22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28212

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: İZMİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından :

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 25. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/99 (İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/517) Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1419/1-1

—————

Şarkışla, Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/356 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1420/1-1

—————

İstanbul 9. İcra Müdürlüğünün 2009/22862 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1421/1-1

—— • ——

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

1 - Tebligat çıkaran mercinin adı                   :  İzmir Serbest bölge Gümrük Müdürlüğü

2 - Tebliğ olunacak kişinin adı ve adresi       :  Canan HAYRETTİNOĞLU (Volga-Der Deri Makine Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 39/40 hisse sahibi) Höyükhan İşkeçe YUNANİSTAN Mekodonias Thesolonki GREECE

3 - Tebliğin konusu                                      :  27/10/2010 tarihinde Resmi Gazetede ilanen yayınlanan tebligat yazımızda etraflıca belirtildiği üzere, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/947 sayılı 9/11/2009 tarihli iddianamesinde, özetle; arama araştırma ve belge inceleme neticesinde, eksikliği tespit edilen eşyaların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan serbest bölgeden çıkartıldığı ve Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, bu itibarla 4458 sayılı Kanunun 182., 192. Maddeleri uyarınca tahsili gereken 198. Maddesi uyarınca 15 gün içerisinde ödenmesi gereken gümrük vergilerinin firmasınca ödenmemesi ve yapılan mal varlığı araştırması neticesinde bir sonuç alınamaması üzerine, 8/4/2010 tarihli 2010/7 sayılı Ödeme Emrinin (G.V.: 209.080.-TL, G.Zammı: 258.799,22. TL (31./3/2010 tarihine kadar hesaplanmıştır. Ödeme anında yeniden hesaplanacaktır.) tahsiline ilişkin tebligatın, yükümlünün bilinen tüm adreslerini terk ettiğinden, İş bu tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve 29. Maddeleri uyarınca İlanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Tüzüğü’nün 46. ve 47. Maddeleri ile 49. Maddesi uyarınca bu ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca söz konusu ödeme emirlerine karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7/1 maddesince belirtilen sürelerde ve anılan maddede yer verilen İdari Yargı Merciine dava açılabileceği hususu ilan olunur.

1416/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MALİKİ : Ali BALCI ve Ort.

ADRESİ : Bilinmiyor.

İmarın 26177 ada 19 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 11.08.2011 günlü rapora istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, yine aynı Kanunun 42. maddesi gereğince adınıza 6.000 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 25.10.2011 gün ve 4780 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 25.10.2011 gün ve 4780 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

735/1-1

—— • ——

Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

İZMİR

YASAKLILIK İŞLEMİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü tarafından ÇÖZÜM ENERJİ İMALAT MAK İNŞ. TUR. NAK. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Vergi No: 2630351307, Ankara Ticaret Odası Oda Sicil No’su : 11/2850, Ticaret Sicil No: 260019, Adres : İvedik Organize Sanayi Bölgesi, 1354 Cadde. 1395 Sokak. No: 10 Ostim ANKARA) firması hakkında 23.09.2011 tarih, 28063 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasaklılık kararı ile ilgili olarak ÇÖZÜM ENERJİ İMALAT MAK. İNŞ. TUR. NAK. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ aleyhine açılan davada, TC İzmir 1. İdare Mahkemesi 29.12.2011 tarih Esas: 2011/2153 sayılı kararıyla “yürütmenin durdurulmasına” karar vermiştir.

1254/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Seyyid Nizam Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Necmettin Koçal

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Bakırköy 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.11.2011 tarih ve E:2011/442, K:2011/413 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Bakırköy 21. Noterliğince düzenlenen 14.09.2011 tarih, 12931 yevmiye nolu vakıf senedi ve aynı noterlikçe düzenlenen 04.11.2011 tarih, 15726 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Milli manevi değerlerine bağlı, tarih bilincine sahip, çevreye ve topluma duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve muhtaçlara yardım etmektir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 100.000 TL nakit

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Yüksek İstişare Heyeti.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1427/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Meclisinin 05/12/2011 gün ve 729 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/01/2012 gün ve 127 sayılı kararı ile değiştirilerek onanan  “Etimesgut İlçesi, Ahi Mesut Mahallesi, imarın 46063 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  22/02/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1405/1-1


Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin çeşitli fakültelerinin aşağıda belirtilen anabilim dallarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir (postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

Adayların, eğitim verecek seviyede iyi Almanca bilmeleri şarttır.

