17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehirçilik Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehirçilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84164/2 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 12.01.2012 tarih ve 150/307 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ADA/PARSEL            MEVKİİ

      43708/2                    GAZİ

2183/1-1

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

İstanbul Yolu 24. Km. Sarayköy-ANKARA ve Mürsel Uluç Mah. 106. Sok. No: 4/11 Dikmen-Çankaya/ANKARA adreslerinde mukim Netdevre Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (Vergi No: 6310335154) firması adına tanzimli 12.12.2003 tarihli, 73746 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin Hazine Müsteşarlığınca re’sen iptal edilmesi nedeniyle söz konusu belge kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 15.12.2003/16746 ve 17.09.2004/13584 tarih ve sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile iptal edilen eşyalardan tahsil edilmesi gereken toplam 236.949,10 TL. tutarındaki gümrük vergilerinin tebliğine ilişkin 06.07.2011/19120-19121 tarih ve sayılı tebligat yazılarımız firmanın bilinen adreslerinde bulanmadığı gerekçesi ile tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. Maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu vergilerin muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

2180/1-1

—— • ——

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7. Maddesi ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiye dayanılarak tüm karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik işaretleme hizmetlerinin belirli bir standart dahilinde yürütülebilmesini sağlamak üzere güncellenen, Trafik İşaretleme Elkitabı, aynı Kanun’un 15. Maddesine bağlı Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince kitap halinde yayınlanmış olup, Genel Müdürlüğümüzün www.kgm.gov.tr web adresinde de bulunmaktadır.

Duyurulur.

2188/1-1

—— • ——

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, web sayfamızda yayınlanan Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan daimi statüde Profesör alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitesimizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ANABİLİM DALI

DER.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP

Prof.

Tıbbi Patoloji

1

1

-

FAK.

Prof.

Kalp ve Damar Cer.

1

1

-

 

Başvuru Adresi: Bozok Üniv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası Kat 3 Yozgat/Merkez Tel: 354 242 10 85

2201/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda belirtilen ada/parsellere ilişkin 84216/1 nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 16.02.2012 tarih ve 352/1036 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.02.2012 tarih ve 257/827 sayılı kararları ile onaylandığından Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ADA

 

PARSEL

MAHALLESİ

60340

/

1

BALLIKUYUMCU

60341

/

1

BALLIKUYUMCU

60342

/

1

BALLIKUYUMCU

60343

/

1

BALLIKUYUMCU

60344

/

1

BALLIKUYUMCU

60344

/

2

BALLIKUYUMCU

60344

/

3

BALLIKUYUMCU

60345

/

1

BALLIKUYUMCU

60346

/

1

BALLIKUYUMCU

60347

/

1

BALLIKUYUMCU

60348

/

1

BALLIKUYUMCU

60348

/

2

BALLIKUYUMCU

60348

/

3

BALLIKUYUMCU

60349

/

1

BALLIKUYUMCU

60350

/

1

BALLIKUYUMCU

60351

/

1

BALLIKUYUMCU

60351

/

2

BALLIKUYUMCU

60351

/

3

BALLIKUYUMCU

60351

/

4

BALLIKUYUMCU

60352

/

1

BALLIKUYUMCU

60352

/

2

BALLIKUYUMCU

60352

/

3

BALLIKUYUMCU

60353

/

1

BALLIKUYUMCU

60354

/

1

BALLIKUYUMCU

60354

/

2

BALLIKUYUMCU

60354

/

3

BALLIKUYUMCU

60355

/

1

BALLIKUYUMCU

60356

/

1

BALLIKUYUMCU

60356

/

2

BALLIKUYUMCU

60357

/

1

BALLIKUYUMCU

60358

/

1

BALLIKUYUMCU

60359

/

1

BALLIKUYUMCU

2182/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Bekir ÖZBAL’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.01.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 30.01.2013 tarihinde son bulacaktır.

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan ÖNCܒye “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.02.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 26.08.2012 tarihinde son bulacaktır.

