21 Mayıs 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28299

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


20 ADET TİP-1, 10 ADET TİP-2 OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK (FİREWALL) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN MELAS TANKLARINDA YAKLAŞIK 370 TON ( ± % 20

TOLERANSLI) EVSAFI BOZUK VE KRİSTALİZE OLMUŞ MELAS

SATIŞI VE TANKLARININ TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM REÇİNE VE REDÜKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞIMIZIN SORUMLULUĞU ALTINDA YAPILACAK OLAN GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN 300 ÖĞRENCİLİK YEMEKHANELİ PANSİYON İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADET 60 TONLUK 3X16M. ÇUKURSUZ TİP TIR KANTARININ GEREKLİ DÜZENLEMELERLE VE GEREKLİ EKİPMANLAR İLE BİRLİKTE MONTAJININ YAPILMASI, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ÖLÇÜLER

VE AYAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜZÜKLERİNE VE 90384 AT DİREKTİFLERİNE  GÖRE TESTLERİ YAPILMIŞ VE DAMGALANMIŞ OLARAK TEMİNİ

İŞİ ŞARTNAMELERİMİZ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET MATKAP TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


4 (DÖRT) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR 3 YIL SÜRE İLE İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


KİRA KARŞILIĞI OTOPARK YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından:


GÖRÜNTÜ AKTARMA SİSTEMİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


15.725,93 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 534 ADA 1 PARSEL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 11.240,03 TL ile en çok 67.440,19 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.124,00 TL, en çok 6.744,02 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 19 adet muhtelif vasıta ( Binek Oto, Arazi Taşıtı ) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 29/05/2012 tarihinde saat 09:30’ da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 28/05/2012 tarih 16.00 ' ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi İşletme Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 32 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

4092/1-1


20 ADET TİP-1, 10 ADET TİP-2 OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK (FİREWALL) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 20 adet tip-1, 10 adet tip-2 olmak üzere toplam 30 adet yeni nesil güvenlik (firewall) cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, dağıtım listesinde belirtilen yerlere teslim edilmesi kaydıyla Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF  MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartname ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.05.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4098/1-1


FABRİKAMIZIN MELAS TANKLARINDA YAKLAŞIK 370 TON ( ± % 20 TOLERANSLI) EVSAFI BOZUK VE KRİSTALİZE OLMUŞ MELAS

SATIŞI VE TANKLARININ TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın Melas Tanklarında yaklaşık 370 ton ( ± % 20 toleranslı) evsafı bozuk ve kristalize olmuş Melas satışı ve tanklarının temizliği, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dahilinde kapalı teklif ve açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu üzeri 4. Km - 10600 Susurluk/Balıkesir

b) Telefon ve faks numarası   :  02668651940   -   02668652604

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07.06.2012         Saat : 14.00

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. İsteklilerin tebligat için adres bayanı ve ayrıca irtibat telefonu ve varsa faks numarasının belirtildiği teklif zarfına ekleyecekleri,

a) GERÇEK KİŞİLERDEN

a1) Teklif mektubu

a2) Teminat belgesi

a3) İmza sirküleri

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesi

a5) Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği

a6) Kayıtlı olduğu Meslek Odası veya Ticaret Odası Belgesi

b) TÜZEL KİŞİLERDEN

b1) Teklif mektubu

b2) Teminat belgesi

b3) İmza sirküleri

b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesi

b5) Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği

b6) Kayıtlı bulunduğu Meslek veya Ticaret Odası Belgesi ve Tüzel Kişiliğin

Sicile kayıtlı olduğunu belirtir Ticaret Sicil Gazetesi

4 - İhale dokümanı, Susurluk Şeker Fabrikası adresinde (Ticaret Servisinde) görülebilir ve aynı adresten bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Fabrikamız Ticaret Servisinden temin etmeleri zorunludur.

5 - Teklifler en geç 07.06.2012 günü, saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)

6 - İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık arttırma ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.