Müracaat için gerekli belgeler ve daha fazla bilgi için bkz.: http://tau.edu.tr

Başvuru Adresi: Türk – Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Kaymakamlık Meydanı, 34820

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

Mühendislik

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Makina

Profesör

1

Makina

Doçent

1

Makina

Yrd. Doçent

1

Elektrik-Elektronik

Doçent

1

Elektrik-Elektronik

Yrd. Doçent

1

Fen

Moleküler ve Mikro Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

Mikro Biyoloji

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doçent

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doçent

1

Sayısal Yöntemler

Yrd. Doçent

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doçent

1

Kamu Yönetimi

Doçent

1

Kamu Yönetimi

Yrd. Doçent

1

Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doçent

1

1431/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen mükelleflere ait Encümen kararlarındaki ceza miktarlarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararlar tebliğ edilmek, üzere belirtilen adreslerine gönderilmiş ise de adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeni ile ilgililerine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçenlere ilanen tebliğ olunur.

 

Ada Parsel

Maliki

Enc Tarih/Sayı

Ceza Miktarı. (TL)

Adres

8048/18

Aysel YILDIRIM

12.01.2012/134

550,00 TL

Ragıp Tüzün Cad. No: 10/A-4 Yenimahalle/Ankara

1450/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya İli, Kemer İlçesi, Arslanbucak Mahallesi, 4650-J pafta, 366 ada, 09 nolu parsel üzerinde bulunan inşaatta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın ilgi (a) yazısı ekindeki Makam Oluru ve ilgi (c) Müfettişlik değerlendirmesi ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve 6. maddesi hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan 33190 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun “Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden firma sahibi Fatin Rüştü TURGUT (Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733)’un denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 15.02.2012 tarih ve 1259 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1448/1/1-1

—————

Eskişehir Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Eskişehir İli, Çankaya Mahallesi, Hazar Sokak No: 31, 19N-1C pafta, 2617 ada, 4 nolu parsel üzerindeki inşaatta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki esaslara göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan 15347 Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 54 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eskişehir Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kadir ERDAL (Denetçi No:709, Oda Sicil No:25852), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman YÜCEL (Denetçi No:707, Oda Sicil No:12984), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Bahri KÖSELER (Denetçi No:708, Oda Sicil No:12882) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Arda YILMAZ’ın (Oda Sicil No:54871) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, Bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 15.02.2012 tarih ve 1258 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1448/2/1-1

—————

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi 19 S II pafta, 10959 ada, 6 parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40924 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile Kuruluş Müdürü Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN’ın (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.02.2012 tarihli ve 1257 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1448/3/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-97 sayılı Kararı uyarınca; 18/01/2011 tarih ve BAY/939-82/28886 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 24/03/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/676 nolu analiz raporuna göre, akaryakıta yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur firmanın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1434/1/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470-116 sayılı Kararı uyarınca; 18.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28886 numaralı bayilik lisansı sahibi As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunun 2 numaralı tankı ile istasyon önündeki 72 AF 850 plakalı tankerden 05/05/2011 tarihinde alınan M-11/1048 ve M-11/1049 numaralı motorin numunelerine ilişkin analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıta solvent karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca mezkur bayinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1434/2/1-1

—————

Kurul’un 06/10/2011 tarihli ve 3451-41 sayılı Kararı ile; 16.12.2009 tarihli ve BAY/939-82/26941 numaralı bayilik lisansı sahibi Fahri AYTULUM'un, “Çukurkuyu Kasabası Zafer Mahallesi Karamusa Yaylası Küme Evleri No. 9 Bor / NİĞDE” adresinde bulunan tesisinden 02.08.2010 tarihinde alınan numunenin analizi sonucu düzenlenen M-10/3357 numaralı muayene raporunda numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ürün bulunduğu tespit edilmiş olup;

Teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunması ve istasyonda tağşiş/hile amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/3/1-1