2160/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İmam Buhari Eğitim ve Araştırma Vakfı.

VAKFEDENLER: Kemal ERDOĞAN

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NO'SU: Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.01.2012 tarih ve E: 2011/501, K: 2012/17 sayılı kararı,

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Bakırköy 21. Noterliğince düzenlenen 29.12.2011 tarih ve 20527 yevmiye nolu düzeltme senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 11.10.2011 tarih ve 14401 sayılı vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Vakfın genel eğitim, sosyal yardım, bilimsel araştırma ve geliştirme amacı yanında özel amacı; başta İmam Buhari olmak üzere insanlığa önder olmuş, büyük hizmetler vermiş kişilerin; felsefe ve kültürünü araştırmak, -geliştirmek, beşeri ve islami ilimler sahasındaki ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapma, yaptırma, araştırmacılar yetiştirme, araştırmacıları ve araştırmaları desteklemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000.-TL.(Yetmişbin Türk Lirasıdır.)

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2162/1-1

—————

VAKFIN ADI: Adem Yılmaz Kültür ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Adem Yılmaz, Ayşe Nur Yılmaz

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/01/2012 tarih, E: 2011/366, K: 2012/7 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Beyoğlu 15. Noterliğince düzenlenen 02/11/2011 tarih, 17392 yevmiye nolu kuruluş senedi ile yine aynı Noterlikçe düzenlenen 21/12/2011 tarih, 20883 yevmiye nolu değişiklik senedi.

VAKFIN AMACI: Geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, sanat, bilim eserleri, endüstri ve mühendislikle ilgili nesneleri halka göstermek için sergilemek, hem geçmişi hem de geleceğimizi aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlayacak yerler açmak. Ülkemizde eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen ve bu alanda her türlü ilgi ve yardım görmeğe değer yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla gençlerimizin okuyabilmesini sağlamaktır.

 VAKFIN MALVARLIĞI: 60.000-TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Yönetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2163/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  06.05.2010

Başvuru No                         :  C2010/024

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Başvuru Sahibi                    :  Andırınlılar Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Başvuru Sahibinin Adresi   :  İlkiz Sok. No: 21/22 Kızılay ANKARA

Ürünün Adı                         :  Tirşik

Coğrafi İşaretin Adı            :  Andırın Tirşiği

Coğrafi Sınırları                  :  Kahramanmaraş İli ve İlçeleri (Belirtilen özelliklere bağlı kalınmak suretiyle diğer bölgelerdede üretilebilir)

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Ürünün Tanımı:

Andırın Tirşiği yapımında kullanılan bitki, maki bitki örtüsünün oluşturduğu humuslu toprakta yetişen, özellikle yeryüzü kireç taşı kaplı alanda taze ve kuzu kulağı diye tabir edilen 10-15 cm uzunluğunda, Kahramanmaraş ili Andırın ilçesinde yabani pancar olarak adlandırılan zehirli bir bitkidir. Çok ince kıyılmış yabani pancar, su, yoğurt, un tercihen (yarma ve nohut) ile meydana gelen karışımının havayla teması kesilmek suretiyle en az 10 saat mayalanmaya tabi tutulması, mayalanan karışımın 2,5-3 saat odun ateşinde pişirilmesi sonra miktarı tercihe bağlı olarak bir porsiyonuna yaklaşık 1 diş sarımsak ezmesi ilave edilerek soğuk bir şekilde tüketilen bir bitki çorbasıdır.

Ayırt Edici Özellikleri:

Tirşik’in iki önemli ayırt edici özelliği vardır. Birincisi yapım tekniği ve mayalanması, ikincisi hammaddesi yabancı pancar bitkisinin, biyolojik değişime uğramasıdır. Damak zevkini ve tadını varen yaban pancarının yaklaşık 650-1250 m yükseklikte Karasal ve Akdeniz ikliminin kesişim noktasında, Kasım-Nisan ayları arasında yetişmesidir. Damak zevkine uygunluk açısından tercih edilen yetişme dönemi Aralık-Şubat ayları arasıdır.

