21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MOTOR SARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SAYISAL HAVA KAMERASI SİSTEMİ DONANIM VE YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR

Konya İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığından:


TÜRK KIZILAYI’NA AİT DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELERİN SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MOTOR SARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımızda Ana Soğutma Suyu Pompası tahrik motoru olarak kullanılan ve aşağıda teknik özellikleri belirtilen 6000V sincap kafesli asenkron motorun stator sargılarının sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden sarılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/203524

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1479) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

- Yapımcı Firma                        :  DOLMEL / POLONYA

- Tip                                           :  SBJVe - 1512t

- Seri No                                    :  185376902 / 1984

- Stator Gerilimi                         :  6000 V

- Gücü                                       :  1600 kW

- Stator Akımı                            :  192 A

- Devir                                       :  493 d/ dak.

- İzolasyon Sınıfı                       :  F

- Toplam Ağırlık                        :  9660 kg

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                             :  Teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlayacak ve motorun sarımı yapılıp, testleri tamamlanarak şirketimiz ambarına teslim edildiği tarihte sona erecektir. Bu süre 60 (altmış) takvim gününden fazla olamaz.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                        :  10.01.2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 10.01.2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9922/1-1

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2012/09

İhale Kayıt No                           :  2011/202159

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin    .

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  EÜAŞ Çatalağzı termik Santralı 1. Ünite ve 2. Ünitede Bulunan 28 Adet Kompansatörün İmalatı, De-Montajı, Montajı ve Çalışır Halde Teslimi İşi Teknik Şartnameye Göre

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  70 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  31/01/2012 SALI Günü Saat : 14 :00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBAN NO: TR 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zonguldak. Şb: IBAN NO: TR 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zonguldak. Şb: IBAN NO: TR 580001 2009 806 00013 00017

5 - Teklifler, 31/01/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9900/1-1

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen muhtelif cins ve miktar donanım ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, muhtelif cins ve miktar yazılım ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygun olarak, öncelikle Kuruluşça hazırlanan teknik şartname hükümlerinin uygulanması, teknik şartnamede hüküm bulunmaması halinde ise Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümlerin geçerli olması kaydıyla, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.12.2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı günde açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, Sybase Ase Vtys ilave lisanları için ayrı, Check point Firewall güvenlik duvarı lisanları için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9938/1-1

—————

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SAYISAL HAVA KAMERASI SİSTEMİ DONANIM VE YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen muhtelif cins ve miktar sayısal hava kamerası sistemi donanım ve yazılımları ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, uygun olarak, öncelikle Kuruluşça hazırlanan teknik şartname hükümlerinin uygulanması, teknik şartnamede hüküm bulunmaması halinde ise Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümlerin geçerli olması kaydıyla, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.12.2011 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün içerisinde açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9940/1-1

—————

MUHTELİF SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Floresan Lamba (18 W)

120.000

Adet

Teknik Şartname

29.12.2011

Floresan Lamba (36 W)

60.000

Adet

Teknik Şartname

29.12.2011

Beyaz Sabun (180 gr.)

150.000

Kg.

Teknik Şartname

29.12.2011

Beyaz Sabun (200 gr.)

150.000

Kg.

Teknik Şartname

29.12.2011

Beyaz Sabun (250 gr.)

50.000

Kg.

Teknik Şartname

29.12.2011

Tuvalet Sabunu (100 gr.)

30.000

Kg.

Teknik Şartname

29.12.2011

Beyaz Sabun (20 gr.)

25.000

Kg.

Teknik Şartname

29.12.2011

Sıvı Sentetik Bulaşık Deterjanı (5 L)

400.000

Litre

Teknik Şartname

30.12.2011

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi (750 mL)

75.000

Şişe

Teknik Şartname

30.12.2011

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi (5 L)

75.000

Litre

Teknik Şartname

30.12.2011

Banyo Havlusu (80x140 cm 400 g/m²)

5.000

Adet

Teknik Şartname

02.01.2012

Banyo Havlusu (90x160 cm 450 g/m²)

5.000

Adet

Teknik Şartname

02.01.2012

Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple Sentetik Toz Deterjan

400.000

Kg.

Teknik Şartname

02.01.2012

Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız Sentetik Toz Deterjan

50.000

Kg.

Teknik Şartname

02.01.2012

Renkli Çamaşırlar İçin Köpüğü Ayarlı Sen. Toz Deterjan

150.000

Kg.

