJLAMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Veliköy Belediye Başkanlığından:


2012 YILI 5 ADET ÇAMUR HAVUZU TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


32 ADET GRAFİK İŞLEMCİ BİRİMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ihtiyacı 32 adet Grafik İşlemci Birimi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.06.2012 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4316/1-1


FABRİKAMIZ 2012/2013 KAMPANYA SÜRESİNCE MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız 2012-2013 Kampanya Dönemi süresince (± %20 toleranslı 100 gün) ±% 20 toleranslı 110.000 Ton olmak üzere günlük kok, kireçtaşı, pancar, v.s gibi işletme malzemeleri ile atıkların Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde yer silosundan kullanma yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi ve gösterilen sahaya boşaltılması, atıkların atılması v.b işlemleri. İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                     :  13.06.2012 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları  (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 13.06.2012 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir

4182/1-1


24 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 24 kalem Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın %3’ünden (42.343,69.-TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07/06/2012 Perşembe günü saat 10.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0.312) 425 59 55

4328/1-1


KİMYEVİ GÜBRE SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce; İşletmelerimiz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen gübre kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

CİNSİ

MİKTARI (Ton)

(% 46) ÜRE

3.633,00

 

Konu ile ilgili Şartname, Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

Teklif mektuplarının en geç 20.06.2012 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gereklidir.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Adres: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel : (312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (312) 425 59 55

4329/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İÇİN İŞÇİLİK HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Kristal Şeker ambalajlanması için işçilik hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                  :  2012/63672

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Adana yolu üzeri 9. Km. Ereğli/KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız 2012/2013 kampanya döneminde (tahmini 120 gün) üretilecek toplam 120.000 ton K.Şekerin ambalajlama ünitesinde torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına teslimi için 24 saat/gün 48 (kırksekiz) adet işçi çalıştırılmasıdır. (ayrıntılı bilgi ihale dokümanında verilecektir.)

b) Yapılacağı yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Fabrikamızın kampanya süresi (tahmini 120 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                        :  12/06/2012 - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzde otuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

Yüklenici Çalıştıracağı işçilerin Hijyen eğitimi aldıklarına dair sertifikaları, İşçi çalışma ve kimlik karnesine ait makbuzları, Resimli ikametgah belgelerini, Savcılıktan alınan iyi hal belgelerini ve İlkokul veya Lise diplomalarının noter tasdikli suretlerini sözleşme kapsamında işe başlandığında idareye tevsik etmek zorundadır.

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; her türlü ambalajlama ve paketleme ile ilgili işçilik işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 50,00-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4185/1-1


137 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kayseri Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesine ait 137 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Yeni Sanayi Bölgesi Oto Sanatkarları Odası Altı No: 63/A Kocasinan/KAYSERİ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  137 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Kocasinan/KAYSERİ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif bedeli (2012 B.F. ile)   :  53.845.540.-TL

f) Geçici teminatı                       :  3.769.187,80.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  14/06/2012 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Kayseri Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yeni Sanayi Bölgesi Oto Sanatkarları Odası Altı No: 63/A Kocasinan / KAYSERİ adreslerinde görülebilir veya 750.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4326/2-1


FRİGOFİRİK KASALI VE SOĞUTUCU ÜNİTELİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Frigofirik Kasalı ve Soğutucu Üniteli (Yakıtsız ve Sürücüsüz) 26 Adet Araç Kiralama işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                             :  Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat - ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası                :  312 2843670 - 312 2868965

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  ihale@ebk.gov.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Frigofirik Kasalı ve Soğutucu Üniteli Yakıtsız ve Sürücüsüz Araç Kiralama İşi

b) Yapılacağı Yer                                :  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı;

1. Kısım: Sakarya Kombinası emrinde çalıştırılmak üzere en az 3.500 kg taze-don et taşıma kapasiteli 8 adet Frigofirik Kasalı ve soğutucu üniteli araç,

2. Kısım: İstanbul Depo emrinde çalıştırılmak üzere en az 1.000 kg. taze-don et taşıma kapasiteli 1 adet panelvan tip et taşıma aracı,

3. Kısım: Ankara Sincan Kombinası emrinde çalıştırılmak üzere en az 3.500 kg taze ve don et taşıma kapasiteli 9 Adet Frigofirik Kasalı ve soğutucu üniteli araç ile en az 1.000 kg taze ve don et taşıma kapasiteli 1 adet panelvan tip et taşıma aracı,

