21 Mayıs 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28299

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı : İhsan Evgi (Mal Sahibi)

Adresi     : Bilinmiyor

İmarın 5355 ada 14 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 18.01.2012 gün ve 99/05019 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanununun 32.maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, Belediye Encümeninin 20.03.2012 gün ve 1417.35 sayılı karar ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 20.03.2012 gün ve 1417.35 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

3710/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85126/1 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 27.12.2011 tarih ve 1240 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.01.2012 tarih ve 42 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 85126/1 Nolu parselasyon planı, 26.01.2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de ilanı yapılarak, aynı tarihte Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi 27.02.2012 tarihinde bitmiş olup, ilan panosundan indirilmiştir.

Bir aylık askı süresi içerisinde 85126/1 nolu parselasyon planına yazılı 4 adet itiraz yapılmıştır. 26.01.2012 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosundan indirilmiştir.

Yapılan itirazlar Etimesgut Belediye Encümeninin 10.04.2012 tarih ve 530/696 ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümenin 26.04.2012 tarih ve 640 sayılı kararıyla değerlendirilmiştir.

85126/1 Nolu parselasyon planında yapılan değişiklikler 3914 sayılı imar Kanunun 19. maddesi gereğince 21.05.2012 tarihinde 2 kez Müdürlüğümüz ilan panosunda akıya çıkarılacaktır.

İlgililerine ilanen duyurulur.

4103/1-1

 


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir(Güzel Sanatlar Fakültesi Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

Yardımcı Doçent adaylarının ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olması, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

FAKÜLTE/ ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ekoloji

1

1

İngiliz Dili ve Edb.

3

1

Nükleer Fizik

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.

Bütçe ve Mali Planlama

1

1

İktisat Politikası

3

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Felsefesi

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri

1

1

Mekanik (İnşaat Bölümü)

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

1

 

 

2 yıl Hematoloji alanında yandal uzmanlık yapmış olmak

Tıbbi Patoloji

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üroloji

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Genel Cerrahi

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

İç Hastalıkları

 

 

 

 

3

1

Hematoloji alanında yandal uzmanlık yapmış olmak

Nükleer Tıp

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

Radyoloji

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

 

 

4

1

Syicide (İntihar) konusunda çalışmış olmak

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum ve Jinekoloji

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayvan Yetiştirme

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

Tarla Bitkileri

 

 

1

1

 

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlık

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

Müzikoloji

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müzik Eğitimi

 

 

3

1

3

1

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmenliği

 

 

3

1

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spor Sağlık Bilimleri

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

TURİZM VE OTEL İŞL.Y.O.

Turist Rehberliği

5

1

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

1

1

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

5

1

TOPLAM

3

9

19

4085/1-1