Üretim Alanında Gerçekleşmesi zorunlu Bulunan Özellikler

Tirşik ana maddesi olan yaban pancarın 650 m’den daha yüksek yerlerde 10-15 cm boyunda maki bitkisinin olduğu humuslu toprakta yetişmesi gerekir. Yaban pancarı, Karasal iklim ve Akdeniz ikliminin kesiştiği yerlerde yetişir.

Üretim Metodu:

Malzemeler:

1 kg yabani pancar

4 lt su

250 gr yoğurt

175 gr un

10 gr yarma

10 gr nohut

1 çay kaşığı tuz

- Yaban pancarı çok ince bir şekilde kıyılır.

- Bol su kullanılarak en az iki kere yıkanır.

- Su 50 °C’ye kadar ısıtılır.

- 50 gr un ilave edilir iyice karıştırılır.

- 250 gr yoğurt ilave edilir.

- Un ve yoğurt birlikte çırpılmış suyun çırpılmış suyun içerisine kıyılmış yabani pancar ilave edilir ve karıştırılır. Tercihe bağlı olarak nohut ve yarma da ilave edilir.

- Karışım kaşık yardımıyla düzlenir.

- Su yüzeyine çıkan yabani pancarın üzerine kalan un ile yüzeyi tamamen kaplayacak şekilde ince bir tabaka oluşturulur. Karışımın hava ile teması un ile engellenir.

- Kazanın kapağı kapatılır.

- Karışımın olduğu kabın hava almaması için etrafı özenle kapatılır. 27-30 °C’de sıcaklığını muhafaza etmesi sağlanır. En az 10 saat bu şekilde bekletilir.

- Karışım kabarmışsa iyi mayalanmış demektir. Eğer kabarmamış ise 3-4 saat daha mayalanmaya bırakılır.

- Varsa üzerindeki un karışıma kaşık yardımıyla iyice yedirilir.

- Odun ateşindeki ocağa koyulur. Kaynayana kadar sürekli karıştırılır.

- Kaynamada sakinleşme sağlandıktan sonra kazanın kapağı kapatılarak 5-10 dk ara ile karıştırılır. Çorba kıvamına gelene kadar bu işleme devam edilir.

- 10 °C’ye kadar soğumaya bırakılır.

- 1 kg yaban pancarından yaklaşık 3,5 lt tirşik elde edilir.

- Birkaç diş sarımsak soyulup rendelenerek sos haline getirilir. Pişmiş tirşiğe ilave edilir.

- Bulgur pilavı ile servis edilir.

Denetleme Kriterleri:

Denetim Andırın Belediyesi ve Andırın Kaymakamlığı-Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak 3 kişilik komisyon marifetiyle 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2234/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

 

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    : 19.04.2010

Başvuru No                         : C2010/021

Coğrafi İşaretin Türü           : Mahreç

Başvuru Sahibi                    : Eskişehir Ticaret Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   : İki Eylül Cad. No:28/6 Eskişehir

Ürünün Adı                         : Börek

Coğrafi İşaretin Adı            : Eskişehir Çiğböreği (Çibörek)

Kullanım Biçimi                  : Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Çiğbörek genel olarak un, su ve tuzdan oluşan hamurun dinlendirilip küçük parçalar (topaklar) halinde açıldıktan sonra; kıyma, soğan, tuz, su ve karabiber ile hazırlanan iç malzemesinin konularak kızgın yağda pişirilmesi ile elde edilen bir börek çeşididir.

Üretim Metodu:

Hamurun Hazırlanması

Çiğbörek üretiminde kullanılan unun kalitesi çok önemlidir.  Üretimde kullanılan unun kalitesine göre çiğböreğin görünümünde ve tadında faklılık gözükecektir. Bu nedenle çiğbörek hamurunda kullanılan iki çeşit un, belirli oranlarda kullanılır.   Çiğbörek hamurunda %70 oranında böreklik un ve %30 oranında ekmeklik un karıştırılarak kullanılır.