Teknik Şartname

02.01.2012

Yardımcı Yıkama Maddesi (Oksijenli Ağartıcı, Toz)

30.000

Kg.

Teknik Şartname

03.01.2012

Yardımcı Yıkama Maddesi (Klorlu Ağartıcı, Toz)

20.000

Kg.

Teknik Şartname

03.01.2012

Yardımcı Yıkama Mad.(Ağır Kir, Kan ve Yağ Çöz. Toz)

50.000

Kg.

Teknik Şartname

03.01.2012

Yardımcı Yıkama Maddesi (Protein Bazlı Leke Çözücü, Toz)

10.000

Kg.

Teknik Şartname

03.01.2012

Yardımcı Yıkama Mad(Su Sertliği Giderici, Kireç Önleyici, Toz)

15.000

Kg.

Teknik Şartname

03.01.2012

Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L ve 20 L)

200.000

Litre

Teknik Şartname

04.01.2012

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanı (Sıvı)

400.000

Litre

Teknik Şartname

04.01.2012

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (Sıvı)

150.000

Litre

Teknik Şartname

04.01.2012

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç Çözücü (Sıvı,5 L ve 10 L)

50.000

Litre

Teknik Şartname

04.01.2012

Cam Temizleme Maddesi (500 mL)

200.000

Şişe

Teknik Şartname

05.01.2012

Cam Temizleme Maddesi (5 L ve 10 L)

100.000

Litre

Teknik Şartname

05.01.2012

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (500 mL)

50.000

Şişe

Teknik Şartname

05.01.2012

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (5 L)

75.000

Litre

Teknik Şartname

05.01.2012

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (1 L)

25.000

Şişe

Teknik Şartname

05.01.2012

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (5 L)

25.000

Litre

Teknik Şartname

05.01.2012

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Büyük Boy 65x80 cm, siyah)

200.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Battal Boy 72x95 cm, siyah)

200.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Jumbo Boy 80x110 cm, siyah)

200.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

Çöp Tor.(Tibbi Atıklar İçin Battal Boy,72x95 cm, kırmızı)

50.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

Çöp Tor.(Tibbi Atıklar İçin Jumbo Boy,80x110 cm, kırmızı)

25.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9941/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

14.01.2010 tarih ve 27462 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesi (Katalog Sözleşmesi) Yapmak Üzere Müracaat Edecek Firmalarin Yerine Getirmeleri Gereken Hususlar İle Bu Firmalardan İstenilen Dokümanlar” başlıklı ilan metninin 1. maddesinin birinci paragrafı; “Ofisimizin iştigal konusuna giren ve Ofis’imiz müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir kısım ürünlerin katalog kapsamında alımını teminen, ayrıntılı listesi Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde (www.dmo.gov.tr) yayımlanan ürünlerle Katalogda yer almak isteyen ve ürünlerinin alımı uygun görülen firmalarla 1 yıl süreli “Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesi” akdedilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9939/1-1

—————

MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine veya teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

KIRTASİYE MALZEMESİ

Not Kağıdı ( I. Hamur 88X125 mm.)

4.000

Paket

Teknik Şartname

05.01.2012

Asetat Filmi (selüloz 75 cmx20 m)

150

Rulo

Teknik Şartname

05.01.2012

Asetat Filmi (selüloz 110 cmx20 m)

300

Rulo

Teknik Şartname

05.01.2012

Asetat Filmi (PVC 75 cmx20 m)

500

Rulo

Teknik Şartname

05.01.2012

Asetat Filmi (PVC 110 cmx20 m)

250

Rulo

Teknik Şartname

05.01.2012

Faks Kağıdı (210 mm x30 m)

20.000

Rulo

Teknik Şartname

05.01.2012

Faks Kağıdı (210 mm x50 m)

4.000

Rulo

Teknik Şartname

05.01.2012

Faks Kağıdı (210 mm x100 m)

2.000

Rulo

Teknik Şartname

05.01.2012

Kraft Kese Zarf ( 120g/m2 229x324 mm)

30.000

Kutu

Teknik Şartname

06.01.2012

Kraft Kese Zarf ( 120g/m2 250x353 mm)

30.000

Kutu

Teknik Şartname

06.01.2012

İmza Dosyası (dıştan körüklü,

10 yapraklı, suni deri kaplı)

10.000

Adet

Teknik Şartname

09.01.2012

İmza Dosyası (dıştan körüklü,

10 yapraklı, PVC kaplı)