—————

Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/55 sayılı Kurul Kararı ile “Kırşehir-Ankara Yolu 4. Km. Kurtocağı Mevkii (282 Ada, 69 Parsel) KIRŞEHİR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25646 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmali yaparak yeniden satış amaçlı satış yapmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir” ve “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır” hükümleri; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci madde (g) bendinde “Bayilik lisansı sahipleri; …(g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması… ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/4/1-1

—————

Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/56 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Yenicepınar Köyü Altı No.8 (Parsel No. 1293) BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 02/02/2010 tarihli ve BAY/939-82/27159 numaralı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Osman KÜREK’in dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci  fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Osman KÜREK’in yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/5/1-1

—————

Kurulun 01/12/2011 tarih ve 3524-41 sayılı Kararı ile; 10.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28700 sayılı bayilik lisansı kapsamında “İzmir-Ankara Karayolu Üzeri No:5 Turgutlu / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.06.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/1784 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1434/6/1-1

—————

Kurulun 23/11/2011 tarih ve 3516-59 sayılı Kararı ile; 08.07.2010 tarih ve BAY/939-82/27972 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Barbaros Mah. Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri Ahmetli / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 17.02.2011 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün karıştırıldığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/333 sayılı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1434/7/1-1

—————

Kurulun 23/11/2011 tarih ve 3516-60 sayılı Kararı ile; 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28380 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Güzelköy Köyü Zincirlikuyu Mevkii Akhisar Yolu Üzeri / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 17.02.2011 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün karıştırıldığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 07.03.2011 tarihli ve M-11/348 sayılı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1434/8/1-1

—————

Kurulun 20/10/2011 tarih ve 3470-115 sayılı Kararı ile; “Süleyman Suat Mahallesi Gül Sokak No:16 Ahmetli/Manisa” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28447 sayılı bayilik lisansı sahibi Petropol Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 28.06.2011 tarihinde istasyonun vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/1993 ve M-11/1994 numaralı analiz raporları ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına, 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 38 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Petropol Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1434/9/1-1

—————

Kurul’un 15/12/2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 3546/6 sayılı Kurul Kararı ile; “Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:102 Kat:3/29 Ümraniye / İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Ümraniye Vergi Dairesinin 638 000 5299 vergi numaralı mükellefi Bekir OKSAL’ın 2007 yılı içerisinde 5015 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca yerine getirmesi gereken dağıtıcı lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeden Nurpet Petrol Nakliyat İnşaat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yüksek miktarda akaryakıt satışı gerçekleştirerek dağıtım faaliyetinde bulunduğu anlaşılmış olup, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine aykırı hareket ettiği anlaşılan Bekir OKSAL hakkında, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi, 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanun ile değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca 600.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 600.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/10/1-1

—————

Kurul’un 08/12/2011 tarih ve 3534/50 sayılı Kararı ile; “Ankara-Samsun Yolu 32. Km. Bahçelievler Mahallesi (6408_3788 Nolu Parseller) Hasanoğlan / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 18/05/2007 tarih ve BAY/939-82/22077 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 16/09/2010 tarihli denetimde mühürlenerek kendisine yed-i emin olarak bırakılan istasyonun 1 ve 2 numaralı yer altı tanklarındaki motorini piyasa faaliyetine konu etmiş olmasının Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1434/11/1-1

—————

Kurul’un 28/12/2011 tarihli ve 3609-17 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel: 1129) BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 01/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29084 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan İsa ŞAHİN’in; 26/03/2011 tarihinde istasyonunda bulunan 2 adet yer altı tankı ve 2 adet akaryakıt pompasından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 25/04/2011 tarihli ve PAL-11-347-458, PAL-11-347-459, PAL-11-347-460, PAL-11-347-461 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın İsa ŞAHİN’in yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/12/1-1

—————

Kurul’un 28/12/2011 tarihli ve 3609-18 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel: 1129) BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 01/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29084 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan İsa ŞAHİN’in; 06/04/2011 tarihinde istasyonunda bulunan 2 adet yer altı tankı ve 2 adet akaryakıt pompasından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 25/04/2011 tarihli ve PAL-11-348-462, PAL-11-348-463, PAL-11-348-464, PAL-11-348-465 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın İsa ŞAHİN’in yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/13/1-1

