28 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28218

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


132 ADET AŞINMAYA DAYANIKLI BORU BAĞLANTI PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


18 ADET İŞYERİ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

% 28,2 ORANINDAKİ KAMU HİSSESİNİN

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SAC YENİLEME İŞÇİLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


TTK İŞÇİ İHTİYACI OLARAK 3 KALEM GİYİM EŞYASI ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


POSTA GÖNDERİLERİNİN AYIRIM VE KAYIT DÜŞÜM HİZMETLERİNİN 128 İŞÇİ PERSONELLE YÜRÜTÜLMESİNE DAİR

HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden: 34113-İSTANBUL


KOLİ, KARGO VE DİĞER GÖNDERİLERİN KABULÜ, SEVK VE DAĞITIM HİZMETLERİNİN 9 AY SÜRELİ 20 İŞÇİ PERSONELLE YAPTIRILMASINA

DAİR HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden: 34113-İSTANBUL


ÇAMUR BERTARAF KAVRAMI TAHAKKUK VE TAHSİLAT DAİRESİNİN PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ

(KURUMSAL GÜÇLENDİRME DANIŞMANI, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ III VE IV)

GÖRÜŞLERİN İFADESİNE YÖNELİK DAVETİYE

Batman Belediyesi BASKİ Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A- a) Dosya No                                     :  2012/9

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1, 2, 3 ve 4. Ünite Kazan Boru Patlaklarının, Vana Değişimlerinin ve Bakımlarının, Değirmen Çıkışları, Brüden Hatları ve Buharlı Kurum Üflemelerin Arıza ve Bakımlarının Yapılması İşi.

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  İşin Süresi 6 (Altı) aydır.

e) İhale tarihi ve saati                              :  14/03/ 2012      Saat : 14.00

f) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacağı yer     :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

c) İhale tarihi ve saati                              :  14/03/ 2012      Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler  14/03/ 2012 , saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

1432/1-1


132 ADET AŞINMAYA DAYANIKLI BORU BAĞLANTI PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 132 adet aşınmaya dayanıklı boru bağlantı parçalarının alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              : 2012/20023

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın ;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  mal alımı, aşınmaya dayanıklı boru bağlantı parçaları, 132 adet

b) Teslim edileceği yer            :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  19/03/2012 tarih, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                  :  (Dosya No : AEBS 2012/09 )

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler teknik şartnamede ve idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 19/03/2012, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

1444/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

(TKMP)

Kapsamında Yapılacak

TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a) Çalışmaları

Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

Organizasyonu İhalesi

IBRD Kredi No: 7537-TU

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir ikraz sağlamış olup bu ikrazın bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a) Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Organizasyonu sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) İstekli Firmaları Proje kapsamında aşağıdaki organizasyon için satın alınacak hizmetleri (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve diğer hizmetler) kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

24 – 28 NİSAN 2012 tarihleri arasında Antalya İli Lara, Kundu veya Kızılağaç Bölgesi veya İzmir İli Çeşme İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan

“TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi

(3402 S.K./22-a) Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı”

Organizasyonu

Bahsi geçen işler ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İlgilenen teklif sahipleri ihale dokümanını 50 TL (Elli Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550 -5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Üçüncü Kat, 308 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar–ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 24 Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 02 Nisan 2012 tarihinden itibaren 60 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az %2’si oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 02 Nisan 2012 pazartesi günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adresteki toplantı salonunda saat 10:15 de açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z–10 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar–ANKARA/TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

1621/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en çok 220.356,00 TL ile en az 24,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en çok 22.036,00 TL, en az 3,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif marka ve model cep telefonu, dikiş makinası, güneş gözlüğü, fotokopi kağıdı, cep telefonu batarya, kol saati, oyuncak tabanca, zeka küpü, işlenmiş deniz kabuğundan mamul eşya, marş ve şarj dinoması, yün çorap, kumaş, tişört, plastikten yarı beden tekstil mankeni, elektronik kart, vb. muhtelif eşya ile muhtelif marka binek oto, kamyon, motorsuz şase, yarı remork vb. 62 grup eşya/araçlar açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 06.03.2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araçlar hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 05.03.2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Ankara Cad. İhsaniye Plaza No: 75 K: 4 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerine bağlı sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10.00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı İzmir İşletme Müdürlüğümüz ve diğer İllerdeki İşletme Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satış listesinde bulunan GSM cihazlarına ait Hologramlı onay etiketi alınması için anılan kurumun Vakıfbank Yenişehir Şubesi Nezdindeki 00158007285214707 nolu (IBAN:TR870001 5001 5800 7285 2147 07) Bankomat hesabına gerekli bedelin yatırılarak, banka dekondunun (aslı) satışı yapan Müdürlüğü GSM cihazlarının tesliminden önce verilmesi gerekir.