7 - Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin %3‘inden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecektir. Teminatlar tedavüldeki Türk Parası, olabileceği gibi banka teminat mektubu da olabilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.

Duyurulur.

4018/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

13 Mart 2012 tarih ve 28232 sayılı (kayıt no: 2044/1/2-1) Resmi Gazete ile 14 Mart 2012 tarih ve 28233 sayılı (kayıt no: 2044/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.KAB.7 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6. Teklifler 15 Haziran 2012 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün teklifler 1.000.000,- (birmilyon) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı,

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE  

 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 15 Haziran 2012 tarihinde saat 14:00’da  (yerel saatle) açılacaktır.

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı,

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

 

AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No:DB.KAB.7 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 28232 and Record No: 2044/1/2-1 on March 13 2012 and Issue No: 28233 and Record No: 2044/1/2-2 on March 14 2012 are updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (local time) on June 15, 2012 and must be accompanied by a security of  Euros 1,000,000.- equivalent (onemillion Euros)

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

ADJUDICATION and PURCHASING COMMISSION,

İnönü Bulvarı No: 27, Floor G,

06490 Bahçelievler-ANKARA / TURKEY

 

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on June 15, 2012 at the offices of

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

ADJUDICATION and PURCHASING COMMISSION,

İnönü Bulvarı No: 27, Floor G,

06490 Bahçelievler-ANKARA / TURKEY

4144/2-1


2 KALEM REÇİNE VE REDÜKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                :  Tlf: (0344) 524 22 04-05  Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A- a) Dosya No                                  :  2012/36

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  REDÜKTÖR ALIMI

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                              :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                          :  07.06.2012      Saat : 14.00

B- a) Dosya No                                  :  2012/37

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  REÇİNE ALIMI, 2 KALEM

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                              :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                          :  12.06.2012      Saat : 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer  :  Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 58 00728 775 72 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb.:TR64000 100039 0298 96309-5001 no’lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 07.06.2012 ve 12.06.2012 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

3984/1-1


AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, Çorum Merkez Çepni Mahallesinde bulunan, imar planının 19.K.I.B Paftasında "Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu" işaretli, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 nolu, 8.398.86 m2 miktarlı gayrimenkul, üzerinde bulunan bina ve müştemilatı ile birlikte hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Yasanın 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (Emlak-İstimlak Birimi) den 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 25.06.2012 Pazartesi günü saat : 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2- ÇORUM) İhale Odasında yapılacaktır. Tahmini Bedeli: 20.000.000,00 TL - Geçici Teminatı: 2.000.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. C- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. D- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.     E-Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri. F- Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun) G- Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. H-Yabancı istekliler için; Türkiye' de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye' de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. I-Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır. İ- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. J- İhale şartnamesi alındı belgesi.

Tekliflerin en geç 25.06.2012 Pazartesi günü saat: 14.00' e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4003/1-1


MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞIMIZIN SORUMLULUĞU ALTINDA YAPILACAK OLAN GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN 300 ÖĞRENCİLİK YEMEKHANELİ PANSİYON İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

1 - İDARENİN

a) Adresi                                                :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tlf: 342-337 11 01 - 9 Hat Faks: 342-337 13 71

2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

a) Niteliği türü ve miktarı                       :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 300 Öğrencilik Yemekhaneli Pansiyon Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer                                   :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi                                          :  (360 gün)' dür.

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı yer                                    :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                                     :  Tarih: 26.06.2012 Saat : 13.30

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi

İsteklinin, yapım işleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ye usullere uygun olarak, son 15 yıl içinde kamu veya özel sektöre, yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme bedelinin en az %70' lik kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini veya % 50' lik kısmını denetlediğini veyahut yönettiğini gösteren, teklif edilen bedelin en az %70' i oranında ihale konusu Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B/III grubu, en az 15,000 m2 Kapalı İnşaat Alanınına sahip işler benzer bir işle ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır.