7.500

Adet

Teknik Şartname

09.01.2012

İmza Dosyası (içten körüklü,

18 yapraklı)

10.000

Adet

Teknik Şartname

09.01.2012

İmza Dosyası (içten körüklü,

10 yapraklı)

5.000

Adet

Teknik Şartname

09.01.2012

Deri Kaplı Bloknotluk

1.000

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

Suni Deri Kaplı Bloknotluk

1.000

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

PVC Kaplı Bloknotluk

10.000

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

Bloknot (çizgisiz 50 yapraklı)

4.000

Blok

Numunesine göre

11.01.2012

Bloknot (çizgisiz 100 yapraklı)

6.500

Blok

Numunesine göre

11.01.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi kısmi teklifte de bulunabilirler. Ancak, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şarttır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9875/1/1-1

—————

MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine veya teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

KIRTASİYE MALZEMESİ

Kurşun Kalem (siyah)

100.000

Düzine

Teknik Şartname

05.01.2012

Kopya Kalemi (kırmızı)

50.000

Düzine

Teknik Şartname

05.01.2012

Kopya Kalemi (mavi)

10.000

Düzine

Teknik Şartname

05.01.2012

Kopya Kalemi (yeşil)

5.000

Düzine

Teknik Şartname

05.01.2012

Su bazlı asetat kalemi (siyah)

30.000

Adet

Numunesine göre

05.01.2012

Su bazlı asetat kalemi (kırmızı)

20.000

Adet

Numunesine göre

05.01.2012

Su bazlı asetat kalemi (mavi)

30.000

Adet

Numunesine göre

05.01.2012

Tükenmez Kalem (cep tipi plastik)

15.000

Adet

Teknik Şartname

05.01.2012

Yapışkan Bant (Şeffaf 12 mmx10 m)

100.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

Yapışkan Bant (Şeffaf 12 mmx33 m)

100.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

Yapışkan Bant (Şeffaf 12 mmx66 m)

50.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

Ambalaj Bandı (100 m)

50.000

Rulo

Teknik Şartname

06.01.2012

Raptiye Makinesi Teli (6 mm )

400.000

Kutu

Teknik Şartname

09.01.2012

Raptiye Makinesi Teli (4,5 mm )

75.000

Kutu

Teknik Şartname

09.01.2012

Raptiye Makinesi Teli (9,5 mm )

30.000

Kutu

Teknik Şartname

09.01.2012

Dev Ataş

30.000

Kutu

Teknik Şartname

09.01.2012

Küçük Boy Istampa (doğal kauçuk)

5.000

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

Büyük Boy Istampa (doğal kauçuk)

10.000

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

Beyaz Yazı Tahtası Kalemi (siyah)

30.000

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

Beyaz Yazı Tahtası Kalemi (mavi)

30.000

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

Beyaz Yazı Tahtası Kalemi (kırmızı)

25.000

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

Beyaz Yazı Tahtası Kalemi (yeşil)

7.500

Adet

Teknik Şartname

11.01.2012

Cilt Bezi (kırmızı)

2.000

Metre

Teknik Şartname

12.01.2012

Cilt Bezi (siyah)

2.500

Metre

Teknik Şartname

12.01.2012

Plastik Ciltlik (siyah)

3.000

Metre

Teknik Şartname

12.01.2012

Plastik Ciltlik (lacivert)

5.000

Metre

Teknik Şartname

12.01.2012

Atatürk Fotoğrafı (40x55 cm stüdyo baskı yelekli)

130

Adet

Teknik Şartname

12.01.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi kısmi teklifte de bulunabilirler. Ancak, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şarttır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9875/2/1-1

 


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR

Konya İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığından:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı sahaların 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler;

 

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan (hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