Belirtilen özellikteki 10 kg. un, 3400 gr. su ve 200 gr. tuz ile bir kap içersinde sert bir hamur elde edinceye kadar yoğrulur. Hazırlanan hamur önce bir kilogramlık fitiller haline getirilir. Fitiller 25-30 dakika oda sıcaklığında (20-22 derecede) dinlendirilir. Daha sonra 50 gr. ağırlığında topaklar yapılarak tekrar 25-30 dakika dinlendirilir. Dinlendirilen hamurlar merdane ile 20 cm çapında ve bir milimetre kalınlığında açılır.

İç Malzemesinin Hazırlanması

5 kg. yağsız kıyma, 5 tatlı kaşığı karabiber, 5 tatlı kaşığı tuz, 2000 gr. haşlanmış soğan ve 500 gr. su ile karıştırılarak iç malzemesi hazırlanır. Çiğbörek hamur topaklarının her biri 50 gramdan oluşmaktadır ve 20 cm çapında açılan çiğbörek yufkalarının içine 25 gram iç malzemesi konmaktadır.

Çiğböreğin Hazırlanması

Hazırlanan iç malzeme, daire şeklinde açılmış olan hamurun yarısına ince bir tabaka halinde bir çorba kaşığı (25 gram) kadar konulur. Hamurun diğer kısmı iç malzeme sürülen tarafın üstüne kapatılır. Harcın dışarı akmaması için kenarları kapatma tırtılı ile kesilerek kapatılır. Kenarları kesilen börek yarım ay şeklinde görünmektedir.

Çiğböreğin Pişirilmesi

Hazırlanan çiğbörekler çelik tencerede 160-170 santigrat derece kızdırılmış derin yağda pişirilir. Ayçiçek yağı kullanılır. Kızdırılmış derin yağda, çiğböreklerin çevrilerek her iki tarafı da sararıncaya kadar kızartılır. Bu süre her bir çiğbörek için 25-30 saniye kadardır. Kızartılan çiğböreklerin fazla yağı süzdürülerek çelik tencereden çıkartılır.

Servis Şekli

Çiğbörekler porsiyonlar halinde sıcak olarak kayık tabaklarda servis edilir. Bir porsiyonda 5 adet, 1,5 porsiyonda 8 adet çiğbörek bulunur. Çiğbörek servisinde çatal-bıçak kullanılmaz ve çiğbörek elle yenir.

Denetleme:

Eskişehir Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünde, Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağı Araştırma ve Uygulama Birimince belirlenecek bir öğretim görevlisi, Eskişehir Umum Lokanta ve Gazinocular Odası’ndan bir uzman kişi ve T.C. Eskişehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden bir uzman kişi olmak üzere toplam üç kişilik bir komisyonla denetim işlemleri yürütülecektir.

Komisyon, Eskişehir Çiğböreği’nin belirtilen standartlara uygun olarak üretilip üretilmediği konusundaki denetimlerini yılda en az bir defa yapar. Şikâyet üzerine veya gerekli görülen hallerde de her zaman denetim yapılabilir.

2214/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                        : 01.03.2010

Başvuru No                            : C2010/010

Coğrafi İşaretin Türü              : Mahreç İşareti

Başvuru Sahibi                       : Erzurum Ticaret Borsası

Başvuru Sahibinin Adresi      : Ali Paşa Mah. Musalla Cad. No:19 ERZURUM

Ürünün Adı                            : Göğermiş Peynir

Coğrafi İşaretin Adı                : Erzurum Göğermiş Peyniri

Coğrafi Sınırları                      : Erzurum İli ve İlçeleri

Kullanım Biçimi                      : Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Erzurum Küflü Civil peyniri (Göğermiş Peynir), Erzurum ve çevresinde özellikle kahvaltı sofralarından eksik olmayan yöresel peynir çeşitlerimizden birisidir. Küflü Civil peynir, lavaş ekmek ve çay üçlüsü Erzurum’luların çok severek tükettiği lezzetlerdendir. Göğermiş peynir; Erzurum Civil peynirinin didilerek Lor peyniri ile veya sade Civil peynirin didilerek gıda ambalajlamaya uygun plastik bidonlara basılıp suyunun uzaklaştırılması ve doğal olarak küflenmesi sonucu elde edilen kendine özgü lezzete sahip olgun bir peynir çeşididir.