5 - Satış listemizde yer alan cep telefonları için ÖTV ve ÖTV KDV'si satış sonrasında tahsil edilecektir. (ÖTV oranı %25 olup, ancak 100 TL'nin altında olması halinde her bir telefon için asgari 100 TL ÖTV ve ÖTV KDV'si tahsil edilecektir.)

6 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İZMİR Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (232) (463 90 53)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

1681/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 3 adet ihale aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Faks: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

SÜRE

 

1-Dereköy mevkiinde bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde 800.000 ton kömürün torbalanması ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünce gösterilecek stok sahalarında 30.000 ton SYDV torba kömürünün yere stoklanması ve bu stoklardan kamyonlara yüklenmesi

2012/23987

2012-378

08.03.2012 14:00

350 gün

 

2-Işıklar Panosundan 500.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, D.Köy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna Taşınması ve Boşaltılması Hizmet Alım işi

2012/24013

2012-359

13.03.2012 14:00

250 gün

 

3-Müessese Müdürlüğümüzün belirlediği işyerlerinde GSM telefon haberleşme sistemiyle Haberleşme Hizmeti Alımı

2012/24021

2012-0377

15.03.2012 14:00

1095 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89 45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 50,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren (3) üç ihale için en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz  : www.eli.gov.tr

1617/1-1


18 ADET İŞYERİ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 1 parsel üzerinde bulunan Beykent Sanayi Sitesindeki 18 adet işyerinin satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhale 06/03/2012 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre “Açık Arttırma Usulü” yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:     a) Nüfus cüzdan sureti

                         b) Tebligat adresi

                         c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler:    a) Faaliyet Belgesi

                         b) İmza sirküleri

                         c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

                         d) Ticaret Sicil Gazetesi

                         e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 05/03/2012 Pazartesi günü Saat:16.30’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

İşyeri No

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün - Saati

525/1

161 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:10

525/1

162 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10.15

525/1

163 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:20

525/1

164 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:25

525/1

165 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:30

525/1

166 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:35

525/1

167 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:40

525/1

168 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:45

525/1

169 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:50

525/1

170 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-10:55

525/1

171 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-11:00

525/1

172 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-11:05

525/1

173 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-11:10

525/1

174 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-11:15

525/1

175 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-11:20

525/1

176 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-11:25

525/1

177 No

160 m²

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-11:30

525/1

178 No

160 m2

530.000,00 TL+KDV

15.900,00 TL

06/03/2012-11:35

1694/1-1


HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

% 28,2 ORANINDAKİ KAMU HİSSESİNİN

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket

Şirketin Sermayesi (TL)

Satışa Sunulan Hisse Oranı (%)

Geçici Teminat Tutarı

(ABD $)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (ABD Doları)

Son Teklif Verme Tarihi

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.600.000.-

(Dörtmilyonaltıyüzbin)

 28,2

1.000.000.- (Birmilyon)

 

1.000.-

(Bin)

13/04/2012

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (“İdare”), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesindeki, İdare’ye ait % 28,2 oranındaki hissesi “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3. İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden İhale’ye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için öncelikle Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması ve ihale konusu Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin alınması zorunludur.

5 - İhale konusu Şirket hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı,

• T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR91 0001 0000 0138 7773 4350 05 no.lu,

• Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR47 0001 5001 5804 8000 4174 74 no.lu,

• Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR69 0001 2009 4520 0053 0000 24 no.lu,

Özelleştirme Gelirleri hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak, “Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

6 - Şirketin Ortaklar Anlaşmasının 15. maddesi “... Hisselerini öncelikle satış yapacağı fiyat üzerinden diğer ortaklara teklif etmesi, diğer ortakların talip olmaması halinde, dilediğine devretmesi,” hükmünü amirdir.

7 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 13/04/2012 tarihi saat 16:00’a kadar üzerinde “HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HİSSELERİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

9 - İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 83 30 Faks: (312) 585 80 51

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

                                                                                                                                   1705/1-1

—— • ——

SAC YENİLEME İŞÇİLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Sac Yenileme İşçiliği Hizmeti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g bendi İstisna kapsamında Açık İlanlı Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2012/25103

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:1-4 Kasımpaşa – Beyoğlu/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  0212 313 80 00 - 0212 256 57 99

c) Elektronik posta adresi       :  info@sehirhatlari.com.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hizmet Alımı - 100.000 Kg. sac yenileme işçiliği.

b) Yapılacağı yer                    :  İstanbul

c) İşin süresi                           :  365 takvim günü

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası/Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa – Beyoğlu/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                     :  08/03/2012 – 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş., Satın Alma Müdürlüğü, Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa/Beyoğlu - İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00 TL (KDV dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1688/1-1