—————

Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/21 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 14/04/2011 tarihinde yer altı tankından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 23/05/2011 tarihli ve M-11/979-M-11/980-M-11/981 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/14/1-1

—————

Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/22 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

- 27/04/2011 tarihinde yer altı tankından alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 23/05/2011 tarihli ve M-11/978 sayılı analiz raporuna göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine;

- 27/04/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/15/1-1

—————

Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/54 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; “Kırşehir-Ankara Yolu 4. Km. Kurtocağı Mevkii (282 Ada, 69 Parsel) KIRŞEHİR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25646 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/16/1-1

—————

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/54 sayılı Karar’ı ile Beylikdüzü Birlik Sanayi Sitesi 2.Cadde Büyükçekmece/İSTANBUL” adresinde; 21.03.2005 tarih ve BAY/462-699/07883 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Karaoğlu Petrol Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden 08/01/2010–09/01/2010 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen B-10/107, B-10/108, M-10/109, M-10/110, M-10/111, M-10/112, M-10/113, M-10/114 ve M-10/115 sayılı analiz raporuyla; hem gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen hem de teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden, söz konusu lisans sahibinin hem gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen hem de teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, mezkûr tüzel kişi hakkında gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356,- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/17/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470-154 sayılı Kararı ile, “Sanayi Sitesi Zafer Caddesi No:31 ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 12/03/2005 tarih ve BAY/454-600/03910 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 04/09/2008 tarihinde lisansı iptal edilen Okay Akaryakıt Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 07/01/2008 tarihinde istasyondaki akaryakıt tankından ve firmaya ait 63 PY 444 plakalı akaryakıt tankerinden alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen 15/02/2008 tarihli ve 899-3227 sayılı analiz raporundan anlaşıldığı üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmak eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu gerekçesiyle 04/05/2011 tarihli ve 3208-37 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 120.000.–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/18/1-1

—————

Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470-156 sayılı Kararı ile, “Sanayi Sitesi Zafer Caddesi No:31 ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 12/03/2005 tarih ve BAY/454-600/03910 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 04/09/2008 tarihinde lisansı iptal edilen Okay Akaryakıt Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 04/10/2007 tarihinde istasyondaki akaryakıt tankından ve firmaya ait 63 PY 444 ve 63 EF 166 plakalı akaryakıt tankerlerinden alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen 12/11/2007 tarihli ve 5548-20648 sayılı analiz raporundan anlaşıldığı üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak ve akaryakıt istasyonunda bulundurmak eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu gerekçesiyle 31/03/2011 tarihli ve 3150-73 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 120.000.–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/19/1-1

—————

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/153 sayılı Kararı ile, “Karaman-Konya Yolu Üzeri 6.Km. Bölge Trafik Yanı/ KARAMAN” adresinde bulunan Rafineri Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 21/05/2008 tarihli tespite göre istasyonsuz bayilik lisanslı olan Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/20/1-1

—————

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/158 sayılı Kararı ile, 05.01.2006 tarih ve BAY/630-216/15520 numaralı istasyonsuz akaryakıt bayilik lisansı sahibi Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’nin 09/05/2008 tarihli tespite göre akaryakıt bayilik lisanslı olan Baranusta Nakliyat Bakkaliye ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi’ne motorin satışı yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/21/1-1

—————

Kurul’un 01/11/2011 tarih ve 3488/154 sayılı Karar’ı ile, 05.01.2006 tarih ve BAY/630-216/15520 numaralı istasyonsuz akaryakıt bayilik lisansı sahibi Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’nin 21/05/2008 tarihinde dağıtıcısı haricinde lisanslı bir istasyon olan Rafineri Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nden akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 120.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/22/1-1

—————

Kurul’un 01/11/2011 tarih ve 3488/155 sayılı Karar’ı ile, 05.01.2006 tarih ve BAY/630-216/15520 numaralı istasyonsuz akaryakıt bayilik lisansı sahibi Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’nin 09/05/2008 tarihinde dağıtıcısı haricinde Orpet Petrol Ürünleri Paz. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Dereliler İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. adına kesilmiş fatura ile menşei belli olmayan kaynaktan akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 120.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/23/1-1