Civil ve Lor peyniri gibi yağsız veya yağ oranı düşük peynirlerin, protein, kalsiyum ve fosforca zengin olduğu; bu peynirlerin, çocuk ve yaşlıların beslenmesinde önem taşıdığı gibi yağsız gıdalarla beslenme eğiliminde olan toplum kesiminin de kaliteli hayvansal protein ihtiyacını karşılayabildiği belirtilmektedir.

Civil peynir, Türk Patent Enstitüsü tarafından 06.02.2009 tarihinde coğrafi işaret tescili yapılmış peynirlerimizden biri olup üretim alanı Erzurum İli ve ilçelerinin oluşturduğu coğrafi bölge ile sınırlandırılmıştır. Yöre halkı tarafından değişik tipleriyle (Sade salamura Civil, Lorlu basma Civil, Sade basma Civil peynirleri),  her öğün sofralardan eksik olmamaktadır. Civil peynir; asitliği belirli bir dereceye kadar artırılan yağsız süte çok az miktarda sıvı şirden mayası katılıp daha sonra ısıl işlem uygulanarak oluşan pıhtının, karıştırılıp yoğrulması ve sonra askılara asılarak kütle içinde tel (lif) oluşturması sonucu elde edilen yağsız veya az yağlı bir peynirdir. Taze olarak tüketilebildiği gibi salamurada muhafaza edilerek, tuzlanarak sade basma olarak (uzunlamasına dilimler halinde) ve bazen de Lor peyniri ile birlikte basılarak olgunlaştırılmaktadır. Son zamanlarda vakum ambalajlanarak da satılmaktadır.

Basma tip Civil peynirinde olgunlaşma sırasında spontan gelişen mavi-yeşil küfler peynire özel bir lezzet katmakta ve yöre tüketicisi için büyük bir tercih unsuru olmaktadır. Bu peynirlere yöresel ifadeyle “göğermiş peynir” ismi verilmektedir.

Erzurum Küflü Peyniri (Civil+Lor peyniri) yapımında kullanılacak olan Lor peyniri aşağıdaki özelliklere sahip Lor peyniri olmalı ve yine kullanılacak olan Civil Peyniri de aşağıdaki özelliklere sahip olan ve coğrafi işaret tescili yapılmış olan Erzurum Civil Peyniri olmalıdır.

Lor Peyniri ve Lor Peynirinin Tanımı: Gıda sanayinin bir dalı olan süt sanayinde bazı ürünlerin işlenmesi sırasında bir takım yan ürünler oluşmaktadır. Bu yan ürünlerin değerlendirilmemesi, gerek besin değeri gerekse ekonomik açıdan önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu durum sütün peynire işlenmesi sonucu arta kalan peyniraltı suyu (PAS) için de geçerlidir. Ülkemizde PAS daha çok küçük işletmelerde Lor peyniri yapımında veya doğrudan hayvan beslenmesinde kullanılmakta olup, süt fabrikalarında genellikle bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

PAS’ın en basit değerlendirme şekli Lor Peyniri yapımıdır.  PAS’ın özelliğine bağlı olarak farklı bileşimde Lor Peynirleri elde edilmektedir. Çeşitli peynirlerin yapımı sırasında arta kalan PAS’ın “bazen tuz ilave ederek” belli dereceye kadar ısıtılıp pıhtılaştırılması sonucunda elde edilen ve olgunlaştırılmadan tüketilen bir peynir çeşididir.