TTK İŞÇİ İHTİYACI OLARAK 3 KALEM GİYİM EŞYASI ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                            

İhale Kayıt No                        :  2012/23178

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :  satınalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın            : 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İş Tulumu: 332 adet

                                                  İş elbisesi: 1024 Takım

                                                  İş önlüğü: 564 adet

b) Teslim yeri                         :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                             : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  14/03/2012 – 15.00

c) Dosya no                            :  1232201

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, en geç 14.03.2012 tarih, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1683/1-1


İHALEYE DAVET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-EK KREDİ

KREDİ NO: 7885-TU

 

“KEPEZ, MURATPAŞA, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE BELEDİYELERİ İLE KIZILLI, KURŞUNLU, TOPALLI, FETTAHLI BÖLGELERİ İÇMESUYU ŞEBEKE VE EVSEL BAĞLANTILAR İNŞAATI İŞİ”

(SÖZLEŞME NO: ASAT2- W1)

1 - İller Bankası, Dünya Bankası’ndan (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi Ek Finansman kapsamında kullanılmak üzere kredi almıştır.  İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi” finansmanı için tahsis etmiştir.

2 - İşveren, firmaları Kepez, Muratpaşa, Aksu, Döşemealtı İlçe Belediyeleri ile Kızıllı, Kurşunlu, Topallı, Fettahlı Bölgeleri İçmesuyu Şebeke ve Evsel Bağlantılar İnşaatı İşi Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

(i) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son beş (5) yılın (2007-2011) (2012 de yapılan işler 2011’e dahil edilecektir) hak ediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Mali Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı inşaat cirosu toplamının aritmetik ortalamasının en az  4.500.000 ABD Doları olması (hakediş belgeleri ait olduğu yılın 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan ABD Dolarına çevrilecektir) gerekmektedir.

Teklif Sahibi, son beş (5) yıla ait bilançolarını verecektir.

Sunulan bilançoların tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

(ii) Yüklenicilerin son on (10) yıl [(2002-2011) ve 2012 yılında ihale tarihine kadar yapılan işler] içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici veya özel ortak–Ortak Girişim ortağı- olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere tek bir sözleşme paketi kapsamında toplam en az 80 km. uzunlukta veya en fazla iki sözleşme paketi kapsamında toplam en az 150 km. uzunlukta; çapı minimum 100 mm olan içmesuyu hattı (çelik, PE veya diğer boru tipleri) inşaatı, ve/veya çapı minimum 200 mm olan kanalizasyon boru hattı (beton, PVC, PE veya diğer boru tipleri) inşaatı ve/veya çapı minimum 300 mm olan yağmursuyu boru hattı (beton, PVC, PE veya diğer boru tipleri) veya kutu kesitli (box) yağmursuyu hattı inşaatı ve/veya çapı minimum 100 mm olan doğalgaz boru hattı inşaatı işlerini ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması (Geçici veya Kesin Kabul belgeleri ile belgelenecektir) gerekmektedir.

İçmesuyu, kanalizasyon, doğalgaz ve yağmursuyu şebekelerinde devam eden işler son teklif verme tarihine kadar parasal olarak yüzde yetmişinin (%70) tamamlanmış olması ve İşveren ile bir ihtilafı bulunmaması kaydıyla (İş Durum belgeleri ve hak edişler ile belgelenecektir) benzer iş mahiyetine dahil edilecektir. 

Sulama suyu boru hattı inşaatı, organize sanayi, kooperatif, toplu konut ve köy yerleşimlerine ait içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve doğalgaz şebekesi inşaatı işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

(iii) Teklif sahibinin mevcut kredi olanaklarının en az 1.500.000 TL olması gerekmektedir.

(iv) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin (i), (ii) ve (iii) alt maddelerdeki asgari kriterlerin en az yüzde yirmibeşini (%25), Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az yüzde kırkını (%40) karşılaması gerekmektedir.  Ancak Ortakların toplamda mutlaka yüzde yüz (%100) değerine ulaşması gerekmektedir. 

Ortak girişim olarak benzer iş kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlere ait toplam döşenen içmesuyu ve/veya kanalizasyon ve/veya yağmusuyu ve/veya doğalgaz hattı uzunluğu, söz konusu ortağın ortak girişimdeki hisse oranı ile çarpılarak belirlenecektir.

(v) İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

(vi) Başvuru sahibi ya da ortak girişimi oluşturan ortaklardan herhangi birinin mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla kesinleşmiş yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi teklifin reddedilmesine neden olabilir.

