25 Mart 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28244

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Çulcuoğlu Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Müfit Adil ÇULÇUOĞLU, Halil Oktay ÇULCUOĞLU, Tayfun ÇULCUOĞLU. Hakkı ERÇETİN, Zeynep UŞŞAKLI

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2/3/2012 tarih ve E: 2011/298, K: 2012/44 sayılı kararı,

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:

Sarıyer 2. Noterliğince düzenlenen 8/7/2011 tarih ve 07065 sayılı vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 12/12/2011 tarih ve 12066 sayılı ve 20/9/2011 tarih ve 09364 sayılı düzeltme beyanları.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Birecik Mehmet Adil Çulcuoğlu Lisesinde veya yüksek öğrenim kurumlarından birinde okumaya yeterli nitelikleri kazanmış veya halen orada okuyan ancak maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak ve bu öğrencileri ülkemize eğitilmiş birer birey olarak kazandırmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000.- TL. (Beşyüzbin Türk Lirasıdır.)

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

2433/1-1

—————

Kayseri Zihinsel Özürlü Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/3/2012 tarihinde kesinleşen, 29/5/2008 tarih, E: 2007/404, K: 2008/194 sayılı kararına istinaden dağıtılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

2434/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

22.01.2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmi Gazete ilanında 1237 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Mukavemet Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçileri hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nurhan DÖNMEZ (Denetçi No:11097, Oda Sicil No:12949) için aynı süre ile uygulanması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.02.2012 tarihli ve 2112 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/7/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Müteaahhidi     :  Mehmet Serdar GÖKÇE

Fenni Mesulü   :  Yapıkur Yapı Den. Ltd. Şti.

Adresi              :  Bilinmiyor

İmarın 27377 ada 22 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 06.09.2011 gün ve 97/4903 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereğince adınıza 799.14 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 13.09.2011 gün ve 3888 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 13/9/2011 gün ve 3888 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1949/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 14 pafta, 3811 parsel üzerindeki 544620 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ayhan UÇAR (Oda Sicil No:60954), Kuruluş Müdürü Makine Teknikeri Özlem OCAK (T.C. No:31799243446), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Hayır ŞEHİT (Denetçi No:15076, Oda Sicil No:49987), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Emin OKUR (Oda Sicil No:76672), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Zeynep GÜZELALP (Oda Sicil No:70610) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Selvihan SONEL’in (T.C.: 31784243956) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.03.2012 tarihli ve 2106 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/1/1-1

—————

Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 5474 parsel üzerindeki 543554 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10235 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No:882, Oda Sicil No:30627), Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ŞİMŞEK (Oda Sicil No:56982) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN’in (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.03.2012 tarihli ve 2107 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/2/1-1

—————

Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 15 pafta, 5367 parsel üzerindeki 544929 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10235 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No: 10462, Oda Sicil No: 6956), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No: 882, Oda Sicil No: 30627) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol BAYIR’ın (Oda Sicil No: 56618) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.03.2012 tarihli ve 2108 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/3/1-1

—————

Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi 5 pafta, 4598 parsel üzerindeki 544824 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10235 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No:882, Oda Sicil No: 30627) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol BAYIR’ın (Oda Sicil No: 56618) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.03.2012 tarihli ve 2109 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/4/1-1

—————

Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 19 pafta, 4209 parsel üzerindeki 249619 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10235 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No:882, Oda Sicil No:30627) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ŞİMŞEK’in (Oda Sicil No:56982) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.03.2012 tarihli ve 2110 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2496/5/1-1

—————

Sakarya İli, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 15 pafta, 5365 parsel üzerindeki 553545 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 19358 Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 860 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adapazarı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İrfan GÜREL’in (Denetçi No:15271, Oda Sicil No: 12708) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.03.2012 tarihli ve 2111 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5365/6/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/210196

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Afyonkarahisar/Merkez

Adresi

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu

Tel-Faks

2722281156-2722281260

Posta Kodu

03200

E-Mail

yapi@aku.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Efe Elektronik Mutlu Türk

 

Adresi

İstiklal Mah. Dilek Sok. No: 4/B Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

16121079108

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23566

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2482/1-1