Lor Peyniri Yapımı: Lor Peyniri yapımında kullanılacak PAS 50-55 °C ‘ye ısıtılarak tanka alınır. PAS’ın asitliği ayarlanır. Pişirme kazanına alınır sıcaklık 82-85 °C ‘ye ulaşınca % 2-3 tuz ilave edilir. Pıhtı oluşumu beklenir ve oluşan pıhtıya zarar vermeden PAS sürekli karıştırılır. Bu sırada pıhtılaşan serum proteinleri beyaz tanecikler halinde yüzeyde toplanmaya başlar. Sıcaklığı 90-95 °C’ ye yükselterek 15 dakika beklenir. Yüzeyde oluşan pıhtı cendele bezi serilmiş süzme kaplarına veya süzme torbasına aktarılır. Böylece Lor peyniri elde edilir. Lor peyniri protein ve diğer gıda bileşenleri bakımından zengin olup, ihtiva ettiği proteinin hayvansal kökenli olması nedeniyle de biyolojik değeri oldukça yüksektir.

Lor peynirinin kimyasal özellikleri için aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur:

Erzurum Göğermiş Peyniri yapımında kullanılan Lor Peynirinin kimyasal özellikleri:

En Az                               En Çok                          Ortalama

 

Kurumadde (%):        25,73                                39,75                             32,27

Yağ (%):                    1,0                                    5,5                                 2,6

Protein (%):               9,96                                  16,70                             13,80

Kül (%):                     1,4                                    5,76                               3,84

Tuz (%):                     1,06                                  5,68                               3,48

Asitlik (SH):              21,87                                56,23                             38,46

pH:                             4,28                                  5,57                               4,71

Erzurum Civil Peyniri: Civil peyniri Erzurum ilimizin yüksek dağları arasında kalan meralarda çeşitli besleyici otlarla beslenen hayvanlardan elde edilen sütün, separatörlerden geçirilerek yağının uzaklaştırılması sonucu kalan yağsız sütün belirli düzeyde asitlendirmesi işleminden sonra sıvı şirden mayası ile mayalanması ve ısıtılması ile oluşan pıhtının karıştırılıp yoğurulup askılara asılarak kütle içinde tel oluşturması sonucu elde edilen yağsız veya az yağlı peynir olarak sınıflandırılan yöresel peynir türüdür.

Erzurum ilimizin yüksek dağları arasındaki meralarında çeşitli otlarla beslenen hayvanlardan elde edilen sütler çeşitli kontrollerden geçirilerek hilesiz ve taze olduğundan emin olunur. Hilesiz ve taze olduğu tespit edilen süt işletmeye alınır. İşletmeye alınan süt separatörlerden geçirilerek  yağı alınır. Yağsız sütün asitliği 22 Soxhlet-Henkel (ºSH) derecesine getirilir. Civil peyniri yapımında en önemli özellik asitlik derecesinin 22 ºSH’a getirilmesidir. Asitlendirmek için ya peyniraltı suyu ilave edilir ya da bekletilir. Yavaş yavaş ısıtılarak 30 ºC’ de yaklaşık 100 ml süte 4 ml sıvı şirden mayası (rennet) katılarak mayalanması sağlanır.  Isıtma işlemine devam edilir. Süt içerisinde pıhtı parçacıkları 52-53 ºC’ de teşekkül etmeye başlar. Oluşan pıhtı parçacıkları karıştırma işlemiyle bir araya getirilerek tahta kepçenin  etrafına sarılması sağlanır. Isıtma işlemine 65-70 ºC’ ye kadar devam edilir. Meydana gelen pıhtı yoğurma ve çekme işlemleriyle tel haline getirilir. Aynı zamanda tahta kepçeye sarılan peynir yoğurulup uzaması için askılara da asılır. Peynir askıdan toplanıp tekrar asılır. Bu işlem birkaç kere tekrarlanır. Son askılama işleminde 30 dakika askıda bekletilir. Bu şekilde peynirin tel (lifli) yapı kazanması sağlanır. Lifli yapı kazandırılan peynirler temiz bir zemin üzerine konularak suyunun iyice akması sağlanır. Daha sonra salamura, vakum ambalaj, kuru tuzlama yapılarak ya da %20-30 oranında yağsız lorla basılarak olgunlaştırılır. Aynı zamanda Erzurum Civil Peyniri taze olarak da tüketilebilmektedir.