—————

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/156 sayılı Kararı ile, 05.01.2006 tarih ve BAY/630-216/15520 numaralı istasyonsuz akaryakıt bayilik lisansı sahibi Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’nin 09/05/2008 tarihli tespite göre akaryakıt bayilik lisanslı olan Baranusta Nakliyat Bakkaliye ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1434/24/1-1

—————

Kurulun 23.11.2011 tarihli ve 3516-32 sayılı Kararı ile; “Yenice Mahallesi, Ankara-Kayseri Asfaltı, Dolazlı Mevkii (Ada: 886, Parsel: 9) Mucur / Kırşehir” adresinde faaliyet gösteren Tokerler Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Turizm Hayvancılık Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin; 22.09.2010 tarihli tespite göre vaziyet planına aykırı düzenek kullanmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1434/25/1-1


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/121008

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Korkutreis Mah. Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye

Tel-Faks

312 294 20 00-312 229 21 32

Posta Kodu

6430

E-Mail

satinalma@etimaden.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

RSB Kurumsal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Reşat Baydar

Adresi

Bahçelievler Mah. 9. Sok. Elif Apt. No: 6 Şanlıurfa

Bahçelievler Mah. 9. Sok. Elif Apt. No: 6 Şanlıurfa

T.C. Kimlik No.

 

65464235016

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şehitlik V.D. 7670120478

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5593

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1455/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/168160

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Aksaray

Adresi

Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi No: 138 Aksaray

Tel-Faks

0382 212 46 81 82

Posta Kodu

68000

E-Mail

0382 213 70 29

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

As Nakliye Hizmetleri Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Ankara Caddesi Ünsal

İş Hanı Kat: 1 No: 1 Aksaray

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Aksaray/ 0869449350

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

9268

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6622

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1502/1-1


Milli Savunma Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/29114

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığı Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

312 2986786-2491062

Posta Kodu

06790

E-Mail

rkartav@hvkk.mil.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Geosis Bg Ltd.

 

Adresi

Mladost Str. No: 2                   4000 Plovdıv/Bulgaristan

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

200692209/Plovdıv

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bulgaristan Ticaret ve

Sanayi Odalar Birliği

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

147860

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1501/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hamur İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Ağrı/Hamur

Adresi

Van Yolu Üzeri Hükümet Konağı Kat: 3 Hamur/Ağrı

Tel-Faks

0472 451 25 55-0472 451 20 39

Posta Kodu

4850

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cesim Olası

 

Adresi

Ticaret İş Merkezi

Kat: 4 No: 23 Ağrı

 

T.C. Kimlik No.

20212270916

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6400036080

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3534

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1483/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hamur İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Ağrı/Hamur

Adresi

Van Yolu Üzeri Hükümet Konağı Kat: 3 Hamur/Ağrı

Tel-Faks

0472 451 25 55-0472 451 20 39

Posta Kodu

4850

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

YÜR-KA İnşaat Tıbbi Cihazlar Medikal İthalat İhracat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Belediye İş Merkezi

Kat: 4 No: 148

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9950200622

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4067

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1489/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/191166

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Siirt İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Siirt/Merkez

Adresi

Hz. Veysel Karani Caddesi Kurtalan Yolu Üzeri Tugay Karşısı No: 116 Merkez/Siirt

Tel-Faks

0484 223 23 49-0484 223 23 34

Posta Kodu

56100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Talat Özbey

 

Adresi

Doğan Mahallesi

13. Sokak No: 16 Siirt

 

T.C. Kimlik No.

201 358 266 58

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

668 009 50 93

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Siirt Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2950

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1492/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/109031

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sivas İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Adresi

Gönüloğlu Mahallesi Atatürk Sokak No: 2 Sivas

Tel-Faks

0346 311 40 13-0346 311 45 12

Posta Kodu

58600

E-Mail

susehri58@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sınırlı Sorumlu 2 Nolu Suşehri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

 

Adresi

Sivas Caddesi No: 21 Suşehri/Sivas

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

769 003 26 36

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Suşehri 305

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1475/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/207377

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Mutluevler Mah. Nazlı Cad.