AR:15

Konya, Beyşehir, Fasıllar

4825,24

M27c1, M27c2

400050-4167145, 404770-4173740, 410400-4165340, 400675-4165130

63.767,48

12.754,00

02.01.2012- 14.15

AR:16

Konya, Beyşehir, Avdancık

4719,15

M27c1, M27d2

387750-4173500, 393050-4174050, 399150-4166000, 391440-4166830

62.365,45

12.473,00

02.01.2012- 14.15

AR:17

Konya, Beyşehir,

4710,86

M27c1, M27c2

393450-4175580, 394635-4178460, 403030-4173670, 399100-4167735

62.255,90

12.451,00

02.01.2012- 14.15

AR:18

Konya, Beyşehir, Sarıköy

4816,95

M27a3, M27b1, M27b4

390200-4190650, 394330-4195130, 394540-4181900, 389500-4182670

63.657,92

12.732,00

02.01.2012- 14.15

AR:19

Konya, Beyşehir, Gökçimen

2252,98

M27c1, M27c4

391650-4164630, 392400-4162100, 398225-4159170, 398445-4158563,

398250-4156385, 397120-4158520,

392480-4161110, 390070-4166220,

399060-4165450, 398913-4163801

29.774,03

5.955,00

02.01.2012- 14.15

AR:20

Konya, Beyşehir, İsaköy

4829,97

M27a3, M27b4, M27c1, M27d2

384670-4180220, 389300-4182040, 393840-4181270, 391800-4174400,

387600-4174130, 386420-4177420

63.829,99

12.766,00

02.01.2012- 14.15

AR:41

Konya, Beyşehir,

4801,89

M27a3

381875-4186240, 387050-4190370, 387890-4189180, 389290-4190100,

388665-4182100, 384050-4180360

63.458,90

12.692,00

02.01.2012- 14.15

AR:25

Konya, Cihanbeyli, Yeniyayla Mah.