(vii) Başvuru sahibinin son beş (5) yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

(viii) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400,00 (Dörtyüz)TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesi ( Şube Kodu: 313),  TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 numaralı TL hesabına, ASAT2-W1 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 150.000 TL değerinde bir geçici teminat ile birlikte aşağıda verilen adrese 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler geçerli olmayacaktır.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.15’de, ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Liman Mahallesi, 2. Cadde, No: 11, Kat 3, Toplantı Salonu, 07070 ANTALYA/TÜRKİYE adresinde açılacaktır.

7 - Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

8 - İhale dokümanlarına ilişkin, ALDAŞ Altyapı Yönetimi Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Liman Mahallesi, 2. Cadde, No: 11, Kat 3, Toplantı Salonu 07070 ANTALYA/TÜRKİYE adresinde 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 11:00’de bir açıklama toplantısı düzenlenecektir.

9 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

İhale evraklarının teslim edileceği Adres:

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. ve Tic A.Ş.

Liman Mahallesi, 2. Cadde, No: 11,

Kat 3, Oda No: 307 Evrak Kayıt Servisi

Antalya 07070, Türkiye

1572/1-1


POSTA GÖNDERİLERİNİN AYIRIM VE KAYIT DÜŞÜM HİZMETLERİNİN 128 İŞÇİ PERSONELLE YÜRÜTÜLMESİNE DAİR

HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden:

34113-İSTANBUL

Posta Gönderilerinin Ayırım ve Kayıt Düşüm hizmetlerinin 128 işçi personelle yürütülmesine dair hizmet alımı işi, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2012/23902

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası      :  Telf: 0 212 527 05 74

                                                     Faks: 0 212 512 09 49

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Posta Gönderilerinin Ayırım ve Kayıt Düşüm hizmetlerinin 128 işçi personelle yürütülmesine dair hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                       :  İSTANBUL

c) İşin süresi                              :  01.04.2012 - 31.07.2012 (4 ay süreli)

3 - İhalenin                               

a) yapılacağı yer                         :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi. No: 25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                        :  09/03/2012 Cuma günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

i) Bu Şartnamenin 8’inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Aranmıyor.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8 - İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV Dahil 35,40-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 09/03/2012 Cuma günü saat: 10.30’a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1577/1-1

—————

KOLİ, KARGO VE DİĞER GÖNDERİLERİN KABULÜ, SEVK VE DAĞITIM HİZMETLERİNİN 9 AY SÜRELİ 20 İŞÇİ PERSONELLE YAPTIRILMASINA

DAİR HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden:

34113-İSTANBUL

Koli, Kargo ve Diğer Gönderilerin Kabulü, Sevk ve Dağıtım hizmetlerinin 9 ay süreli 20 işçi personelle yaptırılmasına dair hizmet alımı işi 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2012/23933

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası      :  Telf: 0 212 527 05 74

                                                     Faks: 0 212 512 09 49

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Koli, Kargo ve Diğer Gönderilerin Kabulü, Sevk ve Dağıtım hizmetlerinin 9 ay süreli 20 işçi personelle yaptırılmasına dair hizmet alımı.

b) Yapılacağı yer                       :  İSTANBUL

c) İşin süresi                              :  01.04.2012 - 31.12.2012 ( 9 ay süreli )

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi. No: 25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                        :  12/03/2012 Pazartesi günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

i) Bu Şartnamenin 8’inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Aranmıyor.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

Aranmıyor.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Hobyar Mahallesi ,Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV Dahil 35,40-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 12/03/2012 Pazartesi günü saat: 10.30’a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1576/1-1


ÇAMUR BERTARAF KAVRAMI TAHAKKUK VE TAHSİLAT DAİRESİNİN PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ

(KURUMSAL GÜÇLENDİRME DANIŞMANI, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ III VE IV)

GÖRÜŞLERİN İFADESİNE YÖNELİK DAVETİYE

Batman Belediyesi BASKİ Müdürlüğünden:

Türk-Alman Mali İşbirliği

Su temini ve Atıksu Bertarafı II Batman

Türkiye

(BMZ ID 2004 65 856)

Çamur Bertaraf Kavramı Tahakkuk ve Tahsilat Dairesinin Performansının İyileştirilmesi

(Kurumsal Güçlendirme Danışmanı, Danışmanlık Hizmetleri III ve IV)

Batman Belediyesi

Atatürk Bulvarı

Batman

Şubat 2012

GÖRÜŞLERİN İFADESİNE YÖNELİK DAVETİYE

1 - İşbu belge ile, Proje-Uygulayıcı Kurumun (PEA, bkz §2); gerekli görülen danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak bir ön-yeterlilik belgesini sunmaları yönünde olmak üzere kalifiye bağımsız danışmanları (bkz §3) davet ettiği beyan olunur. İşbu projeye yönelik fonlar, KfW Development Bank ve PEA aracılığıyla sağlanmak üzere, Alman tek taraflı Finans İşbirliği tarafından tahsis edilmiştir.