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az % 10' u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, idari şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 50' nci maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan "ihale dışı bırakılma" sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelini % 4'ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi,

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 13.00'e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, "apostille" kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye' de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak girişim kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir veya 2,500 -TL. karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

4137/2-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADET 60 TONLUK 3X16M. ÇUKURSUZ TİP TIR KANTARININ GEREKLİ DÜZENLEMELERLE VE GEREKLİ EKİPMANLAR İLE BİRLİKTE MONTAJININ YAPILMASI, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ÖLÇÜLER

VE AYAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜZÜKLERİNE VE 90384 AT DİREKTİFLERİNE  GÖRE TESTLERİ YAPILMIŞ VE DAMGALANMIŞ OLARAK TEMİNİ

İŞİ ŞARTNAMELERİMİZ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2012/61128

1 – İdarenin                                         :

A) Adresi                                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası               :  0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa)    :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı                : 1 adet 60 tonluk 3 x16m. Çukursuz tip tır kantarının gerekli düzenlemelerle ve gerekli ekipmanlar ile birlikte montajının yapılması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü tüzüklerine ve 90384 AT direktiflerine göre testleri yapılmış ve damgalanmış olarak temini işi.

B) Teslim Yeri                                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  06/06/2012 Çarşamba Günü Saat:14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 05/09/2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. km. Bigadiç/BALIKESİR Tel:0266 633 7221-22

2 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Keçiören /ANKARA Tel:0312 294 2000

3 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL Tel:0212 527 0909

4 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR Tel:0232 484 3717

İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 30,00 TL.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 40,00 TL.

7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 06/06/2012 Çarşamba Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv şefliğine verilmiş olacaktır.

8) İhale, 06/06/2012 Çarşamba Günü Saat:14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.1.10. Firmanın tartı aletleriyle ilgili 90384 AT belgesini,

9.1.11. Teslim edilmiş olan kantarlara ait referansları,

9.1.12. Katalog, broşür, teknik resimler ve ilgili dokümanları,

9.1.13. CE uygunluk belgesini ve TSE imalat yeterlilik belgesini teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

10. İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

4087/1-1


1 ADET MATKAP TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Matkap Tezgahı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/60494

Dosya No                                  :  1221473

1 - İDARENİN                         :

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2      67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İHALE KONUSU MALIN :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Matkap Tezgahı 1 adet

b) Teslim yeri                            :  TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür.

3) İHALENİN                           :

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07.06.2012 Perşembe günü    saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.Üretici firmaya ait ISO 9001 kalite sistem belgesi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 10.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler en geç 07.06.2012 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4062/1-1


4 (DÖRT) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR 3 YIL SÜRE İLE İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince; 4 (dört) adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Sahalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Muğla İl Özel İdaresi İl Encümen Salonunda Açık Teklif Usulü ile 07.06.2012 tarihinde 3 yıl süre ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, geçici teminatı, ve ihale saati yazılı jeotermal kaynak arama ruhsatı sahalarının ihalesi yapılacaktır.

26 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve koordinatları:

İli : Muğla İlçesi Mahalle/Köyü/Mevkii: Yatağan, Şerefköy Mevkii Alanı : 4838,75 Hektar, İhale Taban Bedeli: 96.775,00-TL %3 Geçici Teminat Miktarı : 2.903,25-TL İhale Saati : 14:15

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

603165

606875

613175

610585

608485

Yukarı (X)

4135610

4139880

4135470

4131620

4130780

 

36 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve koordinatları:

İli : Muğla İlçesi Mahalle/Köyü/Mevkii: Milas, Şenköy ve Çamiçi Alanı : 4716,41 Hektar, İhale Taban Bedeli: 94.328,20-TL %3 Geçici Teminat Miktarı : 2.829,846-TL İhale Saati : 14.20

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

547555

551780

554435

550895

544800

Yukarı (X)