4875,85

K29c2, K30d1, K30d4

496930-4279150, 501340-4286850, 504500-4281880, 500360-4274460,

496800-4277050, 497555-4278380

64.436,31

12.887,00

02.01.2012- 14.15

AR:34

Konya, Cihanbeyli, Kırkışla Köyü

3263,96

K29c3, L29b1, L29b2

489354-4267447, 490000-4264000, 490841-4262739, 489900-4260600,

492807-4260461, 493698-4259867,

490700-4255900, 486400-4260250

43.134,54

8.627,00

02.01.2012- 14.15

AR:35

Konya, Cihanbeyli, Yapalı Köyü

3317,26

K29c2, K29c3, K30d4

499275-4268000, 499000-4270000, 495126-4273227, 496750-4276400,

503600-4271000, 500250-4267000,

499492-4267370

43.838,92

8.768,00

02.01.2012- 14.15

AR:40

Konya, Cihanbeyli, Sığırak Köyü

3843,37

K29c1, K29c2, K29c3

496400-4278400, 494239-4273967, 493000-4275000, 490157-4274052,

486000-4281200

50.791,67

10.158,00

02.01.2012- 14.15

AR:30

Konya, Hüyük, Görünmez Köyü

4824,83

M27a1, M27a2, M27a4

371800-4198200, 380000-4203400, 382100-4199550, 378375-4197720,

377115-4191700

63.762,06

12.752,00

02.01.2012- 14.15

AR:31

Konya, Hüyük, Selki Kasabası

4840,41

M27a2, M27a3, M27a4

377800-4191070, 383975-4197230, 386775-4190790, 381525-4186520

63.967,95

12.794,00

02.01.2012- 14.15

AR:21

Konya,

Ilgın,

Barakmuslu Köyü

4914,30

L28d1, L28d2, L28d4

415500-4226300, 416570-4229930, 420950-4226400, 421570-4230150,

424500-4228300, 421640-4223600,

423000-4220800, 420250-4219300

64.944,44

12.989,00

02.01.2012- 14.15

AR:22

Konya,

Ilgın,

Çavuşcugöl Köyü

4887,75

L27b1, L27b2, L27b4

398350-4252580, 403150-4257000, 406600-4251530, 397500-4245870

64.593,57

12.919,00

02.01.2012- 14.15

AR:23

Konya,

Ilgın,

Sadık Köyü

4717,24

L27b3, L27c2, L28a4, L28d1

404500-4236900, 414600-4235000, 415300-4231150, 402700-4232600

62.340,21

12.469,00

02.01.2012- 14.15

AR:24

Konya, Ilgın,

Göstere Köyü

4772,92

L27b4, L27c1, L27c2

400000-4237000, 402500-4232450, 400600-4223965, 395400-4227600

63.076,05

12.615,00

02.01.2012- 14.15

AR:27

Konya, Ilgın,

Orhaniye Köyü

4764,52

L27b3, L27b4, L28a4

399670-4241900, 400680-4242530, 403000-4241070, 407500-4239900,

415100-4238050, 414380-4235200,

402700-4238100, 400000-4238000

62.965,04

12.593,00

02.01.2012- 14.15

AR:28

Konya, Ilgın,

İhsaniye Köyü

4801,72

L28a4, L28d1

416000-4240000, 420700-4239100, 420500-4227300, 415840-4231475

63.456,65

12.691,00

02.01.2012- 14.15

AR:29

Konya, Ilgın,

 EldeşKöyü

4724,25

L27c2, L28d1

403100-4232000, 415950-4230300, 415100-4227100, 402300-4228000

62.432,85

12.487,00

02.01.2012- 14.15

AR:37

Konya, Karapınar, Menzilçayırı

4843,85

M31a3, M31d1, M31d2

562370-4189700, 565800-4187800, 555450-4174165, 550330-4174620,

556140-4179275, 560000-4183335,

562125-4186625

64.013,42

12.803,00

02.01.2012- 14.15

AR:38

Konya, Karapınar, Alikuyusu

4821,71

M30c2, M31a4, M31d1

543920-4177500, 545000-4177500, 545000-4178451, 545850-4179200,

551300-4177500, 549400-4173770,

542100-4170550, 541580-4175440

63.720,83

12.744,00

02.01.2012- 14.15

AR:39

Konya, Karapınar, Ballıağıl

4897,80

M31a2, M31a3

555450-4196300, 565480-4195615, 565530-4190900, 555320-4191340

64.726,39

12.945,00

02.01.2012- 14.15

AR:12

Konya, Seydişehir, Aşağı Esence Köyü

4866,19

M27c3, M27c4

391650-4164630, 399625-4163720, 403400-4158330, 399900-4154550,

398225-4159170, 392400-4162100

64.308,65

12.862,00

02.01.2012- 14.15

AR:13

Konya, Seydişehir, Akçalar Köyü

4802,50

M27c4, M27d3

392500-4160985, 397000-4158550, 399800-4153215, 396380-4151500,

393370-4155600, 388050-4157350

63.466,96

12.693,00

02.01.2012- 14.15

AR:14

Konya, Seydişehir, Boyalı Köyü

4864,23

M27c3, M27b1, N27b2

399649-4146421, 399569-4146253, 397600-4146300, 397000-4150000,

401375-4151900, 403825-4157070,

405370-4150900,404035-4146150,

399957-4146244

64.282,75

12.857,00

02.01.2012- 14.15

AR:32

Konya, Seydişehir, Karabulak Köyü

2122,87

M27c3, M27c4, N27b1, N27b2

399569-4146253, 399225-4145536, 399673-4144979, 400189-4145371,

400338-4146026, 399957-4146244,

404035-4146150, 404237-4146869,

406140-4144300, 399300-4142900,

398122-4146287, 397000-4150000,

397147-4149092, 396580-4150725,

400220-4152300, 400725-4151617

28.054,58

5.611,00

02.01.2012- 14.15

AR:33

Konya, Seydişehir, Bostancı Köyü

3031,91

M27c3, N27b2

405370-4150900, 403825-4157070, 401437-4152030, 401100-4152500,

403450-4157530, 408250-4157050,

406000-4145660, 404490-4147767

40.067,90

8.014,00

02.01.2012- 14.15

AR:36

Konya, Seydişehir, Irmaklı Köyü

2747,27

M27c3, M27c4

399773-4163509, 399840-4164000, 408450-4164400, 403241-4158556,

402301-4157142, 400600-4153700,

399980-4154636, 398916-4157264,

399733-4155009, 398800-4156420

36.306,27

7.261,00

02.01.2012- 14.15

AR:85

Konya, Seydişehir, Kavak Köyü

1667,51

M27c4, N27b1

393000-4151500, 393666-4153332, 395051-4153310, 396380-4151500,

397000-4151810, 397000-4150907,

396580-4150725, 396832-4150000,

395413-4150000, 395324-4150347,

394363-4150161, 394399-4149999,

390000-4150000, 390000-4153000

22.036,81

4.407,00

02.01.2012- 14.15

 

2 - İhaleye iştirak edeceklerin;

İş bu Konu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahasının ihalesine; Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dökümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini İl Özel İdaresi Encümen binası Şemsi Tebrizi Mah. Mevlana Cad. No: 27 Karatay/ KONYA adresinden 200 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, ünvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.9. Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, İl Özel İdaresi Encümen binası Şemsi Tebrizi Mah. Mevlana Cad. No: 27 Karatay/KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.     

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9961/1-1

 


TÜRK KIZILAYI’NA AİT DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELERİN SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ına ait depolarda bulunan malzemelerin sigortası ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Alemdar Mahallesi Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi No:10 Cağaloğlu/Fatih/ İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 OCAK 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir

5 - Teklifler aynı gün saat 11:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9934/1-1