2 - Proje-Uygulama Kuruluşu (PEA) aşağıda belirtilen kuruluş olacaktır:

Batman Belediyesi

Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)

Atık Su İzale II’ye yönelik olarak Proje Uygulama Birimi

Atatürk Bulvarı

Batman

Türkiye

Tel./Fak      : +90/488 212 34 26

E-Posta       : ahmetbtekik@hotmail.com

                     civileng_72@hotmail.com

3 - Projenin amacı hijyenik bir çevre için Batman Atık su Arıtma Tesisinde üretilen çamurun güvenli bir şekilde bertarafı ayrıca Batman nüfusu için yıl boyunca gelişmiş ve mali açıdan sürdürülebilir güvenli içme suyu sağlamaktır.

İşbu proje, kamu sağlığının arttırılmasının yanısıra çevre ve su kaynaklarının korunmasına ve bu sayede Batman’ın sosyo-ekonomik yaşam koşullarının arttırılmasına katkıda bulunacaktır.

Proje ; çamur bertaraf kavramı ve BASKİ’nin kurumsal güçlendirilmesi, tahakkuk ve tahsilat dairesinin performansının güçlendirilmesine yönelik hazırlık ve uygulama öngörmektedir.

4 - Talep edilen hizmetler, aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere; tasarlanan önlemleri yerine getirirken PEA’nın desteklemesini içermektedir. İşbu hususlar şunlardır:

• Batman Belediyesi idaresi içinde BASKİ konumunu güçlendirme

• Tahakkuk ve tahsilâtın (faturalama ve gelir toplama) geliştirilmesi

• Abone veritabanının incelenmesi ve geliştirilmesi

• Teknik olmayan su kayıplarının azaltılması

• Çevreci bir çamur bertaraf kavramının hazırlanması

• Çamur bertaraf kavramının uygulanması

5 - İş bu hizmetler; benzer işlerde ve benzer koşullar ve sınırlamalarda deneyim sahibi olmuş uluslararası uzun-ve kısa dönem uzmanlardan (örneğin, atık su arıtma iktisat ve kamu su hizmetlerinin finansmanı çamur bertaraf alanlarında) oluşan bir ekip tarafından sağlanacaktır. Uluslararası danışma mühendislik firması müşterek girişimin veya ortaklığın lideri olacaktır. Uzmanlar; planlama, inşaat safhası ve kusur yükümlülük periyodu boyunca danışmanlık hizmetlerini sunacaktır. Verimli yönetim ve destek hizmetleri de sağlanacaktır.

6 - Danışmanlar, kendilerine yönelik gerekli tüm teknik bilgiler ve deneyimin elverişli kılınmasını sağlamak bakımından diğer firmalarla iş birliğe girmek yönünde serbesttirler, ve kalifiye yerel uzmanlara ve/veya danışmanlık şirketlerine istihdam sağlanması da zorunlu bir husustur.

7 - İngilizce lisanlarındaki ön-yeterlilik(Ayrıca (i) “Teyit mektubu” ve (ii) “Firmaların Sunulması ” Türkçe dilinde olacaktır) aşağıda yer alan yapı ve içerikte olacak ve aynen aşağıdaki gibi gösterilen düzende sunulacaktır:

(i) Teyit Mektubu: Şirketin unvanını adresini, irtibat kişisini, telefon numarasını, faks numarasını ve e-posta adresini içerecek ve eğer varsa işbu projeye yönelik ortaklığı belirtecektir.

(ii) Firmaların Sunulması: (her bir firma için maksimum 5 sayfa), eğer mevcutsa, ortaklığın türü, mülkiyeti ve önemli görevlerinin açık bir şekilde beyan edilmesi dâhil olmak üzere.

(iii) Açıklamalar ve Beyanlar:

a) Kısa listelenme durumunda bir önerinin sunulmasına yönelik beyan;

b) Tasarlanan hizmetler sağlanırken bir çıkar çatışmasını sunabilecek özellikte olan ve diğer firmalarla ilgili her türdeki bağlılıklara yönelik beyan.

c) Ortaklık olması durumunda – Baş danışmanı belirleyen ve her bir iştirakçi firmaya (yerel ortakların olması durumunda, işbu tür bir niyet mektubunun bir faks fotokopisi yeterli olacaktır) yönelik işlerin planlanan kapsamı dahil olmak üzere iştirakçi firmaların iyi niyet mektupları ve uluslararası ve yerel firmalarla gerçekleştirilen amaçlanmış olan sözleşme metni.