4147925

4147925

4142120

4139760

4144775

 

37 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve koordinatları:

İli : Muğla İlçesi Mahalle/Köyü/Mevkii: Milas, Bağdamları mevkii  Alanı : 4588,11 Hektar, İhale Taban Bedeli: 91.762,20-TL %3 Geçici Teminat Miktarı : 2.752.866-TL İhale Saati : 14:25

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

575090

578730

583545

580300

579220

Yukarı (X)

4111240

4114780

4106425

4099930

4107310

 

38 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve koordinatları:

İli : Muğla İlçesi Mahalle/Köyü/Mevkii: Milas, Bahçeburun, Kızılcayıkık ve Kırcağız mevkii  Alanı : 4602,72 Hektar, İhale Taban Bedeli:  92.054,40-TL %3 Geçici Teminat Miktarı : 2.761,632.-TL İhale Saati : 14:30

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

565845

571745

571550

565845

566535

Yukarı (X)

4139465

4139565

4129140

4133370

4136220

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

1. Başvuru Dilekçesi

2. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

4. Onaylı İmza Sirküleri

5.                Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

6.                Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

7. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

8. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

9. Şirket yönetimin Onaylı İmza Sirküleri Aslı

10. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

11. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

12. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Muğla Valiliği İl Özel İdaresi adına hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

13. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan olunur.

3768/1-1

—— • ——

KİRA KARŞILIĞI OTOPARK YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından:

Şanlıurfa Merkez Topçu meydanında ihale teknik şartnamesinde belirtilen şartlar gereği 1050 (binelli) araç kapasiteli katlı Otopark yapmak ve işletilmek (yapım karşılığı şartlı kiralama) üzere, Otoparkın 25 (Yirmibeş) yıl süre ile işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile kiralanacaktır.

İnşaatın yapımına (tahmini yapı bedeli 8.550.000,00 TL.) ait geçici teminat 256.500,00 (iki yüz elli altıbinbeşyüz) TL., yapım maliyeti haricinde, ihale muhammen bedeli 10.000,00 (Onbin) TL.dır. İnşaatın yapım süresi 10 (on) aydır.

İhale, Şanlıurfa Belediye Encümeni toplantı salonunda 31 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 15.00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale şartnamesi ve ekleri Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00 (Yüzelli) TL. karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

4099/1-1


GÖRÜNTÜ AKTARMA SİSTEMİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası            :  2012/26

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu üzeri) No:66 06330 Etiler-Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  +90 312 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78-

                                                  204 23 40 Fax: +90 312 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 adet Görüntü Aktarma Sistemi, mal alımı

b) Teslim yeri                         :  İhale konusu malzeme Teknik Şartname ekinde belirtilen tahsis yerlerinde montajı tamamlanarak, sistem bir bütün olarak teslim edecektir

c) Teslim Tarihi                      :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 150 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  : 28.06.2012 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - İş Deneyim Belgeleri:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen sistem miktarında (Teslimat süresi içerisinde 1 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.3. istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 7.2.2.1. ve 7.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir.

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları

Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), teklif ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanlar teklif edilen sistemle ilgili tüm detayları kapsayacaktır.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemleri kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 nolu odada görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 28.06.2012 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

4138/1-1


15.725,93 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 534 ADA 1 PARSEL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 15.725,93 m2 yüzölçümlü 534 ada 1 parselin satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhale 05/06/2012 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı Yasanın 36.maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü"  yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan sureti

b) Tebligat adresi

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi

b) İmza sirküleri

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Ticaret Sicil Gazetesi

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 04/06/2012 Pazartesi günü Saat:16.30’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Muhammen

Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün-Saati

B.Çekmece Fatih Mahallesi

534 Ada 1 parsel

15.725,93 m²

30.665.563,50

TL+KDV

919.966.91 TL

05/06/2012-10:30

4082/1-1