Erzurum Civil Peynirinin Fiziksel Özellikleri: Civil peyniri yağsız olmasından dolayı rengi beyazdır. Ayrıca süt yağından uzak beslenmek zorunda kalan insanlar için diyet amaçlı kullanılabilmektedir. Civil peyniri yağsız sütten yapıldığından tereyağı yapımında yağı alınmış sütte kullanılabilmektedir. Civil peyniri Erzurum orjinli bir peynir türü olup Erzurum’dan çevre illere yayılmıştır. Çevre illerde rastlanılan peynir türü saç, tel, çeçil gibi adlarla anılan peynir türü olup Civil peyniri ile karıştırılmamalıdır. Civil peynirine uygulanan askılama işleminden dolayı tel yapı kütle içinde ipliksi yapıdadır. Civil peynirini diğer tel peynirlerden ayırt eden en önemli özelliği tel yapısından kaynaklanmaktadır. Tel yapısı bir kütle içinde düz tel halindedir. Civil peynirinin yapısında herhangi bir silindirik yapı mevcut değildir. Ayrıca Civil peyniri kalıp halinde olmalı ve teller ayrışmamalıdır. Diğer tel peynirlerin üretimi Civil peynirinin üretim aşamaları bittikten sonra devam etmektedir. Diğer tel peynirlerde mevcut olan son aşama tel yapısının silindirik özellik kazanmasını sağlamaktadır. Genelde dört parmak eninde kalıplar halindedir. Civil peyniri salamurada büyük kitleler halinde olduğundan tuzu az tutmaktadır. Bu özelliğinden dolayı tuz miktarı tel ve saç peynirlerinden az olmaktadır. Diğer tel peynirlerinin yüzey alanı fazla olduğundan tuzu tutma miktarı fazladır. Civil peyniri yapımında starter kültür ve kalsiyum klorür (CaCl2) gibi her hangi bir katkı maddesi kullanılmaz. Üretiminde sadece süt maya ve tuz kullanılmaktadır. Üretim esnasında dikkatli olunmadığı takdirde  sütte çürüme meydana geldiğinden Civil peyniri yapımı ustalık isteyen iştir.  İşlem aşamalarında pıhtının haşlanması işleminden dolayı pasta-filata (telemesi haşlanan) peynir grubuna dahil olmaktadır. Ayrıca Civil peyniri Erzurum çevresinde beğenilerek ve yaygın olarak tüketilen ve halk arasında göğermiş peynir olarak bilinen küflü lor peynirin yapılmasında da kullanılmaktadır. Küflü lor peyniri çökelek peynirinin Civil peynir ile basılarak bekletilip küflenmesi sağlandıktan sonra elde edilen yöresel peynir türüdür.  Küflü peyniri yapabilmek için Civil peynirinin olması şarttır.

Erzurum Civil Peynirinin Kimyasal Özellikleri:

 

Kurumadde                : 38,06-40,35

Yağ (%)                     : 0,15-0,30

Yağ (KM)                  : 0,37-0,74

Kül                             : 6,98-7,83

Tuz (%)                      : 5,80-6,14

Tuz (KM)                   : 14,37-17,18

Protein                       : 28,87-32,20

Asitlik (ºSH )             : 13,77-32,66

pH                              : 5,46-6,32

KM : Kurumadde üzerinden hesaplanmış değerlerdir.

Yukarıda bahsedilen şekillerde elde edilen Erzurum Civil peyniri ve Lor peynirinin bidonlara basılarak küflenmesi sonucu müthiş bir lezzete sahip olan Erzurum Göğermiş Peyniri elde edilmektedir.

Erzurum Küflü Civil Peynirinin Kimyasal Özellikleri:

 

En az                             En çok

Kurumadde (%) :                 45,00                             65,00

Yağ (%) :                            3,00                               6,00

Protein (%) :                        23,00                             35,00

Tuz (%) :                             3,00                               5,00

Olgunluk Derecesi(%) :      10,00                             30,00 (Yarı ve tam olgun peynir)

Asitlik (% Laktik asit) :       0,55                               1,70

PH :                                     5,1                                 5,6

 

Üretim Metodu:

2 Şekilde yapılabilir 1. Küflü Civil peynir, Civil peynir ve Lor peynirin (% 70-75+% 30-25) birlikte bidonlara basılarak suyunun uzaklaşması ve küflenmesi sonucu elde edilmektedir. Küflü Civil peyniri elde etmek için yukarıda bahsedilen Erzurum Civil peyniri ve peyniraltı suyundan elde edilen Lor peyniri basılmadan önce tuzlanır. Plastik bidonlara Erzurum Civil peyniri ve Lor peynir yukarıda bahsedilen miktarlarda karıştırılarak basılır. Genelde % 70 Civil peynir ve % 30 Lor peyniri olmalıdır. Bidonun ağzı sıkıca kapatılır. Plastik bidonların kapakları delinerek yada cendere bezi konulup ters çevrilerek peynirlerden salınan suyun boşaltılması sağlanır. Bidonlar  8-12 °C’ de Sponan olarak küf gelişimi oluşuncaya kadar (en az 60 gün) muhafaza edilerek olgunlaşma gerçekleşir. Olgunlaşmasını tamamlayan Küflü Civil peynirlerr 4 °C’ de muhafaza edilir. 2. Didilmiş sade Erzurum Civil peyniri sade olarak tuzlanarak bidonlara basılır ve 1. peynir çeşidinde olduğu gibi işlemlere devam edilir. Olgunlaşmasını tamamlayan Erzurum Küflü Civil peynirleri piyasada oluşacak arz ve talebe göre çeşitli gramajlarda gıda ambalajmasına uygun plastik poşetlerde paketlenerek satışa sunulmaktadır.

Denetleme:

Erzurum Küflü Civil peynirinin teknik özelliklerinin uygunluk kontrolleri Erzurum Ticaret Borsası koordinasyonunda, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden bu konuda uzman iki kişi, İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü’nden Yetkili iki kişiden oluşan denetim kurulu tarafından düzenli olarak yılda bir defa, tüketici şikayetleri üzerine ve gerek görüldüğü hallerde her zaman denetlenerek rapor hazırlanacaktır. Denetlemede üretim yapılan ortamın üretim yapmaya uygunluğu, üretilen ürünün başvuru formunda belirtilen özelliklere uygunluğu konuları incelenecektir.

2213/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/100872

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0 312 412 24 43 – 0 312 428 81 15

Posta Kodu

06540

E-Mail

www.egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Or-Bim Bilgi İşlem ve İletişim Hizm. Ltd. Şti.

 

Adresi

İlkbahar Mah. 606. Sok. No: 30/1 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler Vergi Dairesi / 6440196298

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

168630

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2208/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/115887

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Beşevler/Ankara

Tel-Faks

312.2026518 – 312.2129011

Posta Kodu

6500

E-Mail

gazitipihale@gazi.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yiğit Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Bahçeköy Karadeniz Mah. Cengiz Topel Cad. Çamlık Sokak Kardeşler Apt. Nu.: 14/B Sarıyer İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

980003493

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

220438

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2192/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/118883

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Beşevler/Ankara

Tel-Faks

312.2026518 – 312.2129011

Posta Kodu

6500

E-Mail

gazitipihale@gazi.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Almed Astım Allerji Kardio. İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Göztepe Eğitim Mah. F.Kerim Gökay Cad. Alemdar Apt. Nu.: 149/6 Kadıköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

550288641

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

492334

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2193/1-1