Tel-Faks

(0224) 2393636 - 2393677

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bursa Girişim Grubu Taahhüt Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Ankara Yolu Cad. Tüze Kule İş Merkezi No: 36/15 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

191 055 6475

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 73337,

Oda Sicil No: 82769

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

1498/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/572140

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Gazi Mah. Silahtar Cad. No: 2

Tel-Faks

(0312) 2126666-2126507

Posta Kodu

06690

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ersoy Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kasım Ersoy

Adresi

57. Sokak No: 78-80 Ostim/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

49786378002

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ostim V.D./ 370 004 1552

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 83555,

Oda Sicil No: 49/329

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

1499/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/180533

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Kocaeli/Kandıra

Adresi

Akdurak Mah.

Sakarya Cad. No:1

Tel-Faks

(0262) 5514221

Posta Kodu

41600

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Güncü Temizlik Hayvancılık Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Fatih Mah. İstiklal Cad.          No: 45/B Körfez/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Körfez V.D./ 427 054 5675

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Körfez Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 3203,

Oda Sicil No: 2303

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

1500/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/96623

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İstanbul/Kadıköy

Adresi

Dr. Erkin Cad. Göztepe

Tel-Faks

(0216) 5664000 - 5664073

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Vizyon Medikal Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Malzeme İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Yıldız

Adresi

Cevizli Mah. Karabük Cad. Pırıltı Sok. Yıldız Apt. No:1/1 Kartal/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

26243027758

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kartal V.D./ 925 027 2938

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 495543

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

1469/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/148511

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Manavgat Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Antalya/Manavgat

Adresi

Şelale Yolu Üzeri

Tel-Faks

(0242) 7461117 - 7464500

Posta Kodu

07600

E-Mail

antalyadhs11@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Deniz Cerrahi Medikal Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Fırat İpek

Adresi

Gedik Yolu Akeller Petrol Karşısı No: 11 Yeşilyurt/Malatya

 

T.C. Kimlik No.

 

33670398672

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yeşilyurt V.D./ 2910792242

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No:

Yeşilyurt-289,

Oda Sicil No: 15705

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

1470/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İzmir

Tel-Faks

0 232 293 13 71 – 0 232 293 14 15

Posta Kodu

35250

E-Mail

him@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Engin Subaşı

 

Adresi

384 Sk. No: 49 D: 3 Şirinyer/Buca/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

16750513288

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

1457/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Serdivan Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Serdivan

Adresi

İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi No: 55

Tel-Faks

0264 211 10 50-55 (5 hat)

Faks: 0264 211 10 57

Posta Kodu

54050

E-Mail

info@serdivan.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mete Desdicioğlu

 

Adresi

Semerciler Mah. A. Necdet Güven Cad. No: 1 Adapazarı/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

43642716946

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adapazarı Kahveciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

54/80731

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

1459/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İzmir

Tel-Faks

0232 293 13 71-0232 293 14 15

Posta Kodu

35250

E-Mail

him@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ayhan Akış

 

Adresi

Vatan Mah. 9136 Sok. No: 20 D: 7 Yeşilyurt/Karabağlar/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

36745241248

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

1491/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/187070

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskil Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Aksaray/Eskil

Adresi

Merkez Mahallesi Şehit Recep Bozdağ Caddesi No:3/1

Tel-Faks

0382 411 40 05-0382 411 47 35

Posta Kodu

68800

E-Mail

bilgi@eskil.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atila Ağırbaş-

Ağırbaş Ticaret İnşaat

 

Adresi

Eski Sanayi Caddesi No: 30 Merkez/ Aksaray

 

T.C. Kimlik No.

25298629092

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1493/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İzmir

Tel-Faks

0232 293 13 71-0232 293 14 15

Posta Kodu

35250

E-Mail

him@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ece Emre Ovalı

 

Adresi

Çetin Emeç Mah. Universiade Cad. No: 20/D: 2 Balçova/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

51247216266

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

1494/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İzmir

Tel-Faks

0232 293 13 71-0232 293 14 15

Posta Kodu

35250

E-Mail

him@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şahin Tunç

 

Adresi

Murat Mah. 2479 Sok. No: 4 D: 2 Konak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

37144850260

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

1495/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İzmir

Tel-Faks

0232 293 13 71-0232 293 14 15

Posta Kodu

35250

E-Mail

him@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cemal Başusta

 

Adresi

Dokuz Eylül Mah. 335 Sok. No: 9/2 Gaziemir/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

20164531530

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl