27 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28246

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


23 KALEM HVAC YEDEK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


MONTAJ DAHİL OLMAK ÜZERE DAMLA SULAMA MALZEMELERİ, DALGIÇ ELEKTROMOTOPOMP VE AKSAMI İLE KOLON BORUSU VE AKSAMI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: PAZAR/RİZE


SANTRİFÜJ VE DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4.000 ADET (A TİPİ 1.000 ADET, B TİPİ 3000 ADET) KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


STR DNA ANALİZ KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HABERLEŞME KABLOSU, KLİMA SETİ, MUHTELİF İŞ MAKİNASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


KAPALI KAYNAKLI TEÇHİZ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


320 M3 KAPASİTELİ BALAST VAGONUNUN KİRALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


95.500 M3 BALASTIN, BALAST VAGONLARINA YÜKLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


B70 ÖN-GERMELİ, ÖN-ÇEKMELİ BETON TRAVERS TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


930 MODEL COLES VİNCİLERİNE KANTARMETRE SİSTEMİ YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23 KALEM HVAC YEDEK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 23 kalem HVAC yedek malzemesi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 11.04.2012 Çarşamba günü Saat 14.30 olup; isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2419/1-1


MONTAJ DAHİL OLMAK ÜZERE DAMLA SULAMA MALZEMELERİ, DALGIÇ ELEKTROMOTOPOMP VE AKSAMI İLE KOLON BORUSU VE AKSAMI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı montaj dahil olmak üzere damla sulama malzemeleri, dalgıç elektromotopomp ve aksamı ile kolon borusu ve aksamı malzemeleri satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 100,00 TL bedelle satın alması zorunludur.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19/04/2012 Perşembe günü saat 10:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, idare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en düşük teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.:   (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax:  (0.312) 425 59 55

2498/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:

1) İlçemiz Emek Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapuda 771 ada 5 parselde kayıtlı 2.550,45 m2 arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale, 25/04/2012 Çarşamba günü saat 15:30’da Belediye Binasında, Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulünde teklifler, 25/04/2012 Çarşamba günü saat 15:30’a kadar Belediye Binasında Belediye Encümenine teslim edilecektir.

Kapalı Teklif Usulünde teklifler belirtilen gün ve saatte Safranbolu Belediye Encümeni önünde yazılı olarak yapılır.

Satışa konu taşınmazın ihaleye esas muhammen bedeli 2.550.450,00.- TL (KDV hariçtir) olup geçici teminatı % 3 üzerinden 76.513,50.- TL dir.

Şartname bedeli 1.500,00 - TL’dir

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminatlarını ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:

İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza sirküleri

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLER

1) Tebligat için adres beyanı

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve ihale yasaklısı olmadığına dair belge

4) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)

5) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

6) Şartname alındı makbuzu

7) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

8) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

9) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2454/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

PAZAR/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/Pazar

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11/4/2012 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Pazar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Pazar adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinde % 6 oranındadır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2261/1-1


SANTRİFÜJ VE DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

2 adet santrifüj pompa ve 2 adet dalgıç pompanın teknik şartname esasları dahilinde alımı ve ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2012/37078

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kulfal Köyü Mevkii Bila No P.K.9 17400-Çan/Çanakkale

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 - 0 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde 2 adet santrifüj pompa ve 2 adet dalgıç pompanın alımı ve işletme ambarına teslimi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 20 işgünü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  03/04/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL (yirmi TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 03/04/2012 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2467/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.910,77 TL ile en çok 16.520,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 291,08 TL, en çok 1.652,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kapalı kasa minibüs, kamyonet, vb. 15 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/ TRABZON adresindeki ihale salonunda 05.04.2012 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 04.04.2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Liman İçi Gümrük Hizmet Binası/TRABZON adresindeki Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2505/1-1


4.000 ADET (A TİPİ 1.000 ADET, B TİPİ 3000 ADET) KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı olan 4.000 adet (A Tipi 1.000 Adet, B Tipi 3.000 Adet) kişisel bilgisayar teknik şartnamesine ve Kuruluşça belirtilen HP, Dell ve Lenovo markalarından birine uygun olarak, ihale sonucu oluşan fiyatlara göre malzeme miktarında % 20’ye kadar artırım veya eksiltme yapılabilmesi kaydıyla, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale evrak bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.04.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kuruluşça belirtilen HP, Dell ve Lenovo markalarından birine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2503/1-1


STR DNA ANALİZ KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis laboratuarları Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, aşağıda muhteviyatı yazılı malzeme, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR (TEST)

İhale Evrak Bedeli

(Kısmi teklif halinde)