d) Sözleşmenin icrası boyunca en yüksek standarda olmak üzere etik kurallarının gözetleneceğine yönelik beyan. Herhangi bir hileli muamele veya yolsuzluk faaliyetlerinin vuku bulması halinde, işbu tür bir durumu gerçekleştiren ilgili tarafın seçim sürecinde derhal iştirakten diskalifiye edileceği ve ayrıca yasal soruşturmaya tabi tutulacağı hususları Başvuru sahiplerinin dikkatine sunulur. Söz konusu beyan aşağıda belirtilen form dâhilinde sunulacak ve layıkıyla imzalanacaktır:

Beyan

“Bizler, hileli bir kullanımı engelleyen serbest, adil ve rekabetçi bir uygulama sürecinin önemini vurguluyoruz. İşbu bağlamda, ihalemizle bağlantılı olarak herhangi bir kamu görevlisine veya diğer şahıslara yönelik olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir avantajı önermemiş ve vermemiş bulunuyoruz ve ayrıca hâlihazırdaki tedarik sürecinde veya sözleşmenin müteakip uygulamasında olmak üzere bize sözleşme sunulduğunda da işbu tür herhangi bir yolsuzluğu teklif etmeyeceğiz veya bahşetmeyeceğiz.

Aynı zamanda, projenin uygulamasındaki minimum sosyal standartlara (“Esas Çalışma Standartları”) sadık kalmanın önemini vurguluyoruz. Türkiye tarafından onaylanan Esas Çalışma Standartlarına uygun olarak hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

İşbu taahhüt beyanını yerine getirme yükümlülükleri ve Türkiye yasalarına riayet etme hususunda kendi ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye ilişkin olarak kadromuzu bilgilendireceğiz.

(Yer) ......................................,     tarih: ........ ..........

Şirketin unvanı (öncü şirket veya bağlı şirketler)....

İmza(lar)

e) Ortak Girişimin (öncü danışman ve tüm bağlı ortaklar), 3 milyon Euro’luk ortalama ciroyu, bilançoyu ve son üç yılın kar-zarar hesabını gösteren Tasdikli mali kapasite beyanı. Ayrıca, toplam ve halihazırdaki mevcut kredi çizgisi/garanti limitine ilişkin beyan dahil olmak üzere bir banka referansı. Son olarak lider firma var ise ISO belgesini sunacaktır.

(iv) 2001 ve 2011 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve sadece tasarlanan hizmetlere (maksimum 15 referans) yönelik olan ve EK 1 olarak gerçekleştirilecek olan bir proje referansları listesi. Her bir ortak için en az üç referans sunulacaktır. Referanslar, aşağıdaki hususlara yönelik olarak Ortak Girişimin belirli deneyimini gösterecektir. İşbu hususlar şunlardır:

- Kamu su hizmeti için kurumsal önlemlerinin uygulanması.

- Su hizmetleri tahsilâtının toplanmasını etkin olarak destekleme

- Teknik olmayan su kaybını azaltarak kamu su hizmeti desteği sağlama

- Çamur bertaraf kavramı üzerinde çalışma

- Gelişmekte olan ülkelerde çeşitli çalışma koşulları altında (tercihen su temini ve atık su bertaraf alanlarında)

- Türkiye’de çalışma (tercihen su temini ve atık su bertaraf alanlarında)

Desteğe ve ev ofis desteğine yönelik olarak önerilen personelin özgeçmişleri (Genel destekçi, genel destekçi yardımcısı, §5 kısmında belirtilen spesifik alanlardaki destekçiler).

(v) Eğitimleri hakkında bilgi, profesyonel deneyim, bölgesel deneyim, firmada geçen yılları, spesifik projeyle ilgili deneyim ve benzer konumlardaki (Ek 2) deneyimleriyle birlikte olmak üzere tasarlanan hizmetlere ilişkin olarak mevcut personelin yapısını gösterir liste (tüm ortaklar için ayrı ayrı). Her bir uzmana yönelik olarak 15 satırlık maddeleri geçmeyecek bilgi. İşbu liste bir teklif durumunda projeye yönelik olarak spesifik bir deneyimi olan gerekli personeli sağlamaya yönelik olarak danışmanların genel becerisine ilişkin detaylı bir değerlendirmeye izin verecektir. Firmaya ait olan veya uzun süreli bir işbirliğinde bulunan personel daha fazla puana sahip olacaktır.

İlgilenen danışmanların kısa ve net fakat gerçeğe dayalı belgeleri sunması ve yukarıdaki yapıya sadık kalmaları gerekmektedir. İşbu davetiyeye yönelik uygunsuzluk veya gerçekdışı bilgilerin verilmesi durumunda, ilgili taraf için yetersizlik statüsü oluşacaktır. Talep edilen materyalie yönelik spesifik olmayan her türlü fazladan bilgi cezai işleme tabi tutulacaktır.

8 - Ön-yeterlilik teklifi, İhale Temsilcisi’ne tek nüsha halinde (İngilizce olarak) sunulacaktır

Dr. Fritz Käser

Kippenhauserstr. 13

D-88677 Markdorf

Tel.             : +49/7544/73447 or 72476

Email          : Kaeser.Markdorf@t-online.de

En son teslim Tarihi 30/03/2012 yerel saat 14:00 tarih ve zamandır.

9 - Ön-yeterlilik teklifinin İngilizce ve Türkçe birer orijinal nüshasının yanı sıra yine İngilizce ve Türkçe ikişer kopya nüshası PEA’ya verilmek üzere aşağıda belirtilen ilgili kuruluşa sunulacaktır:

Batman Belediyesi

İlgili Kişi: Ahmet Bulent TEKİK,

Atık Su Bertarafı II’ye Yönelik Proje Uygulama Başkanı

Atatürk Bulvarı

Batman

Türkiye

Tel./Faks    : +90/488 212 34 26

E-posta       : ahmetbtekik@hotmail.com

                     civileng_72@hotmail.com

En son teslim tarihi 30/03/2012 yerel saat 14:00 tarih ve zamandır.

Ön-yeterlilik teklifinin başka bir kopyası da KfW’nin aşağıda belirtilen adresine sunulacaktır:

KfW Development Bank

Su/Atık Yönetimi Avrupa Bölümü

İlgili Kişi: Sn. Regina Maria Schneider

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt

Tel.             : +49/69/7431-2856

Faks           : +49/69/7431-3490

E-Mail        : Regina.Schneider@kfw.de

En son teslim tarihi 30/03/2012 yerel saat 14:00 tarih ve zamandır.

10 - Ön-yeterlilik veya müteakip teklife ilişkin olarak yer ziyareti, bilgi/veri edinimi, ön-yeterlilik belgesinin hazırlanması/sunulması, toplantılar, müzakereler vb. Hususlara ilişkin tüm maliyetler danışmanlar tarafından karşılanacaktır.

11 - Herhangi bir zaman zarfında olmak üzere, İhale Temsilcisi kendi inisiyatifinde veya ilgilenen bir danışmanın talep edebileceği açıklamaları cevaplamak amacıyla işbu daveti açıklığa kavuşturabilecektir. İşbu tür bir bilgi, İhale Temsilcisi ve PEA tarafını kendi iştirakleri hakkında bilgilendiren tüm taraflara e-posta yoluyla yazılı olarak gönderilecektir.

12 - İbraz tarihini müteakiben dört haftadan geç olmamak üzere ön-yeterliliğe sahip beş adet danışmandan fazlasını içermeyen kısa bir listenin düzenlenmesi ve işbu danışmanlardan teknik ve mali öneriler davetinin alınması planlanmaktadır

13 - Ön-yeterlilik sürecine yönelik değerlendirme prosedürü, “Mali İşbirliği Projelerinde Yer Alan Danışmanların Tahsis Edilmelerine Yönelik Ana İlkeler” kılavuzunun (Bkz. www.kfw-entwicklungsbank.de web sitesinin ana sayfasını inceleyiniz.) en son versiyonuna uygun olacaktır. Yalnızca durum koşullarını karşılayan ve gerekli beyanları (Bkz. §7, iii) sunan mali olarak yeterli düzeydeki firmalar değerlendirmeye alınacaktır. Spesifik değerlendirme kriteri ve onların tekil ağırlığı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

 

Kriter

En Yüksek Puan

1.Son 15 yıl boyunca danışmanlar tarafından kazanılan ilgili deneyimin kanıtı (firmanın deneyimi)

40

1.1 Benzeri projeler gerçekleştirme deneyimi (Kurumsal güçlendirme projeleri, KfW tarafından finanse edilen projeler)

20

1.2 Tercihen su temini ve çamur bertaraf projelerinde gelişmekte olan ülkelerdeki çeşitli çalışma koşullarında elde edilen deneyim

10

1.3 Tercihen su veya arık su bertaraf sektöründe (özellikle Türkiye’de) çalışma koşulları deneyimi

10

2. İşbu spesifik projeye yönelik uygunluk

 (mevcut uzmanların deneyimi)

60

2.1 Bu projeye (su hizmetlerinin kurumsal güçlendirme, toplama verimliliğinin iyileştirilmesi, teknik olmayan su kayıplarının azaltılması, çamurun bertarafı kavramlar hazırlanması) özgü mevcut teknik uzmanlık

25

2.2 Görevlendirilen yerel danışmanlar dahil olmak üzere, gerçekleştirilmesi beklenen görevlere ilişkin personel yapısının değerlendirilmesi (toplam personel)