4. Kısım: Adana Kombinası emrinde çalıştırılmak üzere en az 3.500 kg taze- don et taşıma kapasiteli 3 adet ve en az 15.000 kg taze ve don et taşıma kapasiteli 3 adet Frigofirik Kasalı ve soğutucu üniteli araç ile en az 1.000 kg. taze ve don et taşıma kapasiteli 1 adet panelvan tip et taşıma aracı olmak üzere toplam 26 adet araç.

c) İşin Süresi                                       :  2 yıl (730 takvim günü)

İşe Başlama Tarihi                              :  01.07.2012

İşin Bitim Tarihi                                  :  30.06.2014

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No:10 Balgat - ANKARA)

b) Tarihi - Saati                                   :  08/06/2012-11:00

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak ; Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yapılan her türlü taşıt kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat-ANKARA adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 08/06/2012 tarihi, saat 11:00'e kadar Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat -ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12. İstekliler kısmi teklif verebilirler. (2. maddenin (b) bendinde belirtilen kısımlar için)

13. Söz konusu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olup, ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 412 sayılı yönetmeliği kapsamında yapılacaktır. Kurum ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4325/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

1 ADET KONFOKAL MİKROSKOBU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

İhale Şehri                                              :  İstanbul

İş Şehri                                                   :  İstanbul

Kurum                                                    :  Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

İşin Adı/Konusu/Cinsi                           :  1 Kalem Demirbaş Malzeme (1 Adet Konfokal Mikroskobu Görüntüleme Sistemi alınacaktır

İhale Tarihi                                             :  14/06/2012

İhale Usulü                                             :  Belli İstekliler Arasında

Dosya No                                               :  2012/65512

1 Kalem Demirbaş Malzeme (1 Adet Konfokal Mikroskobu Görüntüleme Sistemi alınacaktır. ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2012/65512

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Göztepe Yerleşkesi Göztepe/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                   :  0.216 338 96 55-Faks: 0.216.330 51 82

c) Elektronik posta adresi                       :  -

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

Görülebileceği internet adresi (varsa)     :  -

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 Adet Konfokal Mikroskobu Görüntüleme Sistemi

b) Teslim [yeri/yerleri]                           :  İdarece belirlenen veya proje yürütücüsünün belirleyeceği yere monte edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                        :  Sözleşmenin onaylanmasını müteakip 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                    :  Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  14/06/2012 Perşembe günü Saat: 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlilik Şartnamesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teklif veren firmalar önerdikleri markanın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olmalıdırlar veya yetkili temsilci tarafından yetkilendirildiklerine ilişkin belgeye sahip olmalı ve bu belge teklifleriyle birlikte sunulmalıdır.

4.3.2. Teklif veren firmanın veya yetkili temsilcisinin TSE Onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve bu belge teklifleriyle birlikte sunulmalıdır.

4.3.3. Konfokal Mikroskobu Görüntüleme Sistemi; Cihaz ve tüm ekipmanları, üretim ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl ücretsiz, 5 (beş) yıl ücreti karşılığında servis ve yedek parça hizmeti vermeyi garanti etmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş tanımı yapılmamıştır.

5 - İhale yeterlilik kriterlerini sağlayan yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresinde görülebilir ve 120,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar; Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.

9 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesi (f) bendi kapsamında bir ihale olup, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4263/1-1


OTOMATİK ŞEKER AMBALAJLAMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kristal Şeker Ambalaj Torbası Mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/66454

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ortaköy Yolu üzeri 17. Km. - Kırşehir

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30….(37)-0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2012/2013 Kampanya döneminde tam otomatik ambalajlama tesisinde kullanılmak üzere ± %20 toleranslı 1.200.000 adet 50 Kg.’lik Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Torbası

b) Teslim yeri                                   :  Kırşehir Şeker Fabrikası - Malzeme Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                             :  İdarece verilecek termin programı dahilinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  06/06/2012 Çarşamba Günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

5 - Bu ihalede benzer İş olarak Her türlü polipropilen ambalaj torbası üretimi veya satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100.-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

4352/1-1


FABRİKAMIZ KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmetleri hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/66852

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ortaköy Yolu üzeri 17. Km. - Kırşehir

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30….(37)-0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı hizmetlerinin yürütülmesi için işgücü çalıştırılması hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  2012-2013 Kampanya Dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km Kırşehir

b) Tarihi ve saati                              :  07.06.2012 Perşembe Günü, Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, (makineli Tahmil- Tahliye ve nakliye işleri hariç) Her türlü işgücü çalıştırılması ile ilgili işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

4353/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Veliköy Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen taşınmaz, kat karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

1. İhale Konusu İşin Adı: “TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ VELİKÖY BELEDİYESİ ve TAPUNUN 159 ADA, 9 PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ”

2. İhale Konusu İşin:

İLİ                                                          :  TEKİRDAĞ

İLÇESİ                                                   :  ÇERKEZKÖY

MAHALLESİ                                        :  SANAYİ MAH.