AMPFI STR İDETİFİLERPLUS KİT (TEST) (HER BİR KUTU 200 TESTLİK)

40.000

130.- TL

AMPFI STR Y FİLER KİT (TEST) (HER BİR KUTU 100 TESTLİK)

15.000

130.- TL

QUANTİFİLER HUMAN DNA (TEST) (HER BİR KUTU 400 TESTLİK)

17.000

  70.- TL

AMPFI STR MİNİ FİLER (TEST) (HER BİR KUTU 100 TESTLİK)

  2.600

100.- TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.03.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi tekliflerde verilebilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

2499/1-1


HABERLEŞME KABLOSU, KLİMA SETİ, MUHTELİF İŞ MAKİNASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82/524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği Türü

Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

Şartname

Bedeli

İhale

Tarihi

1- Haberleşme Kaplosu

10.000 Mt.

2012-32886

TER-AEL-2012-0408

40.00.-TL

12/04/2012

2- İş Makinaları için Klima Seti (Komple)

       10   Adet

2012-34960

TER-AEL-2012-398

30.00.-TL

18/04/2012

3- Muhtelif İş Makinası Yedekleri.

       59   Kalem

2012-34945

TER-AEL-2012-0401

40,00.-TL

19/04/2012

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4 - 1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını İşletme Müdürlüğünden satın alması zorunludur.

4 - 2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü.

(Fak:0-344-5242280) Çoğulhan-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’e kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

2452/1-1


KAPALI KAYNAKLI TEÇHİZ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kapalı Kaynaklı Teçhiz Borusu Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012 /36701

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :  mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı, 3.000 Metre 9 5/8” Kapalı Kaynaklı Boru, 1.002 Metre 6 5/8” Kapalı Kaynaklı Boru

b) Teslim yeri/yerleri                           :  MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarı.

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  12/04/2012 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2430/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/37135

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :  mta@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

                                                               V. BÖLGE:

                                                               13.000 Mt Malatya-Kuluncak, Yeşilyurt-Sofular (Arıkdamı)-Başören, Şerefhan Karotlu Maden Sondajı,

                                                               VIII. BÖLGE:

                                                               2.000 Mt Sivas-Gürün-Çayboyu Köyü Karotlu Maden Sondajı, olmak üzere toplam 15.000 Metre

b) Yapılacağı yer                                 :  (a) bendinde belirtilen 2 (iki) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                       :  V, ve VIII. BÖLGELER; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren V. Bölge 150 (yüzelli), ve VIII Bölge 100 (yüz) takvim günü,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                 :  10/04/2012 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2429/1-1


320 M3 KAPASİTELİ BALAST VAGONUNUN KİRALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/37147

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Demirköprü, Pehlivanköy-Kapıkule hattında kullanılmak üzere 320 m3 kapasiteli Balast vagonunun 195 gün süre ile kiralanması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 18/04/2012 Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2421/1-1


95.500 M3 BALASTIN, BALAST VAGONLARINA YÜKLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/37141

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Demirköprü, Pehlivanköy-Kapıkule hattında kullanılmak üzere 95.500 m3 Balastın, balast vagonlarına yüklenmesi işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 18/04/2012 Saat 14.15’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2422/1-1


B70 ÖN-GERMELİ, ÖN-ÇEKMELİ BETON TRAVERS TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/37130

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 50.000 Ad. B70 ön-germeli, ön -çekmeli beton travers (W-14 bağlantı malzemeleri ile birlikte ) temini işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18/04/2012 Tarih saat 14.00’ da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2423/1-1


930 MODEL COLES VİNCİLERİNE KANTARMETRE SİSTEMİ YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/36304

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmirliman@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 930 Model Coles Vincine Kantarmetre Sistemi Yapılması 4.Adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.04.2012 günü saat 14.00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü,  Muhasebe Veznesinden ( KDV Dahil ) 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2420/1-1


GAYRİMENKUL SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca Trakya bölgesinde, Türk Kızılayı Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi olarak kullanılmak üzere Gayrimenkul satın alınacaktır.

2 - İstekliler İhaleye ait istenen belgelere ve satın alınacak Gayrimenkul özelliklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

3 - İstekliler tekliflerini en geç 03 NİSAN 2012 günü saat 09:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Lojistik Direktörlüğü - Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - Teklifler aynı gün saat 10:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılarak pazarlık yapılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

2512/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

14 Mart 2012 tarih ve 28233 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Havaalanı Ana Pistinin Uzatılması İşi Yaptırılacaktır.” İlanımız şartnamede yapılacak düzenlemeler sonucunda ileriki bir tarihte yeniden ihaleye çıkılmak üzere iptal edilmiştir.

2502/1-1