15

2.3 Daimi istihdamda olan ve her daim ekibi izleyen ve Merkez Ofis olarak destek hizmeti sağlayan kilit personelin değerlendirilmesi (destekleme ve izleme personelinin özgeçmişlerine dayalı olarak)

10

2.4 Başvuru belgelerinin şekli: İşbu belgeler eksiksiz, kısa ve projeye ilişkin mi?

10

 

14 - Ön-yeterlilik belgelerine ilişkin değerlendirmenin tamamlanmasını müteakiben, en üst düzeyde yer alan ve minimum 70 puan alabilen beş adet Danışmandan müteşekkil kısa bir liste hazırlanacaktır. Kısa listede yer alan firmalar teknik ve finansal bir teklifi sunmaları yönünde davet edilecektir; ve buna mukabil olarak ön-yeterlilik alamamış firmalar da bilgilendirilecektir.

15 - PEA tarafı, herhangi bir danışman seçimi konusunda yükümlü değildir

16 - Ön-yeterlilik belgesinin hazırlanması ve sunulmasına yönelik sorumluluk başvuru sahibine aittir, ve herhangi bir yanlışlık ve ihmal hususu kabul edilmeyecektir.

17 - Kalifiye danışmanların kısa listesi hazırlanana kadar, ön-yeterlilik belgelerinin açılmasını müteakiben, İhale Temsilcisi tarafından çağrı yapılmadığı sürece herhangi türde bir iletişim kurulmayacaktır.

Ek 1: ”Proje referansları listesi’nin” örneği

 

Referans No

Proje Başlığı

 

Adayın adı

Ülke Veya Bölge

Toplam Proje Değeri (Euro Cinsinden Danışmanlık Ücreti)

Aday Tarafından Gerçekleştirilen Oran (%)

Sağlanan Kadro Sayısı

Müşteri Adı

Fon kaynağı

Tarihler (Bitiş/Başlangıç)

Eğer Varsa Ortakların Adları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin Detaylı Tanımı

Sağlanan Hizmet Türleri

 

 

 

 

Ek 2: ”Mevcut  personel yapısının listesi” örneği

(Bir teklif yapılması durumunda programa (Bkz. §5) yönelik olarak talep edilen spesifik deneyime sahip

 

Kişinin Adı

Yaşı Veya Doğum Tarihi

Profesyonel Deneyim (Yıllar)

Şirketteki İstihdam (Yıllar)

Profesyonel Eğitim/Yeterlilik ve Mezuniyet Yılı

Pozisyon/ Şirketteki Görev (Yıl)

Projeyle ilgili Deneyim/ Benzer Börevlerdeki Deneyim (En Çok 3 Proje Başlığı)

Bölgesel Deneyim

Lisanlar

Kilit kadro 1 (örneğin; Proje Müdürleri/Ekip Liderleri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilit kadro 2 (örneğin; Su Temini Uzmanı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilit kadro 3 (örneğin; Teknik Su Kayıpları Uzmanı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilit kadro 4 (örneğin; Electro-Mekanik Uzmanları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Sadece Danışmanın kilit kadrosu ve daimi profesyonel kadrosunun yanı sıra uzun dönemli ortakları listeye dahil olacaktır. Danışman, yukarıda belirtilen formata bağlı olmak durumunda değildir, ve kendi standart kadro listelerini kullanabilecektir. Bununla birlikte, sağlanan bilgilerin en azından yukarıda belirtilen maddeleri içermesi gerekmektedir

NOT : https://www.gtai.de  ADRESINDE İNGİLİZCE OLAN ASIL DOKÜMAN YAYINLANMIŞTIR.

1564/1-1


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova İli Kirazlı Köyü Dışbudak Mevkii sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale ile ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

* Arsalar 1/1000 Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı olarak planlanmıştır. Bu alanda beton üretimini sağlayan beton santralleri yapılabilmektedir.

 

S. No

Mahallesi

/Köyü

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2 )

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (+KDV)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kirazlı

G22C11C1B

150

1

6.489,00

Tam

Sanayi alanı E=0.60

Hmax=serbest

1.816.920.-TL

54.508.-TL

14.03.2012

14:00

2

Kirazlı

G22C11C1B

150

3

6.489,01

Tam

Sanayi alanı E=0.60

Hmax=serbest

1.816.923.-TL

54.508.-TL

14.03.2012

14:15

 

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2012 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği İstiklal Caddesi No: 29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

1619/1-1


MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/23435

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı :16 Kalem Motor (16V185 Dizel Lokomotif Motoru) Muhtelif döküm parçaları ( Sfero-Alüminyum- Bronz), teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/03/2012 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 16/03/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1610/1-1