ADA / PARSEL NO                             :  159/9

TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ           :  32694,50 m²

TAPUDAKİ VASFI                             :  Arsa

MECLİS KARAR TARİH VE NO’SU   :              13.04.2005 tarih ve 2005/05 nolu karar

KULLANIM ŞEKLİ                              :  Konut

BRÜT İNŞAAT ALANI                       :  34,220.00 m²

MUHAMMEN BEDEL                        :  21,045,300.00.-TL (Yirmibirmilyonkırkbeşbinüçyüz TL.)

KESİN TEMİNAT BEDELİ                 :  1,262,718.00.-TL (Birmilyonikiyüzaltmışikibinyediyüzonsekiz TL.)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                :  631,359.00.-TL (Altıyüzotuzbirbinüçyüzellidokuz TL)

3. Bu işe ait şartname Cumhuriyet mah. Hürriyet mey. Veliköy/Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki Veliköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını aynı adresten 200,00.-TL. Karşılığında satın alması zorunludur.

4. Taşınmazın ihalesi 06.06.2012 Çarşamba günü saat 15.00’de Cumhuriyet Mah. Hürriyet Mey. Veliköy/Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki Veliköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre yapılacaktır.

5 İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte; örneğe uygun

a) Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekli adına vekâleten yeterlik dosyası veriliyor ise, yeterlik dosyası veren kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f)İdari şartnamenin 4.maddesine yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belge

g) Mali durum bildirimi ve muhammen bedelin en az %15’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu. (Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubunun ihalenin ilk ilanından sonra (İlk ilan günü dahil) düzenlenmiş olması gerekir

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. Örnek forma göre

j) Muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli suretleri veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme veya iskan belgesi olması halinde, iş bitirme veya iskan belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, iskan belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inşaat maliyeti toplamı alınarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) İhale dökümanı alındı belgesi

m) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi

II-) İstekliler, ihaleye yeterlilik başvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar Veliköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir.

III-) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca ihale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacaktır.) yazılacaktır.

IV-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre yasaklı olmadığına dair belge. (Firmalar Taahhütname şeklinde verecektir.)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İdare onayları geçerlidir.)

5. Teklifler ihale günü saat 15.00’a kadar Cumhuriyet Mah. Hürriyet Mey. Veliköy/Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki Veliköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6. İstekliler tekliflerini ilanın 6. maddesinde belirtilen zamandan önce ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir. (TRT saati esas alınacaktır.)

7. Kargo ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar ile idari şartnamenin 3. maddesinde yazılı şahıslar ihaleye katılamazlar.

9. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

10. İlan bedeli dahil, ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ile diğer tüm giderler ve karar pulu ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

11. İhaleye teklif veren istekliler işbu ilan ve şartnamelerdeki tüm yazılı hususları aynen kabul etmiş sayılırlar.

İlan olunur.

4251/1-1


2012 YILI 5 ADET ÇAMUR HAVUZU TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012 YILI 5 ADET ÇAMUR HAVUZU TEMİZLENMESİ işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                         :  2012/64254

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 353 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin       :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  5 Adet Çamur Havuzlarının Temizlenerek Araçlarla Nakledilmesi İşi. (Detayları Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası –Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  08.06.2012 - Cuma günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2. Yüklenici ilgili hizmet işini: 2 adet lastik tekerlekli yükleyici veya muadilini ile ayrıca en az 6 adet damperli kamyonla yapacaktır.

Bu araçlar kendilerine ait ise araç ruhsat aslını veya fotokopilerini, kendilerine ait değil ise ihale uhdesinde kaldığı takdirde temin edeceğine dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

- 1 (Bir) Adet inşaat teknikeri işin süresince hazır bulunacaktır.

- Atıkların dökülebileceği yere ilişkin Büyükşehir Belediyesi veya diğer belediyelerden alınan onaylı izin belgesi.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamyon ve kepçe ile yapılan her türlü hafriyat, tahmil tahliye ve nakliye işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 08.06.2012 Cuma günü Saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4255/1-1